Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Haldusõiguse kaasused (5)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Miks erahuve silmas ei peetud ?
 • Millist liiki nõudega on tegemist ning kas nõude esitamise tähtaeg on möödunud ?
 
Säutsu twitteris

Haldusõigus (OIAO.05.039)


2011 kevadsemester, AÜ

Haldusõiguse põhikursuse seminaride kaasused


I teema. Haldustegevuse liigid


KOHTUPRAKTIKA : Ex Plenti, RKHK 3-3-1-64-03; M. S., RKHK 3-3-1-31-06; Kalda, RKHK 3-3-1-95-07; Annuk , 3-3-1-7-10; Laikum, 3-3-1-38-10
KAASUSED
Ülesanne: Andke hinnang, millise haldustegevuse liigiga on tegemist. Seminaris tuleb oma seisukohta suuliselt põhjendada.
 • Tartu Linnavalitsus otsustab anda AS-le Kodumaja ehitusloa elamu ehitamiseks Näituse tänavale.
  ?tegemist on kov organiga, ehitusluba üksikregulatsioon, haldusakt ?
  määrus on üldakt, sisaldab õigusnorme, iseloomustab üldine ja abstraktne iseloom, adressaadid abstraktselt määratletavad, kehtib koguaeg .
  üksikregulatsioon reguleerib üksikjuhtumit, nt ehitusluba.
  2. Tartu Ülikooli õigusteaduskond lasi ebaseaduslikult ehitada Näituse tn 20 õppehoonele juurdeehituse. Juurdeehitus varjab vaate kõrvalkinnistul asuvas korterelamus. Korteriomanik K esitas linnavalitsusele taotluse juurdeehituse lammutamise ettekirjutuse tegemiseks. Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna peaspetsialist teatas, et ettekirjutust ei tehta , sest kahe kinnistuomaniku vaheline vaidlus kuulub lahendamisele tsiviilkorras.
  linn peab teostama järelvalvet, ettekirjutuse peab tegema. haldusorganiks haldusorgani poolt volitatud isik, suhe: avalik-õiguslik presumptsioon , liigitamisteooria, järelvalvet saab teostada avalik-õiguslik isik, välismõju adressaat: suhte subjektiks eraisik ja kov, ülikool on kolmas isik, välismõju olemas, läheb kov-st välja, regulatiivsus : HMS §43 lg 2, haldusaktist andmise keeldumine on haldusakt, ühepoolne regulatsioon : keeldumine on ühepoolne tahteavaldus , üksikregulatsioon, haldusakt
  3. Tartu Linnavalitsus otsustab anda ehitusloa Näituse tänavale Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakonna büroohoone ehitamiseks
  tegemist haldusorganiga: linnavalitsus, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria : ainult linnavalitsus saab anda ehitusluba, teostab võimu; tegemist on linnavalitsuse enda osakonnaga, aga omab ka välismõju seoses kolmandate isikutega, ehitusluba avaldab nendele reaalset mõju. regulatiivsus on olemas, ühepoolne regulatsioon, ühepoolne tahteavaldus, tegemist on üksikregulatsiooniga, adressaat olemas, tegemist haldusaktiga.
  4. Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja annab osakonna peaspetsialistile korralduse valmistada ette korralduse eelnõu ehitusloa andmiseks AS-le Kodumaja elamu ehitamiseks.
  tegemist haldusorganiga, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria: teostab võimu, igaüks ei saa anda spetsialistile korraldust, välismõju: suhte poolteks avalik-õiguslikud pooled, avaliku teenistuse suhtepooled, välismõju puudub, halduse siseakt
  5. Linnapea vabastas teenistusest arhitektuuri ja ehituse osakonna peaspetsialisti, sest viimane ei täitnud osakonna juhataja korraldust.
  linnapea haldusorgani volitatud isik, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria: teostab võimu, iga vend ei saa peaspetsialisti teenistusest vabastada, välismõju: kas akt puudutab isikut kui ametnikku , teenistusest vabastamine, isikul on teatud subjektiivsed õigused, tegemist põhiõigusega (EV PS), põhiõiguslik riive, halduskohtus ei saa vaidlustada siseakte, vaid ainult mis riivavad isiku subjektiivseid õiguseid, seega välismõju olemas, antud mõju puudutab isikut mitte kui ametnikku vaid isikut kui talle kuuluvaid subjektiivseid õigusi, regulatiivsus: teenistussuhte lõpetamine käskkirjaga, tegemist haldusaktiga mis omab regulatiivsust, ühepoolne tahteavaldus, kindel adressaat, haldusakt
  6. Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja teatab AS-le Kodumaja, et tema poolt taotletud ehitusluba ei ole võimalik välja anda, kuna see oleks vastuolus detailplaneeringuga.
  linnavalitsus keeldub haldusakti andmast, keeldumine on haldusakt, § 43 lg 2
  7. Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja teatab AS-le Kodumaja, et tema poolt taotletud ehitusluba ei ole võimalik välja anda enne, kui AS Kodumaja tasub taotluse eest riigilõivu.
  8. Linnavalitsus otsustab AS Kodumaja ehitusloa taotluse lahendamiseks tellida ekspertiisi projekti nõuetekohasuse hindamiseks. Ekspert koostab ekspertiisiakti, milles leiab, et ehitusprojekt ei ole kooskõlas elamutele esitatavate nõuetega.
  tellija haldusorgan , avalik-õiguslik presumptsioon, modifitseeritud subjektiteooria ei kehti – ekspertiisi võib tellida ka eraisik, ei pea teostama võimu sellep , välismõju otsest ei oma, regulatiivsust ekspertiisakt ei oma, tegemist on menetlustoiminguga, ekspertiisakt on tõend menetlustoimingule (ei ole eelhaldusakt, teeb lõplikult kindlaks asjaolu, ekspertiisakt ei tee midagi lõplikult kindlaks, akt ei määra midagi)
  9. Seadus nõuab, et ehitusloa võib anda vaid ehitisele, mille projekti on Tuletõrjeinspektsioon kooskõlastanud. Tuletõrjeinspektsioon keeldub AS Kodumaja ehitusprojekti kooskõlastamast.
  haldusorgniks tuletõrjeinspektsioon, subjektiteooria, välismõju olemas, tegemist on õiguslikult siduva otsustusega, menetlustoiming , kohtupraktika lähtunud pragmaatilisest kaalutlusest, sest kui seda lugeda haldusaktiks, siis on iseseisev menetlus ja kaebeõigus, ökonoomsem on lugeda sellised õiguslikult siduvad keeldumised/lubamised menetlustoiminguteks. menetlustoiminguid ei saa vaidlustada.
  10. Tartu Vangla kinnipeetava suhtes viidi läbi distsiplinaarmenetlus . Vangistusseaduse kohaselt määrab distsiplinaarkaristuse vanglateenistus distsiplinaarmenetluse läbi viinud ametniku ettepanekul. Kinnipeetav esitas vanglateenistusele taotluse, milles palus taandada distsiplinaarasja menetleva vanglaametniku, kuna kahtles tema erapooletuses. Vanglateenistuse kirjaga keelduti taandamistaotlust rahuldamast.
  haldusorgan vanglaametnik, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria: teostab võimu, välimõju: olemas, regulatiivsus: menetlustoiming, menetluse käigus tehtud keeldumine, ei ole lõplik, sest pole veel otsustatud, kas distsiplinaarkaristus määratakse või mitte.
  11. OÜ Toasoojus pöördus Konkurentsiameti poole taotlusega kooskõlastada soojusenergia müügi piirhind vastavalt kaugkütteseadusele. Konkurentsiamet andis korralduse, millega kooskõlastati soojusenergia piirhind.
  konkurentsiamet haldusorgan, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria olemas, teostab võimu, regulatiivsus: käsk – ei tohi müüa üle piirihinna, korraldus – tohib müüa piirhinnaga, ühepoolne tahteavaldus, konkreetsele adressaadile, kas ta reguleerib üksikjuhtumit või mitte? tegemist üksikjuhtumiga, tegemist ei ole üldkorraldusega, haldusakt. regulatsioon mõjutab eraõiguslikke suhteid.
  12. P elukohas läbiviidud kontrollimise tulemusena leidis AS Energiamüügi jaoskonna töötaja, et P oli elektrienergiat tarbinud omavoliliselt. Talle saadeti teatis, milles märgiti, et ta on kohustatud tasuma omavoliliselt tarbitud elektrienergia eest ning elektrienergia andmine talle katkestatakse. Vastavalt majandusministri määrusele on elektrimüüjal õigus lülitada tarbija elektrivõrgust välja ning teha elektrikulu ümberarvestus, kui tarbija on omavoliliselt ühendanud elektriseadmed elektrivõrku.
  AS eraõiguslik juriidiline isik, haldusorgan puudub.
  13. Tartu Linnavalitsus otsustab teha Tartu Ülikoolile ettepaneku Näituse tn 20 õppehoone ostmiseks .
  haldusorganiks TL, halduse eraõiguslik suhe, avalik-õiguslik iseloom puudub.
  14. Tartu Linnavalitsus teatab, et alates 1. septembrist 2011 antakse kümneks aastaks rendile Tartu raekoda ja et huvitatud isikutel tuleb teha oma pakkumised 1. maiks 2011. AS Kodumaja teatab, et on nõus raekoja rendile võtma 5000 kr eest kuus. OÜ Tartu Kodu teatab, et on nõus raekoja rendile võtma 50 000 kr eest kuus. Linnavalitsus otsustab raekoja anda rendile AS-le Kodumaja.
  TL haldusorgan, tahteavaldus – LV otsust anda rendile AS Kodumajale, õiguslikult siduv tahteavaldus, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria: otsust saab anda ainult LV, munitsipaalvara saab käsutada ainult LV, välismõju: olemas, mõjutab AS Kodumaja. regulatiivsus: olemas, luba, ühepoolne tahteavaldus. üksikregulatsioon, individualiseeritud adressaat, konkreetne juhtum. haldusakt
  15. A. on Tartu linnale kuuluva eluruumi üürnik. Tartu Linnavalitsus võttis vastu korralduse, millega otsustati anda linnale kuuluv eluruum A-le veel üheks aastaks üürile. A hinnangul on temaga varasemalt sõlmitud üürileping muutunud tähtajatuks.
  TLV haldusorgan, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria: olemas, välismõju: olemas, mõjutab A-d, ühepoolne regulatsioon, ühepoolne tahteavaldus, üksikregulatsioon: juhtum konkreetne, adressaat individualiseeritud. üürileping on eraõiguslik leping.
  16. Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool ja AS Kodumaja sõlmisid kolmepoolse lepingu, mille kohaselt Tartu Ülikool nõustub elamu rajamisega kõrvalkinnistule vaatamata valguse varjamisele, Tartu Linnavalitsus kohustub välja andma kõik vajalikud ehitusload, kui seadus seda võimaldab, ning AS Kodumaja kohustub andma kolm korterit soodushinnaga üürile Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõududele.
  TLV haldusorgan, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria: ehitusloa väljaandmine LV kohustus, olemas, teostab võimu. välismõju olemas, mitmepoolne regulatsioon: haldusleping . üksikregulatsioon: haldusleping sellep et avalik-õiguslik suhe, kohustuti välja andma ehitusload.
  17. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud käsib auditooriumist lahkuda üliõpilasel, kellel on seminariks valmistumata.
  18. Kinnipeetav A sõimles ja lärmas kambris , mille peale ruttas kohale vanglaametnik B ning nõudis korrarikkumise kohest lõpetamist.
  vanglaametnik haldusorgan, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria olemas, välismõju olemas kinnipeetava suhtes, regulatiivsus: keeld, ühepoolne regulatiivsus, juhtum konkreetne, individualiseeritud adressaat, §51 lg 1, §55 lg 2 – suuline haldusakt.
  19. A on esitanud maa erastamise taotluse. Vallavolikogu otsusega kinnitati A-le kuuluva ehitise ülevaatuse ja tehnilise seisukorra hindamise akt, millega tunnistati A-le kuuluv ehitis lagunenuks ja kasutusest väljalangenuks. Vastavalt Maareformi seadusele ei käsitleta maa tagastamise ja erastamise menetluses ehitisena lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitisi . Seega puudub A-l õigus taotleda maa erastamist nimetatud ehitise juurde.
  vallavolikogu haldusorgan, avalik-õiguslik presumptsioon, subjektiteooria olemas, välismõju olemas A-le, regulatiivsus: fakti õiguslikult siduv tuvastamine, siduvus tuleneb sellest, et ei saa maad erastatud. ühepoolne regulatsioon, üksikregulatsioon. eelhaldusakt. §52 lg 2. eelhaldusakti õiguspärasust ei saa vaidlustada.
  20. Siseministeeriumi kantsleri käskkirja alusel viidi läbi teenistuslik juurdlus politseipeadirektori asetäitja tegevuse suhtes. Juurdluse tulemusena selgus, et politseipeadirektori asetäitja ei ole toime pannud distsiplinaarsüütegu.
  21. Kolga -Jaani Vallavolikogu määrusega kinnitati valla munitsipaalasutusena tegutseva lasteaia „Sipelgapesa” struktuuri muudatused. Kuna töökohtade arv struktuuri muudatuste tõttu vähenes, lõpetas lasteaia juhataja lasteaiaõpetaja Anne töölepingu koondamise tõttu.
  haldusorgan vallavolikogu, avalik-õiguslik
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Haldusõiguse kaasused #1 Haldusõiguse kaasused #2 Haldusõiguse kaasused #3 Haldusõiguse kaasused #4 Haldusõiguse kaasused #5 Haldusõiguse kaasused #6 Haldusõiguse kaasused #7 Haldusõiguse kaasused #8 Haldusõiguse kaasused #9 Haldusõiguse kaasused #10 Haldusõiguse kaasused #11 Haldusõiguse kaasused #12 Haldusõiguse kaasused #13 Haldusõiguse kaasused #14 Haldusõiguse kaasused #15 Haldusõiguse kaasused #16 Haldusõiguse kaasused #17 Haldusõiguse kaasused #18 Haldusõiguse kaasused #19 Haldusõiguse kaasused #20
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-06-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 636 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 5 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor kati284 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Haldusõiguse põhikursuse seminaride kaasused

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (5)

  buenasvistas profiilipilt
  buenasvistas: Ootasin põhjalikumat lahendust
  13:53 01-12-2013
  west19 profiilipilt
  west19: aitäh! Väga hea materjal
  14:16 23-09-2012
  whalesindeed profiilipilt
  whalesindeed: hea materjal
  09:53 26-11-2012


  Sarnased materjalid

  84
  doc
  Haldusõigus
  112
  pdf
  HALDUSÕIGUSE KONSPEKT
  80
  doc
  Haldusõigus
  72
  docx
  TÜ Haldusõiguse konspekt
  117
  docx
  Haldusõiguseõpik
  118
  doc
  Haldusõiguse konspekt
  13
  doc
  Haldusõiguse konspekt
  16
  doc
  Haldusõiguse konspekt

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun