Facebook Like

TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010 (2007) ABIL (2)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010 (2007) ABIL Infotöötluse loengukonspekt
Kalev Avi, MSc
Tartu 2011 SISUKORD
Kiirklahvid .....................................................................................................................................................3 Funktsionaalklahvid .......................................................................................................................................5 Sissejuhatus ....................................................................................................................................................6 Wordi dokumendi struktuur ...........................................................................................................................7 MS Wordi ekraanipilt .....................................................................................................................................8 Teksti komponendid, erimärgid. Navigeerimine , märkimine, kopeerimine ja tesaldamine ..........................9 Tekstidokumendi põhilised komponendid .................................................................................................9 Erikorraldused ja erimärgid........................................................................................................................9 Tekstikursori navigeerimine.....................................................................................................................10 Sümboli kustutamine................................................................................................................................10 Sõna kustutamine .....................................................................................................................................10 Teksti valimine (märgistamine, plokkimine) ...........................................................................................10 Operatsioonid valitud (märgistatud) tekstiga ...........................................................................................10 Teksti (märgi) vormindamine ( Avaleht (Home)) .........................................................................................11 Hõljuva nupuribaga (Mini Toolbar) fondi vormindamine .......................................................................12 Vormingupintsel ( Format Painter ) ..........................................................................................................12 Vormingu eemaldamine ...........................................................................................................................12 Lõigu vormindamine (Avaleht (Home)) ......................................................................................................12 Rea- ja lõigu vahe.....................................................................................................................................13 Lõigu vormindamise ripploend ................................................................................................................13 Täpp-, nummerdatud ja mitmetasemeline loend (Avaleht (Home)) .............................................................14 Tabelduskohad .............................................................................................................................................16 All- ja lõpumärkused (ViitedAllmärkused, ReferencesFootnotes) .......................................................17 Jaotised ja piirid (Küljendus, Page Layout ) .................................................................................................18 Päis ja jalus (Lisa, Insert ) .............................................................................................................................19 Lehekülgede nummerdamine (Lisa, Insert) .................................................................................................20 Lehekülje vormindamine (KüljendusLehe häälestus, Page LayoutPage Setup) .................................21 Dokumendi salvestamine ja printimine ........................................................................................................22 Laadid (Avaleht (Home) Laadid (Styles) grupp) ......................................................................................24 Sisukord (Viited, References) .......................................................................................................................26 Tabelid ..........................................................................................................................................................28 Tabeli loomine: LisaTabel (InsertTable) .........................................................................................28 Navigeerimine tabelis...............................................................................................................................30 Märkimine tabelis.....................................................................................................................................30 Postitused (Mailings) ...................................................................................................................................32 Dokumendi õigekiri ja muudatuste jälgimine ..............................................................................................36 Valemiredaktor.............................................................................................................................................39 Automaattekst. Kiirosad (Lisa, Insert) .........................................................................................................40 Teksti otsimine ja asendamine .....................................................................................................................41 Kasutatud allikmaterjalid .............................................................................................................................43 Infotöötlus Klahvikombinatsioonid KIIRKLAHVID
MÄRGIVORMING Kirjatüüp Ctrl + Shift +F Font -dialoogaken Ctrl+D Sümboli suurus dokumendis Ctrl+Shift+P Sümboli suurus väiksemaks Ctrl+Shift+> Tõstumuut Shift+F3 Topeltjoon alla Ctrl+Shift+D Ainult sõnadele joon Ctrl+Shift+W KAPITEELKIRI Ctrl+Shift+K SUURTÄHTKIRI Ctrl+Shift+A Peidetud kiri Ctrl+Shift+H Alaindeks Ctrl+Shift+= Üla indeks Ctrl++ Kaldkiri Ctrl+I Paks kiri Ctrl+B Allajoonitud kiri Ctrl+U LÕIGUVORMING Vasakjoondus Ctrl+L Paremjoondus Ctrl+R Keskjoondus Ctrl+E Rööpjoondus Ctrl+J Vasaktaane Ctrl+M Taande tühistus Ctrl+Shift+M Eendrida Ctrl+T Eendrea tühistus Ctrl+Shift+T Ühekordne reavahe Ctrl+1 1,5 kordne reavahe Ctrl+5 Kahekordne reavahe Ctrl+2 12-punktine vahe enne lõiku Ctrl+0 TEISALDAMINE JA KUSTUTAMINE kopeerimine vahemällu Ctrl+C lõikamine vahemällu Ctrl+X vahemälust väljatoomine Ctrl+V ERIMÄRGID Lehekülje piir (uus lehekülg) Ctrl+Enter Rea katkestus Shift+Enter Veeru katkestus Ctrl+Shift+Enter Allmärkus Alt+Ctrl+F Poolitusmärk Ctrl+ miinus Katkestamatu kriips Ctrl+ Shift+miinus Katkestamatu tühik Ctrl+ Shift+tühik Peitemärgid Ctrl+Shift+8 Kellaaeg Alt+ Shift+T Kuupäev Alt+ Shift+D Lehekülg Alt+ Shift+P © AltGr +C ® AltGr+R AltGr+E TM AltGr+T
3 Infotöötlus Klahvikombinatsioonid VAHEKAARDID (MENÜÜD) Vahekaart (Rippmenüü) Alt+pöördustäht Hüpikmenüü Shift+F10 Vahekaartide (menüüriba) aktiviseerimine F10 Menüüst väljumine Esc AKNAD Järgmise rakendusakna valimine Alt+Tab Järgmise dokumendiakna valimine Ctrl+F6 Dokumendiakna sulgemine Ctrl+F4 (Ctrl+W) Rakendusakna sulgemine Alt+F4 Dokumendiakna ekraniseerimine Ctrl+F10 Rakendusakna ekraniseerimine Alt+F10 Dokumendiaken normaalolekusse Ctrl+F5 Rakendusaken normaalolekusse Alt+F5 Akna minimeerimine Windows 'i nupp +M VAATED Küljendusvaade AltGr+P Mustandivaade AltGr+N Liigendusvaade AltGr+O Trükkimise eelvaade Ctrl+F2 Läbivaatuspaan AltGr+M TÖÖD FAILIDEGA Avamine Ctrl+O Uus dokument Ctrl+N Salvestamine Ctrl+S Salvestamine nimega F12 Printimine Ctrl+P VIIMANE TEGEVUS Võta tagasi Ctrl+Z Tee uuesti Ctrl+Y, F4 MÄRGISTAMINE Liikumisel Shift+kursorijuhtimise klahv (nool, Home, End, Page Up, Page Down) Ristkülikuplokk Alt+ hiir Funktsiooniklahv F8
4 Infotöötlus MS Word 2010 (2007)
FUNKTSIONAALKLAHVID
Klahvid Tegevus F1 spikker (abi) SHIFT+F1 kasutatud vormingu avaldamine CTRL+F1 minimeeri/ aktiveeri lint F2 teisaldamine (ploki tekst või objekt; F2; asukoht; ENTER) SHIFT+F2 kopeerimine (ploki tekst või objekt; F2; asukoht; ENTER) CTRL+F2 prindi eelvaade ( Print Preview ) ALT GR+F2 dokumendi avamine F3 automaatteksti lisamine CTRL+F3 kühvlisse lõikamine (Spike) SHIFT+F3 muuda täheregistrit (SUUR- või väiketähed või Suur Algustäht) CTRL+SHIFT+F3 kühvli sisu kleepimine (Spike) ALT+F3 automaatteksti loomine F4 viimase tegevuse kordamine CTRL+F4 aktiivse akna sulgemine ALT+F4 MS Wordi sulgemine F5 minek sihtkohta (lk, joonis, pealkiri jne), otsing, asendus (Go To) CTRL+SHIFT+F5 järjehoidja lisamine (Bookmark) F6 CTRL+F6 aknast järgmisesse aknasse liikumine F7 õigekiri ja grammatika SHIFT+F7 uurimistöö (teatmekirjandus, tõlge) ALT+F7 järgmise kirjavea leidmine (dokumendist) ALT GR+F7 tekstikursori, piiride jne märkimised (must vilkumine) F8 plokkimine, märkimine (nooleklahvid) ALT+F8 makrod F9 värskenda välja(de) sisu F10 vahekaardid aktiivseks (Alt+'Vastav märk') CTRL+F10 dokumendiakna ekraani suuruseks tegemine SHIFT+F10 hüpikmenüü avamine F11 väljalt järgmisele väljale ALT+F11 VBA ( Microsoft Visual Basic for Applications) F12 dokumendi salvestamine nimega (Save As) CTRL+F12 dokumendi avamine ( Open ) SHIFT+F12; dokumendi (korduv) salvestamine (Save) CTRL+SHIFT+F12 printimise dialoogaken
5 Infotöötlus MS Word 2010 (2007)
SISSEJUHATUS Tekstitoimeti on mõeldud kõikvõimalike tekstidega töötamiseks, nt tekstide, ametidokumentide, aru- annete , uurimuste, brosüüride jmt vormistamiseks. On olemas mitmeid valmiskujundusega dokumendi põhjasid ehk malle (templates). Nt. CV-d, pro- tokollid, kalendrid, kirjaplangid jne (Vt Fail->Uus->Mallid). Blankette ja põhjasid vt täiendavalt aadressidelt http://office.microsoft.com/et-ee/templates/?CTT=97 ja http://www.sekretar.ee/static/Dokumendihaldur (7.09.2011) Tekstitoimetisse sisenemisel avatakse automaatselt tühi dokument Blank Document . Failiformaat tekstitoimetis MS Word on docx alates Word2007 versioonist (varem lihtsalt doc), mis tähendab, et fail on ühtlasi tihendatud (pakitud). Malli failid lõppevad laiendiga dotx (varem dot) ja makrotoega Wordi dokumendid laiendiga dotm. Teadmiseks: o Suurtähtede või klahvide ülemiste märkide saamiseks tuleb all hoida klahv SHIFT ja vajutada soovitud tähe või märgi klahvile. o Klahvidel olevate kolmandate sümbolite saamiseks tuleb all hoida klahvi AltGr ja vajutada soovitud klahvile. o Reavahetus toimub automaatselt. Reavahetuse katkestuseks vajutada SHIFT+ENTER. o Uue lõigu alustamiseks või tühja rea saamiseks vajutada ENTER. o Uue lehekülje saamiseks vajutada CTRL+ENTER.
6 Infotöötlus MS Word 2010 (2007) WORDI DOKUMENDI STRUKTUUR Dokumenti võib vaadelda sisuliselt ehk sisulise struktuurina, tekstitöötlussüsteemis on dokument seotud loogilise struktuuriga ning (trükituna) füüsilise struktuurina ( Jokk , V:7). Dokumendi sisuline struktuur koosneb: 1) tiitellehest; 2) sisukorrast; 3) sissejuhatusest; 4) kokkuvõttest; 5) kasutatud allikmaterjalide loetelust; 6) lisast; 7) aineregistrist; 8) jaotisest, mis omakorda koosneb: a. pealkirjast (erinevad tasemed ); b. tekstist (sisu); c. joonisest, tabelist, pildist, valemist jm. Struktuurilisi komponente võib puududa (nt mitmetes dokumentides enamasti pole aineregistrit) või olla mitu (nt mitu (alam)jaotist). MALL
Sisukord Aineregister DOKUMENT
Kujutis All- ja lõpumärkus
Sektsioon Päis Jalus
Loetelu Lõik Tabel
Rida Sõna Lause
Märk Dokumendi loogiline struktuur on seotud tekstitöötlussüsteemiga, täpsemalt omavahel seotud komponenti- de kogumina, mis on kujutatud eespool oleval joonisel (Jokk, V:8). Dokumendi füüsiline struktuur, mis on mõeldud trükkimiseks või elektroonselt esitamiseks, koosneb fai- list. Fail omakorda koosneb dokumendist, millel on lehekülg ning leheküljel on tekstiala, veerised , päis või jalus. (Jokk, V:12). Wordi dokument baseerub mallil (vaikimisi Blank Document, salvestatuna Default.dotx, varasem versioon Normal.dot). Mall on dokument, mis sisaldab põhilisi määranguid loodavale dokumendile (lehe seaded , kasutatavad fondid , vormindusmäärangud ja laadid). On olemas globaalmallid (Blank Document), mis on kättesaadavad kõikidele dokumentidele ja dokumendimallidele. Sektsioon ( Section ) on dokumendi osa, millel on ühesugused (teistest osadest erinevad) vormindusmääran- gud (lehekülje orientatsioon , veerised, päis ja jalus jne). Dokument võib koosneda ka ühest sektsioonist. Lõik (Paragraph) on tekstiosa, mille lõpetab klahv ENTER. Lõiguga on seotud reavahe, joondus , lõigu- taane, taandrida, vahed lõikude ees ja järel jne). Sõna (Word) ­ on suvaliste märkide jada, mis on eraldatud tühikutega. Märk ( Character ) ­ mis tahes sümbol tekstis. Loetelu (List) ­ on kas täppidega (sümbolitega) märgistatud (Bulleted) või nummerdatud (Numbered) teks- tiosa, mis koosneb lõikudest. Iga lõik algab uue täpi (sümboli) või numbriga. Tabel (Table) ­ koosneb vertikaalselt paiknevatest veergudest (Columns) ja horisontaalselt paiknevatest ridadest (Rows).
7 Infotöötlus MS Word 2010 (2007) Lause (Sentence) ­ on tekstiosa, mis algab suurtähega ja lõpeb lõpumärgiga (punkt, küsi- või hüüumärk), millele järgneb tühik. Rida (Row) ­ dokumendi (ekraanil) ühel real paiknev tekst. Päis (Header) ­ igal lehel (teatud lehtedel) korduv tekst lehtede alguses. Muutuva tekstiga päiseid saab luua sektsioonide abil. Jalus ( Footer ) ­ sama, mis eelmine , kuid lehe allääres. Sisukord (Table of Contentsi- TOC, eesti k SK) - jaotiste ja alajaotiste pealkirjadest moodustatud loetelu koos nende alguse lk numbritega. Sisukorda saab genereerida ja uuendada automaatselt. Aineregister (Index) ­ mõistete ja terminite loetelu koos lk numbritega, kus nad paiknevad. Kujutis ( Shape , Picture ) ­ graafiline objekt (pilt, joonis, diagramm jne).
MS WORDI EKRAANIPILT
Kiirpääsuriba Ripploend (laa- Office nupp, did ehk stiilid) Word2010-s Fail-vahekaart Lindiriba Joonlaua Dokumendi valik Tabeldusmärkide tükeldamine valik
Sirvimisobjektid Vaated
Muutuste jälitamine (redigeerimismuuda- tused). Täiendavaid seisundeid saab valida, kui Suum olekuribal teha parempoolne hiireklõps
Microsoft Wordi ekraanipilt koosneb järgmistest osadest (vt joonist): 1. Office nupp. Nimeriba: Microsoft Word, Word2010 versioonis on selle asemel Fail-vahekaart. 2. Kiirpääsuriba: täiendavate töövahendite lisamine/eemaldamine (vt ripploendist veel käske...), asu- koht (ripploendist Kuva lindi all/ Kuva lindi kohal, sama valiku saab leida kui teha parempoolse hii- reklõpsu kiirpääsu või lindiribal). 3. Lindiriba ehk lint, milles sisalduvad: a) Vahekaardid: Fail (File, Word2010), Avaleht (Home), Lisa (Insert), Küljendus (Page Layout), Viited (References), Postitused (Mailings), Läbivaatus (Review), Vaade (View), Arendaja (Developer)*, Mathematics*, Enda loodud vahekaardid (puudub Word2007-l) * b) Nupuriba (Ribbon).
* Eraldi lisatavad. Näiteks arendajat (makrod, juhtelemendid, lisandmoodulid jm) saab lisada Fail-sakist (Office nupust) Suvandid (Wordi suvandid) või parempoolne hiireklõps lindiribal valik Kohanda kiirpääsuriba ja sealt paremalt aknast põhimenüüst märkida Arendaja ( Populaarsed ->Kuva lindil menüü Arendaja). Paketi Mathematics saab paigaldada MS kodulehelt (näiteks http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17786 (7.09.2011)) 8 Infotöötlus MS Word 2010 (2007) 4. Mõõduriba ( joonlaud ). 5. Kerimisribad: dokumendi "kerimine". 6. Tööaken teksti sisestamiseks. 7. Oleku- ehk seisundiriba (Status Bar): Info hetkel nähtavast sektsioonist, leheküljest, sõnade arvust jne.
Mõõduriba Kujunduselementide (tabelduste, tabelite , veergude, jooniste jms) paigutamisel Wordi ekraanile saab kasutada mõõduriba (joonlauda).
Mõõduriba
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #1 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #2 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #3 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #4 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #5 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #6 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #7 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #8 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #9 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #10 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #11 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #12 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #13 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #14 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #15 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #16 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #17 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #18 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #19 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #20 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #21 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #22 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #23 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #24 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #25 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #26 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #27 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #28 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #29 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #30 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #31 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #32 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #33 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #34 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #35 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #36 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #37 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #38 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #39 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #40 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #41 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #42 TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE WORD 2010-2007-ABIL #43
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 43 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-10-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 86 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Jublikas Õppematerjali autor

Lisainfo

Infotöötluse loengukonspekt
Infotöötlus , TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE , infotöötlus , word

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (2)

jannevesiroos profiilipilt
jannevesiroos: Aitäh sellise täieliku õpetuse jagamise eest!
13:54 22-03-2013
LyAnn profiilipilt
LyAnn: Huvitav algmaterjal wordi kohta
18:36 22-01-2013


Sarnased materjalid

56
pdf
Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend
24
rtf
Wordi kasutusjuhend
91
doc
Exeli õpetus
575
docx
Nimetu
566
pdf
ÜLESANNE I PINNATÜKK
14
doc
Sissejuhatus - MS Word 2003
50
pdf
Uurmiustöö Windows Xp
70
pdf
Majandusalased uurimismeetodidFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun