Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kuid kas lahendus on õige ?
  • Kus toimub konto suurenemine, kas deebetis või kreeditis ?
  • Mis hetkel on lõpetamata toodangu kontol ?
 
Säutsu twitteris
Tallinna Majanduskool  
 
 
 
 
 
 

RAAMATUPIDAMISE ALUSED 
 
LOENGUKONSPEKT 
Parandatud väljaanne 
 
 

KoostanudMonika  Nikitina- Kalamäe , Ainika Ööpik-Vaade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallinn 2015 
 
 
SISUKORD 
 
1 SISSEJUHATUS RAAMATUPIDAMISSE ........................................................................... 3 
1.1  Majandusarvestuse  olemus ............................................................................................... 3 
1.2 Majandusarvestuse liigid .................................................................................................. 4 
1.3 Arvepidamise ajalooline taust .......................................................................................... 6 
1.4 Raamatupidamist reguleeriv  seadusandlus  ....................................................................... 6 
2 RAAMATUPIDAMISBILANSS ............................................................................................ 8 
2.1 Ettevõtte  varad  .................................................................................................................. 8 
2.2 Ettevõtte kohustused ja  omakapital  ................................................................................ 10 
2.3 Raamatupidamisbilanss .................................................................................................. 11 
3 MAJANDUSTEHINGUTE KAJASTAMINE JA  DOKUMENTEERIMINE  ..................... 15 
3.1 Majandustehingutest tingitud muutused bilansis ............................................................ 15 
3.2 Bilansikontod ja majandustehingute  kirjendamine ......................................................... 17 
3.3  Arvestusregistrid  (süstemaatiline ja  kronoloogiline  kirjendamine)................................ 21 
3.4  Käibeandmik  ................................................................................................................... 28 
3.5 Raamatupidamiskontode liigitus ja  kontoplaan  .............................................................. 31 
3.6  Sünteetiline  ja analüütiline arvestus ............................................................................... 35 
3.7 Raamatupidamisdokumentide ja –  registrite  vormistamine ja säilitamine ..................... 37 
4 ETTEVÕTTES TOIMUVAD PROTSESSID ....................................................................... 40 
4.1 Varustusprotsess ............................................................................................................. 40 
4.2  Tootmisprotsess  .............................................................................................................. 45 
4.3  Müügiprotsess  ................................................................................................................. 49 
4.4 Perioodi  lõpetamine  ........................................................................................................ 50 
5 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMINE ........................................... 53 
5.1 Raamatupidamise aastaaruande eesmärk........................................................................ 53 
5.2 Raamatupidamise aastaaruannete koostamise alusprintsiibid ........................................ 53 
5.3 Raamatupidamise aastaaruande koostisosad .................................................................. 54 
LISA 1  Bilansiskeem  ................................................................................................................ 56 
LISA 2 Ülesanne ...................................................................................................................... 58 
LISA 3 Kasumiaruande  skeemid  .............................................................................................. 60 
Kasutatud allikad ...................................................................................................................... 62 
 
 
2
1 SISSEJUHATUS RAAMATUPIDAMISSE 
 1.1 Majandusarvestuse olemus 
Ettevõtte  omanikke  ja  juhatust   huvitab   eelkõige  ettevõtte  majandustegevuse   tulukus
võlausaldajaid  ettevõtte  võimelisus  täita  oma  kohustusi.  Sellise  info  saamise  tagab 
majandusarvestus .  Tema  peamine  funktsioon  on  toota  kvantitatiivset  finantsinfot  ettevõtte 
majandustegevuse kohta juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.  
Majandusarvestus  on  plaanipärane  tegevus,  mis  hõlmab  ettevõtte  majandussündmuste  info 
identifitseerimist, mõõtmist, registreerimist, rühmitamist, töötlemist, säilitamist, analüüsimist 
ja  edastamist  juhtimise  vajadusteks.  Infot  toodab  majandusarvestus  tarbijatele  kahel 
eesmärgil:  a)  otsuste  tegemiseks  ettevõttes  või  b)  aruandmiseks  ettevõttevälistele  isikutele. 
Infotarbijad võivad olla väga erinevad ja seetõttu on ka vajadused erinevad:  
•   Omanikud  vajavad infot vara kasutamise ja oma osaluse tuluteenimise kohta.  
•   Juhtkond  vajab infot tegevuse kavandamiseks ja tulemuste hindamiseks. 
•   Töövõtjad  on huvitatud infost töötasustamise kohta, vajadus hinnata ettevõtte võimet 
maksta palka ning sotsiaalmaksu, samuti ka muid soodustusi ja hüvesid. 
•  Laenuandjaid  huvitab  info  ettevõtte  maksevõime  kohta,  mis  aitaks  otsustada  kas 
ettevõtte suudab võetud laenukoormat kanda ja tagastada õigeaegselt.  
•  Tarnijaid  huvitab  info  otsustamaks,  kas  ettevõte  on  võimeline  tähtaegselt   tasuma  
ostetud vara ja teenuste eest. 
•   Ostjaid   huvitab  ettevõtte  eksistents,  eriti  kui  neil  on  pikaajaline  koostöö  antud 
ettevõttega või nende äri sõltub sellest ettevõttest. 
•  Valitsus vajab infot ettevõtete majandustegevuse kohta maksupoliitika kujundamiseks, 
samuti kogumaks andmeid  ametliku  statistika jaoks. 
Ettevõtte  majandustegevust  mõjutavad  nii  ettevõttevälised  kui  ka  sisemised  aspektid. 
Ettevõtte välised aspektid jagunevad riigisisesteks (inflatsiooni tase, õigussüsteem, poliitiline 
stabiilsus  jne.)  ning  rahvusvahelisteks  (valuutakursid,  poliitilised  suhted  jne.).  Ettevõtte 
sisesed   aspektid   haaravad   kõiki  ettevõttesiseseid  tegevusvaldkondi  –  juhtimine, 
personalipoliitikaturundusfinantsjuhtimine  jne.  
 
3
1.2 Majandusarvestuse liigid 
Majandusarvestust tuleb vaadelda süsteemina, mille liigid on: 
•   Finantsarvestus   –   Finantsarvestuse   poolt  pakutav  info  on  ettenähtud  kahele 
infotarbijate  grupile:  ettevõtte  juhtkonnale  ning  ettevõtte  tegevusest  huvitatud,  aga 
selles  mitteosalevatele  isikutele,  nt   aktsionärid ,   pangad ,  riigiinstitutsioonid  jne. 
Ettevõttevälised  infotarbijad  saavad  nõuda  vaid  sellist  infot,  mida  pakub  ettevõte 
finantsaruannetes, samas võib olla see info raskesti tõlgendatav. Seetõttu kasutatakse 
majandustegevuse  aruannete  koostamisel   kindlaid   reegleid.  Vastava  info 
ettevalmistamine aruannete kujul ongi finantsarvestuse oluliseks ülesandeks.  
•  Juhtimisarvestus  –     Juhtimisarvestuse   ülesandeks  on  pakkuda  ettevõtte  juhtkonnale 
infot   spetsiifiliste   otsuste  vastuvõtmiseks.  Ettevõtte  juhtidel  pole  aega  süveneda 
raamatupidamisse, nad vajavad majandustegevuse kokkuvõtteid ja vastavaid analüüse 
strateegia  kujundamiseks  ning  otsustamiseks.  Juhtimisarvestuse  ülesanne  on  anda 
piisavalt  infot  mitte  ainult  erinevate  võimalike  tegevusvariantide  selgitamiseks,  vaid 
ka  neist   parima   valikuks.  Erinevalt  finantsarvestusest  ei  kasutata  juhtimisarvestuses 
kindlaksmääratud  arvestuse  põhimõtteid:  infosüsteemide  loomine  jääb  ettevõtte 
juhtide  otsustada.  Kuna  juhtidele  on  oluline  info  edastamise  kiirus,  siis  koostatakse 
aruandeid  tavaliselt  lühemate  perioodide  kohta  ning  info  edastatakse  mingi 
tegevusharu  või allüksuse kohta. Samas on juhtimisarvestuse info väljendamisel rahas 
mõnevõrra väiksem osa kui finantsarvestuses. Juhtimisarvestuse  objektiks  on eelkõige 
ettevõtte poolt tehtud kulude käitumine.  
•   Kuluarvestus  – Kuluarvestus on osa juhtimisarvestusest, mis tegeleb ettevõtte ja selle 
struktuuriüksuste  tootmis-  ja  tegevuskulude  kogumise,  töötlemise,  kontrolli  ja 
analüüsiga,  samuti  tootekulu  kalkuleerimisega.  Kuluarvestuse  võib  jagada  kaheks 
grupiks  –  raamatupidamise  kuluarvestus  ja  juhtimisinfoks  vajalik  kuluarvestus. 
Raamatupidamise kuluarvestus peab tagama kuluarvestuse õigsuse kasumiaruandluse 
ja  bilansi  kirjendamiseks.  Juhtimisarvestuse  seisukohalt  on  tähtsam  ettevõtte  tegelik 
rahavoog   ja  kulude  ajastatus.  Rahavoo  juhtimine  võib  anda  olulise  osa  ettevõttele 
vajalikest  käibevahenditest  ilma  lisafinantse  kasutamata.  Seega  on  kuluarvestus 
finantsarvestuse 
ja 
juhtimisarvestuse 
ühisosa
varustades 
mõlemat 
kuluinformatsiooniga.  
 
4
•  Maksude arvestus – Maksude arvestuse eesmärk on maksude  arvestamine , analüüs ja 
planeerimine
•  Finantsaruannete  analüüs  –  Finantsanalüüsi  eesmärgiks  on  teha  kindlaks,  kuivõrd 
rahuldab   ettevõte  analüüsija  poolt  seatud  nõudeid.  Finantsanalüüsi  eesmärk  on 
ettevõtte  tegevuse  jätkusuutlikkuse,  rahavoogude   genereerimise   võime  ja  väärtuse 
hindamine  mittetäielikele  andmetele  tuginedes  (analüüsija  pääseb  ligi  vaid 
avalikustatud  informatsioonile).  Peamine  finantsanalüüsi  põhimeetod  on  suhtarvude 
kasutamine. 
•   Sisekontroll   –  Sisekontroll  on  protsess,  mille  toimimisel   luuakse   juhtkonnale  aga  ka 
töötajatele kindlustunne, et ettevõtte tegevused on kooskõlas õigusaktide ja sisemiste 
poliitikatega;   aruandlus   on  usaldusväärne  ja  terviklik;  tegevusi  juhitakse  ja  ressursse 
kasutatakse sihipäraselt, säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt ning varad on kaitstud.  
•   Audiitorkontroll  
– 
Audiitorkontroll 
on 
väliseksperdi 
hinnang 
ettevõtte 
finantsarvestusele  ja  juhtimisotsustele.  Auditeerimine  on  majandustegevuse  ja  –
tehingute  kohta  käiva  tõendusmaterjali  objektiivne  ja  süsteemne  hindamisprotsess 
eesmärgiga  teha  kindlaks  majandustegevuse  ja  selle  kohta  käiva  informatsiooni 
kajastamise  vastavus teatud kriteeriumitele ning tulemuste  edastamine  huvigruppidele.  
•   Eelarvestamine  – Eelarvestamine ehk eelarve(te) koostamine on eelarve ehk tulevaste 
perioodide kava rahalises väljenduses koostamise protsessis tehtavad tegevused. 
 
 
5
1.3 Arvepidamise ajalooline taust 
Arvepidamise ajalugu ulatub ligi 10 000. aasta taha. Enamik arvestusajaloolasi on seisukohal, 
et kaasaegne arvestus põhineb 14. sajandist, mil hakati kasutama kahekordset kirjendamist. 
Neljateistkümnendal  ja  viieteistkümnendal  sajandil  olid  liidriteks  Itaalia  linnriigid.  Esimene 
täieliku  arvestussüsteemi  ürik  aastast  1340  on  siiani  leitud   Genova   linnast,  praegusest 
Itaaliast.  Itaalia  arvestuse  domineerimine  tugevnes  1494 .  aastal  esimese  arvestusalase teose, 
Veneetsias  elanud  teadlase,  matemaatiku  Luca  Pacioli  traktaadi  „Arvepidamisest  ja 
üleskirjutamisest”  ilmumisega.  Pacioli  ei  mõelnud  kahekordse  kirjendamise  süsteemi  ise 
välja,  vaid  kogus  ja  korraldas  ning  süstematiseeris  mitmesugused  majapidamises  ja  ärielus 
kasutusel  olnud  tehingute  ülestähendamise  viisid.  Siit  itaalia  meetod  –  kahekordne 
kirjendamine levis algul üle kogu Euroopa ja lõpuks üle kogu maailma. Selle domineerimise 
üks  viimaseid  tulemusi  on  see,  et  paljud  inglisekeelsed  ja  ka  eestikeelsed  arvestuse  ja 
rahanduse väljendid on pärit itaalia keelest (näiteks:  deebetkreeditbilansskapital  jne). 
 
 
 
 
1.4 Raamatupidamist reguleeriv seadusandlus  
Tähtsaim  raamatupidamist  reguleeriv   õigusakt   Eestis  on  Raamatupidamise  seadus  (RPS). 
Esimene  Raamatupidamise  seadus  võeti  vastu  riigikogu  poolt  1994.aastal  ja  see  jõustus 
01.jaanuaril  1995.  Hetkel  kehtiv  raamatupidamise  seadus  võeti  vastu  riigikogu  poolt 
20.november  2002  ja  see  jõustus  01.jaanuarist  2003.  Seadus  reguleerib  raamatupidamist 
äriühingutes, mittetulundusühingutes, eelarvelistes astutustes jne 
Raamatupidamisalast tööd suunab ja korraldab Raamatupidamise Toimkond, mille moodustab 
Vabariigi  Valitsus.  Raamatupidamise  Toimkond  koosneb  esimehest  ja  kuuest  liikmest,  kes 
peavad  olema  raamatupidamise  spetsialistid.  Raamatupidamise  Toimkond  määratakse  
kolmeks aastaks. Toimkonna ülesandeks on välja anda raamatupidamisseadust selgitavaid ja 
täpsustavaid  raamatupidamisalaseid  juhendeid  ja  suunata  raamatupidamisealast  tegevust. 
Toimkond  töötab  välja  Raamatupidamise  Toimkonna  Juhendeid  (RTJ).   Juhendite  
koostamise  aluseks  on  rahvusvaheliselt  tunnustatud  arvestuse  ja  aruandluse  põhimõtted 
(Euroopa  Liidu  raamatupidamise  direktiivid,  rahvusvahelised  finantsaruandluse   standardid  
 
6
ning  avalik  õiguslike  isikute  puhul  ka  rahvusvahelised  avaliku  sektori  raamatupidamise 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #1 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #2 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #3 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #4 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #5 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #6 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #7 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #8 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #9 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #10 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #11 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #12 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #13 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #14 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #15 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #16 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #17 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #18 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #19 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #20 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #21 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #22 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #23 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #24 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #25 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #26 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #27 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #28 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #29 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #30 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #31 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #32 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #33 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #34 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #35 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #36 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #37 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #38 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #39 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #40 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #41 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #42 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #43 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #44 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #45 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #46 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #47 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #48 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #49 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #50 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #51 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #52 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #53 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #54 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #55 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #56 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #57 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #58 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #59 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #60 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #61 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- raamatupidamisealused #62
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 62 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-03-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 33 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Vikusenjka Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

72
pdf
Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine-teooria- loengukonspekt raamatupidamise alused
46
doc
Arvestuse alused 1-3 nädala konspekt
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
37
docx
Praktiline raamatupidamine
34
docx
Raamatupidamise alused
32
docx
Raamatupidamine I osa
11
doc
Arvestuse alused kokkuvõte
54
docx
Raamatupidamise alusedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun