Sõnu seletav sõnaraamat

Tööpuudus on pikal perioodil määratud mitte hindade ja nominaalpalga dünaamika poolt, vaid tööjõu ning majanduse struktuuri teineteisele vastavuse/mittevastavuse poolt ning institutsionaalsete tegurite (tööturgu reguleeriv seadusandlus jm) poolt. Pikal perioodil valitsevat tööpuudust nimetatakse täishõive tööpuuduseks ja pikal perioodil hõivatud tööjõuressurssidega toodetud kogutoodangut nim. täishõive kogutoodanguks (YFE - full-employmet output).
Tööpuudus on tihedalt seotud inimeste oskuste ja haridusega (hariduspoliitikal on oluline roll tööpuuduse vähendamisel). Eraldi saab välja tuua struktuurse tööpuuduse, kus tööotsijate kvalifikatsioon ei vasta pakutava töö nõudmistele (puudus oskustöölistest). Majanduspoliitika peamisi eesmärke on saavutada täistööhõive olukorda, kus kõik, kes tahavad saavad töötada, seda ka saavad (reaalses turujumanduse olukorras olematu võimalus).
Tööpuudus - tööjõu pakkumine on suurem kui tööjõu nõudlus Tööjõu puudus- tööjõu nõudlus on suurem kui tööjõu pakkumine Ametiühingute sekkumise viisid- streik- töötajad keelduvad töötamisest Lokaut- töö katkestamine, kuid töötamisest keeldub ettevõte administratsioon Sekkumise mõju: kollektiivne tööleping- kollektiivleping- sätestab ettevõtte administratsiooni ja töötajate vastastikused kohustused ja õigused

Tööpuudus – soodne kliima – elukohta ei ole – perspektiivikas, tasuv töö – kehvad õppimisvõimalused  – parem elukoht – halb kliima – huvitav kultuur – katastroofid (maavärinad,  – sugulased elavad seal vulkaanid, üleujutused,  – lastele turvaline (pööris) tormid, tsunami – head õppimisvõimalus
Tööpuuduse põhjusi on mitmeid, kuid paljud neist on seotud kutsehariduse puudujääkidega. Paljudel vanematel inimestel puuduvad vajalikud uued oskused, mitmed inimesed ei soovi oma eriala vahetada või õppida, sageli puuduvad üldse õppimisvõimalused või on need töötu jaoks liialt kallid.
Tööpuudus – olukord, kui tööjõulised inimesed ei leia endale tööd, ei ole piisavalt töökohti Ränne ehk migratsioon – inimeste, loomade või muude organismide rändamine ühest kohast teise ; rahvastikurände puhul eristatakse sise- ja välisrännet

Tööpuuduse määr on majandusnäitaja, mida kasutatakse riigis majanduse olukorra hindamiseks. Mida suurem on tööpuuduse määr riigis, seda vähem kasutab see riik oma käsutuses olevaid ressursse, mille tulemusena jääb tootmata suur hulk kaupu ja teenuseid.
Tööpuudus – tööturu situatsioon, kus tööjõu pakkumine on suurem, kui tööjõu nõudlus ja osa inimesi jääb selle tõttu tööta Tööjõu puudus – tööturu situatsioon, kus tööjõu nõudlus on suurem, kui tööjõu pakkumne.

Tööpuudus on pärast 1991. aastal toimunud Lahesõda tohutult kasvanud, kuid usaldusväärseid andmeid tööpuuduse ulatuse kohta ei ole. Keeled: Iraak on araabiakeelne maa. Põhja-Iraagis on kurdi keel ametlik keel.
Tööpuudus on ühiskonnas kõrge, väga aktuaalne ning meeste ja naiste vahel on konkurents tööturul pingelisem kui varem, sest iga vaba töökoht on kullahinnaga ning soovijaid on alati rohkem kui ameteid.
Tööpuudus - töötus on nähtus, mis seisneb selles, et inimesed, kes soovivad töötada, ei leia omale sobivat tööd Ränne e migratsioon- inimeste liikumine elu- või töökoha vahetamise eesmärgil

Tööpuuduse määr on 7%, siis tsüklilise tööpuuduse määr on 2% (7%-5%=2%). Tsükliline tööpuudus tekib äritsüklite langusfaasis, kaob aga siis, kui SKP jõuab oma potentsiaalsele tasemele.
Tööpuuduse liigid on : siirde tööpuudus, struktuurne tööpuudus ja tsükliline:. Siirdetööpuudus – põhjustajaks töötajate madal geograafiline mobiilsus ja ebatäielikkus tööturu kohta.
Tööpuudus on mittevabatahtlik, kui inimesed on kaotanud töö, kuid nad tahavad ja on võimelised tegema tööd isegi palga eest, mis on madalam kui antud oskustega oleks võimalik saada.

Tööpuuduse vähendamiseks - riik asus toetama uute töökohtade loomist ning organiseerima hädaabitöid, kehtestati miinimum töötasu ja max päeva pikkus, tunduvalt suurendati ametiühingute õigusi.
Tööpuuduse määr - väljendab töötute arvu ja majanduslikult aktiivse rahvastiku üldarvu suhet Tööjõud – majanduslikult aktiivne rahvastik, jaguneb töötajaiks ja töötuiks.
Tööpuudus – töö kui tootmisteguri osaline hõive (laiemas tähenduses). Olukord majanduses, kus töö kui tootmistegur ei ole täielikult ära kasutatud.

Tööpuuduse kasv tähendab aga rahva ostuvõime kahanemist, mis omakorda tähendab, et tootmismahte tuleb veel vähendada, kuna toodangule ei ole piisavalt ostjaid.
Tööpuudus - sotsiaalne kahju, kuritegevus, riigi kulutused(abirahad) ,hõivepoliitika-valitsuse püüe tööpuudust vähendada ja tööhõivet suurendada.
Tööpuudus - tööjõu kui tootmisteguri osaline hõivatus - seos majandustsüklitega - ümberõpe, kvalifikatsiooni tõus  - pikaajaline töötus 

Tööpuudus – tööjõu kui tootmisteguri osaline hõivatus • Seos majandustsüklitega • Ümberõpe, kvalifikatsiooni tõus • Pikaajaline töötus
Tööpuudus - avalik, kuni 10%. Põhjuseks on see, et töökohad põllumajanduses, tööstuses kaovad kiiremini kui tekivad töökohad teeninduses.
Tööpuuduse määr on protsentides väljendatud suhtarv, mis näitab seda osa tööjõust, kes soovivad töötada, kuid ei suuda leida sobivat tööd.

Tööpuudus – Avalik 10-15%. Põhjus – töökohad kaovad, ettevõtted lähevad pankrotti, tekivad uued ettevõtted - aitab ümberõpe.
Tööpuudus - tööturu situatsioon, kus tööjõu pakkumine on suurem kui tööjõu nõudlus ja osa inimesi jääb selle tõttu tööta.
Tööpuudus – tööturu situatsioon, kus tööjõu pakkumine on suurem kui tööjõu nõudlus, mistõttu osa inimesi jääb tööta.

Tööpuudus on üks majandusliku seisundi näitajatest, kuid see selgitab mingil määral, et midagi on riigi majanduses valesti.
Tööpuudus on vabatahtlik, kui inimesed võiksid kiiresti leida tööd, kuid nad otsivad parema palga ja tingimustega tööd.
Tööpuudus on viimastel aastatel langenud ja juba 2000.a. aprillis oli 8,6 % mis on tuntuvalt vähem kui Eestis (samal ajal).

Tööpuuduse argument -  Impordi piiramine suurendab nõudlust kohalike toodete järele, niisiis on võimalik luua rohkem töökohti.
Tööpuudust karta – meie inimeste hambad ei ole kaugeltki kõige paremas korras, vaid vajavad järjekindlat ülevaatust ja ravi.
Tööpuudus on suur, pensionid on väikesed, aga rikkust, mida ümber jagada, on ikka veel vähevõitu,“ ütles Meri.

Tööpuudusega võitlemine on olnud äärmiselt keerukas, kuid me teame, et kui me tahame olla edukat, peame me töötust vähendama.
Tööpuudus – 2005 aastal oli maailmas 191,8 miljonit töötuid, mis on 35. miljoni võrra rohkem kui 10 a. tagasi.
Tööpuudus on madalam kui naaberriikides, samas on tööviljakus üldiselt suurem kui teistes Kesk-Euroopa riikides.

Tööpuuduse puhul on osa inimesi alahõivatud, töötavad osalise tööajaga, kuigi nad sooviksid töötada täiskohaga.
Tööpuudus - nähtus, mis seisneb selles, et inimesed, kes soovivad töötada, ei leia endale sobivat tööd.
Tööpuudus on kõige karmimalt jõudnud noorteni — [WWW] URL http://www.epl.ee/artikkel/479202 (01.10.2009)

Tööpuudus on (koos SKT ning majanduskasvuga) üks kõige enam kasutatavaid statistilisi majandusnäitajaid.
Tööpuudus on olukord, kus inimesed, kes tahaksid antud palgataseme korral töötada, ei suuda leida tööd.
Tööpuuduse tase - Informatsiooni- ja Tööpuudus mõjutab mu kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtet negatiivselt.

Tööpuudus on siis kui oskused ja tahe on aga tööd pole .Netopalk on palk kust on maksud maha arvutatud.
Tööpuudus on alaline ja kardetav ühiskonnaelu nähtus, mis tekkib nöudluse ja pakkumise vahekorrast
Tööpuudus - tekib siis, kui tööjõu pakkumine on nõudlusest suurem ja osa inimesi jääb tööta

Tööpuudus on 8,8%, võrreldes Eestiga, kus tööpuudus on 4,4%, on Taanis väga raske tööd leida.
Tööpuudus – tööturu situatsioon, kus tööjõu pakkumine on suurem kuoi nõulus nende järgi
Tööpuudus on kogu maailmas vaesuse põhjus nr üks. Ja vaesus ja tööpuudus sageli käsikäes.

Tööpuuduse tõttu on ühiskonnas palju kodutuid, kes omakorda tekitavad samuti sotsiaalse probleemi.
Tööpuuduse määr - väljendab töötute arvu ja majanduslikult aktiivse rahvastiku üldarvu suhet.
Tööpuudus on nähtus, mille korral ei ole sobivat tööd nendele, kes soovivad töötada.

Tööpuudus – olukord, kus tööealised inimesed, kes tahavad töötada, ei leia tööd.
Tööpuudus eestis – vägivald, kuritegevus, võlad, 10kl tv lõpust eesti kohta meelde jätta
Tööpuuduse määr – väljendb töötute arvu ja majandulikult aktiivse rahvastiku (tööjõu)

Tööpuudus nsvl - is kadus – kõik said tööd, kuid see ei olnud alati kuigi efektiivne.
Tööpuudus on olnud püsivalt 5% ümber, seega väiksem kui enamikes arenenud maades.
Tööpuudus – korraldadi hädaabitöid. 27. juuni 1933 – devalveeriti Eesti kroon.

Tööpuudus - Olukord, kus töötegijaid oleks, kuid töökohti neile pakkuda ei ole.
Tööpuudus – tööjõu pakkumine on suurem saadaval olevatest töökohtade arvust.
Tööpuudus - olukord, kus osa tööjõudu on sobiva töö puudumise pärast tööta

Tööpuudus - olukord, kus leidub inimesi, kes tahavad töötada, aga ei leia tööd
Tööpuudus on põhimõtteliselt olematu, mõnel juhul on puudu isegi tööjõust.
Tööpuuduse liigid on : siirde- e friktsionaalne tööpuudus ja tsükliline tööpuudus.

Tööpuudus – olukord, kus tööotsijaid on rohkem, kui pakutavaid töökohti.
Tööpuudus on   tihedalt   seotud   inimese   oskuste   ja   haridusega.
Tööpuudus - olukord, kus leidub inimesi, ja kaasaegse tehnoloogiaga avamerel.

Tööpuudus on inflatsiooni kõrval üks olulisemaid majanduslikke probleeme.
Tööpuuduse määr on kõrge , näitab see, et majanduses toimub teatud tagasiminek.
Tööpuuduse ajal on uute töökohtade loomist raske teostada, sest raha ju napib.

Tööpuudus on madal, peaaegu kõik tööotsijad suudavad leida töökohad.
Tööpuuduse tõttu on väljarändamine pidev ( 1970 emigreeris 85 000 inimest ).
Tööpuuduse tagajärg on perioodiline majanduslangus ja poliitiline ebastabiilsus.

Tööpuudus – tööjõu pakkumine on suurem kui tööjõu nõudlus.
Tööpuudus on Eesti jaoks olnud kriisi ajal kõige suurem probleem.
Tööpuudus on nende probleem, kel puuduvad praktilised oskused.

Tööpuudus – Inimestel puudub töö ning nad ei leia ka seda.
Tööpuudus - Tööotsijaid on rohkem kui pakutavaid töökohti
Tööpuudus – varjatud s.o. alarakendatus 1/3 töötajatest.

Tööpuudus on tihedalt seotud inimese oskuste ja haridusega.
Tööpuudus on vähenenud ja on euroala keskmisest väiksem.
Tööpuudus on Egiptuses viimase kümnendi vältel tõusnud.

Tööpuuduse määr – töötute protsentuaalne osakaal tööjõus.
Tööpuudus on 10% kõrgem, kui varasemate aastate jooksul.
Tööpuudus - tööjõu kui tootmisteguri osaline hõivatus

Tööpuudus el - definitsiooni järgi (%) 5,4 5,5 4,8 3,9 3,7
Tööpuudus - töötajaid on, aga töökohti ei jätku.
Tööpuudus on suurem Valloonias, väiksem Flandrias.

Tööpuudusel on nii kasulikku kui ka kahjulikku mõju.
Tööpuudus on seotud inimese oskuste ja haridusega.
Tööpuudus on natuke madalam kui Eestis keskmiselt.

Tööpuudus - tööotsijaid on rohkem kui töökohti
Tööpuudus – töötajaid on rohkem kui töökohti
Tööpuudus on 2,9%, mis on Euroopa Liidu madalaim.

Tööpuudus on enamlevinud majandusnäitaja.

Tööpuudus on tingitud majanduslangusest.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto