Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Omandiõigus- selle sisu, mõiste, piirangud, kaasomand ja omandikaitse (1)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kes lihtsalt ostis enne ?
 
Säutsu twitteris
TARTU ÜLIKOOL
AVATUD ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
ÕIGUSE AJALOO ÕPPETOOL


I aasta

OMANDIÕIGUS – SELLE SISU, MÕISTE, PIIRANGUD, KAASOMAND JA OMANDIKAITSE
Referaat Rooma eraõiguse alustes
Juhendaja mag.iur. H. Siimets-Gross
2008
SISUKORD
Sissejuhatus ................................................................................................................................ 3
1. Ülevaade Rooma õiguse tähtsamatest allikatest .............................................................. 5
1.1. XII tahvli seadus .......................................................................................................5
1.2. Gaiuse Institutsioonid .............................................................................................6
1.3. Corpus Iuris Civilis ..................................................................................................7
2. Omandiõiguse mõiste ............................................................................................................8
3. Omandiõiguse sisu ................................................................................................................10
3.1. Õigusvõimelised isikud ........................................................................................11
3.2. Erinevad omandi vormid Roomas läbi ajaloo ..................................................12
3.3. Peitvara .....................................................................................................................15
4. Omandiõiguse piirangud ....................................................................................................16
4.1. Piirangud avalikes ja kolmandate isikute huvides .........................................16
4.2. Naabrusõigused ..................................................................................................... 16
4.3. Piiratud asjaõigused ...............................................................................................17
5. Kaasomand .............................................................................................................................18
6. Omandikaitse .........................................................................................................................19
6.1. Kaitsevahendid .......................................................................................................19
Kokkuvõte ..................................................................................................................................24
Kasutatud materjalid ................................................................................................................25
SISSEJUHATUS
Rooma linnriik kujunes 753–510 eKr. Sõdade tulemusena rajati Rooma impeerium , maailmariik, mille tekkimisega kaasnesid suured ühiskondlikud ja majanduslikud muudatused.1 Rooma õigus oli orjandusliku ühiskonna arenenum õigussüsteem ning omandi- ja lepinguõigusesse puutuvad põhimõtted olid eeskujuks hilisemate õigussüsteemide kujunemisel.2 Rooma õigust peetakse Euroopa õiguskultuuri aluseks ja just sealt kujunes välja ka eraomand tänapäevases mõistes. Omand on olnud läbi ajaloo olulisel kohal inimeste igapäevases elus. Kuna praegu kehtiva asjaõiguse juured pärinevad Rooma õigusest, siis käesolevas referaadi eesmärk ongi anda ülevaade Rooma omandiõigust ning võrrelda seda tänapäeval Eestis kehtiva omandiõigusega Asjaõigusseaduse põhjal. Käsitletud on omandiõiguse sisu, mõistet, piiranguid, kaasomandit ja omandi kaitset.
Asjaõigus üldmõistena koosneb erinevatest instituutidest: omandist ( dominium , proprietas), valdusest ( possessio ) ja õigustest võõrale asjale ehk piiratud asjaõigused (iura in re aliena). Tavakeeles omandit valdusest tavaliselt ei eristata, juristi jaoks aga on erinevus suur. Omanik on ainult see, kellele asi tõeliselt asjaõiguse järgi kuulub ehk kellel on kõige suurem õigus asja üle. Valdus on aga faktiline võim asja üle, ehk kelle käes asi parasjagu on.3
Omandi- ja valdusõiguse juriidiline eristamine saigi alguse Roomast . Rooma juristid (Ulpianus) väidavad otsustavalt, et "nihil commune habet proprietas cum possessione" (D. 41, 2, 12, 1 - omandil ja valdusel ei ole mitte midagi ühist), sest valdus on faktiline ja mitte õiguslik suhe asjasse (Ofilius ja Nerva - D. 41, 2, 1, 3 - eam enim rem facti, non iuris esse).4
Läbi ajaloo esines Roomas erinevaid omandi vorme: kviriitlik omand, peregriinide omand bonitaarne ehk preetorlik omand, provintsiaalne omand ning kaasomand.5 Nendest on täpsemalt juttu referaadi osas, mis puudutab omandiõiguse sisu. Meie töö koosneb kuuest peatükist, milles esimeses anname lühikese ülevaate Rooma õiguse olulisematest õiguseallikatest: ____________________
Õiguslikud tehingud sõlmiti Roomas kehtetuse ähvardusel teatavate sõnade lausumisega koos kindlate tegude ja rituaalide sooritamisega. Käsi ( manus ) oli võimu sümbol ning puudutada kepiga asja tähendas väita õigust sellele asjale. Ilus, E. Rooma eraõiguse alused. Tartu, lk 22
1 http://et.wikipedia.org/wiki/Rooma_riik
2 1960 lk 13-14
3 Siimets-Gross, H. Rooma eraõigus. Loengukonspekt, 2008 lk 33
4 Siimets-Gross, H. Rooma eraõigus. Loengukonspekt, 2008 lk 33-34
5 Ilus, E. Rooma eraõiguse alused. Tartu, 1960 lk 110-112
XII tahvli seadusest ( Leges duodecim tabularum), Gaiuse Institutiones’t ning Corpus iuris civilist; teine peatükk kirjeldab omandiõiguse mõistet; kolmas peatükk on omandiõiguse sisu kirjeldus läbi erinevate omandivormide; neljas peatükk räägib omandiõiguse piirangutest; viies peatükk on kaasomandi kohta; kuues peatükk annab ülevaate omandikaitsest.
Referaadi koostamisel on peamiselt tuginetud E. Ilusa õpik-konspektile „Rooma eraõiguse alused“. Lisaks on kasutatud H. Siimets-Grossi „Asjade mõiste ja liigitus klassikalise ajastu Rooma õiguses Gaiuse Institutsioonide näitel“ magistritööd, Asjaõigusseadust, P. Pärna „Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne“, R.Tiivel „Asjaõigus. Loengud“ jmt.
1. ÜLEVAADE ROOMA ÕIGUSE TÄHTSAMATEST ALLIKATEST
Õigusajalooliselt on teada, et tava on vanimaks õiguse allikaks, mis ei olnud algselt seotud õigusliku sunniga. Riigi tekkimisega asus tavade asemele tavaõigus, st käitumisreeglite kogum, mis on sanktsioneeritud riigivõimu poolt ja mille täitmist tagatakse riigi poolse sunniga. Rooma vanimale tavaõigusele on iseloomulik läbi põimumine usunditega.6 Vabariigi perioodil saab seadus tavaõiguse kõrval oluliseks õigusallikaks7 ning Rooma õiguse olulisemateks allikateks on XII tahvli seadus, Gaiuse Institutsioonid ja Corpus Iuris Civilis.
1.1. XII tahvli seadus (Leges duodecim tabularum)
XII tahvli seaduse koostamise aja üle on vaieldud, kuid on teada, et see jääb Rooma Vabariigi perioodi, mis on 510-25 e.Kr. ning seda peetakse esimeseks Rooma seaduste ja õiguslike regulatsioonide kogumikuks. XII tahvli seadus ei küll tänase päevani säilinud, kuid selle sisu kohta saab teavet läbi teiste Rooma autorite tööde, mis on piisav, et saada kujutlus vanima Rooma õiguse iseloomust. Kogumik sisaldab peamiselt tsiviilprotsessi, maavaldust ja perekonda puudutavaid sätteid, samuti sanktsioone teiste isikute õiguste ja huvide rikkumise kohta ning mitmeid administratiivse iseloomuga reegleid. Valdav enamik kogumikus toodud seaduse sätteid puudutab põlist rooma tavaõigust ning kuna normid tulenesid igapäevasest elust, siis olid need ühtviisi arusaadavad kõigile.8
Kuna XII tahvli seadus ei ole säilinud, siis arvatakse, et kogumiku sisu võiks olla järgmine:
I-II tahvel - sätted, mis on seotud tsiviilprotsessiga,
III tahvel - reeglid korratu võlgniku vastu,
IV tahvel - sätted isavõimu kohta,
V-VI tahvel- eestkoste, pärimise ja omandi kohta,
VII-VIII tahvel- obligatsiooniõiguslike suhete kohta,
IX- X tahvel- ius publicum (avalik õigus) ja ius sacrum (püha õigus),
XI-XII tahvel- erinevad lisasätted 9
____________________
6 Ilus, E. Rooma eraõiguse alused. Tartu, 1960 lk 29-30
7 Ilus, E. Rooma eraõiguse alused. Tartu, 1960 lk 31
8 Ilus, E. Rooma eraõiguse alused. Tartu, 1960 lk 32-33
9 Ilus, E. Rooma eraõiguse alused. Tartu, 1960 lk 33
See õiguseallikas oli ülimalt tähtis Rooma õiguse edasises arengus ning roomlased ise hindavad seda õigusallikat väga kõrgelt. Rooma ajaloolane T. Livius on nimetanud XII tahvli seadusi fons omnis publici privatiqu iuris- kogu avaliku ja eraõiguse allikaks.10
1.2. Gaiuse Institutsioonid
Gaiuse Institutsioonid on ainus peaaegu täielikult meieni jõudnud rooma õiguse klassikalisel ajastul kirjutatud teos. Institutsioonid on mõjutanud olulisel määral nii Justianuse ajastu õigusteadust kui ka hilisemat. Institutsioone võib pidada Euroopa ühtse õiguskultuuri aluseks.11
Gaiuse, kui isiku kohta, ei ole eriti midagi teada, kuid arvatavasti sündis ta 2. sajandil pKr keiser Hadrianuse valitsemisajal ning võib oletada, et ta oli Rooma kodanik ja juristide seas väga erilisel kohal. Gaius kirjutas mitmeid ediktide kommentaare ning ka teisi teoseid. Teda ümbritses palju salapära, kuid tema teos Institutiones (2. sajandi keskpaiku koostatud eraõiguse ja protsessi lühike õpik) 12 muutus üldiseks käsiraamatuks ja kohustuslikuks õppematerjaliks õiguskoolides. Gaiuse Institutiones koosneb neljast osast, osa nimetuseks on commentarius. Hiljem on iga commentarius jaotatud paragrahvideks.13 Raamatud sisaldavad kõiki olulisemaid küsimusi Rooma õiguses, mis puudutab isiku staatust, omandit, lepinguid ning muid erinevaid õiguslikke küsimusi. Temalt on pärit asjade jagamine isikuteks, asjadeks ja hagideks.
Gaiuse Institutsioonide esimene raamat käsitleb nii isiku- kui ka perekonnaõigust. Teine raamat käsitleb asju ja nende liike ning asjade omandamist. Asjade omandamise siseselt eristatakse üksikute asjade omandamist ehk tänapäevaselt asjaõigust ning asjade kogumit ehk pärandi omandamist testamendi teel ehk tänapäevaselt pärimisõigust. Kolmas raamat algab seadusjärgse pärimisega, kuid suurem osa raamatust on pühendatud tänapäevasele võlaõigusele. Seega on asjaõiguse siseselt käsitletud nii kehalisi kui ka kehatuid asju ja nendega toimuvat. Neljas raamat on pühendatud tänapäevasele protsessiõigusele, mis Vana-Roomas ei olnud materiaalõigusest eraldatud. Protsessiõigus võimaldas isikutel kaitsta oma õigusi, mis olid seotud nii teiste isikutega kui ka asjadega.14
____________________
10 Ilus, E. Rooma eraõiguse alused. Tartu, 1960 lk 34
11 Siimets-Gross, H. Asja mõiste ja liigitus klassikalise ajastu Rooma õiguses Gaiuse Institutsioonide näitel. Magistritöö. Tartu, 2002
12 Ilus, E. Rooma eraõiguse alused. Tartu, 1960 lk 32
13 Ilus, E. Rooma eraõiguse alused. Tartu, 1960 lk 43-44
14 Siimets-Gross, H. Asja mõiste ja liigitus klassikalise ajastu Rooma õiguses Gaiuse Institutsioonide näitel. Magistritöö. Tartu, 2002
Gaiusele eelnenud õigusteaduslik kirjandus oli süstematiseeritud kas seaduste või muude õigusallikate järgi, millel ei olnud omavahelist seost või siis oli liiga nõrk. Institutsioonid oli esimene katse süstematiseerida õigust üldistest seisukohtadest lähtuvalt.15
Gaiuse, nii nagu teistegi klassikalise ajastu juristide töid tunneme peamiselt Corpus Iuris Civilise Digestade vahendusel.16
1.3.
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #1 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #2 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #3 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #4 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #5 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #6 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #7 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #8 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #9 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #10 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #11 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #12 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #13 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #14 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #15 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #16 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #17 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #18 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #19 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #20 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #21 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #22 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #23 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #24 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #25 Omandiõigus- selle sisu-mõiste-piirangud-kaasomand ja omandikaitse #26
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 26 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-03-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 323 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Sisi Õppematerjali autor

Lisainfo

kasutatud 17 allikat
rooma eraõiguse alused , omandiõigus , referaat

Mõisted


Kommentaarid (1)

GKK profiilipilt
GKK: päris ok
17:43 02-04-2012


Sarnased materjalid

94
doc
Rooma eraõiguse konspekt 2014
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
214
docx
Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
75
doc
Kohaliku omavalitsuse õigus
36
doc
Tsiviilõiguse üldosa
82
docx
Asjaõigus eksamikonspekt
67
pdf
Õiguse Alused kordamisküsimused
107
doc
Õiguse alused põhjalik konspektFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun