Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID AASTATEL 2014 - 2016 (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kui valge... Puhvetisse, olge head ... Mida teile ?
 • Mis saab otsustavaks teatri repertuaari valikul ?
 • Mis on Teie lemmiketendus Rakvere Teatris viimase kolme aasta jooksul ?
 • Miks just see etendus on Teie arvates parim ?
 • Mil määral sõltub Teie arvates etenduse headus näitlejatest ?
 • Milliste Eesti teatrite etendusi olete veel külastanud ?
 • Kust Te saate tavaliselt infot etenduste kohta ?
 • Mis saab otsustavaks etenduse valikul ?
 • Kui pikalt teatrikülastust ette planeerite ?
 • Mitu korda aastas Te teatris käite ?
 • Kui jah, siis miks see ei ole võimalik ?
 • Mis saab otsustavaks teatri repertuaari valikul ?
 
Säutsu twitteris
KÜKAMETSA GÜMNAASIUM
RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID
AASTATEL 2014 - 2016
UURIMISTÖÖ
KOOSTAJA : AADU KADAKAS 11. KLASS
JUHENDAJA : XXX XXX
Kükametsa 2018
SISUKORD
SISSEJUHATUS………………………………………………………………………………3
1. TEOREETILISI LÄHTEKOHTI……………………………………………………………5
1.1. Näitekunsti ajaloost……………………………………………………………………..5
1.2. Rakvere Teatrist ………………………………………………………………………...6
1.3. 2014 – 2016 aasta lavastused ja publikumagnetid……………………………………...8
2. ANKEETKÜSITLUSE JA INTERVJUUDE TULEMUSENA SAADUD ANDMETE ANALÜÜS……………………………………………………………………………………11
2.1. Analüüsi metoodika……….…………………………………………………………..11
2.2. Ankeetküsitlusel saadud andmete analüüs…………………………………………….14
2.3. Intervjuude tulemused………….……………………………………………………...24
KOKKUVÕTE……………………………………………………………………………….27
KASUTATUD ALLIKAD…………………………………………………………………...31
LISADSISSEJUHATUS
„Teater on kaduv kunst , ta kaob kohe ära!” on olnud Rakvere Teatri tunnuslauseks alates 1996. aastast, mil teatri juhtimise võtsid üle peanäitejuht Üllar Saaremäe ning direktor Indrek Saar (Karulin 2013: 8). Teatri kaduvus ja lühiajalisus ongi selle kunstiliigi üheks tunnuslauseks. Etendused ja teatrikunst on looming, millesse panustavad väga paljud inimesed. Etenduste keskmiseks kestvuseks on kaks tundi.
Uurimistöö käigus tahan välja selgitada, kas teatrikunsti eesmärgiks ongi saavutada vaid lühiajaline publiku tähelepanu ja aplaus või on etendusi, mis jäävad publiku südamesse pikemas ajaks püsima.
Uurimistöö teemaks on „Rakvere Teatri publikumagnetid aastatel 2014 - 2016“. Kuna uurimistöö tegemist on alustatud 2017 . aastal, siis kolmeaastaseks ajavahemikuks oli otstarbekas võtta aastad 2014-2016. Antud teemat ajendas uurima põhjus, et selgitada välja publiku arvamus selle kohta, kas teater on kaduv kunst ja kaob kohe ära, või jäävad mõned etendused pikemaks ajaks publiku südamesse ja mällu. Kui mõni etendus ja näitleja jäävad teatrikülastajale pikemaks ajaks meelde ning ajaendavad ka peale etendust mõtlema üldinimlikke probleemide üle, siis võib öelda, et etenduse mõju ei kao kohe.
Lähtudes uurimistöö eesmärgist on autor püstitanud tööle järgmised uurimisülesanded.
 • selgitada välja Rakvere Teatri parim etendus ja parim näitleja publiku arvates;
 • uurida publiku eelistusi etenduste žanri kohta;
 • selgitada välja, kui sageli teatris käiakse ja millest see sõltub.

Töö eesmärgi saavutamiseks on töö autori poolt läbi viidud empiiriline uurimus, mille käigus koguti ja analüüsiti andmeid nii kvantitatiivse, kui kvalitatiivse meetodiga. Kvalitatiivne meetod sisaldab poolstruktureeritud teemaintervjuusid lavastajatega. Poolstruktureeritud intervjuude analüüsi tulemusena on püütud välja selgitada, mis saab lavastajal otsustavaks repertuaari valikul ; uuriti ka lavastajate eelistusi etenduste suhtes ja seda, kas publikumenu on prognoositav.
Kvantitatiivne meetod sisaldas andmete kogumist ankeetküsitluse kaudu. Valimi moodustas Rakvere Teatri publik , kes külastas 2017. aasta sügisel Rakvere Teatri etendusi. Valimisse kuulunud 100st teatrikülastajast oli naisi 62 ja mehi 27. Välja jaotatud 100st ankeedist olid 19 kehtetud. Naised moodustasid vastanute üldarvust 70%, mehed 30%. Vastanute keskmine vanus oli 34 eluaastat .
Ankeetküsimustiku analüüsi tulemusena saadi teada publiku arvamus Rakvere Teatri etenduste kohta viimase kolme hooaja põhjal; publiku lemmiketendus sel perioodil; millest sõltub etenduse edu publiku arvamusel; kui tihti külastatakse teatrit ning mis saab etenduse valikul otsustavaks.
Uurimistöö koosneb teoreetilisest teemakäsitlusest ja empiirilisest uurimusest. Töö on jaotatud kaheks peatükiks, millest esimene annab lühikese sissejuhatava ülevaate näitekunsti ajaloost üldse ja Rakvere Teatrist. Samuti on siin iseloomustatud kõige vaadatumaid etendusi Rakvere Teatris aastatel 2014 - 2016. Teises peatükis iseloomustatakse põhjalikult töös kasutatud kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid meetodeid ning analüüsitakse ankeetküsitluse ja intervjuude tulemusena saadud vastuseid. Ankeetküsitluse vastuste analüüsi aitavad paremini mõista diagrammid .
Käsitletava teema tausta uurimiseks on kasutatud vastavateemalist kirjandust, internetti jt allikaid .
1. TEOREETILISI LÄHTEKOHTI
Teater (kreeka keelest theatron ehk vaatemängupaik) on sõna-, muusika -, tantsulavastusi esitav kunstiasutus, kus etendatakse näidendeid, oopereid, operette ja ballette (Wikipedia).
Mõiste „teater“ on laiema kasutuspinnaga kui teatrikunst, lisaks võib teatrit defineerida näiteks institutsioonina, siduda konkreetse asutusega või rääkida teatrist kellegi käitumisele viidates ( Epner , Läänesaar, Saro 2006: 190).
Teatrietendus sünnib näitekirjaniku, näitlejate,  lavastaja  ja kujundaja (teatrikunstniku) koostöös. Neil on rohkesti abilisi: valgustajad, helitehnikud, rätsepad, riieturid, jumestajad ehk grimeerijad ja lavatöölised. Nii seletab lugejatele lahti teatri ja teatrietenduse (Wikipedia).
 • Näitekunsti ajaloost


  Näitekunsti sugemeid leidus juba loodusrahvaste tavades. Enne jahile minekut korraldati maagilisi mänge, millega paluti jumalailt head saaki. Mänguõnn pidi tooma õnne ka tegelikku ellu. Varajastes ühiskondades leidub jälgi religioossetest rituaalidest, kus preestrid esitasid laulude ja tantsudena stseene jumalate elust. (Hartnoll 1989: 7)
  Aastatuhandete jooksul arenes sellistest kombetalitustest näitekunst. Eri rahvail on see isesugune. Teater kui meelelahutusasutus tekkis Vana - Kreekas. Just seal esitasid esmakordselt mitte enam preestrid, vaid näitlejad osaliselt tänapäevani säilinud tragöödiaid ja komöödiaid. Etendused toimusid amfiteatris. Kreeklasi jäljendasid roomlased : ka nemad hakkasid etendama näidendeid, sealhulgas palju kreeka omi, mida kohandati vastavalt Rooma oludele. Roomlased armastasid eelkõige komöödiaid (Hartnoll 1989: 7,24).
  Keskajal paikset ja püsivat teatrit polnud, esinesid rändnäitlejad (miimid) ja žonglöörid. 10. sajandil hakkas katoliku kirik korraldama pühade ajal kirikus või kiriku ees väljakul piibliainelisi vaatemänge. 13. sajandil osales Piiblit seletavais või usuimesid kujutavais müsteeriumides ja miraaklites arvukas tegelaskond. Neile hiigeletendustele, kus mängiti korraga mitmel sõõrjalt püstitatud laval, kogunes terve linn. Etendati ka moraliteesid – mängulisi lugusid pahede ja vooruste võitlusest (Hartnoll 1989: 37) Kunstide üldine elavnemine  renessansi ajal virgutas ka teatrit. Jõudsasti hakkasid edenema teatriehitus ja lavakujundus. Sellest ajast pärineb Euroopas tavapäraseks jäänud nn karplava (Hartnoll 1989: 53).

  1.2. Rakvere Teatrist


  „Teater! Rakvere teater! Rahvas tuleb hulgana uksest sisse! Garderoobi. Tere õhtust, härra Leppik , tere õhtust, proua Olesk ! Oo, härra Palgi , tervist, tervist! Jah, proua? Teie palitu , lubage, ma aitan! ... Jah, uhked valged sambad, ... jah. Nõnda suured? Peavadki, peavadki – kogu maja raskus nendel ju peal. Aga palun edasi, astuge edasi, trepist üles! Taevake kui avar, kui valge... Puhvetisse, olge head ... Mida teile? Champagnerit? Olge lahke . Ja üks sidrunisooda Liisikesele? Palun, palun! Jah, härra Rumm ? Porterit? Olge lahke! Meie linnas, härrased, eks ole? Kes oleks võinud arvata ... Ja sellist saali pole Riial ka praegu välja pakkuda. Ei ole! Taevake, Sehlmannid on rõdu esimeses reas, näete! Ah rõdu ka. Jah, näete, esimeses reas terve vahmiiliga. Lehvitavad... Linnapea tuleb! Viimase platsini välja müüdud, mu härrad, viimase kohani välja müüdud!” ( Suuman 1996: 49 Karulin 2013: 61 kaudu).
  Rakvere Teater on kutseline teater  Rakveres . 1921 sügisel asutati teatrihuvilisi koondav Rakvere Näitlejate Ring (RNR), mis tõi 18 tegevusaasta jooksul lavale 120 näidendit. Lavastajateks kutsuti Ants LauterTarmo Ruut jt. Mängiti peamiselt käsitööliste seltsimajas Laial tänaval. Teatrimaja (arhitekt Johann Ostrat) ehitamist alustati 1929. aastal, ehitus kestis vaheaegadega 1940. aastani. Valminud teatrihoone avati 24. veebruaril 1940  piduliku aktusega. 25. veebruaril 1940 mängiti August Kitzbergi näitemängu "Tuulte pöörises". See oli esimene etendus Rakvere Teatris ( Kask 1987: 80).
  On väidetud, et avamisele järgnevatel kümnenditel sai noor kutseline teater kodumajas anda vaid iga kümnenda etenduse (Kask 1987: 286), mis on liiga üldistav, sest näiteks teatri esimesel täispikal hooajal 1940–41 anti kokku 50-st etendusest lausa 32 kodumajas (Kabrits 1974: 19). Populaarsuse põhjuseks oli arvatavasti traditsioonilise kultuurielu järsk katkestamine nõukogude võimu poolt, mis likvideeris esimesel okupatsiooniaastal kõik seltsid, ühingud ja klubid.
  Rakvere Teater tegutseb riigi osalusega sihtasutusena SA Rakvere Teatrimaja. Viimasel kümnendil on kujunenud kaubamärgiks, mis tähendab head ansamblimängu teatri 20 näitleja poolt nii kümnetes Eesti väikeasulates kui ka suuremates linnades. Rakvere Teater korraldab biennaalina rahvusvahelist alternatiivteatrite festivali Baltoscandal (Kaugema, T., Pesti , M 2016: 247).
  Rakvere Teatri statsionaaris on suures saalis istekohti 411, väikeses saalis 118. Suvelavastusi on mängitud Rakveres Pikal tänaval „Margeri“ hoovis, kuhu mahub vaatajaid 570, Rakvere Rahvaaeda 400 ning Tooma talu hoovis Uuskülas saab etendust nautida korraga 120 pealtvaatajat (Karulin, Pappel 2015: 312).

  1.3. 2014 - 2016 aasta lavastused ja publikumagnetid


  2014. aastal oli Rakvere Teatri repertuaaris 31 etendust, neist uuslavastusi ehk esietendusi oli 12. Etendusi anti 411, teatri külastajaid oli 67 100. Keskmine pileti hind oli 8 eurot ja 51 senti (Karulin, Pappel 2015: 312).
  2015. aastal oli Rakvere Teatri repertuaaris 28 etendust, neist uuslavastusi ehk esietendusi oli kaheksa. Etendusi anti 383, teatri külastajaid oli 72 468. Keskmine pileti hind oli 9 eurot ja 40 senti (Kaugema, Pesti 2017: 247).
  2016. aastal oli Rakvere Teatri repertuaaris 26 etendust, neist uuslavastusi ehk esietendusi oli 7. Etendusi anti 343, teatri külastajaid oli 71 237. Keskmine pileti hind oli 9 eurot ja 70 senti (Kaugema, Pesti 2017: 250).
  1944-1955. aastatel mängiti Rakvere Teatris etendusi „Kosilane Rakverest“, „Kõrboja peremees “, „ Inspektor
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #1 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #2 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #3 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #4 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #5 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #6 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #7 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #8 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #9 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #10 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #11 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #12 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #13 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #14 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #15 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #16 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #17 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #18 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #19 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #20 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #21 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #22 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #23 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #24 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #25 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #26 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #27 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #28 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #29 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #30 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #31 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #32 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #33 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #34 RAKVERE TEATRI PUBLIKUMAGNETID-AASTATEL 2014 - 2016 #35
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 35 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2018-09-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 1 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Tiina Tomps Õppematerjali autor

  Lisainfo

  11. klassi uurimistöö. Uurimistöö vormistamine, andmete analüüs nii kvalitatiivsel, kui ka kvantitatiivsel meetodil.

  Märksõnad


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  414
  pdf
  Tiit Lauk humanitaar
  174
  doc
  Kirjanduse mõisted A-Z
  180
  doc
  Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010
  35
  doc
  Üldine Teatriajalugu II
  42
  docx
  NÕUKOGUDE KULTUURIPOLIITIKA JA TEATRIELU
  37
  doc
  Eesti teatri ajalugu 1940-aastast tänapäevani
  15
  doc
  Eesti kultuuri ajalugu
  10
  doc
  Eesti teatri ajalugu 1 osa-kuni 1940

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun