Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "kodanikualgatus" leiti 107 faili

kodanikualgatus –  isikliku initsiatiivi ülesnäitamine. Seaduspärane kohtuprotsess – kohus peab olema sõltumatu seadusandlikust ja täidesaatvast võimust, arvestama kohtuotsuse  langetamisel igakülgset asjassepuutuvat informatsiooni ning riigi rahvusvahelisi ja siseriiklike juriidilisi kohustusi.  Seaduse ülimuslikkus – menetluse ja otsustamise käigus alluvad kõik osapooled võrdselt seadustele.
1
rtf

Millist rolli etendab riigi arengus kodanikualgatus ?

Millist rolli etendab riigi arengus kodanikualgatus ? Kodanikualgatus on igasugune avaliku võimu institutsioonide väline algatus mõne eluvaldkonna edendamiseks. See on vabatahtlik tegevus, mida tehakse selleks, et riigis asjad areneksid. Sellel on omad plussid ja miinuseid , kuid kokkuvõttes on ta väga tähtis. Miks on kodanikualgatus kasulik ?...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
117 allalaadimist
2
docx

Kodanikualgatus ühiskonnas

Läbi meedia ei jää see ka tähelepanuta, mis tõttu võib ühineda kodanikualgatusega väga suur hulk inimesi. See saab toimida ainult demokraatlikus ühiskonnas, kus kuulatakse rahvast ja nende probleeme. Kodanikualgatus näitab ka, et riigi juhtimises on midagi valesti tehtud või üldse tegemata jäetud. Ko...

Kodanikuõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
1
docx

Pluralism ja kodanikualgatus Eesti ühiskonnas

Pluralism ja kodanikualgatus Eesti ühiskonnas Mis see pluralism ja kodanikualgatus üleüldse on? Pluralism ehk teisesõnaga mitmekesisus on erinevate ideede, arvamuste ja organisatsioonide olemasolu ühiskonnas. Pluralism on kindlasti Eesti ühiskonnas võimalik ja ka vajalik, kuid selle jaoks peab kindlasti palju tööd tegema. Kodanikualgatus on inimese isiklik algatamine mingiks aruteluk...

Ühiskond - Põhikool
1 allalaadimist
6
pdf

Kodanikualgatuste populaarsus ja selle positiivne mõju Eesti ühiskonnale

  Kodanikualgatuste  populaarsus ja selle positiivne mõju Eesti ühiskonnale      Viimaste  aastatega  on  Eestis  märkimisväärselt  laienenud  erinevad  kodanikualgatused.  Need  on  enamasti  spontaanselt  tekkinud  liikumised,  mis  väljendavad  ja  teenivad  inimeste  vajadusi.  Kodanikualgatus  viitab  tihti  sellele,  et  inimesed...

Ühiskond - Keskkool
22 allalaadimist
4
odt

Kirjand kodanikualgatusest

Miks on kodanikualgatus Eestis laienenud ja milliseid positiivseid muutusi on see kaasa toonud? Kodanikualgatus on inimeste omaalgatuslik tegevus mõne probleemi arutelu algatamiseks, lahendamiseks või mõne eluvaldkonna edendamiseks. Viimastel aastatel on kodanikualgatus Eesti ühiskonnas laienenud - luuakse aktiivselt erinevaid liikumisi ning mittetulundusühinguid, mis on toonud endaga kaasa mitmeid muutusi. Miks on kodanikualgatus laienenud ja milliseid posit...

Eesti keel - Keskkool
56 allalaadimist
1
doc

Kodanikud ja demokraatia

KODANIKUD JA DEMOKRAATIA Erakond ­ kindla struktuuri, liikmeskonna ja ideoloogiaga organisatsiooni. Erakond osaleb valimistel ja taotleb selle kaudu pääsu võimule. Vasakpoolsed parteid ­ peavad suurimaks väärtuseks sotsiaalset õiglust ja võrdsust; pooldavad sellist ühiskonda, kus lõhed inimeste sissetulekutes ja võimalustes ei ole eriti suured; põhivastutus kodanike eest peaks lasuma riigil. Pa...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
135 allalaadimist
2
doc

Erakond ja kohtu

1 Erakond- kindla struktuuri, liikmeskonna ja ideoloogiaga registreeritud organisatsioon. Ül : osaleb valimistel ja taotleb selle kaudu pääsu võimule. Vasakpoolsed parteid- peavad suurimaks väärtuseks sotsiaalset õiglust ja võrdsust. SDE,Keskerakond,ERL Parempoolsed parteid- esindavad jõukamate, ettevõtlusega tegelevate inimeste huve Reformierakond, IRL Tsentripartei- mõnes küsimuses kalduvad vasakp...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
36 allalaadimist
2
docx

Ühiskonna materjal

mida kujutab endast korruptsioon- pistisevõtmine, ametnike äraostetavus, ametiisiku õiguste ja ametiseisundi ära kasutamine isiklikel eesmärkidel, kõlbeline laostus. mis on nepotism- onupojapoliitika, sugulaste eelistamine ametikohtade täitmisel. mis on kodanikuühiskond, miks on see vajalik/kasulik ­ ühiskonnatüüp, kus kodanikele seadusega antud õigusi ka tegelikult aktiivselt kasutavad; Elu kodanikuühi...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
19 allalaadimist
1
doc

Eesti riik on meie endi nägu

Riik ­ see on rahvas. Rahva olulisim osa on riigi kodanikud, kellel kõrgeima võimu kandjaina on riigi suhtes põhiseaduslikud ja muudest õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused hoolitseda ja tegutseda oma riigi ja rahva hea käekäigu hüvanguks. Ehkki riigi eksistents ilma territooriumita oleks mõeldamatu, on sama mõeldamatu, et riik saaks toimida ilma riigi kodanike...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
348 allalaadimist
6
docx

Ühiskonnaõpetus 12 klass

Millised on Eestis toimuva lõimingu suurimad puudujäägid? Miks? Integratsiooni-ehk lõimumispoliitika peamiseks probleemis on Eestis olnud suure osa, peamiselt venekeelse,elanikkonna kõrvalejäämine riigi ühiskonnaelust ja sulgumine Venemaa meediaruumi. 6. Millised ettevõtmised-asutused kuuluvad kolmandasse sektorisse? Kodanike loodud omaalgatuslikud ühendused. (MTÜ, SA, seltsing) 7. Miks on kodanikualgatus ühiskonnale vajalik? Too näiteid kodanikualgatustest. Kodanikeühendused on praegugi vajalikud selleks, et kindlustada kõiki elanikke hõlmava demokraatliku protsessi jätkuvus Eestis. Inimesed saavad nii lüüa kaasa avalikku ruumi arendamises. (Teeme ära!, Minu Eesti, kus genereeriti mõtteid Eesti arendamiseks) 8. Nimeta kodanikualgatuse vorme. - protestialgatus – suunatud avaliku võimu tege...

Ühiskond - Keskkool
13 allalaadimist
6
rtf

Ühskonna kontrolltöö küsimused-vastused

• Era- ehk tulundussektor koosneb eraettevõtetest. Eesmärk on teenida kasumit. • Mittetulundussektor ehk kodanikuühiskond on inimeste vaba tegevus, mille eesmärk on mingit valdkonda parandada, ilma ise kasu saamata. Nt: MTÜ. 2. Seleta mõisted: ametiühing, vabaühendus, mittetulundusühing, kodanikualgatus Ametiühing- mingi kutseala tööliste või teenistujate organisatsioon nende sotsiaalmajanduslike nõudmiste kaitsmiseks ja esindamiseks. Vabaühendus- kodanike omal algatusel loodud ühendused ühiskonna edevdamiseks. Kodanikualgatus- isikliku initsiatiivi ülesnäitamine. inimeste isiklik initsiatiiv mingi arutelu algatamiseks või probleemide lahendamiseks. 3. Mida kujutab endast kodanikuosalus? Miks on see vajalik? Nimeta erinevaid...

Ühiskond - Põhikool
2 allalaadimist
5
doc

Mõisted

Mõisted: Absoluutne monarhia ehk piiramatu monarhia ­ valitsemisvorm, kus kogu võim kuulub ühele ainuvalitsejale ehk monarhile. Advokaat ehk kaitsja ­ jurist, kelle ülesandeks on süüaluse kaitsmine kohtus Aktsia ehk osak ­ väärtpaber, mis annab valdajale õiguse saada osa ettevõtte kasumist/varast. Aktsionär ehk osanik ­ inimene/asutus, kes omab aktsiaid Alampalk ehk miinimumpalk ­ riiklikult kehtestat...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
616 allalaadimist
3
doc

kt 3

Essee. 2. Küsimused: Nõusta järgmisi inimesi, kuidas pääseda toimetulekuraskustest. · Heino (42): töötu poissmees, taluomanik, 20 hektarit maad, põhiharidus. · Matilde (77): üksik pensionär, kellele on jäänud Nõukogude ajast 100- ruutmeetrine korter Tallinna kesklinnas. · Kärt (29): abielus, kolme väikelapse ema, kodune, elab vanematelt päranduseks saadud eramus Pärnus, hariduselt...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
19 allalaadimist
2
doc

Demokraatiad, valimissüsteemid jm

Otsene ehk vahetu demokraatia- oli iseloomulik Antiik-Kreekale, kus vabad Ateena linnakodanikud otsustasid avaliku elu küsimusi vahetult, rahvakoosolekul. Seda nimetatakse ka klassikaliseks demokraatiaks. Tänapäeval leiab otsest demokraatiat kohalikus omavalitsuses. Teostamise peamine viis on referendum ehk rahvahääletus. Esindus- ehk vahendatud demokraatia- kujunes koos libearismi levikuga. Tuumaks on...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
216 allalaadimist
3
odt

Kordamine kontrolltööks

mai Tuuli Varik Ajaloo kordamisküsimused 1. Seleta, mis on kolmas maailm ja sellele iseloomulikud jooned? Kolmanda maailma mõistega hakati tähistama riike, mis ei kuulunud ei arenenud ega ka Nõukogude L...

Ajalugu - Põhikool
57 allalaadimist
3
doc

ÜH töö

1.Avalik sektor e. Esimene sektor- sektori tuumaks on riik- institutsioonide kogum, mis korraldab valitsemist ja viib ellu teatud eesmärke. Nendest tulenevad ka riigi tunnused: *riik teostab võimu, mis on ülimuslik ja sõltumatu.*riigi otsused on õigusnormid e.seadused ja kõikde jaoks kohustuslikud.*riik kontrollib oma territooriumi.*riigi institutsioonid on avalikud-in.on ülevaade, mida riigi...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
67 allalaadimist
15
doc

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks

ÜHISKONNAÕPETUSE RIIGIEKSAMI AINESISU NÜÜDISÜHISKOND Nüüdisühiskonna kujunemine Ühiskonna mudel Asustus Majanduse eripära Küttide ühiskond Ajutine Jaht Nomaadide ühiskond Ajutine Karjakasvatus Agraarühiskond Püsiv, hajali...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
801 allalaadimist
3
rtf

KodanikuÜhiskond

Kodanikuühiskond 3.1. Miks on vaja kodanikeühendusi? Esindusdemokraatia elab nii Eestis kui mujal maailmas üle teatavat kriisi. Seda näitab noorte inimeste valimistest osavõtu madal protsent ja erakondade populaarsuse langus. Eestis leitakse tavaliselt, et peamisteks põhjusteks on vead valitsuse ja erakondade tegevuses ning meie noores demokraatias. Samas näeme, et analoogilised probleemid on ka ne...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
188 allalaadimist
2
doc

Siirdeühiskond ja Eesti

Siirdeühiskond ja Eesti Eesti kuulub kindlasti nende riikide hulka, kus on põhjust rääkida siirdeühiskonnast. Võiks isegi väita, et nii Esimest Eesti Vabariiki tervikuna, kui ka Taasiseseisvunud Eestit, võiks kirjeldada kui siirdeühiskonda. Mis siis on need kriteeriumid mis teevad Eestist siirdeühiskonna. Demokraatlikus riigis kuulub võim rahvale. Niisiis võib öelda, et mida tugevam on kodanikuü...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
250 allalaadimist
2
doc

Inimeste õigused, kohustused ja vabadused

(Indek Teder) Kohtunik ­ jurist, kes teostab õigusmõistmist. Advokaat ­ jurist, kaitsja, kelle ülesanne on süüaluse kaitsmine kohtus. Prokurör ­ riiklik süüdistaja, kelle ülesanne on kohtualuse süü tõestamine. Kohtukaasistuja ­ EV kodanik, kes aitab kohtunikku otsuse langetamisel. Ombudsman ­ õiguskantsler. Apellats...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
133 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun