Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Uurimistöö kirjutamise juhend (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida saadud tulemused tegelikult näitavad ?
 • Milline on saadud tulemuste seos ja vastuolu varasemate uurimustega ?
 • Milles seisneb saadud tulemuste uudsus ?
 • Millised on töö peamised järeldused ?
 • Mis on koolilapsel muret ?
 • Mida loeb retsensent uurimistöö peamisteks väärtusteks (teoreetiliseks, praktiliseks) ?
 • Milliseid uudseid ja algupäraseid momente uurimistöö sisaldab ?
 
Säutsu twitteris
Tallinna Järveotsa Gümnaasium

TALLINNA JÄRVEOTSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND
Koostanud : Chris-Evelin Luik

Tallinn 2009
Sisukord
SISSEJUHATUS 2
1.MÕISTED, KASULIKUD ALLIKAD 4
2.UURIMISTÖÖ EESMÄRGID 6
3.UURIMISTÖÖLE ESITATAVAD SISULISED NÕUDED 7
4.UURIMISTÖÖLE ESITATAVAD EETILISED NÕUDED 8
5.UURIMISTÖÖ LÄBIVIIMISE ETAPID 9
5.1.Teema valik 10
5.2.Kirjandusega tutvumine 10
5.3.Kava koostamine 10
5.4.Andmete kogumine uurimuse jaoks 11
5.5.Kogutud materjali läbitöötamine ehk analüüs 11
5.6.Uurimistulemuste tõlgendamine, järelduste tegemine 12
5.7. Teoreetilise materjali ja uurimistöö tulemuste sidumine loogiliseks tervikuks 12
5.8.Uurimistöö viimistlus 13
6.UURIMISTÖÖ ÜLESEHITUS 14
6.1. Tiitelleht 14
6.2.Sisukord 15
6.3.Sissejuhatus 15
6.4.Töö põhiosa 16
6.5.Kokkuvõte 17
6.6.Kasutatud lühendite loetelu 17
6.7.Kasutatud kirjandus 18
6.8.Lisad 18
7.UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE 19
7.1.Üldnõuded uurimistöö vormistamisel 19
7.2.Uurimistöö keeleline vormistus 20
7.3. Viitamine 20
7.4. Tabelite ja jooniste vormistamine 23
7.5.Kasutatud kirjanduse loetelu vormistamine 24
8.ÕPILASTE JUHENDAMINE UURIMUSLIKU TEGEVUSE AJAL 28
9.UURIMISTÖÖ RETSENSEERIMINE 30
10.UURIMISTÖÖ KAITSMINE 32
KASUTATUD KIRJANDUS 34
LISA 2. Tiitellehe pööre 36
LISA 3. Juhendaja annotatsioon 37
LISA 4. Arvutil vormistamise õpetus 38

SISSEJUHATUS


Uurimisöö kirjutamine annab võimaluse uurida mõnd probleemi või ainevaldkonda põhjalikumalt ja arendab oskust iseseisvalt mõelda, näha ja luua seoseid . Kuid uurimistöö peab vastama teadustööle esitatavatele nõuetele. Need nõuded on küll suures plaanis universaalsed , kuid teatud nüansid on õppe- ja teadusasutuseti erinevad. Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis (TJG) valmivad uurimistööd peavad vastama käesolevas juhendis välja toodud nõuetele.
Juhendi koostamisel on kasutatud Merlecons ja Ko õpimappi „Õpilaste uurimistööde juhendamine ja kaitsmine“ (Tallinn, 2008),
Tallinna Saksa Gümnaasiumi uurimistööde koostamise juhendit (Tallinn, 2007); Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilase uurimistöö koostamise ja hindamise juhendit (Tallinn, 2003); Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste uurimistööde koostamise juhendit (Tartu, 2008); Saaremaa Ühisgümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend (Kuressaare, 2001); M. Vija, Kadri Sõrmuse ja Irene Artma raamatut „Uurimistöö kirjutajale“ (Tartu, 2008).
Tööindu, avastamisrõõmu ja sisukaid uurimistöid!
 • MÕISTED, KASULIKUD ALLIKAD


  Selleks, et uurimistööd konkreetsemalt tutvustama hakata ja samm- sammult uurimistöö etappe kirjeldada, peab teadma mõningaid teadustöödega seotud mõisteid.
  UURIMISTÖÖ – õpilase valitud ja juhendaja poolt aktsepteeritud teemal iseseisvalt kirjutatud töö, mis vastab käesoleva metoodilise juhendi nõuetele. Uurimistöö toetub mitmele algallikale ja sisaldab autori enda panust. Õpilase uurimistöö põhieesmärkideks on teadusliku kirjandusega töötamise, andmete kogumise ja analüüsimise ning teadusliku töö vormistamise kogemuse saamine. Uurimistöö sisaldab uurimusliku protsessi konkreetset tulemus- kirjalikku aruanne sellest, mida õpilane uuris, kuidas ta uuris ning millised on järeldused ja tulemused, milleni õpilane töö käigus jõudis.
  PROBLEEM – lahendust nõudev küsimus või raskesti lahendatav ülesanne. Teiste sõnadega uurimisülesanne. Uurimistöö teostaja peab enesele ise püstitama küsimused, valima neist välja jõukohasemad ning leidma iseseisvalt (juhendaja toetusel) vastused.
  HÜPOTEES – oletus või tõestamata väide, mille uurimistöö autor on esitanud ning mida ta hakkab oma töös tõestama või ümber lükkama. Hüpotees peab olema kontrollitav ja põhjendatav. Vastasel juhul ei ole uurimistöö tegemisel mõtet, kuna tulemust saada on võimatu. (Näiteks väidab õpilane, et TJG gümnasistidest ei söö hommikust vähemalt pooled. Selleks, et hüpotees leiaks kinnitust või lükatakse ümber, tulebki läbi viia uurimus gümnasistide seas.)
  JUHENDAJA – on TJG õpetaja, kes aitab nõu ja jõuga õpilasel uurimistööd koostada. Ta on õpilase innustaja ja tugisammas , kuid samas ka töö õiglane kritiseerija. Juhendaja ei ole uurimistöö autor, vaid suunab ja juhib õpilast sisuliselt täiusliku töö poole. Töö andmete ja viidete õigsuse ning vormistuse eest vastutab õpilane. Valminud uurimistöö kaitsmisele lubamise otsustab töö juhendaja. Samuti on juhendaja ülesandeks leida tööle retsensent . Juhendamisest räägib kaheksas peatükk.
  RETSENSENT – uurimistöö arvustaja, kelleks on antud töö ainevaldkonda hästi tundev TJG õpetaja (retsensent võib olla ka vastava aine spetsialist väljaspool kooli, kelle juhendaja leiab). Retsensent koostab uurimistööle retsensiooni, mis annab töö vormist ja sisust tagasisidet. Retsensiooni koostamisest räägib üheksas peatükk.
  PLAGIAAT ehk LOOMEVARGUS – kellegi teise mõtete, ideede või andmete esitamine oma nime all ilma viiteta tegelikule autorile (viitamine vt peatükk 7.3.). Selleks, et plagieerimist vältida, kinnitab õpilane oma allkirjaga tiitellehe pöördel, et töö vastab autorikaitse nõuetele.
  Uurimistöö koostamisel leiad abi:
  Keeleveebist http://www.keeleveeb.ee (sõnaraamatud õigekirja kontrolliks)
  Raamatukogude elektroonilisest kataloogist http://ester.utlib.ee
  Hirsjärvi, S., Remesi, P., Sajavaara, P. (2007). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina .
  Ehala, M. (2000). Kirjutamise kunst . Tekstiõpetuse õpik. Künnimees.
  Roomets, S. (2006). Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil. Tallinn.
  Vija, M., Sõrmus, K., Artma, I. (2008). Uurimistöö kirjutajale. Tartu. • UURIMISTÖÖ EESMÄRGID


  Uurimusliku töö eest võib saada üleminekueksami hinde X ja XI klassi lõpetamisel või eksamihinde gümnaasiumi lõpetamisel. Uurimuslikke töid saadetakse olümpiaadidele ja võistlustele. Teadusliku töö koostamine gümnaasiumis on oluline õpioskus, mis valmistab õpilase ette tulevasteks teaduslikeks töödeks. Uurimistöö eesmärgiks on:
  • anda õpilasele kogemusi teaduslikuks tööks – kuidas koguda erialast teaduskirjandust ja andmeid ning neid töödelda. Kuidas seostada teooria uurimusliku osaga;
  • anda õpilasele võimalus uurida põhjalikumalt mõnd probleemi või ainevaldkonda;
  • suurendada õpilase oskust iseseisvalt mõelda, luua seoseid, teha järeldusi ja kokkuvõtteid; julgust avaldada oma arvamust ja võtta vastu otsuseid;
  • arendada õpilase koostöö- ja ajaplaneerimisoskust;
  • korrektse kirjaliku väljendusoskuse (teaduskeele ja erialase terminoloogia) omandamine;
  • teadustöö korrektse vormistusoskuse omandamine;
  • suurendada õpilase avaliku esinemise kogemust uurimistöö kaitsmise kaudu.


 • UURIMISTÖÖLE ESITATAVAD SISULISED NÕUDED


  Teadustöödele, sealhulgas ka õpilastöödele kehtivad üldtunnustatud kriteeriumid:
  • uudsus ja aktuaalsus (kõige tähtsam kriteerium, mis nõuab seda, et uurimistöö sisaldaks midagi uut ja esmakordset, mida varasemates töödes pole esitatud);
  • objektiivsus (autor on erapooletu ; esitab kõik uuringust tulenevad andmed ka siis, kui need on hüpoteesile vasturääkivad; isiklikke tundeid uurimistöös ei kajastata);
  • tõestatavus (kõik töös esitatavad väited peavad olema argumenteeritud ja toetuma faktidele)
  • tulemuste kontrollitavus (arvutus- ja arutluskäigud tuleb esitada nii, et töö lugejal on võimalus saadud tulemusi kontrollida. Teiste autorite esitatud seisukohad peavad olema viidatud nii täpselt, et neid leiab vajaduse korral algallikast);
  • täpsus (kõik töös kasutatavad terminid, mõisted tuleb korrektselt ja täpselt määratleda; andmed ja arvud tuleb esitada täpselt);
  • süsteemsus (teaduslik on ainult selline töö, kus erinevad väited ja argumendid on ühendatud üheks vastuoludeta tervikuks ehk süsteemiks);
  • selgus (töö peab olema struktureeritud nii, et see oleks üheselt aru saadav; kõik vajalikud mõisted tuleb defineerida; põhimõte nii lihtsalt kui võimalik; sõnadevalik täpne ja üheselt mõistetav);
  • kriitilisus (olemasolevaid seisukohti tuleb vaadelda kriitiliselt; allikakriitika);
  • selektiivsus (vali valdkonnaga seotud erinevate probleemide, andmete ja meetodite seast sellised, mis viivad kõige lühemat teed pidi tulemuseni). • UURIMISTÖÖLE ESITATAVAD EETILISED NÕUDED


  Teaduslikus uurimistöös tuleb järgida uurimuste vastavust eetikanõuetele:
  • lubamatu on teiste autorite andmete, tekstide ja tsitaatide kasutamine algallikale viitamata. Plagieeritud töid ei võeta kaitsmisele või kui plagieerimine avastatakse pärast kaitsmist, siis kaitsmise tulemus tühistatakse.
  • kuna uuringu mõju on temas osalevatele isikutele paratamatu, siis tuleb tagada, et see ei põhjustaks osalejatele kahju (sh füüsilist, vaimset, kõlbelist, materiaalset).
  • uuringus osalemine peab olema vabatahtlik, igal uuritaval on õigus selles mitte osaleda või katkestada osalemine suvalisel etapil.
  • uuritavate isikute anonüümsus peab olema tagatud.
  • uuritavate isikute personaalsete andmete, fotode, videosalvestuste, joonistuste jm. materjali avaldamiseks peab olema vastava isiku nõusolek.


 • UURIMISTÖÖ LÄBIVIIMISE ETAPID


  Igasugune kirjutamine koosneb mitmest etapist. Ka uurimistöö kirjutamine on protsess, mis koosneb erinevatest etappidest.
 • etapp: õpilane valib õpetajate poolt koostatud teemapangast endale huvipakkuva teema ja võtab ühendust vastava teema välja pakkunud õpetajaga (ehk juhendajaga). Kui õpilasel on endal uurimisvaldkond ja teema, mis teda huvitaks, siis leiab ta ise sobiva õpetaja, kes võiks tööd juhendada. (Detsember).
 • etapp: õpilane tutvub juhendaja soovitatud ja enda poolt leitud vastavasisulise kirjandusega antud teema kohta ning koostab referaadi, kirjeldades teiste tehtut. (Jaanuar–veebruar).
 • etapp: koos juhendajaga sõnastatakse probleem ehk uurimisülesanne, mida hakatakse lahendama . (Veebruar–märts).
 • etapp: koos juhendajaga kavandatakse uurimus ja koostatakse töö kava (plaan), ka ajakava .
 • etapp: õpilane viib läbi uurimuse, vaatluse, andmete kogumise jne.
 • etapp: õpilane analüüsib saadud tulemusi ja vormistab need uurimistööks. Õpilane kirjutab kokkuvõtte uuringust ning esitab järeldused. (Aprill).
 • etapp: õpilane seostab teoreetilise osa ja uuringu tulemused. (Aprill).
 • etapp: töö vormistamine ja n-ö viimase lihvi andmine. Töö esitamine kaitsmiskomisjonile. (Mai).
 • etapp: õpilane valmistab koos juhendajaga ette uurimistöö kaitsekõne.
 • etapp: retsensiooniga tutvumine, uurimistöö kaitsmine. (Mai lõpp).
  Uurimistöö valmib tõrgeteta ainult siis, kui peetakse kinni kokkulepetest ja ajakavast ning õpilane teeb juhendajaga aktiivselt koostööd (vastupidi loomulikult ka).
 • Teema valik
  Uurimistöö teema ei ole referatiivne , vaid teema peab eeldama uurimisprobleemi või hüpoteesi. Kindlasti peab uurimisteema pakkuma huvi õpilasele endale ning vastama ka tema võimetele. Samuti tuleb teema valikul hinnata selle lahendatavust. Õpilasuurimistöö puhul on soovitav keskenduda pigem kitsamale ja konkreetsemale teemale . Teema valikul püstitatakse ka töö esialgsed eesmärgid ning uurimisküsimused. Nii mõeldakse läbi, kuhu üldjoontes tahetakse jõuda. Soovitatav on valida teema, mida lugedes hakkab kohe mõte liikuma ja vaimusilmas on näha, kuidas sellist teemat uurima
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Uurimistöö kirjutamise juhend #1 Uurimistöö kirjutamise juhend #2 Uurimistöö kirjutamise juhend #3 Uurimistöö kirjutamise juhend #4 Uurimistöö kirjutamise juhend #5 Uurimistöö kirjutamise juhend #6 Uurimistöö kirjutamise juhend #7 Uurimistöö kirjutamise juhend #8 Uurimistöö kirjutamise juhend #9 Uurimistöö kirjutamise juhend #10 Uurimistöö kirjutamise juhend #11 Uurimistöö kirjutamise juhend #12 Uurimistöö kirjutamise juhend #13 Uurimistöö kirjutamise juhend #14 Uurimistöö kirjutamise juhend #15 Uurimistöö kirjutamise juhend #16 Uurimistöö kirjutamise juhend #17 Uurimistöö kirjutamise juhend #18 Uurimistöö kirjutamise juhend #19 Uurimistöö kirjutamise juhend #20 Uurimistöö kirjutamise juhend #21 Uurimistöö kirjutamise juhend #22 Uurimistöö kirjutamise juhend #23 Uurimistöö kirjutamise juhend #24 Uurimistöö kirjutamise juhend #25 Uurimistöö kirjutamise juhend #26 Uurimistöö kirjutamise juhend #27 Uurimistöö kirjutamise juhend #28 Uurimistöö kirjutamise juhend #29 Uurimistöö kirjutamise juhend #30 Uurimistöö kirjutamise juhend #31 Uurimistöö kirjutamise juhend #32 Uurimistöö kirjutamise juhend #33 Uurimistöö kirjutamise juhend #34 Uurimistöö kirjutamise juhend #35 Uurimistöö kirjutamise juhend #36 Uurimistöö kirjutamise juhend #37 Uurimistöö kirjutamise juhend #38 Uurimistöö kirjutamise juhend #39 Uurimistöö kirjutamise juhend #40 Uurimistöö kirjutamise juhend #41
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 41 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-01-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 101 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor kalletakel93 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  1. MÕISTED, KASULIKUD ALLIKAD

  Selleks, et uurimistööd konkreetsemalt tutvustama hakata ja samm-sammult uurimistöö etappe kirjeldada, peab teadma mõningaid teadustöödega seotud mõisteid.
  UURIMISTÖÖ – õpilase valitud ja juhendaja poolt aktsepteeritud teemal iseseisvalt kirjutatud töö, mis vastab käesoleva metoodilise juhendi nõuetele. Uurimistöö toetub mitmele algallikale ja sisaldab autori enda panust. Õpilase uurimistöö põhieesmärkideks on teadusliku kirjandusega töötamise, andmete kogumise ja analüüsimise ning teadusliku töö vormistamise kogemuse saamine. Uurimistöö sisaldab uurimusliku protsessi konkreetset tulemus- kirjalikku aruanne sellest, mida õpilane uuris, kuidas ta uuris ning millised on järeldused ja tulemused, milleni õpilane töö käigus jõudis.

  uurimistöö , uurimistöö kirjutamise juhend

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  40
  doc
  Loo KK uurimistöö koostamise juhend
  46
  pdf
  Uurimistöö koostamise juhend
  30
  doc
  Uurimistöö vormistamine
  60
  pdf
  Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend
  52
  doc
  Tööde vormistamise juhend
  32
  doc
  ÜLIÕPILASTE UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND
  56
  pdf
  Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend
  21
  pdf
  Teadustöö vormistamise juhend  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun