Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Tartu kutsehariduskeskuse hotell (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes ei ole õppimis- ega arenemisvõimelised ?
 
Säutsu twitteris
TARTU ÜLIKOOL
Pärnu kolledž
Turismiosakond
Sigrid Piiri
AÜTH2
tartu kutsehariduskeskuse hotell
Organisatsiooniõppe praktika aruanne
Juhendaja : Anneli Kompus
Pärnu 2013
SISSEJUHATUS
Organisatsiooniõppe praktika sooritamiseks ajavahemikul 15.07 - 09.08.2013 on valitud Tartu Kutsehariduskeskuse Hotell. Juhendajaks on TKHK Õpilaskodu- ja hotelli juhataja Anneli Kompus. Praktika eesmärgiks oli õppida tundma organisatsiooni funktsioneerimisprintsiipe ja ülesehitust, anda ülevaade Tartu Kutsehariduskeskuse tegevusvaldkondadest ning analüüsida organisatsiooni mikro - ja makrokeskkonda. Antud aruande koostamisel on lähtutud organisatsiooniõppe praktika juhendist.
Töö koosneb vastavalt püstitatud ülesannetele kuuest peatükist. Neist esimeses leiab ettevõtte kohta käivad üldandmed ning organisatsiooni asutamise põhjused. Teine osa on pühendatud organisatsiooni filosoofiale ning selles kehtivate väärtuste analüüsile. Kolmandas peatükis on kasutatud Boston Consulting Group´i maatriksit analüüsimaks Tartu Kutsehariduskeskuse poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid. Sellele järgneb osas kajastatakse organisatsiooni
1. ETTEVÕTTE ÜLDISELOOMUSTUS
Tartu Kutsehariduskeskus on munitsipaalkutseõppeasutus ja kuulub Tartu Linnavalituse haridusosakonna haldusalasse.
Üldandmed:
Juriidiline nimi: Tartu Kutsehariduskeskus
Juriidiline aadress: Kopli 1, 50115 Tartu
Telefon: +372 7 361 866
E-post: info@khk.tartu.ee
Kodulehekülg: http://www.khk.tartu.ee
Sümboolika: Koolil on oma nimega pitsat, eelarve ja sümboolika
Õpilaste arv u. 3500 tasemeõppes ja 3000 täiskasvanutekoolituses
Personali arv: u. 337
Organisatsiooni ajalugu
01.09.2002 ühendati neli kutseõppeasutust ühise nime- Tartu Kutsehariduskeskus - alla:
 • Tartu Tööstuskool (asutatud 1922)
 • Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool (1944)
 • Tartu Teeninduskool (1984)
 • Tartu Õppekeskus (1970)

Tartu Kutsehariduskeskuse kaasaegsed õppekorpused  paiknevad  Tartus kolmes erinevas asukohas: Kopli 1, Põllu 11, Struve 8.
1.1. Organisatsiooni asutamise põhjused
Organisatsioon on kindla inimrühma terviklikult korraldatud ühendus, mis võimu ja eestvedamise mõjutusel tegevusi kooskõlastades püüab saavutada ühist eesmärki  (R. Üksvärav). Organisatsioonide asutamise põhjused on erinevad, peamiselt lähtutakse kolme erineva tasandi – ühiskonna, piirkonna ja organisatsiooni vajadustest . 1990. aastate alguste alates pidi Eesti kutseharidussüsteem toime tulema suurte ühiskondlike muudatustega:
 • Kohanemine turumajanduse ja poliitilise pluralismiga
 • Kutsehariduse omandajate vähenemine
 • Kutseõppe väga ebaühtlane kvaliteet
 • Kaasaja nõuetele mittevastavus paljudes koolides (õppekeskkond, õppevahendid, õpetajad)
 • Kutseõppe maine oli äärmiselt madal
 • Heade õpilaste nappus
 • Väga suur väljalangevus
 • Hariduslike jätkuvõimaluste ebamäärasus
 • Ressursside ebaefektiivne kasutamine
 • Kutseõppe ebapiisav rahastamine.

Tänaseks on TKHK Eesti suurim kutse- ja täiendõppekeskus, kelle põhitegevuseks on võimaldada õpilastele kutseõpet põhikoolis ja gümnaasiumis, kutseõpet koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutele, kutseõpet põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõpet ja kutseõpet keskhariduse baasil. Läbi viiakse kutsealast eelkoolitust ja täiskasvanute tööalast koolitust, lisaks korraldatakse karjäärialast nõustamist.
Samuti on kool praktikabaasiks paljudele koolis õpetatavatele erialadele. Pakutavad tooted ja teenused erinevad osakondade lõikes, neil peatutakse pikemalt mikrokeskkonna analüüsi käigus. Kuna õpilane sooritas organisatsiooniõppe praktika majutusteeninduse õppebaasis siis peatutakse TKHK Hotelli tegevusel pikemalt.
Tartu Kutsehariduskeskuse Hotell on avatud 11. veebruaril 2010. Hotell asub õpilaskoduga ühe katuse all. Hotellis on 20 standartklassituba, 20 apartment -tüüpi tuba ja 2 juuniorsviiti. Kokku on võimalik pakkuda majutust 84-le inimesele. Hotell pakub järgnevaid lisateenuseid: iluteenused, massaaži, saunakompleksi (aroomi-, leili -, infrapuna- ja aurusaun), energiakapslit, solaariumit ja juuksuriteenust. Lisaks on hotellis konverentsiruum. Õpperestoran on praktikabaasiks koka eriala ja teeninduspraktika õpilastele.
Piirkonna tasandil võib Tartu Kutsehariduskeskust pidada oluliseks tööandjaks ning koostöö partneriks. Organisatsiooni tasandil pakub ettevõte oma töötajatele stabiilset sissetulekut ning seisab hea selle eest, et meeskonna füüsilised ja psühholoogilised vajadused oleksid kaetud.
2. ORGANISATSIOONI FILOSOOFIA
2.1. Missioon . Visioon . Eesmärgid
Tunnuslause: Heade tegude kool
Missioon: Parimad võimalused õppijatele isiksuse arenguks ja  edukaks toimetulekuks läbi elukestva õppe
Visioon: Hinnatud asjatundjad heade tegude koolist (Seoses 2013 valmiva uue arengukavaga kaasajastatakse ka missioon ja visioon)
Tartu KHK on kaasaegse õpi- ja töökeskkonnaga ametikool, kes pakub paindlikke kutseõppe võimalusi lähtuvalt õppijate võimetest ja vajadustest ning tööandjate ootustest.
 • TKHK lõpetajad on tööturul konkurentsivõimelised, nende erialased oskused, teadmised ja hoiakud on tööandjate poolt hinnatud.
 • TKHK-s on oma tööd hästi tundvad, vastutustundlikud ja motiveeritud õpetajad ning töötajad.
 • TKHK-l on suurepärane maine õppijate, lapsevanemate ja tööandjate hulgas. Toimub tihe koostöö tööandjate, üldhariduskoolide, teiste kutsekoolide ja kõrgkoolidega. Hinnatud on keskkonnasõbralik ja –säästlik mõtteviis.

Põhiväärtused: Tartu Kutsehariduskeskuse visiooni saavutamist ja missiooni elluviimist toetavateks põhiväärtusteks on:
 • Asjatundlikkus – töötajate erialane ja pedagoogiline kompetentsus, nende vastutustundlik suhtumine töösse on lõpetajate konkurentsivõime tagamise põhieelduseks
 • Koostöö – avatus ja võrgustikutöö eesmärkide saavutamiseks
 • Innovatiivsus – avatus uutele ideedele ning uute teadmiste rakendamine igapäevases tegevuses
 • Paindlikkus – kiire reageerimine erinevatele vajadustele ning loov lähenemine väljakutsetele kasutades olemasolevaid võimalusi
 • Hoolivusheatahtlik ja abivalmis suhtumine õppijatesse, kolleegidesse, klientidesse, säästev suhtumine keskkonda

TKHK tegevuse aluseks on Tartu Kutsehariduskeskuse põhimäärus (jõustunud 01.01.2013) ja õppekavadele väljastatud koolitusload ( Haridus - ja Teadusministeerium). Tartu KHK lähtub oma tegevuses Kutseõppeasutuse seadustest ja Täiskasvanute koolituse seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest. Peamine strateegiline dokument on Tartu Kutsehariduskeskuse arengukava 2008 – 2013. Tegemist on kooli tulevikku suunava strateegilise dokumendiga, mis koostati TKHK personali, õppijate ja huvipoolte laialdasel osalemisel. Lähtudes arengukavast on koostatud tegevuskava, mis sisaldab detailsemalt sihte, eesmärke ja programme järgnevateks aastateks. Uue arengukava (hetkel veel koostamisel) märksõnadeks on tulevikku suunatud haridus , innovaatilisus ja koostöö.
2.2. Organisatsiooni kuvand ja sotsiaalne vastutus
Imago on sihtgruppide peas olev kujutluspilt organisatsioonist. Selle kujunemist mõjutavad organisatsiooni kommunikatsioon, sihtgruppide oma kogemus ja kolmandatelt allikatelt saadav info. (Past 2002) Organisatsiooni imago jaguneb sise- ja välisimagoks (avalik imago). Siseimago loovad sihtgrupid , kellel on organisatsiooniga rohkem isiklikke kogemusi ehk sisesihtgrupid. Sisemine imago on grupi meiepilt, mis mõjutab liikmete lojaalsust ja töötamise motivatsiooni ning on osa organisatsiooni liikmete enesehinnangust.
Selle positiivsena hoidmisele ning kujundamisele aitab kaasa töötajatele loodud motivatsiooni pakett. See koosneb „oma töötajatele“ mõeldud soodustustest toodete ja teenuste tarbimisel. Samuti on TKHK hotelli töötajatel lubatud kuus korra kasutada energiakapslit, solaariumit ning massaaži-tooli. Samuti kuulub paketti spordibaasi kasutus, kus toimub ka aeroobika. Teadaolevalt pole võimalik luua positiivset avalikku imagot , kui seda ei toeta positiivne siseimago. Seega lasub iga osakonna juhatajal suur vastutus nii oma töötajate kui klientide ees. Lisaks esmase väljaõppe korraldamisele töökohal, tervisliku ja ohutu töökeskkonna ning tingimuste loomisele, tuleb juhatajal tegeleda ka töötajate emotsionaalset rahulolu puudutavate küsimustega. Kollektiivis töötades peab valitsema üksmeel ning omavaheline koostöö, võrdselt hooliv suhtumine nii klienti kui töötajatesse. Negatiivse tagasiside või eksimuste korral kaasab juht tekkinud situatsiooni analüüsi ka oma töötajad, mille tagajärjel lahendatakse probleemid kiirelt. Väliskliendid on hotelli klienditeenindusega alati pigem rahul olnud. Kiidetud on personali abivalmidust ja positiivsust.
Välisimago (avalik imago) valitseb välissihtgruppide seas. Imago teket mõjutab tugevalt oma kogemus ja suhted. Imagot on võimalik mõjutada teadliku kommunikeerimise, igapäevaste tegevuste ja ühtsete väärtushinnangute kaudu. Juhtkonna kuvandiks on eelkõige ettevõtte hea maine saavutamine, selle säilitamine ning jätkusuutlikus. Juhtkonna kommunikatsioonistrateegia üheks olulisemaks osaks on turundusstateegia, mille pinnal peaks sise- ja väliskliendi kuvand kattuma.
 • Tartu Kutsehariduskeskusel on mitmeid turundus ja reklaamkanaleid, näiteks:
 • Osalemine üritustel (nt Tartu Maratoni toitlustamine, osavõtt vabariiklikel ja rahvusvahelistel kutse- ja spordivõistlustel, messid )
 • Reklaam ajalehes , samuti info internetis (FB, koolitused .ee, youtube.com, www.booking.com)
 • KHK-s toimuvaid koolitusi ja kursusi tutvustavad infovoldikud, eraldi veel kooli, hotelli- ja ilusalongiteenuseid tutvustavad brošüürid

Siinkohal vääriks veel eraldi märkimist, positiivse kuvandi loomisel üheks kõige olulisemaks peetud „ suust - suhu “ reklaami.
Organisatsioonil, olles ümbritseva keskkonna osa,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Tartu kutsehariduskeskuse hotell #1 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #2 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #3 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #4 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #5 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #6 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #7 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #8 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #9 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #10 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #11 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #12 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #13 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #14 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #15 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #16 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #17 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #18 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #19 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #20 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #21 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #22 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #23 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #24 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #25 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #26 Tartu kutsehariduskeskuse hotell #27
Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-12-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 64 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Sigrid.Piiri Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

161
pdf
Juhtimise alused
1072
pdf
Logistika õpik
101
pdf
Projektipersonali juhtimine konspekt
193
docx
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
71
doc
Koolituspõhimõtete väljatöötamine ja arendamine
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
113
doc
TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastusedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun