Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Konspekt (1)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Õigusõpetus
Õppejõud Reet Nurmla – peamajas ruum 126
6. seminari , mis algavad kuskil 9. oktoobri kanti. 14 loengut. Arvestusega lõppeb. Seminarides lahendatakse ülesandeid.
04.09. (L)

EV TÖÖLEPINGUSEADUS (TLS) 1992


Tööleping on kokkulepe töötaja ja tööandja vahel. Lepitakse kokku järgmistes punktides:
 • tehtav töö
 • töö tasu
 • tingimused
  Töötaja – füüsiline isik, kes on saanud 18-aastaseks.
  15-17 aastased (kaasa arvatud 17) isikud saavad töötada, kui on vanemate kirjalik nõusolek. Töö ei tohi mõjuda alaealise tervisele ega segada kooli. Lisaks vanemate nõusolekule on vaja ka tööinspektori luba.
  Meie riigiametnikud on teenistusse nimetatud ja neile kehtib Avaliku teenistuse seadus. Kaitseväeteenistuses töötavatel isikutel on ka oma seadus.
  Tegutsedes volituse alusel ei tehta ka töölepingut (N: advokaadiga).
  Näiteks sportlastel ja näitlejatel on teenistusleping.
  Vanglakaristust kandes tööd tehes ei sõlmita samuti töölepingut, sest vanglas tehtav töö saab olla ainult vabatahtlik – kuigi seda tasustatakse.
  Töövõtuleping:
  • tellimustöö
  • ettevõte teeb töö ära enda vahendite ja meetoditega
  • kui midagi valesti tehakse, tuleb oma kulude ja kirjadega ära parandada
  • tasu saab, kui töö valmis
  Kindlasti peab eksisteerima tööraamat.

  Töölepingu sõlmimine


 • poolte andmed
 • töölepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg
 • tähtaeg – määratud või määramata ajaks
  3.1 määratud võib olla maksimaalselt 5 aastat. Edasi muutub tähtajatuks.
 • ameti- või kutsenimetus
 • lühidalt tööülesande kirjeldus
 • töötegemise koht
 • palgatingimus
 • tööajanorm
 • puhkus
 • töölepingu lõpetamise kord ja tähtajad
 • töölepingu vorm – sõlmitakse kirjalikult 2-s eksemplaris. Suuliselt võib teha kuni 2ks nädalaks.
  Dokumendid , mis esitada töölepingu sõlmimisel:
 • fotoga isikut tõendav dokument
 • tööraamat
 • iseloomustused / soovitused
 • lõputunnistus – tunnistus õppimise kohta
 • tervisetõend – sanitaarraamat (vaja teatud ametitel)
 • vanemate nõusolek, inspektori luba (alaealise puhul)
 • autojuhiload

  Katseaeg

  Eesmärgiks kontrollida töötaja vastavust. Kas sobib tervisele, isikuomadused , teistega sobivus .
  Katseaja pikkus võib olla maksimaalselt 4 kuud. Kui alguses määratakse katseajaks 2 kuud, siis seda saab pikendada, kuid mitte nii, et üle 4 kuu kokku tuleks.
  Katseaja lõppedes lepingut üle ei tule sõlmida.

  Töösisekord

  Kehtestatakse igas asutuses, kus on vähemalt 5 töötajat. Riigiasutuses on see alati kohustuslik.
  See on kehtestatud antud töökohas ja kõigile kohustuslik täita.
  Töösisekorras peavad olema:
 • tööaeg
 • puhkeajad
 • palga maksmise aeg ja koht
 • tööalaste korralduste andmine (kes/kus/kuna)
 • üldised tuleohutuseeskirjad
 • üldised käitumisreeglid töökohal
 • töökohal viibimine pärast tööaega
 • puhkepäevad
  Sisekorraeeskirja koostab tööandja ja peab kohustuslikus korras andma tutvumiseks töötajatele. 1 nädal on neil aega teha parandusettepanekuid, kuid tööandja ei ole kohustatud neid arvesse võtma. Peale seda läheb dokument tööinspektsiooni, kus uuritakse selle kooskõlastust. Kui kõik korras saadetakse see signeeritult tagasi ettevõttesse. Sellest hetkest hakkavad uued muudatused kehtima.

  Lähetusse saatmine

  Lähetus on oma töö tegemine väljaspool tavalist töökohta. Muidu on lähetus maksimaalselt 30 päeva, kuid kokkuleppel võib see olla ka pikem. Alla 3-aastase lapse vanemat on õigus saata lähetusse ainult isiku enda nõusolekul. Sõidud makstakse kinni. Makstakse ka päevaraha lähetuses olles, samuti tasutakse ööbimiskulud.
  11.09. (L)
  I.-M.Orgo, M. Muda , G. Tavits “ Tööõigusloengud” 2005

  Poolte õigused ja kohustused


  Vastastikused kohustused:
 • täita lepingu tingimusi
 • täita töösisekorraeeskirja ja kõiki teisi eeskirju, mis ettevõttes on (töötervishoid, tuleohutus, tööohutus)
 • hoiduma tegudest, mis võivad kahjustada teise poole vara (kaasa arvatud isiklik vara)
 • olema vastastikku viisakas

  Tööandja kohustused


 • kindlustada töötaja tööga
 • maksta töötasu
 • anda puhkust ja maksta sellega seoses puhkuse tasu
 • kindlustama ohutud töötingimused
 • tutvustada kohe tööle võttes kõigi kehtivate eeskirjadega
 • korraldama omal kulul koolitust (mis otseselt tööprotsessiga seotud)
 • välja töötama ja tutvustama praagiks kinnitamise korra ja valmistoodanguks kuulutamist.

  Töötaja kohustused


 • teha kokkulepitud tööd
 • täita kõiki eeskirju ja töönorme
 • hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel oma töökohustusi täitmast
 • teatama oma töötakistusest vahetule ülemusele
 • kohustatud hoidma tootmis- ja ärisaladusi
  Töölepingu peatumine – ajutine töö mittetegemine. Lepingusse ei pea kirja panema .
  Peatub:
 • poolte kokkuleppel (palgata puhkus; algatajaks töötaja)
 • töötaja haigestumine (ajutine töövõimetus)
 • puhkuse ajaks (korraline puhkus)
 • seaduslikus streigis osalemise ajaks (eelnevalt registreeritud)
 • kaitsejõudude tegevteenistuses viibimise ajaks
 • töötaja arestis või vahi all (arestis saab olla kuni 30 päeva; vahi all esmaselt 48h kuni 6 kuud maksimaalselt)
 • töötaja kõrvaldatud töölt distsiplinaarmenetluse ajaks
 • kui töötaja tuleb tööle joobeseisundis või jääknähtudega
  Töölepingut võib ka muuta. Leping tuleb fikseerida / korrigeerida .
  Kui muutub töö sisu, siis üleviimine teisele tööle.
  Kui töö sisuliselt sama, kuid töötaja paigutatakse töökoha piires teise asukohta – töötamiskoha ümberpaigutamine.
  Kui töötaja viiakse teise paika – üleviimine teise paikkonda.
  Ajutine töötingimuste kergendamine – rasedatele .
  Tööandjal võimalik häda (loodusõnnetus jne) korral paigutada töötajad ümber (teisele töökohale maksimaalselt 1 kuuks). Tasu töö järgi, kuid mitte alla põhipalga. Tervis ei tohi selle all kannatada saada.

  Töölepingu lõppemine.

  Etteteavitamine teisele poolele – alati kirjalikult, ilma tingimusteta. Tähtaega kehtestatud pole.
 • poolte kokkuleppel
 • tähtaja möödumine
 • kui leping määratud ajaks, tuleb töötajale 2 nädalat ette teatada kui leping üle 1 aasta pikkune .
 • leping alla 1 aasta, ette teatada 5 kalendripäeva.
 • töötaja algatus
 • ette teatamine 1 kuu (leping sõlmitud määramata ajaks)
 • katseajal ette teatamine 3 päeva
 • määratud ajaks
  • 2 nädalat, kui leping kauemaks kui 1 aasta
  • 5 kalendripäeva, kui leping vähem kui 1 aasta
  4) kui asud õppima, tervislikud probleemid, asud kodus hooldama invaliidi, siis ette teatamine 5 kalendripäeva
 • tööandja algatus
 • ettevõtte likvideerimine
 • ettevõtte pankrotistumine
 • koondamine
 • töötaja mittevastavus oma ametikohale (tööoskused kasinad)
 • katseaja mittesooritamine
 • töötaja pikaajaline töövõimetus ( puudunud 4 kuud järjest või 5 kuud kalendriaasta jooksul) - tuberkuloosi puhul on see 8 kuud.
 • töötaja poolne töökohustuste rikkumine
 • töötaja on usalduse kaotanud
 • töötaja on teinud vääritu teo
  Viimased kolm lähevad distsiplinaarvastutuse alla.
  Koondamine – töötajal ei ole tööd pakkuda. Töömahu vähenemine. Ette teatamine kirjalikult, sõltub selles, kaua samas asutuses töötanud.
  Töötanud alla 5 aasta: ette teatada 2 kuud
  Töötanud 5-10 aastat: ette teatada 3 kuud
  Töötanud üle 10 aasta: ette teatada 4 kuud
  Koondada ei tohi rasedaid naisi või alla 3 aastase lapse vanemaid. Samuti puhkuse või haiguse ajal ei tohi koondada.
  Koondamishüvist makstakse:
  Töötanud alla 5 aasta: tasuda 2 kuu keskmine palk (viimase 6 kuu näitajate alusel)
  Töötanud 5-10 aastat: tasuda 3 kuu keskmine palk
  Töötanud üle 10 aasta: tasuda 4 kuu keskmine palk
 • kolmandate isikute nõudmisel töölepingu lõpetamine
  Lapsevanem ja tööinspektor – kolmandad isikud
 • pooltest sõltumatud asjaolud
 • süüdimõistev kohtuotsus jõustunud
 • töötaja surm või FIE puhul tööandja surm
  Tööleping tuleb korrektselt lõpetada. Lõpetamise kuupäevaks viimane tööl oldud kuupäev.
  Tuleb täita tööraamat. Ka lõpparve maksmine viimasel tööpäeval.
  Kui tööandja viivitab tööraamatu kätteandmisega:
 • kohustatud maksma töötajale keskmist päevapalka iga viivitatud päeva eest.
  Kui palka ei maksta viimasel tööpäeval:
  1) tuleb iga päeva eest maksta keskmist päevapalka, aga mitte rohkem kui 1 kuu eest.
  18.09. (Kersti materjal)

  AVALIKU TEENISTUSE SEADUS – ATS


  Kehtib alates 1.jaanuar 1996
  Puudutab kõiki ametnikke, kes on teenistuses (avaliku teenistujad ).

  Teenistujad jaotatakse:

  • ametnikud
  • abiteenistujad
  • koosseisuvälised teenistujad

  Ametnikud jaotatakse:
  • kõrgametnikud
  • vanemametnikud
  • nooremametnikud

  Abiteenistujad on kõik need isikud, kes töötavad töölepingu alusel. Näiteks omavalitsuses koristaja, valvur , riidehoidja, elektrik , kojamees.
  Ametnikuks saamiseks peavad noorametnik olema 18, vanem- ja kõrgametnikud vähemalt 21. Peab olema teovõimeline EV kodanik, vähemalt keskharidus , eesti keele valdamine.
  Ametnikuna ei või võtta teenistusse neid, keda on karistatud kriminaalkorras tahtliku kuriteo eest või kohtu eelses staadiumis olija, kellel on kohtuotsusega ära võetud teatud ametikohal töötamise õigus. Vahetu ülemus ja ametnik ei tohi olla lähisuguluses või hõimlased (kaasa arvatud seoses abiellumisega).
  Teenistusse võtmine käib ametisse nimetamisega, mis toimub käskkirja või korralduse alusel.
  Käskkirjas:
  • nimetada see …. isik ….. ametisse + kuupäev
  • töötasu, mis alusel teda tasustatakse (toimub palga astmestiku järgi, 7-35)
  • kas on katseaeg + selle kestvus (maksimaalselt 6 kuud)
  • avaliku teenistuse staaž ametisse astumise päeva seisuga.
  Ükskõik, mis liigutuse puhul antakse välja käskkiri (puhukusele minek, preemia …)
  Teenistusse astumiseks vajalikud dokumendid:
  • isikut tõendav dokument
  • avaldus
  • hariduse kohta dokument
  • omakäeline kinnitus , et värske ametnik vastab tingimustele
  • tööraamat
  • soovitused, tõendid, diplomid
  • esmakordselt ametisse astumisel tuleb anda ametivanne (kirjalikult)
  • elulookirjeldus

  Ametnike õigused:
  • ametipalk
  • teenitud aastate eest ( al. 5 aastast makstakse 5% lisatasu ;
  10-15 aastat makstakse 10% lisatasu;
  üle 15 aasta 15% ametipalgast lisatasu juurde).
  • kraadid ( magister 10% ametipalgast, doktor 20% ametipalgast juurde).
  • võõrkeelte valdamise eest lisatasu (max 30%)
  • lisaülesannete täitmine
  • töötasu diferentseerimine (suurendada kuni 50%; otsustab ametiasutuse juht)
  • puhkust saada 35 kalendripäeva (alates 3. aastast saavad ühe lisa puhkepäeva juurde, max 10 puhkepäeva juurde)
  • preemiat võidakse maksta kuni 1 kuu ametipalga ulatusest

  Ametijuhend on kehtestatud igas asutuses ja käib ametikohtade kohta (näiteks spetsialistid ). Kajastab ülesandeid ja kohustusi.
  Iga ametniku kohta isiklik toimik (teenistusleht).
  Teenistusleht saadetakse Riigikantseleisse töökohtade vahepeal .
  Kõik puhkused , atesteerimistulemused, karistused, ergutused.
  Ergutamine :
  • tänuavaldamine (fikseeritud käskkirjaga)
  • rahalise preemia andmine (fikseeritud käskkirjaga)
  • hinnaline kingitus
  • edutamine (kõrgemale palgaastmele üleviimine)
  Distsiplinaarvastutuse süütegudeks on:
  • töökohustuse mittetäitmine
  • varalise kahju tekitamine
  • vääritu tegu
  Karistused:
  • noomitus (käskkirjas peab olema süüline rikkumine pikalt väljatoodud; ühekordne akt)
  • rahatrahv (maksimaalselt 10kordne päevapalk)
  • töölt kõrvaldamine (maksimaalselt 10 päeva, palka ei maksta)
  • madalamale palgaastmele üleviimine (maksimaalselt 1 aasta)
  • teenistusest vabastamine
  Kõik ametnikud kuuluvad atesteerimise (hindamise) alla, mis algab ametisse nimetamise päevast. 3- aastaste perioodide kaupa.
  Igal aastal toimuvad atesteerimise käigus vestlused , mis tuleb fikseerida kirjalikult atesteerimislehele.
  Ametnik saab vestluse käigus omad ettepanekud esitada ettevõtte juhile.
  Eesmärk: hinnata oma personali, välja selgitada koolitusvajadus.
  2 nädalat enne katseaja lõppu – vestlus .
  Atesteerimiskomisjon viib seda läbi ja see on moodustatud oma asutuse töötajatest.
  Nõuded on välja töötatud.
  Tulemused:
  • lugeda atesteerituks
  • lugeda mitte atesteerituks (võib kaasneda töösuhte lõpetamine või muu töö)
  • lükata atesteerimine edasi 1ks aastaks.

  Ametnike reserv :
  • tööd otsivad isikud
  • ametiasutused saavad reservist otsida endale töötajaid
  Reservis saavad nad olla maksimaalselt 6 kuud. See kuulub tööstaaži hulka.
  Kohustuslikus korras arvele võtta kohalikus tööhõiveteenistuses, vastu võtta pakutud koolitused .
  Reservis oleku aeg märgitakse teenistuslehel ja arvet selle kohta peab riigikantselei .

  Teenistussuhte lõppemine

  Kui abiteenistuja lahkub tuleb lähtuda töölepingu seadusest. Etteteatamine ametnikele 1 kuu.

  Koondamine

  - töötanud üle 10 aasta – 12 kuu ametipalk, mis sõltub kogu teenistusstaažist.
  Tööalaseid vaidlusi lahendatakse halduskohtutes. Aluseks käskkirjad.
  Abiteenistujad saavad kaebustega pöörduda maakohtu poole.
  25.09. (Kairi Kivi)

  TÖÖ- JA PUHKEAJA SEADUS (TPS)


  Alates aastast 2002
  • kes on töölepingu seaduse alusel tööl
  • kes on teenistusse nimetatud
  Töötaja aeg: tööaeg, puhkeaeg (aeg, mis pole tööaeg).
  Tööpäev
  Töövahetus
  Tööaeg
 • normikohane tööaeg – üldine riiklik tööaeg – 8h päevas 40h nädalas
 • normiväline
 • lühendatud – allmaatöödel olijatel ( kaevurid , kaevutite teenindajad)
  meditsiinitöölised, tervist kahjustav
  13–14- aastastel
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Konspekt #1 Konspekt #2 Konspekt #3 Konspekt #4 Konspekt #5 Konspekt #6 Konspekt #7 Konspekt #8 Konspekt #9 Konspekt #10 Konspekt #11 Konspekt #12 Konspekt #13 Konspekt #14 Konspekt #15 Konspekt #16 Konspekt #17 Konspekt #18 Konspekt #19 Konspekt #20 Konspekt #21 Konspekt #22 Konspekt #23 Konspekt #24 Konspekt #25 Konspekt #26 Konspekt #27 Konspekt #28 Konspekt #29 Konspekt #30 Konspekt #31 Konspekt #32
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-12-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 178 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor marrukse Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  Felicity profiilipilt
  Felicity: väga mahukas :)
  13:19 07-09-2010


  Sarnased materjalid

  27
  doc
  Õigusõpetus - EV Töölepinguseadus-perekonnaseadus
  28
  pdf
  Konspekt
  45
  docx
  Õiguse konspekt
  29
  doc
  Konspekt
  38
  docx
  Õigusõpetuse konspekt
  60
  docx
  RÕ II konspekt
  214
  docx
  Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun