Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Metsaseadus (1)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Seaduse reguleerimisala
(1) Käesolev seadus reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskkonnale käesoleva seaduse tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest.
(2) Käesoleva seadusega sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, võttes arvesse käesoleva seaduse erisusi.
(3) Käesoleva seaduse alusel ettekirjutuse tegemisel lähtutakse asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatust, võttes arvesse käesoleva seaduse erisusi.
§ 2. Seaduse eesmärk
(1) Käesoleva seaduse eesmärk on tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine .
(2) Metsa majandamine on säästev, kui see tagab elustiku mitmekesisuse, metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse ning ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimaluse.
§ 3. Mets ja metsamaa
(1) Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust.
(2) Metsamaa käesoleva seaduse tähenduses on maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
1) on metsamaana maakatastrisse kantud ;
2) on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti.
(3) Metsamaaks ei loeta õuemaad, pargi , kalmistu, haljasala , marja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi , dendraariumi ning puu- ja põõsaistandike maad.
(4) Puu- ja põõsaistandik käesoleva seaduse tähenduses on puude ja põõsaste intensiivseks kasvatamiseks rajatud kasvukoht mittemetsamaal, kus puid ja põõsaid kasvatatakse regulaarse seaduga ning majandatakse ühevanuselistena.
§ 4. Seaduse kohaldamine
(1) Käesolevat seadust kohaldatakse metsamaa, sellel kasvava taimestiku ja seal eluneva loomastiku suhtes.
(2) Käesolevat seadust ei kohaldata:
1) väiksema kui 0,5 hektari suuruse metsamaa lahustüki suhtes;
2) maa suhtes, mis vastab küll käesoleva seaduse § 3 lõike 2 punkti 2 nõuetele, kuid kus puude keskmine vanus ei ületa kümmet aastat ning maa ei ole maakatastrisse kantud metsamaana;
3) tee ja raudtee kaitsevööndi suhtes, välja arvatud raadamist käsitlevad sätted;
4) maatüki suhtes, kus projekteerimistingimuste või detailplaneeringu kohaselt on kavandatud metsa majandamisest erinev maakasutus, välja arvatud raadamist käsitlevad sätted;
5) tehnovõrgu ega - rajatise kaitsevööndi maa suhtes, välja arvatud raadamist käsitlevad sätted.
(3) Metsamaa lahustükk käesoleva seaduse tähenduses on eraldiasuv metsaosa, mida igast küljest ümbritsevad muud kõlvikud kui mets.
§ 5. Riigimetsamaa
(1) Keskkonna stabiilse seisundi ja metsa mitmekülgse kasutamise tagamiseks peab riigimetsamaa pindala moodustama vähemalt 20 protsenti Eesti Vabariigi maismaa pindalast.
(2) Riigimetsamaa minimaalse pindala maakonnas määrab keskkonnaministri ettepanekul Vabariigi Valitsus määrusega.
2. peatükk
METSANDUSE SUUNAMINE
§ 6. Riigi ülesanded metsanduses
(1) Riigi ülesanded metsanduses on:
1) metsanduse suunamine ning selleks metsanduse arengukava ja metsandust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine;
2) metsa hea seisundi tagamine;
3) metsaressursi arvestuse pidamine;
4) erametsanduse toetamine ;
5) riigimetsa valitsemine ja majandamine;
6) riikliku järelevalve korraldamine;
7) metsaelustiku mitmekesisuse kaitse tagamine.
(2) Riigi ülesannete täitmist metsanduses koordineerib Keskkonnaministeerium .
§ 7. Metsanduse arengukava
(1) Metsanduse suunamiseks koostatakse iga kümne aasta jaoks metsanduse arengukava.
(2) Metsanduse arengukavas määratakse metsanduse arengu eesmärgid ning kirjeldatakse nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja vahendeid.
(3) Metsanduse arengukava koostamist korraldab Keskkonnaministeerium. Vabariigi Valitsus esitab arengukava Riigikogule arutamiseks.
(4) Metsanduse arengukava koostamiseks moodustab keskkonnaminister töögrupi, kelle tegevusse kaasatakse metsandusega tegelevad uurimisasutused ning muud olulised metsandusega seotud huvigrupid .
§ 8. Metsakaitse - ja Metsauuenduskeskus
(1) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi käesolevas paragrahvis keskus) on valitsusasutus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.
(2) Keskuse tegevusvaldkonnad on metsa inventeerimise, metsamajandamiskavade koostamise, metsa uuendamise ja kaitse korraldamine ning asjaomaste andmekogude pidamine.
(3) Keskuse ülesanded on esitatud põhimääruses, mille kinnitab keskkonnaminister.
(4) Keskus osutab järgmisi teenuseid:
1) metsandusalaste aero- ja ortofotode müük;
2) metsandusalase kaardimaterjali müük;
3) metsamaa ja kasvava metsa hindamine;
4) metsandusalased teabe- ja analüüsiteenused.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teenuste nimekiri ning teenustasu määrad on esitatud käesoleva seaduse lisas 1. Keskkonnaminister kehtestab määrusega täpsustatud tasumäärad teenuste puhul, mille kohta on lisas 1 esitatud tasu alam- ja ülemmäärad.
(6) Keskuse direktori nimetab ametisse ja vabastab ametist keskkonnaminister.
§ 9. Metsaressursi arvestuse riiklik register
(1) Riik peab metsa pindala, tagavara, paiknemise, seisundi, omaniku, kasutamise ja selle kitsenduste arvestust metsaressursi arvestuse riiklikus registris.
(2) Metsaressursi arvestuse riikliku registri asutab ja registri põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus.
§ 10. Erametsanduse toetamine
(1) Riik toetab riigi asutatud sihtasutuse Erametsakeskus (edaspidi erametsakeskus) osalise finantseerimise kaudu:
1) erametsaomanike nõustamist ja koolitamist;
2) konsulentide koolitamist ja konsulentidele kutsekvalifikatsiooni omistamist ning konsulentide atesteerimist metsamajandamise valdkonnas;
3) erametsaomanike metsa majanduslike, ökoloogiliste, sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtuste suurendamiseks tehtavaid investeeringuid ning metsakasvatustöid, sealhulgas pärandkultuuri ja vääriselupaikade säilitamist ning metsaparanduseks tehtavaid töid;
4) erametsaomanike metsandusalast ühistegevust;
5) meetmeid erametsas metsaomanikust sõltumatult tekkida võivate metsakahjustuste ärahoidmiseks ja nende leviku tõkestamiseks;
6) metsamajandamiskavade koostamist.
(2) Toetust võib saada erametsaomanik või metsaühistu.
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 sätestatud toetust:
1) ei saa metsaühistu, välja arvatud juhul, kui tal on metsamaa;
2) makstakse kuni 70 protsendi ulatuses metsamajandamiskava maksumusest.
(4) Erametsaomanik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline ja eraõiguslik juriidiline isik, kellel on metsamaa.
(5) Metsaühistu käesoleva seaduse tähenduses on mittetulundusühing ja tulundusühistu, mille põhikirjakohane tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed on füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on metsamaa.
(6) Toetust taotlev isik peab olema:
1) maksuvõimeline, tema vara ei tohi olla sekvesteeritud ja tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
2) täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
3) kasutanud talle varem antud metsandusalaseid toetusi sihipäraselt.
(7) Toetuse saaja kohustub kasutama toetust vastavalt sihtotstarbele, mis on fikseeritud toetuse saaja ja erametsakeskuse vahel sõlmitavas toetuse andmise lepingus.
(8) Vääriselupaiga kaitseks sõlmib erametsakeskuse juhataja metsaomanikuga lepingu, mille alusel koormatakse kinnisasi isikliku kasutusõigusega riigi kasuks.
(9) Kui pärast toetuse saamist selgub , et toetuse saaja esitas valeandmeid või ei kasutanud toetust sihipäraselt, nõuab erametsakeskus toetuse saanud isikult toetusena saadud raha tagasimaksmist riigieelarvesse .
(10) Toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestab erametsakeskuse nõukogu, võttes arvesse käesoleva seadusega sätestatut. Nimetatud kord määrab toetuse saamiseks taotluse esitamise tähtpäeva, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise tähtajad ning korra. Kord avalikustatakse erametsakeskuse veebilehel.
(11) Toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud riigi kasuks kinnisasja isikliku kasutusõigusega koormamise tingimused ning toetuse tagasinõudmise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega. Toetuse andmise alused on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetatava tegevuse alategevused, abikõlblikud kulud ja toetuse määr.
(12) Keskkonnaminister kehtestab igal eelarveaastal määrusega metsamajandamiskava koostamise toetuse määra, arvestades käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 toodud maksimummäära.
(13) Erametsanduse toetamine käesoleva paragrahvi kohaselt on vähese tähtsusega abi konkurentsiseaduse § 33 tähenduses.
(14) Toetuse määramise, maksmise ja tagasimaksmise otsuse, taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning muud taotlejale toetuse andmisega seotud otsused teeb erametsakeskus.
(15) Erametsakeskusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.
(16) Erametsakeskus peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetuse saajate ja neile antud toetuste suuruse arvestust ning need andmed on avalikud.
3. peatükk
METSA KORRALDAMINE
§ 11. Metsa korraldamine
(1) Metsa korraldatakse eesmärgiga saada andmeid metsa seisundi ja varude suuruse kohta ning koostada metsamajandamiskava.
(2) Metsa korraldamine koosneb järgmistest toimingutest (edaspidi metsakorraldustööd):
1) metsa inventeerimine ;
2) metsamajandamiskava koostamine.
(3) Metsa korraldatakse keskkonnaministri määrusega kehtestatud metsa korraldamise juhendi alusel.
(4) Metsa korraldamise juhendiga sätestatakse:
1) metsa kaardistamise tingimused;
2) metsa inventeerimise metoodika;
3) metsamajandamiskavas metsa majandamise viiside ja võtete kavandamise nõuded;
4) metsa raiemahu arvestamise metoodika.
(5) Riigieelarvest kaetakse metsa korraldamise kulud, mida riik teeb:
1) metsaressursi arvestuse pidamiseks;
2) kaitseala piires asuva metsa korraldamise tellimiseks metsaomaniku poolt kinnisasja asukohajärgsele keskkonnateenistusele esitatud taotluse alusel;
3) toetuste maksmiseks käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punkti 6 alusel.
(6) Riigi omandis oleva metsa (edaspidi riigimets ) korraldamise tellib ja seda finantseerib riigivara valitseja. Riigimetsa Majandamise Keskuse majandatavas riigimetsas teeb metsakorraldustöid või tellib neid riigimetsa majandaja omal kulul.
§ 12. Metsakorraldustööde tegevusluba
(1) Metsakorraldustöid võib teha metsakorraldustööde tegevusluba (edaspidi luba) omav isik või riigitulundusasutus.
(2) Luba võivad taotleda isik ja riigitulundusasutus:
1) kellel on piisavalt tehnilisi vahendeid metsakorraldustööde tegemiseks;
2) kes teeb metsakorraldustöid metsanduseriharidusega töötajatega, kes on sooritanud katsetööd ja eksami metsakorraldustööde teoorias ja praktikas (edaspidi metsakorraldaja);
3) kes on tasunud riigilõivu.
(3) Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ning katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise, samuti tehniliste vahendite nõuetele vastavuse hindamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.
(4) Loa annab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi käesoleva seaduse §-des 12 ja 13 loa andja) ekspertkomisjoni nõusolekul.
(5) Ekspertkomisjoni moodustamise korra ja töökorra kehtestab keskkonnaminister määrusega.
(6) Ekspertkomisjoni ülesanded on:
1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud katsetööde ja eksamite korraldamine ning hindamine;
2) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud tehniliste vahendite nõuetele vastavuse hindamine.
(7) Luba antakse viieks aastaks.
(8) Loa andja võib loa omaja taotluse alusel ja ekspertkomisjoni nõusolekul loa kehtivust pikendada järgmiseks viieks aastaks, kui loa omaja:
1) vastab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 esitatud nõuetele;
2) on teinud metsakorraldustöid nõuetekohaselt;
3) on tasunud riigilõivu.
(9) Loa andja võib keelduda loa andmisest või selle kehtivuse pikendamisest, kui loa taotleja :
1) ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 esitatud nõuetele;
2) on loa taotlemisel teadlikult esitanud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele;
3) suhtes on kohaldatud väärteo- või kriminaalkaristust majandustegevuse nõuete rikkumise eest ja andmed selle kohta ei ole karistusregistrist kustutatud.
(10) Loa taotlemise, andmise ja pikendamise korra ning loa vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega.
(11) Loa andjal on õigus kontrollida igal ajal loa omaja metsakorraldusalase tegevuse vastavust õigusaktidele.
(12) Luba on keelatud üle anda teisele isikule.
(13) Loa omaja on kohustatud viivitamatult loa andjat kirjalikult teavitama loa andmise aluseks olnud asjaolude muutumisest.
§ 13. Metsakorraldustööde tegevusloa kehtivuse lõppemine ja peatamine ning loa kehtetuks tunnistamine
(1) Loa kehtivus lõpeb loa kehtivusaja möödumise, loa kehtetuks tunnistamise ja luba omava isiku jagunemise või lõppemise korral.
(2) Loa andja võib peatada loa kehtivuse kuni kuueks kuuks, kui loa omaja on korduvalt või oluliselt rikkunud metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid.
(3) Metsakorraldustöödele esitatavate nõuete rikkumist käsitatakse korduvana, kui loa andja jätab kuue kuu jooksul loa omaja poolt kehtestamiseks esitatud metsamajandamiskavadest vähemalt kolmandiku kehtestamata metsa inventeerimise nõuete rikkumise või õigusaktidest tulenevate metsa majandamise piirangute mittearvestamise tõttu.
(4) Metsakorraldustöödele esitatavate nõuete rikkumist käsitatakse olulisena, kui loa omaja poolt puistu vanuse ülehindamine, koosseisu moonutamine või täiuse oluline ülehindamine võib kaasa tuua keskkonnakahju vähemalt 100 000 krooni ulatuses.
(5) Loa kehtivuse peatamise korral kohustab loa andja loa omajat kõrvaldama puudused nõuetele mittevastavates töödes aja jooksul, millal tegevusloa kehtivus on peatatud. Kui loa omaja kõrvaldab puudused nõuetele mittevastavates töödes enne määratud tähtaega, võib loa andja lühendada loa kehtivuse peatamise perioodi.
(6) Loa andja võib tunnistada loa kehtetuks, kui loa omaja:
1) on loa taotlemisel esitanud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele;
2) ei vasta enam käesoleva seaduse § 12 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud nõuetele;
3) rikub korduvalt või oluliselt metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid ning loa kehtivuse peatamisest käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel on möödunud vähem kui 12 kalendrikuud ;
4) esitab taotluse luba kehtetuks tunnistada.
(7) Enne loa kehtetuks tunnistamist käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 nimetatud juhtudel annab loa andja loa omajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning peatab loa kehtivuse puuduste kõrvaldamiseni. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral tunnistab loa andja loa kehtetuks.
(8) Loa kehtetuks tunnistamise korral võib loa andja määrata loa omajale tähtaja pooleli olevate tööde lõpetamiseks. Kui loa omaja ei lõpeta pooleli olevaid töid määratud ajaks, teeb loa andja nimetatud isikule ettekirjutuse ning selle täitmata jätmise korral rakendab sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kui loa andja rakendab sunnivahendina sunniraha, on sunniraha ülemmäär 10 000 krooni.
(9) Loa kehtivuse peatamise ja loa kehtetuks tunnistamise otsuse ärakiri antakse loa omajale üle allkirja vastu või toimetatakse kätte väljastusteatega tähtkirjaga hiljemalt järgmisel tööpäeval otsuse tegemisest arvates.
(10) Loa kehtetuks tunnistamise korral käesoleva paragrahvi lõike 6 punkti 1 alusel, kui tahtlikult esitatud ja tegelikkusele mittevastavad andmed olid loa andmise otsustamisel olulised, või punkti 3 alusel ei või taotlejale uut luba anda varem kui 12 kalendrikuu möödumisel loa kehtetuks tunnistamisest arvates.
§ 14. Metsa inventeerimine
(1) Metsa inventeerimise eesmärgid on:
1) metsaressursi arvestuse pidamine;
2) metsa seisundi hindamine;
3) metsanduse pikaajaline kavandamine;
4) metsamajandamiskava koostamise jaoks algandmete kogumine.
(2) Metsa inventeeritakse katastri- või majandamisüksuste kaupa ülepinnalise takseerimisega.
§ 15. Metsamajandamiskava
(1) Riigile mittekuuluva metsa jaoks koostatakse metsamajandamiskava kinnisasjade kaupa või kinnisasjade omanike taotluse alusel ühist piiri omavatest kinnisasjadest koosnevate majandamisüksuste kaupa, riigimetsa jaoks metskondade või muude majandamisüksuste kaupa.
(2) Metsamajandamiskava koostamise kohustus ei laiene kinnisasjale, mille metsa pindala on väiksem kui kaks hektarit.
(3) Metsaomanikul on õigus osa võtta metsamajandamiskava koostamisest ning õigus teha kava koostajale omapoolseid ettepanekuid metsamajandamiskava sisu muutmise ja täiendamise kohta.
(4) Metsamajandamiskava koostatakse vähemalt iga kümne aasta järel.
(5) Metsamajandamiskavas peavad sisalduma vähemalt:
1) metsamaa plaan koos metsa ja metsaosasid ümbritseva keskkonna kirjeldusega;
2) õigusaktist või planeeringust tulenevate metsa majandamise kitsenduste, majandamise eesmärkide ja metsakategooriate, metsa kasutamise viiside ja neid soodustavate metsa majandamise võtete loetelu ja kirjeldused;
3) kaitse- ja tulundusmetsas uuendusraieks lubatud eraldiste loetelu, kusjuures on märgitud uuendusraie pindala maksimaalne lubatav suurus raieliikide ja enamuspuuliikide kaupa;
4) kaitse- ja tulundusmetsas harvendusraieks lubatud eraldiste loetelu, kusjuures on märgitud harvendusraie pindala maksimaalne lubatav suurus;
5) metsa uuendamise, metsamulla vee- ja toiterežiimi reguleerimise, metsakaitse ja metsamaale teede ehitamise soovitused;
6) elustiku mitmekesisuse üksikelementide, potentsiaalsete vääriselupaikade ja pärandkultuuri objektide kirjeldused ning nende säilitamise abinõude kirjeldused;
7) märge metsamajandamiskava kehtivusaja kohta.
(6) Kui metsaomanik teeb käesoleva seaduse § 11 lõike 5 punktis 2 sätestatud juhul metsamajandamiskava ettevalmistamise käigus ettepanekuid metsamajandamiskava sisu muutmise ja täiendamise kohta, hüvitab ta selleks tehtava lisatöö kulutused.
(7) Metsamajandamiskava koostaja kooskõlastab osaliselt või tervikuna kaitsealal , hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis paikneva metsa majandamiskava kaitseala valitsejaga. Riigimetsa Majandamise Keskus kooskõlastab kaitsejõudude harjutusväljadel paikneva metsa majandamiskava Kaitseministeeriumiga.
(8) Metsakorraldustööde tegevusloa omaja koostatud metsamajandamiskava kehtestab keskkonnaminister või tema volitatud asutus (edaspidi kehtestaja) ühe kuu jooksul metsamajandamiskava koostajalt saamisest arvates või jätab metsamajandamiskava kehtestamata, kui metsamajandamiskava või selle koostamiseks kasutatud metsa inventeerimisandmed ei vasta käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, ning annab metsamajandamiskava koos selle kehtestamise või kehtestamata jätmise otsusega tegevusloa omajale üle allkirja vastu või toimetab kätte väljastusteatega tähtkirjaga.
(9) Kehtestajal on õigus anda tegevusloa omajale lisatähtaeg kehtestatava metsamajandamiskava puuduste kõrvaldamiseks. Selle võrra pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud metsamajandamiskava kehtestamise aeg.
(10) Metsamajandamiskava kehtestamise otsuses märgitakse:
1) käesoleva paragrahvi lõike 5 punktist 3 lähtudes uuendusraie pindala maksimaalne lubatud suurus raieliikide ja enamuspuuliikide kaupa eraldiste viisi;
2) käesoleva paragrahvi lõike 5 punktist 4 lähtudes harvendusraie pindala maksimaalne lubatud suurus;
3) metsamajandamiskava kehtivuse lõpptähtaeg.
(11) Metsamajandamiskava kehtestamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.
4. peatükk
METSA MAJANDAMINE
1. jagu
Üldsätted
§ 16. Metsa majandamine
Metsa majandamine on metsa uuendamine, kasvatamine , kasutamine ja metsakaitse.
§ 17. Metsakategooriad ja metsa majandamise eesmärk
(1) Metsakategooriad on:
1) hoiumets;
2) kaitsemets;
3) tulundusmets.
(2) Metsa majandamise eesmärk sõltuvalt metsakategooriast on:
1) hoiumetsas loodusobjektide hoidmine;
2) kaitsemetsas keskkonna seisundi kaitsmine;
3) tulundusmetsas majandusliku tulu saamine.
§ 18. Hoiumets
Hoiumets on kaitseala loodusreservaadis ja sihtkaitsevööndis või püsielupaiga sihtkaitsevööndis asuv mets.
§ 19. Kaitsemets
(1) Kaitsemets on mets, mis:
1) asub hoiualal, kaitseala, kaitstava looduse üksikobjekti, püsielupaiga, ranna või kalda piiranguvööndis, välja arvatud maaparandussüsteemi eesvoolu, kanali või veejuhtme piiranguvööndis;
2) on kaitse alla võetud kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina looduskaitseseaduse tähenduses.
(2) Keskkonnaminister määrab kinnisasja asukohajärgse keskkonnateenistuse ettepanekul kaitsemetsaks metsa, mis:
1) asub looalal, luitel, uuristus- või tuulekandeohtlikul või survelise põhjaveega alal;
2) kaitseb asulat või rajatist õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest;
3) omab suurt tähtsust tuleohu vähendamisel või metsatulekahju leviku tõkestamisel;
4) on eriti oluline marja- ja seenekorjamise koht või koht, mida kasutatakse intensiivselt rekreatiivsetel eesmärkidel;
5) asub mälestise kaitsevööndis või muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis;
6) asub maaparandussüsteemi eesvoolu piiranguvööndis, kui mets on vajalik vee ja pinnase kaitsmiseks;
7) vastab geenireservimetsa tunnustele ning selle geenireservimetsaks määramine on põhjendatud Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse tehtud ekspertiisi alusel.
(3) Geenireservimets on mingile kindlale puuliigile iseloomulike ja majanduslikult väärtuslike puistutega metsaosa, kus inimmõju metsa geenifondile on minimaalne ning geenifond areneb eeskätt looduslike tingimuste mõjul. Geenireservimetsa puistuid kasutatakse kultiveerimismaterjali algmaterjalina.
(4) Käesoleva paragrahvi
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Metsaseadus #1 Metsaseadus #2 Metsaseadus #3 Metsaseadus #4 Metsaseadus #5 Metsaseadus #6 Metsaseadus #7 Metsaseadus #8 Metsaseadus #9 Metsaseadus #10 Metsaseadus #11 Metsaseadus #12 Metsaseadus #13 Metsaseadus #14 Metsaseadus #15 Metsaseadus #16 Metsaseadus #17 Metsaseadus #18 Metsaseadus #19 Metsaseadus #20 Metsaseadus #21 Metsaseadus #22 Metsaseadus #23 Metsaseadus #24 Metsaseadus #25 Metsaseadus #26 Metsaseadus #27 Metsaseadus #28 Metsaseadus #29 Metsaseadus #30 Metsaseadus #31 Metsaseadus #32 Metsaseadus #33 Metsaseadus #34 Metsaseadus #35 Metsaseadus #36
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 36 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-04-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 33 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Toivo69 Õppematerjali autor

Kommentaarid (1)

hr1presley profiilipilt
hr1presley: ikka aitas
16:17 05-04-2011


Sarnased materjalid

11
pptx
METSASEADUS
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
46
odt
EESTI METSANDUS 2011
17
doc
Materjalid metsanduseks
15
doc
Üldmetsakasvatus
77
doc
TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM
42
docx
Üldmetsakasvatuse I kontrolltöö konspekt
67
doc
Loengukonspekt metsanduse üldkursuse õppeaines

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun