Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Naturaalarvud – loendamise teel saadud arvud 1, 2, 3, … 54. Nullkoht – argumendi väärtus, mille korral funktsiooni väärtus on null.
Naturaalarvud – arvud, mis saadakse loendamise teel, tähistatakse: IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., ∞) Täisarvud – kõik naturaalarvud ja nende vastandarvud ning lisaks 0, tähistatakse Z m Ratsionaalarvud – on sellised reaalarvud, mida saab esitada kahe täisarvu m ja n jagatisena nii et n n ≠ 0 . Igal ratsionaalarvul on ka lõpmatu kümnendmurdarendus ja see on alati perioodiline, tähistatakse Q Irratsionaalarvud – mitteperioodilised lõpmatud kümnendmurrud.
Naturaalarvu tegur – Arv, millega naturaalarv jagub Naturaalarvu kordne – Arv, mis jagub naturaalarvuga.

Naturaalandam – vili, käsitöö jne 3. maksud – rahamaksud, alates 1849, kui mindi üle raharendile II Riigile: 1. pearahamaks 2. nekrutiandmise kohustus (vabastatud olid taluperemehed, kooliõpetajad, kogukonna ametimehed) 3. sõjaajal teenistus maakaitseväes (1806-1807, 1812, 1854-1855) 4. vägede majutamise ja küüdikohustus III kogukonnale: 1. teede korrashoid 2. koolimaja ehitus ja remont 3. magasiaida ehitamine jne IV kirikule: 1. kirikumaksud
Naturaalharjaga pintsel on sobilik: • värvimiseks anorgoonilst lahustit sisaldavate värvidega • värviliik ei oma tähtsust • eelkõige värvimiseks orgaanilist lahustit sisaldavate värvidega 55. Mees ostis 5l laevärvi (värvikulu 1L / 7m 2. Kas sellest kogusest piisab18,5m2 suuruse lae värvimiseks: • piisab ja jääb 2,1 L üle • ei piisa, 1m2 jää puudu • ei piisa 3,8m2 jääb värvimata
Naturaalkotlet - 200 gr vasardatud veiseliha praetuna ¤ maitsestamata jogurt - ehk kefiir, kodujuust ehk raejuust ¤ lehtsalat - põõsas korraga, spinat – paarsada grammi keeta või aurutada ¤ puuvili – õun, pirn, apelsin, mitte banaan, sidrunist aitab mahlast ¤ väherasvane kala – tursk, mintai, haug, luts, punaahven, forell, koha, siig ¤ päeva- ja õhtusööke võib omavahel vahetada

Natura - Opereerimine elus Botaanikud, zooloo- Õuesõpe, loodus- Loodus listlik ja eluta looduse gid, seeneteadlased, vaatlused, objektidega, süs- loodusuurijad, öko- valmistada herbaa- tematiseerimine ja loogid, masinaehita- riume, klassifitseerimine, jad, konstruktorid panna kokku objektide erine- puslesid, kollektsio- vuste ja sarnasuste neerida tajumine, detailide märkamine
Natura - alade loodus- ja linnualade kaitseks viiakse läbi kohustuslik keskkonnamõjude hindamine, kus hinnatakse: • Kavandatava inimtegevuse mõju kaitstavatele liikidele • Kavandatava inimtegvuse mõju loodusdirektiivi ja elupaigatüüpidele ja tähtsatele linnualadele • Natura- alade naabrusse plaanitavale tegevusele, mis võib mõjuda loodus- ja linnualadele kahjulikult
Naturaalmajandus – suurem osa toodangust tarvitatakse enda tarbeks, ülejääk vahetatakse tarviliste asjade vastu jaguneb: varaagraarne: rändkarjandus, alepõllundus, käsitööliste pidamine, tagavarade säilitamine hilisagraarne: taime- ja loomakasvatus ühinesid, põlispõllundus, ülejääkide tekkimine, tootmine müügiks Kaasajal endiselt levinud nt: kõrbetes, tundrates, mägedes

Naturaal - andamid • Nekrutiand-mine – noorsõdurite võtmine kiriku ülalpidamiseks liisuga (vabastatud vallaametni-kud, talu- • Rahaandamid (vakuraha) peremehed, õpetajad) • Küütimine, majutamine, moonasta-mine – s.o. sõjaväe transportimi-ne, maju- tamine ja toitmine oma talus
Natura 2000 - Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.Euroopa Liidu liikmesmaana peab Eesti korraldama Natura 2000 aladel loodusväärtuste
Naturaalmajandus - majandusviis varakeskajal, rahatu majandus, kus kõik vajalik toodetakse ise kohapeal või saadakse vahetuss kaubanduse teel ( sool, raud, lukskaubad). Naturaalmajanduse kujunemise põhjused: 1. Sõdade tõttu 2. Suurrahvaste rändamine 3. Linnaelu soikumine

Naturaalarv - Naturaalarv on sõltuvalt kontekstist kas üks arvudest 1, 2, 3, ... või üks arvudest 0, 1, 2, 3, ...; kõikide naturaalarvude hulka tähistatakse sümboliga N. Naturaalarvude kaks põhilist otstarvet on loendamine ja järjestamine.
Naturaalarvudeks nimetatakse positiivseid täisarve.
Natura 2000 – üleeuroopaline loodus- ja linnuhoiualade võrgustik Säästev eesti 21 – Riigikogu poolt 2005. a. heakskiidetud dokument, mis määrab kindlaks riigi ja ühiskonna säästva arengu strateegia aastani 2030

Natura 2000 on üle Euroopa Liiduline looduskaitsealade võrgustik, mille eesmärk on väärtuslike, vähelevinud ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliikide ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse ja säilitamine.
Naturaalmajandus - rahatu majandus, kus kõik vajalik toodetakse ise või saadakse vahetuskaubanduse vahendusel. `Feodaalkord-ühiskonnakorraldus, kus feodaalide maal, harivad põldu talupojad jne
Naturaalmajandus – kaup kauba vasu 2. käsumajandus – riik reguleerib kogu majandust 3. turumajandus – majandust reguleerib turg 4. segamajandus – turumajandus käsumajanduse joontega

Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalandam – osa viljasaagist + Kümnis – kindel protsent saagist, algselt 10%, hiljem peaagu 50%-ni + Hinnus – kindla suurusega osa, nt 10 kotti kartulit sellelt talust  Teotöö – mõisa põllul töötamine, hiljem on see kui teoorjus  Kirikukümnis – kirikuõpetajat tuleb ülal pidada  ehitustöödel osalemine – talupojad ehitasid ehitisi  sõjateenistus
Natura alal on võimalik teatud tingimustel arendada ka suuremaid projekte - näiteks kui sellele arendusprojektile puuduvad alternatiivid ja kui selleks on olemas tungivad vajadused.
Natura - aladel esinevate loodusväärtuste säilimisnõudega tuleb arvestada ka siis, kui kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevust väljaspool kaitse- ja hoiuala piire.

Naturaalmajandus on positiivne seepoolest, et pole raha. Inimesed saavad ära anda selle, mida vaja pole ja tagasi saavad selle mida vaja on. Näiteks vanasti oligi naturaalmajandus.
Natura 2000 - üle-euroopaline LK alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.
Natura - alade inventeerijad on paigutatud kaitseala puistud vanade loodusmetsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade, rusukalde- ja jäärakumetsade elupaigatüüpi.

Natura 2000 – üleeuroopaline loodus- ja linnuhoiualade võrgustik, eesmärgiks väärtuslike ja ohustatud looma- ja taimeliikide ning nende elupaikade kasvukohtade
Naturaalmajandus - toodab nii palju kui tarbib  madal tootlikkus (produktiivsus) - palju toodetakse maaala kohta  kõrge tööhõive põllumajanduses
Naturaalmajandus on majandus, milles saadusi ei toodeta vahetamiseks, vaid isiklikuks tarbimiseks. Naturaalmajandusele vastandub kaubamajandus.

Naturaalmajandus –  nimetatakse sellist majandust, mille puhul rahalised suhted on  kas vähem arenenud või puuduvad üldse. 
Natura - ala piiresse või asub selle naabruses — tõsist keskkonnaohtu põhjustatavateks tegevusteks ei anta luba kummalgi juhul.
Naturaalarvude hulk on täisarvude hulga osahulk • Z = {....-2; -1; 0; 1; 2; ......} • Jaguneb naturaalarvudeks ja negatiivseteks arvudeks

Natura 2000 on oluline, kuna programmi kohaselt ei kaitsta ohustatud liike mitte ainult lähtudes ühest riigist vaidkogu Euroopast.
Naturaalmajandus – kõik eluks vajaliku toodavad ühiskonnaliikmed ise, mida pole võimalik ise toota saadakse vahetuskaubanduse teel.
Naturaalmajandus - nimetatakse sellist majandust, mille puhul kaubalis-rahalised suhted on kas vähe arenenud või puuduvad hoopis.

Naturaalmajandus - kõik eluks vajalik valmistati kohaliku talupoja poolt või ülikute kodades tegutsevate käsitööliste poolt.
Naturaalne ehk loomulik ventilatsioon on siseõhu vetileerimine kasutamatta selleks mehaanilisi seadmeid nagu proppeller.
Natura 2000 - Eesmärk on väärtuslike ja ohustatud looma-ja taimeliikide ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.

Naturaalmajandus – kõik eluks vajaliku valmistasid kohalikud talupojad või ülikute kodades tegutsevad käsitöölised.
Naturaalmajandus – Selline majandus, mille puhul kaubalis-rahalised suhted on kas vähe arenenud või puuduvad hoopis.
Naturaalmajandus – kõik tarbeesemed olid tehtud talupoegade ja ülikute kodades tegutsevate käsitööliste poolt.

Naturaalmajandus – rahatu majandus, kus kõik vajalik toodetakse ise või saadakse vahetuskaubanduse vahendusel.
Naturaal - esemelised näitajad – selgitavad kas realiseeritava või kogutoodangu valmistamiseks kasut.
Naturaalmajandus on keskajal valitsev majandusviis, kus kõik eluksvajalik tehakse ise ja tarvitatakse koha peal.

Natura 2000 - kaitstavate alade võrgustik, mis on koostatud Euroopa Liidu looduskaitsedirektiivide alusel.
Natura 2000 on EL linnudirektiivi ja loodusdirektiivi alusel moodustatud kaitstavate alade võrgustik.
Naturaalarv - sõltuvalt kontekstist kas üks arvudest 1, 2, 3, ... või üks arvudest 0, 1, 2, 3, ...

Naturaal - majanduselt mindi üle kaubatootmisele alles inimtsivilisatsiooni pika arengu jooksul.
Natura alaks on kavandatud Pärnu jõe osa alates Vodja jõe suudmest kuni suubumiseni Pärnu lahte.
Naturaalarvude hulk on kinnine liitmise ja korrutamise suhtes, kuid mitte lahutamise ja jagamise suhtes.

Naturaalandam – vili, käsitöö jne 3. rahamaksud – alates 1849, kui mindi üle raharendile
Naturaalmajandus – kõik eluks vajalik valmistati kohapeal ja kaubandus oli nõrgalt arenenud.
Naturaalmajandus - majandamisviis, kus kõik vajaminev valmistati ise ja kaubeldi väga vähe

Naturaalarvud on juba väga toredad, aga nendega tuleb esile ka mõningaid prob- leeme.
Naturaallogaritm - logaritmi aluseks on arv e. Negatiivsetel arvudel ja 0 puudub logaritm.
Naturaalmajandus - kaubalis-rahalised suhted on kas vähe arenenud või puuduvad üldse.

Natura 2000 - Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille
Naturaalmajandus - alaarenenud, sest raharinglus puudus, ning kaubandus ei edenenud.
Naturaalmajanduslik ühiskond on asendunud materiaalsetele väärtustele orienteeritud maailmaga.

Naturaalmajandus – kogukond rahuldab põhilised vajaduse kohapealse toodanguga.
Naturaalmajanduslikud tooted on põhimõtteliselt need, mida inimene teeb ainult enda jaoks.
Naturaalmajandus - puudub raha ja toimib vahetus; toodetakse ise, enda tarbeks.

Naturaalmajandus - majandus, kus tehakse endale vajaminev ise või vahetatakse.
Naturaalne - pindainetele Määrde eemaldi - Suusatalla puhastamiseks
Natura 2000 – üleeuroopaline loodus- ja linnuhoiualade võrgustik

Natura2000 – üleeuroopaline loodus-ja linnuhoiualade vürgustik.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Naturaalarvude hulk - ℕ = {1, 2,…} b. Täisarvude hulk - ℤ = {…, -2, -1, 0, 1,…} c. Ratsionaalarvude hulk - ℚ = {m/n | m, n ∈ ℤ, n > 0} d. Reaalarvude hulk - ℝ e. Kompleksarvude hulk - ℂ = {x + iy | x, y ∈ ℝ, i2 = -1} f. Reaalarvude intervallid: f.i. Lõik [a, b] = {x | x ∈ R & a ≤ x ≤ b} f.ii. Vahemik (a, b) = {x | x ∈ R & a < x < b} f.iii. Poollõik (a, b] = {x | x ∈ R & a < x ≤ b} f.iv. Poollõik [a, b) = {x | x ∈ R & a ≤ x < b}
Naturaalmajandus on kõige vanem ja lihtsam majanduse korraldamise viis.

Natura – looduslik, materiaalne maailm, olemuslik, loomus;
Natura 2000 on ülemaailmne Euroopa kaitsealade võrgustik.
Naturaalarvu gh nimetatakse selle funktsiooni Gödeli numbriks.

Naturaalarvud on arvud 0, 1, 2, 3, 4, 5,…, n-1, n, n+1,…
Naturaalmajandus – kõik vajalik valmistati oma majapidamises
Naturaalmajanduslikuks – kõige eluks vajaliku tootmine kohapeal.

Naturaalarvude hulk on kinnine liitmise ja korrutamise suhtes.
Natura - võrgustik põhineb kahel direktiivil:
Natura 2000 – ülemaailmne kaitsealade võrgustik.

Natura - alade naabruses plaanitavad tegevused
Natura naturans - природа Natura naturates –
Naturaalarv - arv, mis saadakse loendamise teel

Natura 2000 on Euroopa kaitsealade võrgustik.
Naturaalne - nagu ka teistel näitlejatel.

Naturaal - , täis- ja ratsionaalarvud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarvude jada on lõpmatu (igale naturaalarvule järgneb veel naturaalarve). Liites või korrutades kaks naturaalarvu, saame tulemuseks taas naturaalarvu. Seepärast öeldakse, et naturaalarvude hulk on kinnine liitmise ja korrutamise suhtes.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarvudeks nimetatakse arve N={1; 2; 3; … ; n-1; n; n+1; …} Selles hulgas leidub esimene arv ja iga arvu korral sellele vahetult järgnev arv, kuid ei ole viimast arvu — niisugust naturaalarvu, mis oleks kõigist suurem.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Naturaalandamid - maaisandatele andamiks toodud põllumajandus –ja karjakasvatussaadused Kirikukümnis-andam viljasaagilt ja kariloomadelt kirikukogudusele Pärisorjus-talupoegade sõltuvuse vorm , mida iseloomustus sunnismaisus ja talupoegade müümine maast lahus Sunnismaisus-talupojal oli keelatud isanda loata oma elukohta vahetada Küla- maa-asula, mille moodustavad lähestikus paiknevad
Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarvude hulk on lõpmatu  Naturaalarvude hulk on kinnine liitmise ja korrutamise tehete suhtes  Naturaalarvude hulk ei ole lahutamise ega jagamise tehete suhtes kinnine Naturaalarvud

Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarvude hulk on järjestatud hulk ja ta on kinnine liitmise ja korrutamise suhtes (tulemus ei välju hulgast). * (N1 = {1; 2; 3...}, see märgib naturaalarve alates ühest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarvude hulk on N = {0, 1, 2, 3, . . .} ja t¨isarvude hulk on Z = a {. . . , −2, −1, 0, 1, 2, 3, . . .}. T¨isarvude baasil defineerime ratsionaalarvud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarvud on väga loomulikud, nad on erinevates kultuuriruumides sõltuma- tult kasutusele võetud ja välja on arenenud erinevad tähistused.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarvud –  loendamise teel saadud arvud /positiivsed täisarvud (1,2 ... ) Null ei ole naturaalarv.  Tähistatakse : N
Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarv – loendamiseks ja järjestamiseks kasutatavad arvud (0), 1, 2, 3, …. Mõnikord jäetakse 0 naturaalarvude hulgast välja.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarv – loendamiseks kasutatavad arvud 0, 1, 2, 3, … (mõnikord jäetakse 0 naturaalarvude hulgast välja);

Vote UP
-1
Vote DOWN
Naturaalarv on sõltuvalt kontekstist kas üks arvudest 1, 2, 3, ... ( ) või üks
Vote UP
-2
Vote DOWN
Naturaalarvud on arvud, millega loendame õhtul lambaid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... Neid kõiki korraga ehk nende hulka tähistatakse -iga. Naturaalarvud on ilmselt kõige loomulikumad matemaatilised objektid, lihtsad, aga tähtsad.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Naturaalarv – positiivsed arvud (0 kaasa arvatud) ilma komakohata nt. 1,2,3,4, … ,29 jne • Täisarv –arvud ilma komakohtadeta, ka negatiivsed nt. 1, 2, 3, 45 jne • Ratsionaalarv –on liht- ja liitmurrud.

Vote UP
-4
Vote DOWN
Naturaalarvu teguriks nimetatakse iga naturaalarvugu, millega antud naturaalarv jagub.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun