Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mida saadud andmed/tulemused näitavad ?
  • Millised on tööst tulenevad järeldused ja ettepanekud ?
  • Miks Jüri Tamm puudus ?
 
Säutsu twitteris
TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMI 
LÕPUTÖÖDE KOOSTAMISE JA 
VORMISTAMISE JUHEND 

 
 
SISUKORD 
SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 3 
1.  LÕPUTÖÖ KOOSTAMISE JA ESITAMISE KORD ........................................................... 3 
1.1. Uurimistöö ....................................................................................................................... 3 
1.2. Praktiline töö ................................................................................................................... 4 
1.2.1. Tööpraktikale esitatavad lisanõuded ........................................................................ 5 
1.3. Lõputööle esitatavad  eetilised nõuded ............................................................................. 5 
1.4. Kooli kehtestatud lisareeglid ........................................................................................... 6 
1.5. Lõputöö autor ja  juhendaja  .............................................................................................. 6 
1.5.1. Töö autori ülesanded ................................................................................................ 6 
1.5.2. Juhendaja ülesanded ................................................................................................. 7 
1.6. Lõputöö eesmärk ............................................................................................................. 7 
2. LÕPUTÖÖ KOOSTAMINE .................................................................................................. 7 
2.1. Lõputöö etapid ................................................................................................................. 7 
2.1.1. Teema valik .............................................................................................................. 8 
2.1.2. Juhendaja leidmine, töö eesmärgi püstitamine ja kalenderplaani koostamine ......... 8 
2.1.3. Avalduse esitamine ................................................................................................... 8 
2.1.4. Materjali otsimine ja lugemine ................................................................................. 9 
2.1.5. Töö ettevalmistamine ja kava koostamine................................................................ 9 
2.1.6. Töö teostamine, materjali  läbitöötamine  ja mustandi kirjutamine ......................... 10 
2.1.7. Töö toimetamine ja nõuetekohane vormistamine ................................................... 10 
2.1.8. Töö esitamine ja retsenseerimine  ........................................................................... 10 
2.1.9. Töö kaitsmine ja hindamine ................................................................................... 11 
2.2. Lõputöö kirjaliku osa struktuur ..................................................................................... 11 
2.2.1. Tiitelleht  ................................................................................................................. 12 
2.2.2. Sisukord .................................................................................................................. 12 
2.2.3. Sissejuhatus ............................................................................................................ 12 
2.2.4. Töö põhiosa ............................................................................................................ 12 
2.2.5. Kokkuvõte .............................................................................................................. 13 
2.2.6. Kasutatud allikad .................................................................................................... 13 
2.2.7. Lisad ....................................................................................................................... 14 
3. LÕPUTÖÖ VORMISTAMINE ........................................................................................... 14 
3.1. Lõputöö vormistamise  üldnõuded  ................................................................................. 14 
3.2. Lõputöö keel ja stiil ....................................................................................................... 15 
3.2.1. Tühiku kasutamine tekstis ...................................................................................... 15 
3.3. Lõputöö kujundamine .................................................................................................... 16 
3.3.1. Tiitelleht ................................................................................................................. 16 
3.3.2. Sisukord .................................................................................................................. 17 
3.3.3. Töö liigendamine  ja  pealkirjad  ............................................................................... 17 
3.3.4. Tabelid  .................................................................................................................... 18 
3.3.5. Joonised .................................................................................................................. 19 
3.3.6. Valemid .................................................................................................................. 20 
3.3.7.  Loetelud  .................................................................................................................. 20 
3.3.8. Arvud ...................................................................................................................... 21 
3.4. Viitamine  ....................................................................................................................... 21 
3.5. Kasutatud allikate  loetelu  .............................................................................................. 23 
3.5.1. Kasutatud allikate loetelu vormistamise nõuded .................................................... 23 
3.5.2. Raamatu bibliokirje  ................................................................................................ 24 
3.5.3. Artikli bibliokirje .................................................................................................... 24 
3.5.4. Elektroonilise allika kirje ....................................................................................... 25 
3.5.5. Õigusakti kirje ........................................................................................................ 25 
3.5.6.  Intervjuu kirje ......................................................................................................... 25 
3.5.7. Trükis avaldamata allika kirje (käsikiri, arhiivimaterjal jms) ................................ 26 
3.5.8. Audiovisuaalse allika kirje ..................................................................................... 26 
3.6. Lisad .............................................................................................................................. 26 
3.7. Soovituslik abimaterjal .................................................................................................. 27 
JUHENDI KOOSTAMISEL KASUTATUD ALLIKAD ........................................................ 27 
LISA. TIITELLEHE   NÄIDIS  .................................................................................................. 28 
 
 

 
SISSEJUHATUS 
 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt peab gümnaasiumi lõpetamiseks peale riigi- ja 
koolieksamite sooritamise   koostama  ka  lõputöö:  uurimistöö  ehk uurimuse  või  praktilise töö. 
Käesolev   juhend  määrab  Tallinna  Täiskasvanute  Gümnaasiumi  (edaspidi  TTG)  lõputööde 
ettevalmistamise,  koostamise,  vormistamise  ja  kaitsmise  nõuded.  Juhend  on  koostatud  TTG 
õpetajate koostööna ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 3-õ 29.10.2014. 
Käesolev lõputööde koostamise ja vormistamise juhend asub TTG kodulehel (www.tg.edu.ee: 
Õppijatele –  Eksamid ja lõputööd ) ja Moodle’is TTG digikursusel „Gümnaasiumi lõputöö“. 
 
 
1. LÕPUTÖÖ KOOSTAMISE JA ESITAMISE KORD 
 
Uurimis - ja praktiliste töö koostamise ja esitamise korda reguleerib  haridus - ja teadusministri 
12.10.2011 määrus nr 62 „Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise 
tingimused ja kord“.  
 
1.1. Uurimistöö 
 
Uurimistöö  ehk  uurimus  on  õppija  koostatud  kirjalik  teaduslik  töö.  Uurimus  põhjendab 
probleemivalikut,  annab  ülevaate  uurimuse   taustast ,  püstitab   uurimisküsimused ,  põhjendab 
meetodi  valikut,  kajastab  andmeid  ja  tõendusmaterjali  kogumist,  kirjeldab  tulemusi  ning 
esitab  tulemuste  analüüsi,  järeldused  ja  kokkuvõtte,  kasutatud  allikate  loetelu.  Uurimistöö 
kajastab õppija uurimistulemusi ja seisukohti ega piirdu üksnes refereerimisega.  
Uurimistööl  võib  olla  üks  või  mitu  õpilasautorit,  kelle  panus  töösse  on  selgelt   näidatud   ja 
eristatav . Kõik autorid peavad  osalema  uurimistöö ettevalmistamisel, teostamisel, esitlemisel 
ja kaitsmisel. 
Uurimistöö peab vastama järgmistele nõuetele: 
  uurimistöö tugineb  mitmele allikale, sh vähemalt kahele avaldatud teaduslikule allikale; 
  uurimistöö on algupärane ja sisaldab töö autori seisukohti, mida varasemates töödes pole 
esitatud; 
  uurimistöö  on  andmete  poolest  loogiline  ja  selge,  andmete  kogumiseks  on  kasutatud 
sobivaid   meetodeid   (nt  intervjuu,  statistiline  aruanne,  küsitlus,   eksperiment ,  vaatlus, 
kirjalike allikate võrdlus ja analüüs); 
   uurimistöös püstitatud eesmärgid ja ülesanded on täidetud; 

 
  uurimistöö  tulemused  on  tõendatavad,  mõtestatud  ja  selgitatud,  neid  saab  kontrollida  ja 
algallikatele on täpselt  viidatud
  uurimistöö  on  objektiivne,  süsteemne  ja  vastuoludeta  terviklik  süsteem:  järeldused  on 
kooskõlas uurimistulemustega, töö ülesehituses, sisus, mõistetes, järeldustes ja sõnastuses 
valitseb selgus; 
  uurimistöö autor on nii teiste  autorite  kui ka enda  seisukohtade  suhtes kriitiline: kogutud 
materjali hulgast selekteeritakse uuritava teema käsitlemiseks kõige olulisem; 
  uurimistöö  on  terminoloogiliselt  täpne  ja  selle   kirjutamisel   kasutatakse  kirja-  ja 
teaduskeelt (mitte argikeelt ega slängi);  
  uurimistöö pikkus on 15–25 lehekülge, mis hõlmab sissejuhatust, töö põhiosa, kokkuvõtet. 
 
1.2. Praktiline töö 
 
Praktiline töö on  
  õppija   loominguline   töö:  etenduse  lavastamine,  kontserdikava  ettevalmistamine  ja 
esitamine, kirjandus- või  kunstiteose , filmi, heliplaadi vm loomine;  
  õppija  korraldatud  üritus:  konverentsi,  konkursi,  kontserdi,  näituse,  õppekäigu  vm 
korraldamine;  
  õppija  loodud  õppematerjal:  eksami-  või  olümpiaadiülesannete   kogumiku   koostamine, 
veebipõhise õppekeskkonna loomine, õppevahendite valmistamine (muusikainstrumendid, 
geomeetriliste kujundite mudelite komplekt, näitlikud, tabelid jms); 
  õppija loodud õpilasfirma  või tehnoloogiline lahendus; 
  ühe õppija  tööpraktika
Praktilise  tööga  kaasneb  nõuetekohase  struktuuriga  teoreetiline  osa  –  kirjalik  analüüs,  mille 
pikkus on 6–10 lehekülge (hõlmab sissejuhatust, töö põhiosa ja kokkuvõtet). Kirjalik analüüs 
avab praktilise töö  taustalähtealused  ja eesmärgid ning kirjeldab kontseptuaalset lahendust, 
töö aktuaalsust, tööprotsessi ja töö tulemust.  
Praktilise  töö  kirjutamisel  tuleb  kasutada  kirjakeelt,  mitte  argikeelt  ega  slängi.  Kui  õppija 
kasutab  praktilise  töö   teoreetilise   osa  kirjutamisel  teiste  autorite  materjale  (nt 
praktikaorganisatsiooni  kodulehekülge), tuleb nendele ka nõuetekohaselt viidata ja koostada 
kasutatud allikate loetelu.  
Praktilisel  tööl  võib  olla  mitu  õpilasautorit  (v.a  tööpraktika),  kuid  nende  panus  töösse  peab 
olema  selgelt  näidatud  ja  eristatav.  Kõik  autorid  peavad  osalema  praktilise  töö 
ettevalmistamisel, teostamisel, esitlemisel ja kaitsmisel. 
 

 
1.2.1. Tööpraktikale esitatavad lisanõuded 
 
Praktikakoha  leiab õppija ise ja ta peab lõputöö koostamise perioodil töötama töös käsitletaval 
praktikakohal (töökoha tõendis nimetatud organisatsioonis ja ametikohal). Tööpraktika kestus 
on  vähemalt  20  tööpäeva.  Tööpraktika  käigus  täidab  õppija  tööajatabelit,  kuhu  märgib 
praktikal viibitud  kuupäevad  ja  sooritatud  tööülesanded. Kui õppija tööülesanded on iga päev 
ühesugused, märgib ta tööajatabelisse ühe päeva ülesanded kellaajaliselt.  
Täidetud  tööajatabeli  esitab  õppija  oma  praktilise  töö  teoreetilise  osa   lisana .  Koos  kirjaliku 
teoreetilise osaga tuleb esitada ka töökoha  tõend . Tööajatabelite ja töökoha  tõendi  näidised on 
TTG  kodulehel  (www.tg.edu.ee:  Õppijatele  –  Eksamid  ja  lõputööd)  ja  Moodle’is  TTG 
digikursusel „Gümnaasiumi lõputöö“.  
Tööpraktika teoreetilise osa kirjutamisel lähtub õppija järgmistest punktidest: 
  praktikaorganisatsiooni tutvustus; 
  praktika  sooritamise  ametikoht  (kui  on  eraldi  ametikoht),  töökogemuse  sisu  lühidalt  (nt 
dokumendi- ja arhiivihaldus , personalitöö, raamatupidamine , programmeerimine, vms); 
  peamised  tööülesanded  ja  kohustused  praktikakohal  ning  nende  täitmiseks  vajalikud 
teadmised ja oskused; 
  oma  ettevalmistuse  analüüs  ja  hindamine:  teoreetilise  ja  praktilise  ettevalmistuse  tase 
tööülesannete täitmiseks, tugevad ja nõrgad küljed; 
  tööülesannetega toimetuleku analüüs ja hinnang sellele; 
  praktikakogemusest saadud teadmiste ja oskuste analüüs ja hindamine; 
  tööväline tegevus muus valdkonnas (ühiskondlik elu,  kultuurivaldkond ), mida õppija peab 
vajalikuks lisada; sellest saadud oskused ja kogemused. 
 
1.3. Lõputööle esitatavad eetilised nõuded 
 
Õppija  lõputöö  peab  vastama  eetikanõuetele.  Järgnevalt  on  ära  toodud  mõned  olulisemad 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #1 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #2 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #3 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #4 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #5 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #6 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #7 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #8 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #9 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #10 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #11 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #12 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #13 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #14 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #15 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #16 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #17 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #18 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #19 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #20 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #21 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #22 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #23 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #24 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #25 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #26 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #27 Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend #28
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-05-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 6 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kriza Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

52
pdf
Referaatide koostamise ja vormistamise juhend
52
doc
Tööde vormistamise juhend
76
doc
Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine
20
doc
Uurimustöö vormistamise juhend
68
pdf
ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND
27
doc
Uurimistöö vormistamine
63
doc
Lõputööde vormistamine
41
doc
Uurimistöö kirjutamise juhend

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun