Facebook Like

Majanduse mõisted (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
MAJANDUSE MÕISTED
1.  Aktsiaselts
Aktsiaselts (AS)   on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud  aktsiakapital .
Min aktsiakapitali suurus on 25 000 eurot.  Aktsia  väiksem nimiväärtus on
10   senti.   Aktsia   annab   aktsionärile   õiguse   hääletada   üldkoosolekul   ja
kasumi korral saada dividendi. AS-i kõrgeim organ on üldkoosolek. AS-id
võivad olla ka riigi omanduses: post, sadam, lennujaam, transport.
*Aktsiaselts on piiratud vastutusega äriühing, millel on aktsiateks jaotatud
aktsiakapital (Eestis peab aktsiakapitali suurus olema vähemalt 25 000
eurot). Aktsionär(id) ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustiste eest, vaid
seda teeb aktsiaselts oma varaga.
 2.  Aktsiisimaks
Aktsiis    (ka   aktsiisimaks)   on   maks,   mida   riik   kehtestab   teatud   kaubaga
kauplemisele või tootmisele. Levinumad  aktsiisid  on alkoholi-, tubaka- ja
kütuseaktsiis.  Eestis on aktsiisid kehtestatud kütusele, tubakatoodetele,
alkoholile, mootorsõidukitele ning alkoholi- ja karastusjoogipakenditele.
*
  Aktsiisimaks   on   kaudne   maks   ,   mida   rakendatakse   tarbimise
reguleeerimiseks ja  riigieelarve  tulude saamiseks.
3.  Aktiva
Aktiva  on  kontoformaadis  koostatud raamatupidamisbilansi  vasakpoolne
osa (või nn aruandeformaadis bilansile iseloomuliku poolte järjestikasendi
puhul esimene pool), kus tuuakse ära  majandusüksuse  vara koosseis.
*Bilansi vasakut poolt nimetatakse aktivaks. Bilansi aktiva poolel on näha,
millesse ettevõte on paigutanud  passiva  poole kaudu saadud vahendid.
Bilansi aktiva pool jaguneb omakorda käibevaraks ja põhivaraks.
Käibevarade all on toodud ettevõtte likviidsemad  varad , mille kasutusiga
jääb enamasti  alla  aasta.  Käibevaradeks  on  nt ettevõtte  raha,  ostjatelt
laekumata   arved   ja    kaubavarud .  Põhivarad  on   ettevõtte   varad,   mida
ettevõte   kasutav   oma   tegevuses   pikemaajaliselt.   Põhivaradeks   on   nt
ettevõtte  masinad , seadmed  ja hooned. 
4. Passiva
Passiva   on   raamatupidamisbilansi   parempoolne   osa,   mis   kajastab   vara
soetamise     allikaid .  Inglise   keeles   passiva   mõistet   ei   ole,   seda   asendab
Kohustised ja  omakapital  (Liabilities and Equity).
*Bilansi paremat poolt nimetatakse passivaks. Bilansi passiva poolel on
toodud ettevõtte vahendite allikad ehk sealt  selgub , kuidas ja kelle käest
ettevõte on oma tegevuseks vajalikud  ressursid  saanud. Need ressursid
võib   ettevõte   olla   saanud   nii   rahas   kui   ka   erinevates   varades.   Bilansi
passiva pool jaguneb oma- ja võõrkapitaliks.
Ettevõtte   võõrkapitali   moodustavad   ettevõtte   võlgnevused   teistele
ettevõtetele,   töötajatele,   riigile   ja   krediidiasutustele.   Võõrkapitali   puhul
kasutatakse   ka   sõna   kohustused.   Kuna   võlgnevus   tuleb   alati   mingil
tähtajal   tagasi   maksta,   võib   seda   tõesti   nimetada    kohustuseks    maksta

kellelegi võlgu olev raha tagasi. Kui võla maksmise tähtajani on jäänud
vähem   kui   aasta   nimetatakse   neid   lühiajalisteks   kohustusteks.   Kui
tähtajani on rohkem kui aasta, on tegemist pikaajaliste kohustustega.
Bilansi passiva poolel on ka ettevõtte omakapital. Varade finantseerimise
üks   allikatest   on   omakapital,   mille   ettevõttele   on   andnud   ettevõtte
omanikud
5. Aktsia
Aktsia on omandiõigust tõendav  väärtpaber , mis annab selle omanikule
(aktsionärile)   õiguse   osaleda   aktsionäride   üldkoosolekul,   kasumi
jaotamisel, aktsiaseltsi lõpetamisel pärast kohustiste tasumist allesjäänud
vara jaotamisel ning muud seaduse ja aktsiaseltsi põhikirjaga sätestatud
õigused.
*Aktsia on väärtpaber, mis annab selle valdajale nõudeõiguse ettevõtte
kasumi ja varade suhtes. Aktsia omanikule kuulub seega osa  firmast , mille
aktsiaid  ta omab. Aktsia omanikku nimetatakse aktsionäriks.
6.  Osaühing
Osaühing on äriühing, millel on  osadeks  jaotatud  osakapital . Äriseadustiku
kohaselt   on   osakapitali   minimaalne   suurus   2500   eurot   ja   osa   väikseim
nimiväärtus 1 euro. Osaühingut, mille osakapital ei ole suurem kui 25 000
eurot, võib alates 01.01.2011 asutada sissemakseid tegemata.  Osanik (ud)
ei vastuta isiklikult osaühingu kohustiste eest, vaid seda teeb osaühing
kogu oma varaga. 
*Piiratud   vastutusega   äriühing,   st   osanik   ei   vastuta   isiklikult   ühingu
kohustuste   eest   –   selles   seisnebki   piiratud   vastutuse   mõte.   Osaühingu
tegevust reguleerib  Äriseadustik .
7. Mittetulundusühing
MTÜ-d   ja   sihtasutus   –   eesmärgiks   ei   ole   kasumi   teenimine.   Nende
eesmärgid on: hariduslikud, heategevuslikud, usulised.
*Mittetulundusühing   (lühend   MTÜ)   on   isikute   vabatahtlik
mittetulundusühendus,

 
mis
 
on
 
registreeritud
 
vastavalt
mittetulundusühingute seadusele ja mille eesmärk või põhitegevus ei ole
majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tegutsetakse avalikkuse huvisid
silmas   pidades   ja   tuli   võib   kasutada   üksnes   põhikirjeliste   eesmärkide
saavutamiseks.
8.  Aastaaruanne
Raamatupidamise   aastaaruande   eesmärgiks   on   anda   õige   ja
õiglane ülevaade raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist,
majandustulemusest ja rahavoogudest.
Raamatupidamise   aastaaruanne   on   raamatupidamiskohustusliku
majandusüksuse   aastaaruande    koosseisus    iseseisva   aruandena,   mille
eesmärk   on   õigesti   ja   õiglaselt   kajastada   raamatupidamiskohustuslase
finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhiaruandest ehk bilansist koos
kasumiaruandega,   rahavoogude   aruandest   ning   omakapitali   muutuste
aruandest, lisadest ning muudest nõutavatest dokumentidest.
  Bilanss ,   mis   kajastab   teatud   kuupäeva   seisuga
raamatupidamiskohustuslase   finantsseisundit   (vara,   kohustusi   ja
omakapitali).

  Kasumiaruanne    (tulude   ja   kulude   aruanne),   mis   kajastab
raamatupidamiskohustuslase   aruandeperioodi   majandustulemust
(tulusid,  kulusid  ja kasumit või kahjumit).

 Rahavoogude   aruanne,   mis   kajastab   raamatupidamiskohustuslase
aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide laekumisi
ning väljamakseid).

 Omakapitali   muutuste   aruanne,   mis   kajastab   aruandeperioodil
toimunud muutusi raamatupidamiskohustuslase omakapitalist
 Saldoandmikud
Raamatupidamiskohustuslik   majandusüksus   on   vastavalt   kehtivale
raamatupidamise   seadusele   kohustatud   raamatupidamise   aastaruande
koostama  iga lõppenud  majandusaasta  kohta.
9.  Alampalk
Alampalk  ehk   miinimumpalk   on   palga   alammäär,  millest vähem  ei  tohi
ettevõtted   täisajaga   töötavatele   töötajatele   maksta.   Miinimumpalk     on
hetkel 470 eurot ( 2017 ).
10.  Ametiühing
Ametiühingud   on   töötajate   esindusorganisatsioonid,   mis    kaitsevad
töötajate   huvisid   ja   esindavad   töötajaskonda   läbirääkimistel   ettevõtte
administratsiooniga (omanikega).
*  Isikute   ühendus   ,   mille   eesmärk   on   töötajate   õiguste   ja   huvide
esindamine  ja kaitsmine  suhtluses  tööandjaga või ka laiemate poliitiliste ja
seadusandlike eesmärkide saavutamiseks.
11.  Amortisatsioon  (amortiseerimine)
Amortisatsioon     ehk    kulum    on   põhivara    kulumine    rahalises   väljenduses
ehk   vara   amortiseeritava   osa   kandmine   kuludesse   vara   kasuliku    eluea
jooksul.
 Üldtähenduses   on   amortiseerimine   pikaajaliselt   kasutatava
varaobjekti   ( soetus )maksumuse   jaotamine   varaobjekti    kasulikule
elueale.
 Kitsamas   tähenduses   on   amortiseerimine   ainetu   varaobjekti
(soetus)maksumuse jaotamine varaobjekti kasulikule elueale.
 Amortiseerimine on ka võla kustutamine jaokaupa.
  Majandusteoorias    on   amortiseerumine   pikaajaliselt   kasutatava
varaobjekti väärtuse vähenemine kulumise ja iganemise tõttu.
*Põhivara amortiseerimine on tema jääkväärtuse vähendamine vastavalt
tema tegelikule väärtuse kaotusele.

*Amortisatsioon  ehk   amortiseerimine  on  põhivahendite   (tootmishooned,
seadmed,   masinad)   väärtuse   järkjärguline   kandmine   nende   abil
valmistatud toodangu väärtusse.
*Amortiseerumine   on   rajatiste,   tehniliste   seadmete   ja   muude
töövahendite kulumine, mistõttu nende väärtus aja jooksul langeb. 
12.  Börs
Börs   on   organiseeritud   kauplemissüsteem,   mis   pakub   võimalikult
efektiivset,   mugavat   ja   turvalist   kauplemiskeskkonda   investoritele,
emitentidele ja väärtpaberivahendajatele.
* emitent  – väärtpaberi  väljaandja
*investor – väärtpaberi omandaja
*Börsimaaklerid   on   professionaalsed   väärtpaberivahendajad,   kes   viivad
kokku klientide ostu- ja müügisoovid.
Börsiindeksid näitavad indeksisse kuuluvate väärtpaberite hinnaliikumist.

13. Bilanss
Bilanss   on   raamatupidamise   aruanne,   mis   kajastab   kindla   kuupäeva
seisuga   raamatupidamiskohustuslase   vara,   kohustusi   ja   omakapitali.
Oluline   on   rõhutada,   et   bilanss   kajastab   ettevõtte    varasid    ja   kohustusi
ühel kindlal ajahetkel.
Bilansi aktiva ja passiva peavad olema alati võrdsed. 
Aktiva (käibevara + põhivara) = Passiva ( võõrkapital  + omakapital)
Raamatupidamisbilanss on  finantsaruanne , mis kajastab majandusüksuse
vara, kohustiste ja omakapitali seisundit teatud kuupäeva seisuga. Sageli
nimetatakse lihtsalt bilansiks.
14.  Inflatsioon
Inflatsioon on üldise hinnataseme tõus või surve selleks, millega kaasneb
raha väärtuse vähenemine.
15.  Deflatsioon
Deflatsioon on inflatsiooni vastand, st deflatsiooni puhul hinnad langevad
ning rahaühiku väärtus kasvab. Isikute ostujõud suureneb.
16.  Dividend
Dividend   on   
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Majanduse mõisted #1 Majanduse mõisted #2 Majanduse mõisted #3 Majanduse mõisted #4 Majanduse mõisted #5 Majanduse mõisted #6 Majanduse mõisted #7 Majanduse mõisted #8 Majanduse mõisted #9 Majanduse mõisted #10 Majanduse mõisted #11 Majanduse mõisted #12 Majanduse mõisted #13 Majanduse mõisted #14 Majanduse mõisted #15 Majanduse mõisted #16 Majanduse mõisted #17 Majanduse mõisted #18 Majanduse mõisted #19
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2017-11-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 8 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor katariina112592 Õppematerjali autor

Lisainfo

Majanduse mõisted, 80 mõistet, 17 lk
majandus , ettevõtlus , mõisted , kapital , turundus , aktsia , frantsiis

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

5
docx
Majandusaluste mõisted
8
docx
Majandusõpetuse mõisted
6
docx
Majanduse mõisted
18
pdf
Majandusõpetuse aine mõisted
3
odt
Majanduse mõisted
40
doc
Majanduse alused
15
doc
Majanduse mõisted
16
docx
Majanduse mõistedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun