Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Ehitiste renoveerimine (4)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on mittekandev vahesein ja millal võib seda ilma pikemata eemaldada ?
 • Mis on hoone projekteeritud kasutusiga ja kuidas seda saavutada ?
 • Kuidas määrata puitkonstruktsiooni materjalide kahjustusi ?
 • Millised on vajalikud (piisavad) tingimused puidu seenkahjustuste tekkimiseks ?
 • Kuidas määrata kivimaterjalide soolkahjustusi ja mis see on ?
 • Mida tuleks määrata betooni kahjustuste uurimisel ?
 • Kuidas määrata ?
 • Kuidas tekivad ja millised ?
 • Milleks see on vajalik ?
 • Milleks on vajalik raudbetoonelementides sarruse kaitsekiht ?
 • Mis on etringiit ?
 • Millised võiksid olla betooni ja raudbetooni püsivuse suurendamise abinõud ?
 • Milliseid lahendusi teate ?
 • Mida on võimalik teha ?
 • Mida on vaja uurida vanade paneelhoonete juures ?
 • Mida soovitate teha suurpaneelhoonete seisundi parandamiseks ?
 • Kuidas määrata välisseina soojapidavust ?
 • Miks tekib ja mille poolest on see inimesele kahjulik ?
 • Kuidas seda määrata ?
 • Kuidas vältida, mida teha kahjustuste puhul ?
 • Mis on katuse katte enneaegse purunemise põhjused ?
 • Milline võiks olla kivi – või plekk-kattega soojustatud viilkatuse konstruktsioon ?
 • Milline peaks olema õige katuselae konstruktsioon ?
 • Milline võiks olla suurema hoone vana viilkatuse toolvärgi tüüpiline lahendus ?
 
Säutsu twitteris
Ehitiste renoveerimine
 • Mis on konstruktsiooni kandepiirseisund ja kuidas seda kontrollida enne hoone renoveerimist?
  Kandepiirseisund on seisund, mille ületamisega kaasnevad konstruktsiooni kahjustused või purunemine . Kontrollitakse katusekonstruktsioon , torustike jne läbiviigukohad, ülemise korruse lagi , liitekohad , niisked ruumid, hallitus , torude liitekohad, vee läbijooks, seinte alaosad, hoonealuse maa niiskuse olukord, drenaaž , pinnasevesi, vihm , täitepinnas, keldrid (esimene korrus), põrandaalune ruum, uksed, aknad, väliskonstruktsioonid.
 • Teraskonstruktsioonide avariide põhjusi
  Lumi ja selle läbimõtlemata puhastamine, ladestumised tööstustolmust, konstr tegeliku massi
  - kõrvalekalded, dünaamika (ka resonants ), temperatuuri mõjutused;
  - ülekoormamine, või ka surutud vööde mittevastav sidumine;
  - habras purunemine. Habras purunemine materjali külmarabanduse või
  pingekondensaatorite tõttu on omaette küsimus;
  - keevitustööde mittekvaliteetne tegemine talvel (erinõuded alates +5° C-st madalamate
  temperatuuride puhul);
  - konstruktsioonile mitmesuguste lisaseadmete riputamine;
  - konstruktsiooni perioodilise jälgimise puudumine;
  - ülekoormamine lumega;
  - terase korrosioon ;
  - vead rekonstrueerimisel ja tugevdamisel;
  - mitteprojektikohaste avade tegemine;
  - sidemete kõrvaldamine;
  - väsimuspurunemine, purunemine vananemisest;
  - vundamentide või muu ebaühtlane vajumine;
  - mitmesugused varingud, plahvatused, pinnase uhtumised, seismika, tormid ja üleujutused.
 • Mis on mittekandev vahesein ja millal võib seda ilma pikemata eemaldada?
  Mittekandvad vaheseinad eraldavad üht ruumi teisest.
 • Kandekonstruktsioonide tugevus – ja stabiilsuskahjustused
  Puitmaja konstruktsioonikahjustused on enamasti põhjustatud liigniiskusest. Niiskusest kahjustatud puit avab võimalused seente tekkeks. Esmalt tekivad tavalised hallitusseened, kes valmistavad pinna ette juba tõsisematele seeneliikidele (erinevad pruunmädanikseened, majavamm ). Arenema hakkavad seened, mis kasutavad toiduks puiduosakesi kooshoidvaid ained. Siit saab alguse puidu lagunemine .
 • Mis on konstruktsiooni kasutuspiirseisund ja kuidas seda enne hoone renoveerimist hinnata?
  Kasutuspiirseisund on seisund, mille ületamisel konstruktsioon või tema osa ei ole enam suuteline täitma talle esitatud ekspluatatsiooninõudeid. Tuleb hinnata deformatsioone ja paigutusi, mis kahjustavad konstruktsiooni välimust või takistavad tema normaalset kasutamist (kaasa arvatud masinate ja seadmete töötamist ), vibratsiooni, mis ületab inimestele lubatud füsioloogilise piiri, kahjustab ehitist või seadmeid või piirab nende kasutusvõimalusi.
 • Mis on hoone projekteeritud kasutusiga ja kuidas seda saavutada?
  Projekteeritud kasutusiga on oletatav ajavahemik , mille kestel konstruktsiooni kasutatakse planeeritud otstarbel ettenähtud hooldusabinõusid kasutades, ilma olulise vältimatu remondita
 • Millised võiks olla renoveeritava hoone kandekonstruktsioonide kandevõime reservid ?
  Koormuste ja mõjutuste analüüs, jõudude ümberjaotuse arvestamine . Ülekoormus-, dünaamika- ning töötamistingimuste tegurite kontroll. Materjali füüsikaliste, keemiliste omaduste kontroll, eesmärgiga suurendada arvutuslikke tugevusi. Tegelike arvutusskeemide analüüs. Ruumliku ja komplekstöö arvestamise võimalus. Konstruktsiooni arvutamine elektron arvutil , arvestades ruumlikkust, dünaamikat. Materjali elestoplastse töö arvestamine. Geomeetriliste ja füüsikaliste mittelineaarsuste arvestamine. Tegelike pingete ja kandevõime määramine konstruktsiooni katsetamisel mittepurustavate meetoditega.
 • Ehitiste ja konstruktsioonide tehnilise seisundi uurimise üldised meetodid
  Uurija peab kindlaks tegema objekti vanuse, varem toimunud renoveerimised, ümberehitused, laiendused, kasutatud ehitusmaterjalid, ehitusdetailide avatus, koormuse liik ja suurus, juurdepääsetavus, ohud, materjalide konstruktsioonide kahjustused ja põhjused. Olukorra uurimine sisaldab:
  1 faas: täielikku visuaalset vaatlust, mis on dokumenteeritud piltide ja plaanidega.
  2 faas: uurimistulemused objektil lihtsate mõõtmistega.
  3 faas: uurimused laboris pisteliste proovide alusel.
  4 faas: koostatakse renoveerimise projekt ja eelarve.
 • Hoonete ja ehitiste seisundi uuring. Uurimisseadmed. Materjalide kahjustuste uurimise seadmed.
  Seisundi uuring: uuritakse konstruktsioonide kandevõimet (tugevus ja stabiilsus), kasutatavuse osas kontrollitakse läbivajumisi, vibratsioonide suurust, pragusid, viimistluse seisundit . Soojapidavust, heliisolatsiooni , sanitaarvõrke, küttesüsteeme, ventilatsioone, elektrivõrgud, kanalisatsioon , seadmed, eriehitised (tornid, mastid , sillad).
 • Eriehitiste (tornid, mastid, sillad) tehnilise seisundi uurimine
  Siin võivad iga ehituse puhul olla omaette eri probleemid, kuid ikkagi peamised on samad mis hoonetegi puhul.
  Ülevaatuse käigus tuleb eelnimetatud asjaolud üle vaadata, vajaduse korral teha:
  - mõõtmisi konstruktsiooni geomeetria osas;
  - konstruktsiooni avamisi ja vundamentide lahtikaevamisi;
  - proovide võtmisi materjalide mehaaniliste omaduste määramiseks või keemiliste ja füüsikaliste analüüside (selle hulgas ka niiskusesisaldus jne) ja mikrobioloogiliste uurimuste tegemiseks, et selgitada materjalide lagunemise põhjusi;
  - proovikoormamisi;
  - soojapidavuse, heliisolatsiooni mõõtmisi;
  - läbipuhutavuse määramist;
  - kontrollarvutusi nii kandevõime kui sooja-niiskustehnilise seisukorra, sanitaartehniliste süsteemide jne kohta.
  Uurimistulemused tuleb fikseerida raportis (aruandes), kus kui tellitud antakse ka vajalikud ettepanekud renoveerimiseks (väga hea kui uurimistööde peaettevõtja on võimeline seda tegema, s.o kui sellised firmad eksisteerivad).
  Mujal maailmas maksab selline töö pisutki tõsisema objekti puhul palju, s.o umbes 6 –16 % taastusremondi maksumusest.
 • Miks tekivad hoonete ekspluateerimisel materjalide ja konstruktsioonide kahjustused?
  ¤ vajaliku hoolduse tegematajätmine (niiskumine, korrosioon, mädanemine , sh torustike leke, pinnase leondumine või ärakandumine vundamentide alt jne);
  ¤ ülekoormamine (sh ka temperatuuriga);
  ¤ transpordi jne avariid ;
  ¤ tulekahju.
 • Konstruktsioonide ja nende materjalide tehnilise seisundi uurimine
  Olukorra uurimine sisaldab:
  I faas - täielik visuaalne vaatlus , mis on dokumenteeritud, illustreeritud fotodega ja plaanidega
  II faas - uurimistulemused objektil lihtsate mõõtmistega
  III faas - uurimused laboris pisteliste proovide alusel (puurkärnid jne)
  IV lõpuks koostatakse renoveerimise projekt ja eelarve, mis peab näitama, kas vastava äriplaani olemasolul on võimalik või tasub ühe või teise taseme renoveerimist ette võtta.
  Uurija peab kindlaks tegema
  - objekti vanuse;
  - varem toimunud renoveerimised;
  - ümberehitused;
  - laiendused;
  - kasutatud ehitusmaterjalid (betooni liigid, nagu kergbetoon, normaalbetoon , tootmise viis, nagu kohtbetoon, tehases valmistatud elemendid kas viimistlusega või ilma jne);
  - ehitusdetailide avatus (kas ilmastikumõjutustele või kaitstud, orientatsioon);
  - kasutamine, koormuse liik ja suurus;
  - elemendi suurus ja üksikdetailide pinnad;
  - juurdepääsetavus (tellingud, tõstelava, ripplava, trepp );
  - ohud (nõrgad kohad seoses ehituskonstruktsioonide ohutusega, allalangevad osad);
  konstruktsioon (jõudude kulg, vuugid , liited );
  materjalide ja konstruktsioonide kahjustused ja põhjused;
  - energiatehnilised aspektid ( soojapidavus );
  - esteetilised aspektid (krohv, värvid, vorm)
  Ülevaatuse, uurimise ja vastava analüüsi tulemused peavad olema piisavad renoveerimiskontseptsiooni otsustamiseks, hinna kalkuleerimiseks jne.
  Peamisteks uurimiskohtadeks on katused, seinad, aknad, vundamendid, sanvõrgud, sh. ilma- ja tuulepidavus, soojapidavus, heliisolatsioon , viimistlustööd, valgustus , r/b-, kivi-, teras-, puit- ja plastikmaterjalide korrosiooni-, niiskuse- ja külmakahjustused , konstruktsioonide ülemäärased praod ja deformatsioonid
 • Kuidas tekivad materjalide ja konstruktsioonide kahjustused temperatuuri vaheldumisest? Tooge näiteid
 • Kuidas määrata puitkonstruktsiooni materjalide kahjustusi?
  Tähtsamateks puitu hävitavateks või puidu omadusi mõjutavateks teguriteks on päikese sooja ja UV kiirgus, bakterid ,hallitus ,sinistus ja mädanikseened, bakterid, puitu hävitavad putukad ja nende vastsed . Tuleb võtta puitkonstruktsioonides proovi tükke ja testida neid ,kas peavad vastu paindele ja survele. Ning teha keemilisi teste ,et ega ei ole seened bakterid ega putukad kahju teinud. Seda viimast saab
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Ehitiste renoveerimine #1 Ehitiste renoveerimine #2 Ehitiste renoveerimine #3 Ehitiste renoveerimine #4 Ehitiste renoveerimine #5 Ehitiste renoveerimine #6 Ehitiste renoveerimine #7 Ehitiste renoveerimine #8 Ehitiste renoveerimine #9 Ehitiste renoveerimine #10 Ehitiste renoveerimine #11 Ehitiste renoveerimine #12 Ehitiste renoveerimine #13
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-02-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 231 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor pimp1986 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Eksami vastused

  Märksõnad


  Kommentaarid (4)

  edurrr profiilipilt
  Edu R: Asjalik, aitab kontrolltööks õppida..
  18:14 13-11-2012
  mikk72 profiilipilt
  mikk72: Väga hea materjal.
  13:13 05-10-2011
  samsung14 profiilipilt
  janar h: väga hea

  13:35 24-01-2012


  Sarnased materjalid

  17
  docx
  Ehitiste renoveerimine küsimused ja vastused eksamiks
  20
  pdf
  Ehitiste tarindid
  8
  doc
  Ehitus alused - Renoveerimine
  232
  pdf
  Maaelamute sisekliima-ehitusfüüsika ja energiasääst I
  638
  pdf
  Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga
  67
  doc
  Hoonete konstruktsioonid - kliima
  103
  doc
  Inseneri eksami vastused 2009
  44
  doc
  Konspekt

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun