Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Eksam spikker (0)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mida tähendab ehituskorralduseesmärk ?
  • Millest oleneb ehituskrundi väärtus ?
  • Kuidas arvutada ehitustöö kestust ?
  • Mis eesmärke järgivad lepingute üldtingimused ?
  • Mis määratakse projekteerimise lähteülesandega ?
  • Mida tähendab täielik ajavaru võrkgraafikus ?
 
Säutsu twitteris
1.Mõiste projekt kaks tähendust kontekstis ehituskorraldusega.
Esiteks tähendab projekt kõiki tegevusi ehitise elutsükli jooksul. Projektil on selgelt fikseeritud algus ja lõpp, eesmärk ja tulemuse hindamise kriteerium . Projekti realiseerimiseks tuleb sooritada hulk omavahel keerulistes seostes tegevusi. Projekti edukas elluviimine eeldab plaanimist.
Teiseks tähendab projekt ehitise püstitamiseks vajalike dokumentide kogumit – ehitise perspektiivset mudelit (joonised, spetsifikatsioonid, seletuskirjad , eelarved jm). Selles tähenduses on projekt ehitusliku investeerimise projekti kui laiema mõiste ühe faasi tulemus (produkt).
2.Loetlege töövõtukorralduse viisi valiku kriteeriumid.
Oluline on tasakaalustada kolm tähtsamat kriteeriumi: 1)kulud (tavaliselt kõige määravaim faktor; tellija on huvitatud nii kulude taseme minimeerimisest kui ka kokkulepitud hinna kindlusest); 2)kvaliteet (tähendab toote vastavust nõuetele); 3)kestus (siin on kaks erinevat eesmärki: 1.valmimine mingiks kindlaks tähtajaks, 2. projektikestuse lühendamine. Kuid arvestada tuleb veel muudatuste tõenäosust projektis , projekti keerukust, võistluse vajalikkust ja vastutust ning riski jaotust.
3.Loetle ehituse tööettevõtu korralduse viisid.
1)Ehituse peatööettevõtja - fikseeritud hinnaga tööettevõtt, b-kulude katmise hinnaga tööettevõtt. 2)Projekteerimis-ehitustööettevõtja - projekteerimis-ehitustööettevõtu skeem, b-ehitus-arendustööettevõtuskeem. 3)Professionaalne juhtimistööettevõtt: a- tellija - agent , b-ehitus-juhtimisettevõtja. 4)Omal jõul ehitamine.
4.Kellele jaoks on töövõtja valikul kohustuslik rakendada võistupakkumise protseduuri.
Võistupakkumine on kohustuslik riigihangete puhul. Riigihange on riigi, linna või valla eelarvest, riiklikest fondidest või riigi garanteeritud laenudest finantseeritavad ehitused .
5.Mida määrab detailplaneering .
Detailplaneering määrab: a)kogu maaala kohta: 1)maa-ala kruntideks jaotamise, 2)krundi ehitusõiguse, 3)tänavad ja liikluskorralduse, 4)haljastuse ja heakorrastuse, 5)ehitistevahelised kujad, 6)tehnovõrkude paigutuse, 7) keskkonnakaitse abinõud; b)iga krundi kohta eraldi: 1)krundi kasutuse otstarve, 2)lubatud ehitiste arvu, 3)suurima ehitusalase pinna, 4)ehitise lubatud kõrguse.
Planeeringust tuleb informeerida üldsust, planeering peab olema avalikult välja pandud ja kohalik omavalitsus korraldama selle avaliku arutelu. Detailplaneeringu kinnitab peale lahkhelide järelevalve korras läbivaatamist kohalik omavalitsus. Kui kinnisasja omanikule tekitati planeeringu tõttu kahju, on omanikul õigus saada kohe õiglast hüvitust.
6.Hinnariski jaotus tellija ja ehitusettevõtja vahel tegelike kulude katmisel põhineva lepingu puhul.
Skeem ei anna tellijale hinnakindlust, tema hinnarisk on suur.
Töövõtjal on väike risk ,kuid selle puhul on ka väike kasum.
7.Hinnariski jaotus tellija ja ehitusettevõtja vahel fikseeritud hinnaga lepingu puhul.
Projekteerimis-ehitustööettevõtu puhul tellija on teinud lepingu sõlmimise momendini väga vähe kulutusi (eelkavandamiseks ja projekteerimise lähtülesanneks). Fikseeritud hind lepingus kindlustab riski jaotuse tellija ja tööettevõtja vahel vahekorras 1:4. Fikseeritud hinna puhul tellijal on kindlus . Tööettevõtja risk ja potentsiaalne kasum on suurim
8.Iseloomusta ehituskorraldust arendus-ehitustööettevõtu meetodil.
Ehitus-arendus-tööettevõtu skeem.(projekti funktsionaalosa kavand tehakse eraldi lepingu alusel enne projekteerimis-ehitustöövõttu)
Omanik Nõunik
Funktsionaalosa Arendus- ja ehitusettevõtja
Projekteerija Projekteerimisüksus Ehitusüksus
Eelised omaniku poolt vaadatuna: 1)omaniku minimaalne sekkumine arendusprojekti, mis on eriti hea, kui omanikul puudub kogemus, 2) summaarne projekteerimis-ehitusaeg on lühike, 3)võimalik kavandi ehitajapoolne ekspertiis, 4)muudatusi on projekti lihtne sisse viia; Puudused omaniku poolt vaadatuna: 1)lõplik projektmaksumus pole määratav enne ehituse algust, 2)kuna omaniku kontroll on minimaalne, siis võivad tulemused ootustega mitte kokku langeda.
9.Mõistete ehitus, ehitis, hoone ja rajatis omavahelised seosed.
Ehitus on majandusharu, kus luuakse ligi 10% rahvuslikust koguproduktist ja kus töötab umbes sama suur osa töövõimelisest elanikkonnast. Ehitus on tegevus, töö, ettevõtlus, mille tulemuseks on valmis ehitised, ehitamine on aga ka ehitus-, remondi -, ümberehitus-, restaureerimis- ja lammutustööd. Ehitus kui mõiste haarab kõiki ehitise elutsükli faase: kavandamist, ehitamist, ehitise hooldamist ja lammutamist.
Ehitis on füüsiline keha (kas hoone või rajatis).
Hoone on maapinnaga püsivalt ühendatud katuse, välispiirete ja siseruumiga ehitis.
Rajatis on maapinnaga püsivalt ühendatud, inimtööga valminud ehitis, mis pole aga hoone.
10.Loetle probleemistik (küsimuste kompleksid), mis moodustavad ehituse tööettevõtulepingu sisu.
1)Fikseeritakse nii lepingu objektid kui ka subjektid , projekt, töö, hind, ehitusplats , leping, aeg ja perioodid, subjektide esindajad. 2)Töövõtja kohustus ja vastutus. 3)Tellija kohustus ja vastutus. 4)Alltöövõtu korraldus. 5)Lepingu sõlmimine. 6) Arveldused . 7)Tellija ja töövõtja koostöö. 8)Vaidlused ja arbitreerimine.
11.Loetle projekteerimisstaadiumid ja projekti jagumine osadeks .
1)Saadakse projekteerimislitsents ja õigus projekteerida.2)Projekteerimise staadium. Omavalitsus lubab või ei luba ehitada. Omanik teeb projekterimis taotluse.3)Ehitiste register. Arhitektid hakkavad pakkuma variaandid.4)Määratakse projekteerimise tingimused ja väljast projekteerimisluba. Koostatakse detailplaneering.5)Projekteerija vastutus projekterimis vigade eest ja kahjude hüvitamine.6)Kavandi mahu määramine-a: võimalus hinnata ja kooskõlastada. b: võimalus ehitada ja kontrollida.7) Projekteerimine : a-ühes staadiumis (a+b), b-kahes staadiumis(a ja b). Võib projekteerida ka osade kaupa-ehitusjärkude kaupa-iseseisvalt võetav ehitise osa.
*Ehituskavand peab olema koostatud mahus , mis võimaldab hinnata projekteeritud ehitust, selle järgi ehitada ja ehitamist kontrollida. Projekteerimisettevõtja peab säilitama kõik koostatud kavandid.
Suuremahulisi ehitisi projekteeritakse kahes või enamas staadiumis. Esimene staadium – tehniline kavand – töötatakse välja mahus, mis võimaldab omanikul ja teistel asjast huvitatuil anda hinnana projekteeritud ehitisele. Teine staadium – tööjoonised – töötatakse välja peale tehnilise kavandi heakskiitmist. Tööjoonised tehakse ehitamiseks ja kontrollimiseks vajalikus mahus.
Tavaline kavandi liigendus osadeks on järgmine: 1) Seletuskiri . 2)Ehituse generaalplaan. 3) Arhitektuur -ehituslik osa 4)Küte ja ventilatsioon 5)Veevarustus ja kanalisatsioon 6) Elektrivarustus , automaatika, võrguvooluseadmed 7)Tootmistehnoloogia 8)Ehituse maksumus 9)Kasutus-ja hooldus juhendid.
12.Iseloomusta ehituskorraldust projekteerimis-ehitustööettevõtu meetodil.
Projekteerimis-ehitustööettevõtu puhul on tellija lepinguvahekorras ühe tööettevõtjaga, kes kindlustab nii projekteerimise kui ka ehituse. Tööettevõtja seisukohalt on see võimalik nii pideva töökorralduse kui ka ühe projekti puhul.
Projekteerimis-ehitustööettevõtu skeem.
Omanik Nõunik
Projekteerimis-ehitusettevõtja
Projekteerimisüksus Ehitusüksus
Eelised omaniku poolt vaadatuna: 1)omaniku minimaalne sekkumine arendusprojekti, mis on eriti hea, kui omanikul puudub kogemus, 2)summaarne projekteerimis-ehitusaeg on lühike, 3)võimalik kavandi ehitajapoolne ekspertiis, 4)muudatusi on projekti lihtne sisse viia; Puudused omaniku poolt vaadatuna: 1)lõplik projektmaksumus pole määratav enne ehituse algust, 2)kuna omaniku kontroll on minimaalne, siis võivad tulemused ootustega mitte kokku langeda.
13.Liigita tellijad tööettevõtu korralduse seisukohalt.
1)Kinnisvara- ja arendusfirmad. 2) Investorid . 3)Ehitise hõivajad. 4)Riigi- ja munitsipaalasutused.
*Kinnisvara- ja arendusfirmad soovivad arendusprojektist saada otsest rahalist tulu. Mõned firmad püüavad ehitise ruttu maha müüa (isegi enne valmimist), teised soovivad seda kasutada renditulu saamiseks. Nende soov on odavalt ehitada ja mitte arvesse võtta kasutuskulud.
*Investorid plaanivad saada tulu ehitise kasutamisest ja nende jaoks on kasutuskulude arvestamine vajalikum.
*Hõivajad lasevad ehitada, esitades erinõuded, millised ei pea sobima laiale turule. Seetõttu turuhind võib osaleda madalamaks arenduskuludest, mille vältimiseks püütakse ehitist sobitada üldkehtivate standartidega.
*Riigi ja munitsipaalasutused ehituse tellijana võivad kuuluda nii arendusfirmade kui ka hõivajate klassi.
14.Millised load on vajalikud ehitusliku projekti realiseerimisel.
1)Ehitusluba on ehituse eeldus. Tagab et projekt vastab projekteerimistingimustele (projekteerimisloale) ja planeeringule.٭2)Projekteerimisload-määratavad projekteerimistingimused, koostatakse planeering. 3)Kasutusluba on hoone kasutuse eelduseks . Vastavus projektile ja planeeringuga määratud kasutusotstarbele.
15.Koguriski jaotus tellija ja tööettevõtja vahel professionaalse juhtimistööettevõtu puhul.
Koguriski jaotus tellija ja tööettevõtja vahel on 4 : 1.
16.Koguriski jaotus tellija ja peatöövõtja vahel peatööettevõtu lepingu puhul.
Riski jaotus tellija ja peatöövõtja vahel on 2,5 : 2,5.(jaguneb pooleks). Põhjendus: protsess on võimalik kontroolida, lepingu üldosas on väga detailselt fikseeritud muudatuste mõju hinnale ja tähtajale.
17.Iseloomusta ehituskorraldust peatööettevõtu meetodil.
Peatööettevõtt on traditsiooniline ja kõige enam levinud tööettevõtu korralduse viis.
Ehituse peatööettevõtu skeem.
Omanik Nõunik
Projekteerija Peatööettevõtja
Alltööettevõtjad Omal jõul töö
Omanik-tellija sõlmib lepingud projekteerija ja peatööettevõtjaga ja hind määratakse, kasutades fikseeritud hinnaga või tegelike kulude katmisel põhinevat hinnakujundamise mehhanismi.
*Fikseeritud hinnaga tööettevõtt. Eelised omaniku poolt vaadatuna: 1)pikaajaline kogemus, 2) kogusumma leping võimaldab määrata hinna enne lepingu sõlmimist (min risk), mis võistupakkumise juures annab ka madalaima hinna; 3)ühikhinna leping võimaldab hästi arvesse võtta kõiki töömahte ja võimalikke muutusi projektis; 4)tellija min kaasamine ehitusprotsessi; 5)peatöövõtja võtab mõlema poole riskid enda peale; 6)pakkumise ajaks on joonised valmis, edasine arendus on lihtne.
Puudused tellija poolt vaadatuna: 1) ehitusfirma kogemust ei saa kasutada projekteerimisfaasis; 2) pikim summaarne projekteerimis-ehituskestus; 3)omanik jääb töövõtja suhtes nõuandja rolli ja tema mõju ehitusele on min; 4)projekti ettenägematud muutused võivad ka fikseeritud hinda tõsta; 5)ühikhindadel põhinev leping tähendab kulutusi töömahtude mõõtmisel; 6)peatöövõtja on huvitatud odavate alltööettevõtjate kasutamisest.
Eelised tööettevõtja poolt vaadatuna: 1)kasum on hinna sees ja läbirääkimisel sõlmitud lepingu puhul võib efekt olla suurim; 2)tellija ja projekteerija sekkumine on min; 3) innovatiivne ettevõtja saab kasumit uuenduste rakendamisest; 4)tööettevõtja võib delegeerida osa riskist alltöövõtjatele. Puudused tööettevõtja poolt vaadatuna: 1)pretendentide suur arv alandab võistupakkumise puhul kasumit; 2)tellija kontrollib muudatuseks ja lisatöödeks vajalikku hinna reservi ja ehitaja peab tegema kulutusi arbitreerimiseks ilma kindluseta, et see tulu toob; 3)töövõtja riskib ilmastikuga, streikidega jne teadmata, kas talle selle eest tasutakse.
*Kulude katmise hinnaga tööettevõtt: Eelised tellija poolt vaadatuna: 1)pikaajaline kogemus; 2)lühem summaarne projekteerimis-ehituskestus nende ühildamise arvel; 3)võimaldab lihtsalt rakendada projektis muudatusi ja täiendusi; 4)võimaldab projekteerimisel kasutada ehitaja kogemusi; 5)suure ehitusnõudluse puhul võib meetod anda madalaima ehitushinna; 6)võimalus rakendada kõrge kvalifikatsiooniga alltöövõtjaid; 7)omanik saab enam osaleda tööde juhtimisel; 8)garanteeritud maksimumhinna puhul on võimalik osa riskist jagada tööettevõtjaga.
Puudused tellija poolt vaadatuna: 1)mitte kõige odavaim variant; 2)pahatahtlikud või kogenematud tööettevõtjad võivad tuua kahju; 3)garanteeritud maksimumhind võib mitte vastu pidada tingimuste muutumisel; 4)omaniku kulutused juhtimisele ja kontrollile on suuremad; 5)kaetavate kulude defineerimine on keeruline ja võib põhjustada ülekulu. Eelised töövõtja poolt vaadatuna: 1)min hinnarisk; 2)töövõtjale tasutakse eraldi tehnoettevalmistamise ja kalenderplaanimise jne eest, mis muidu toimub kogusumma sees.
Puudused tööettevõtja poolt vaadatuna: 1) honorar võib jääda väiksemaks, võrreldes kasumipotentsiaaliga tuntud riskitaseme puhul; 2)tööettevõtja on allutatud tellija detailsele kontrollile; 3)juhtimine on keeruline, sest projekteerimine ja ehitamine toimub ühel ajal; 4)töövõtja reputatsioon võib kannatada vastuolude tõttu tellija personaaliga; 5)garanteeritud maksimumhinna puhul võib töövõtja kanda riski, mida ta ei kontrolli. Omanik paneb aga töövõtjale suuri ülekulusid puhtaks.
18.Loetle ehitusobjekti elutsükli faasid ja selles osalevad ettevõte tüübid.
1)Tasuvus- ja teostatavusuuringud (ehituse tellija – omanik); 2)Ehitise projekteerimine e. kavandamine (projekteerimis- ( konsultant -) firma); 3)Ehituse tööettevõtu korraldus (professionaalne juhtimisfirma); 4)Ehitamine ehitusplatsil (ehituse tööettevõtufirma); 5)Ehitise haldamine ja hooldamine (ehitise haldus- ja hooldusfirma)
19.Loetle hinnakujunduse viisid (süstematiseeritult).
Kõige üldisemalt jagunevad hinnakujundamise meetodid kaheks: 1.Fikseeritud- enne tööde alustamist kokkulepitud hinnad. 1)Nad annavad tellijale suure kindluse eeldusel , et kavand on piisavalt detailselt välja töötatud, vältimaks hilisemad vaidlusi hinnas töömahtude ja muudatuste osas. See annab selgus enne tööde alustamist. 2)Tellijal on madal riskitase. 3)Tellija kulutused maksumuse kontrollile on väiksemad. 4)Ehitusettevõtjal risk ja potentsiaalne kasum on
et tagada min ehitusmaksumus
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Eksam spikker #1 Eksam spikker #2 Eksam spikker #3
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 3 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-02-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 202 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor badanto Õppematerjali autor

Lisainfo

eksam spikker
eksam

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

12
doc
Ehituskorraldus
79
doc
Ehituskorraldus
91
doc
Eksami konspekt
103
doc
Inseneri eksami vastused 2009
44
doc
Konspekt
1
doc
Eksamiküsimused 111-129
1072
pdf
Logistika õpik
6
docx
Ehituskorraldus eksami vastused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun