Facebook Like
Küsitlus


Sissejuhatus infosüsteemidesse (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes kasutab ettevõtte töö tulemust ja mis eesmärgil (kelle jaoks ettevõte on loodud) ?
 • Kellelt ettevõte vajab ja mida ?
 • Kes vajab ettevõttelt mingit informatsiooni ja milles see informatsioon seisneb ?
 • Mida üritatakse sellega saavutada, mis on selle eesmärk ?
 • Kes tegutsejatest käivitavad kasutusjuhtumi ?
 • Milliseid andmeid tarkvarasüsteemis kasutatakse või muudetakse ?
 • Mida tarkvarasüsteem teeb ühe või mitme tegutseja jaoks ?
 • Milliseid sõnumeid tegutseja ja tarkvarasüsteem omavahel vahetavad ?
 • Millal kasutusjuhtum loetakse lõpetatuks ja milline väärtus edastatakse tegutsejale ?
 • Millised on kvartali müügitulemused võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ?
 • Milline on tööjõu voolavuse näitaja ?
 • Milline on ülikooli lõpetanute arv võrrelduna sisseastunute arvuga või teiste kõrgkoolidega ?
 
Säutsu twitteris

Sissejuhatus infosüsteemidesse
 • Ettevõtte/organisatsiooni mõiste

Paar näidet organisatsiooni definitsioonist :
 organiseeritud ja koordineeritud inimeste grupp koos vastavate tööviiside, reeglite, rutiinide ja vastastike ootustega, kes koos töötades üritavad saavutada ühiseid eesmärke
 inimeste sotsiaalne üksus, mis on süstematiseeritult struktureeritud ning hallatud ( juhitud ), et täita vajadusi või püüelda kollektiivse eesmärgi poole jätkusuutlikul viisil
Ettevõtet defineeritakse kui vastastikuses sõltuvuses olevate ressursside (inimesed, protsessid, vastutused ja alluvusseosed, toetavad tehnoloogiad ja kapital ) eesmärgipärast kombinatsiooni (n.ö. võrku), mis on:
1. vastastikuses koostoimes selleks, et koordineerida funktsioonide täitmist; vahetada informatsiooni; hankida rahastamist; luua töövooge; teha otsuseid jne
2. koostoimes keskkonnaga selleks, et saavutada ettevõtte eesmärke läbi keeruka vastastike koostoimete võrgu, mis on laiali jagatud üle geograafiliste asukohtade ja aja
See definitsioon määratleb ettevõtet äri- ehk toimimis-/tegutsmissüsteemina (business system). Lisaks saab ettevõtet defineerida töösüsteemina ( work system), kus inimesed ja/või masinad teevad tööd kasutades informatsiooni, tehnoloogiat ja muid ressursse eesmärgiga luua tooteid ja teenuseid nii ettevõttesisestele kui – välistele klientidele

Ettevõttega seotud huvigrupid ja nende võimalikud huvid:
omanikud – raha vm mõõdetava väärtuse teenimine
kliendid –väärtuse omandamine
juhid – minimaalsete kuludega maksimaalsete tulemuste saavutamine
töötajad – turvaline ja rahuldustpakkuv töökeskkond
Erinevate huvigruppide huvid on omavahel seotud, ühtede huvigruppide huvide täitmisest (või täitmata jätmisest) sõltub teiste huvigruppide huvide täitmine. Omanike huve ei saa täita enne kui ei ole täidetud klientide vajadused; klientide vajaduste täitmine sõltub juhtide ja töötajate huvide täitmisest. Ettevõte saab tulemusi anda ainult kliendi vajadustele vastates nii nagu kliendid ise neid vajadusi määratlevad. Ainus tõestus selle kohta, kas töö on hästi tehtud – klient , kes on valmis selle eest maksma.
 • Infosüsteemi mõiste

Tehnilises käsitluses mõistetakse infosüsteemi all omavahel seotud komponentide ( riistvara , tarkvara , kommunikatsiooniseadmed ja andmeressursid) hulka, mis kogub (või võtab vastu), töötleb, salvestab ja levitab informatsiooni (täpsemalt andmeid) eesmärgiga toetada otsuste tegemist, ettevõttes koordineerimist ja kontrolli. Infosüsteem võib aidata juhte ja töötajaid probleemide analüüsil, keerukate teemade visualiseerimisel ja uute toodete loomisel. Alljärgnevalt illustratsioon infosüsteemi käsitluse kohta tehnilisest aspektist :
Teine infosüsteemi käsitlus, mida kasutatakse ka selle aine kontekstis, hõlmab lisaks tehnilisele aspektile ka sotsiaalse aspekti ehk inimesed, kes neid tarkvarasüsteem kasutavad koos nende töö tegemise tavadega, kultuuriga . Infosüsteemi käsitletaks sotsio -tehnilise süsteemina. Alljärgnevalt paar definitsiooni sotsiaalsest aspektist:
 igasugune kombinatsioon infotehnoloogiast ja inimeste tegevustest, mis toetavad töö tegemist, juhtimist ja otsuste tegemist
 igasugune organiseeritud kombinatsioon inimestest, riist- ja tarkvarast, suhtlusvõrkudest ja andmeressurssidest, mis kogub, teisendab ja levitab informatsiooni ettevõttes
 • Infosüsteemi üldised eesmärgid

Infosüsteemi üldisi eesmärke saab sõnastada alljärgnevalt:
 teenindada ettevõttes tegutsejaid ja sellega suhtlejaid informatsiooniliselt
 „peegeldada“ ettevõtte tegutsemist /toimimist
 vastata nõuetele, mida esitavad informatsioonivajajad
Oma olemuselt on infosüsteem arvutisüsteemi ja sotsiaalse süsteemi kombinatsioon:
Selle ja ka teiste Informaatikainstituudis õpetatavate infosüsteemiga seotud ainete kontekstis on aluseks infosüsteemi järgmine definitsioon: „ettevõtte/organisatsiooni info- ja süsteemitöökorraldus koos vastavate meetodite/tehnikate/reeglite ja infotehnoloogiliste vahenditega“.
 • Infotöö mõiste

Infotöö on töö, mida teevad ettevõttes tegutsejad ja sellega suhtlejad kasutades IT-d. Täpsemalt toimub andmete:
omandamine – organisatsiooni välis- või sisekeskkonnast visuaalse vaatluse või laekuvate sõnumitega või mõõtmise tulemusena või muul viisil saadavate andmete kättesaamine ( hankimine )
hoiustamine – informatsiooni loomise jaoks kasutatavate andmete meeldejätmine (pähe õppimine), kirjapanek (n: paberile) või salvestamine (elektrooniliste andmete puhul)
töötlemine – sorteerimine, grupeerimine , matemaatiliste operatsioonide rakendamine vm andmete sidumis- või teisendustegevus
edastamine – informatsiooni vajajale saatmine , kättesaadavaks tegemine
Infosüsteem koosneb ettevõttes tegutsejate (ja ettevõttega suhtlejate) n.ö. arvutitöökohtadest, mida iseloomustab alljärgnev joonis:
 • Süsteemitöö mõiste

Süsteemitöö on töö, mille käigus toimub infosüsteemi elutsükli läbimine, täpsemalt loomine, muutmine ja haldamine . Süsteemitööga tegelevad eelkõige IT spetsialistid .
Info- ja süsteemitöökorraldus on koostööprotsessid, kuidas info- ja süsteemitööd organisatsioonis tehakse:
kes, millal, kuidas, milliseid vahendeid kasutades millist infotöötegevust peab teostama
kes, millal, kuidas, milliste vahenditega peab infosüsteemi looma/ muutma /haldama
 • Rakendussüsteemide kasutuse mõte ettevõttes/organisatsioonis

Ettevõtte/organisatsiooni erinevate kohustuste ja vastutusega töötajad teevad andmete ja informatsiooniga seotud tegevusi. Töö tegemiseks kasutatakse erinevat tüüpi rakendus- ehk tarkvarasüsteeme ( programme ), mis töötavad erinevate IT seadmete peal. Rakendussüsteeme kasutatakse elektroonilisel kujul olevate andmete lisamiseks, töötlemiseks, edastamiseks ja/või kättesaadavaks tegemiseks ehk andmetöötluseks. Andmed salvestatakse andmehoidlatesse, kust need peavad olema rakendussüsteemide jaoks kättesaadavad.
 • Infosüsteemide hetkeseis ettevõttes/organisatsioonis

Infosüsteemidealast hetkeseisu ettevõtetes iseloomustavad alljärgnevad märksõnad:
 killustatud ja/või dubleeritud äriprotsessid
 ülekattega, omavahel kokkusobimatud ja killustatud infosüsteemid ja andmehoidlad
 IT süsteemid, rakendused ja andmehoidlad on loodud ettevõtte konkreetse allüksuse jaoks arvestamata ettevõtet kui tervikut
 • Ettevõtete/organisatsioonide kriitiline nõue

Selleks, et konkurentsis püsida, on ettevõtete jaoks kriitiliseks nõudeks nende võime pidevalt oma tegutsemist parendada. Võtmemõisteteks on tegutsemise agiilsus (lihtsus) ja paindlikkus . Selleks, et saada rohkem ennetavaks kui reageerivaks, on organisatsioonidel vaja ühtset, terviklikku informatsiooni, mis võimaldaks teha enam informeeritud ja efektiivseid otsuseid; juhtida äriprotsesse (-operatsioone) ja vähendada katkestusi ning joondada strateegilisi eesmärke ja prioriteete nii vertikaalselt kui horisontaalselt üle kogu ettevõtte. On vaja sellist IT kasutust , mis aitab ettevõttes tegutsejatel ärieesmärkide rahuldamise nimel oma protsesse optimeerida.
IT süsteemid on iga organisatsiooni “südameks” ning nende töövõime mõjutab organisatsiooni tegutsemist. Ettevõtete ellujäämise küsimuseks on nende süsteemide täpne ja selge töötamine. Ettevõtete eluvõime kindlustamiseks kasvavad vajadused informatsiooni ja selle juhtimise järele. See toob endaga kaasa nõudluse kasvu üha kvaliteetsemate IT-süsteemide järele.
On vaja luua ja “elus hoida” suhteliselt keerulist kombinatsiooni ostetud tarkvarasüsteemidest, tehnilistest arhitektuuridest, platvormidest, vahenditest ja meetoditest .
 • Infosüsteemi põhifunktsioonid ettevõttes/organisatsioonis

Infosüsteemi on ettevõttes täita 2 peamist funktsiooni:
 IT infrastruktuuri, andmete ja kogu ettevõtet hõlmavate andmetöötlussüsteemide planeerimine ; loomine või hankimine; rakendamine ja haldamine
 uute IT võimaluste jälgimine ning nende kaasamine organisatsiooni strateegiatesse, plaanidesse ja praktikatesse

[Infosüsteemi] Põhieesmärgiks on terviklikul viisil valitseda ja hallata informatsiooni ja vastavat IT-d ettevõttes, et võimaldada ettevõttel väärtuse loomist; suurendada ettevõttega seotud osapoolte rahulolu. Nende [eesmärkide] täitmisega tegeleb süsteemitöö. Põhimeetodiks süsteemitöö tegemisel on süsteemitehnika (systems engineering ).
Süsteemitehnika rakendamise eesmärk on edukate (kasulike) süsteemide loomine, mis saavutatakse läbi tellija ( huvigrupi ) vajaduste mõistmise; nende alusel võimaluste väljaselgitamise; nõuete dokumenteerimise; lahenduste sünteesimise; verifitseerimise ja valideerimise ja väljatöötamise võttes arvesse tervikprobleemi alates süsteemi kontseptsiooni /spetsifikatsiooni väljatöötamisest kuni süsteemi eemaldamiseni.
 • Nõuded IT-spetsialistidele

Infosüsteemi valdkonna arengu algusaegadel oli infosüsteemi puudutavate otsuste tegemine organisatsioonis nö “tehniliste juhtide” pädevus. Nüüd on suures osas ärijuhtide ja kõigi taseme töötajate vastutusalas.
Ühelt poolt on ettevõtete/organisatsioonide inimesed oma toimimise ja infovajadustega ja nendega seotud probleemidega. Teiselt poolt IT inimesed pakutavate lahendustega. Need 2 osapoolt on vaja omavahel kokku viia ja koostööd tegema panna.
Eksisteerib vajadus selliste spetsialistide järele, kes oleksid võimelised määratlema organisatsiooni vajadusi informatsiooni, selle juhtimise ning vastavate IT-süsteemide järele; otsustama, milliseid IT-süsteeme luua/hankida ja organisatsiooni kasutusse anda ja mille jaoks ja IT-süsteeme looma ja nende loomist juhtima . Üldiselt võttes - kes orienteeruksid infosüsteemide valdkonnas.
Infosüsteemi spetsialistidel on ettevõtetes täita erinevaid rolle ( loetelu ei ole täielik!):
Süsteemiadministraator - IS/IT toimimise käigushoidmine organisatsioonis
Süsteemianalüütik – ettevõttepoolsete nõuete ja vajaduste analüüs ja määratlemine
Süsteemiarhitekt ja –disainer - IS/IT lahenduste (süsteemide) projekteerimine
Süsteemiarendaja ( programmeerija ) - IS/IT süsteemide loomine ja kasutajatele kättesaadavaks tegemine
Infosüsteemi juht - IS/IT-d puudutava tulevikuvisiooni loomine, IS strateegia koostamine; IS-i valitsuse ülesehituse loomine; IS/IT projektide portfelli kokkupanek; organisatsiooni toimimise muutmise juhtimine
infotehnoloogia juht - IT strateegia väljatöötamine
IT projektijuht - IS/IT- alaste muudatuse teostuse juhtimine
 • Analüüsitava ettevõtte skoobi määratlemine

Analüüsitöö alustamiseks on vaja paika panna analüüsitava ettevõtte, mille infosüsteemi on vaja määratleda, esmased piirid ehk skoop . See võib analüüsi edenedes muutuda. Skoobi määratlemine on sisuliselt üldvaate koostamine, milleks on vähemalt 2 meetodit: 1. nö „ülalt-alla“ lähenemine ehk „musta kasti“ meetod vaadates ettevõtte keskkonda – tegutsejaid, kes on ettevõttega seotud ja 2. nö. „alt-üles“ lähenemine ehk „valge kasti“ meetod vaadates, mis toimub ettevõtte sees, mida teevad ettevõttes tegutsejad kasutades selleks ettevõtte taustakirjeldust ja lausendite meetodit.
Ülalt-alla“ lähenemine
„Ülalt-alla“ lähenemise eesmärk on kätte saada ettevõttega suhtlejad, nende infovajadused, mida ettevõte peab rahuldama ja kellelt ettevõte ise midagi vajab ja saama peab.
Iseseisva töö kontekstis saab skoobi määratlemisega kätte üldvaates tausta , eesmärkide, tegutsejate, infovajaduste osa
Kontrollküsimused skoobi määratlemisel „ülalt-alla“ meetodiga:
 Kes kasutab ettevõtte töö tulemust ja mis eesmärgil (kelle jaoks ettevõte on loodud)?
 Kellelt ettevõte vajab ja mida?
 Kes annab mingit informatsiooni ettevõttele (edastab mingeid sõnumeid) ja milles see informatsioon seisneb?
 Kes vajab ettevõttelt mingit informatsiooni ja milles see informatsioon seisneb?
Ettevõtte skoobi väljendamiseks kasutatakse lisaks üldvaates määratletavale ka kontekstidiagrammi, mille näide on esitatud alljärgneval joonisel.
Alt-üles“ lähenemine
„Alt-üles“ ehk taustakirjelduse ja lausendite meetodi kasutamise eesmärk on panna kirja arusaamine, mida ettevõttes tehakse ja milliste objektidega (dokumentidega) manipuleeritakse.
Taust peaks olema arusaadavas vormis tekstiline jutustus (skript e. käsikiri), mis kirjeldab organisatsioonis läbiviidavaid tegevusi. Lühidalt: kes mida teeb.
Lausendites pannakse süsteemi kohta olemasoleva teadmised kirja lihtlausetena: alusest , öeldisest ja sihitisest (või määrusest) koosneva lihtlausena. Iga lausendi elementide arv peab olema suurem kui kaks ning sõnad lausendis peavad moodustama sidestatud hulga.
Lausendite kirjeldamies algoritm:
Valida teatav hulk süsteemi kirjeldavaid lausendeid (põhjaks sobib organisatsiooni taustakirjeldus).
Sidestada objektid lausendite järgi.
Kontrollida, et kogu süsteem oleks kaetud lausenditega.
Kontrollida, et lausendid oleksid omavahel vastavuses ning mõistete kasutamine järjepidev.
Lausendid on vajalikud, et saaksime kätte objektide (e. reaalses maailmas eksisteerivate asjade) ning tegutsejate vahelised seosed formaalsel kujul. Lausendeid kasutatakse edaspidi kontseptuaalmudeli (e. mõistete kaardi) loomisel, mis on omakorda aluseks andmebaasi koostamisele.
 • Süsteemse mõtlemise mõiste

Infosüsteemide valdkonnas kasutatakse organisatsioonist ja tema infosüsteemist arusaamiseks süsteemset mõtlemist (systems thinking ). See on probleemi analüüsimeetod või lähenemisviis, mis aitab inimesel näha laiemat, terviklikumat pilti sellest, kuidas asjad on omavahel seotud. Teiste sõnadega, süsteemina võtmine ehk süsteemianalüüs tegeleb süsteemist arusaamisega põhinedes tõekspidamisel, et lahendatavat probleemi võetakse süsteemi (või terviku) osana . Probleemist on võimalik paremini aru saada kui uurida selle seoseid süsteemi moodustavate teiste osade või teiste süsteemidega.
 • Süsteemi mõiste

Süsteemi defineeritakse kui igasugust vastastikku sõltuvate ja ( ajutiselt ) seotud osade (komponentide) organiseeritud kogumit, mis täidab mingit eesmärki/funktsiooni/ülesannet - süsteem omab ülesehitust (struktuuri) (omavahel mitteseotud osad ei moodusta/ei kuulu süsteemi).
 • Süsteemi ülesehitus ja käitumine

Nii süsteemi kui terviku kui iga selle koosseisu kuuluva osa ülesande/funktsiooni/eesmärgi täitmine toimub läbi sisendite teisendamise väljundi(te)ks. Seda nimetatakse süsteemi või selle osa käitumiseks (toimimiseks, tegutsemiseks, opereerimiseks). Ühe süsteemi (või selle osa) käitumise väljund on teise süsteemi või sama süsteemi teise osa sisendiks – koostegutsemine (-töö). Koostöö lõpptulemuseks on süsteemi väljund - algsisendi teisendamine/töötlemine sellisele kujule ; sellele sellise väärtuse loomine, mis täidab süsteemi eesmärki, süsteemile püstitatud ülesannet.
Süsteemi prognoositavaks (soovitud) käitumise kontrollimiseks on vaja tagasisidet – informatsiooni nii sisendite ja väljundite, süsteemi osade ja nende koostegutsemise kohta, see on sisendiks kontrolli- või laiemalt juhtimismehhanismile või –süsteemile, mille eesmärgiks on teha otsuseid muudatuste tegemise vajalikkuse kohta süsteemi erinevates aspektides – eesmärkides, loodavates väljundites, osade koostööprotsessides ja sisendites.
Süsteemi osad ise võivad olla samuti süsteemid (terviksüsteemi alamsüsteemidest) koosnedes omakorda osadest - süsteem võib omada hierarhilist ülesehitust. Terviksüsteem ise võib olla osaks (alamsüsteemiks) teise (veel suurema) süsteemi koosseisus . Igal süsteemil ja selle koosseisu kuuluval osal on oma eesmärk/funktsioon/ülesanne - kui mingi osa süsteemist ära võtta (ei täida oma ülesannet), siis süsteem tervikuna enam ei toimi (ei täida tervikuna enam oma ülesannet/eesmärki).
Süsteem paikneb seda ümbritsevas keskkonnas saades sisendeid ja andes väljundeid. Süsteem omab piire ja seda on võimalik piiritleda sellega, et need osad, mis täidavad oma ülesannet (teevad tööd) süsteemi kui terviku eesmärgi täitmiseks, jäävad süsteemi piiride sisse ja ülejäänud jäävad süsteemi piiridest välja moodustades süsteemi keskkonna.
Süsteemi moodustavate osade vahel liigub energia, materjal ja informatsioon. Samuti liigub nii energia, materjal kui informatsioon süsteemi keskkonnast süsteemi ja süsteemist keskkonda.
 • Väärtuse mõiste ettevõtte/organisatsiooni huvigruppide jaoks

Organisatsiooniga seotud huvigrupid ja nende võimalikud huvid:
omanikud – raha vm mõõdetava väärtuse teenimine
kliendid –väärtuse omandamine
juhid – minimaalsete kuludega maksimaalsete tulemuste saavutamine
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


Konto olemas? Logi sisse

Vasakule Paremale
Sissejuhatus infosüsteemidesse #1 Sissejuhatus infosüsteemidesse #2 Sissejuhatus infosüsteemidesse #3 Sissejuhatus infosüsteemidesse #4 Sissejuhatus infosüsteemidesse #5 Sissejuhatus infosüsteemidesse #6 Sissejuhatus infosüsteemidesse #7 Sissejuhatus infosüsteemidesse #8 Sissejuhatus infosüsteemidesse #9 Sissejuhatus infosüsteemidesse #10 Sissejuhatus infosüsteemidesse #11 Sissejuhatus infosüsteemidesse #12 Sissejuhatus infosüsteemidesse #13 Sissejuhatus infosüsteemidesse #14 Sissejuhatus infosüsteemidesse #15 Sissejuhatus infosüsteemidesse #16 Sissejuhatus infosüsteemidesse #17 Sissejuhatus infosüsteemidesse #18 Sissejuhatus infosüsteemidesse #19 Sissejuhatus infosüsteemidesse #20 Sissejuhatus infosüsteemidesse #21 Sissejuhatus infosüsteemidesse #22 Sissejuhatus infosüsteemidesse #23 Sissejuhatus infosüsteemidesse #24 Sissejuhatus infosüsteemidesse #25 Sissejuhatus infosüsteemidesse #26 Sissejuhatus infosüsteemidesse #27 Sissejuhatus infosüsteemidesse #28 Sissejuhatus infosüsteemidesse #29 Sissejuhatus infosüsteemidesse #30 Sissejuhatus infosüsteemidesse #31 Sissejuhatus infosüsteemidesse #32 Sissejuhatus infosüsteemidesse #33 Sissejuhatus infosüsteemidesse #34 Sissejuhatus infosüsteemidesse #35 Sissejuhatus infosüsteemidesse #36 Sissejuhatus infosüsteemidesse #37 Sissejuhatus infosüsteemidesse #38 Sissejuhatus infosüsteemidesse #39 Sissejuhatus infosüsteemidesse #40 Sissejuhatus infosüsteemidesse #41 Sissejuhatus infosüsteemidesse #42
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 42 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-01-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 36 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor JimJones Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

52
docx
Sissejuhatus infosüsteemidesse kontrolltöö teooria
8
docx
Sissejuhatus infotsüsteemidesse kordamisküsimused 2014
1072
pdf
Logistika õpik
22
doc
Sissejuhatus infosüsteemidesse kordamisküsimused
161
pdf
Juhtimise alused
575
docx
Nimetu
73
docx
Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun