Facebook Like
Küsitlus


Ettevõtluse kordamisküsimused (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mille poolest nad erinevad ?
 • Keskettevõteteks ja suurettevõteteks (töötajate arvu järgi) ?
 • Miks mõnedel indiviidel on kalduvus ettevõtte loomiseks ja teistel ei ole ?
 • Millised isikuomadused on ettevõtjatele kõige vajalikumad ?
 • Miks on arenenud riikides ettevõtte keskmine suurus viimastel aastakümnetel langenud ?
 • Keda nähakse ettevõtte toodete potentsiaalsete tarbijatena ?
 • Kuidas ja miks just nii turgu segmenteeritakse ?
 • Kes on esialgseks sihtgrupiks ?
 • Miks võetakse sihikule just see turusegment ?
 • Milles on antud sihtgrupi spetsiifika, nt turustuskanalite või sobivate reklaamikanalite osas ?
 • Milline on sihtgrupi võimalik muutumine/laienemine tulevikus ?
 • Milles seisneb toodete eripära ja konkurentsieelis ?
 • Milliste uute toodete väljaarendamine on perspektiivne edaspidi ?
 • Milline on ettevõtte toimimise eripära ?
 • Milline on ettevõtte suurus, esialgne töötajate arv ?
 • Milliste äripartneritega tehakse koostööd, kas kasutatakse allhankijaid ?
 • Millised on edasised arenguplaanid ?
 • Kui äriühingutel ?
 
Säutsu twitteris

Eksamiinfo ja kordamisküsimused


Eksam koosneb 20st küsimusest, millest igaüks annab ühe punkti. Küsimused võivad olla nii valikvastustega testi vormis kui lühiküsimused, mis eeldavad lühivastust, milleks võib olla üks või paar sõna või numbrit.
Eksamile võtta kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument, midagi muud vaja ei lähe (ega kasutada ei tohi).
Küsimused katavad kogu läbitud temaatikat , seega võiks lihtsalt ütelda, et vaadake kogu materjal üle. Et seda saaks süsteemsemalt teha ja olla kindel, et midagi olulist vaatamata ei jää on allpool toodud loetelu põhiteemadest/küsimustest. Kui loengu/seminarimaterjalid piisavat vastust ei anna, tuleb pöörduda õpiku poole.
Märkus: oluline on süsteemne ülevaade, põhitõed, loogika – st erinevaid definitsioone ja loetelusid (täpselt) pähe taguda pole vaja, samas tööd peaks ikka tegema. Põhiosa punktidest tuleb kodutööde baasilt kuid eksami roll seisneb kogu materjali terviklikus ülevaatamises.
Mõned päevad enne eksamit tekib Moodlepõhise eksamikonsultatsiooni võimaluse, kuid sellest informeeritakse järgmisel aastal
Kordamisküsimused:
“Ettevõtlus” ja “ettevõtja” – põhimõisted ja nende areng. (Orienteeruvalt tunda vähemalt Schumpeteri, Stevensoni ja Jarillo ning Burnsi määratlusi.)
Joseph Schumpeter (1934): ettevõtja on novaator , kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid.
Stevenson ja Jarillo (1990): Ettevõtlus on protsess, mille abil indiviidid – kas omal käel või organisatsioonide sees - püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on.
P. Burns (2001) – ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks. Seejuures paigutavad nad ressursse ümber vähemtootlikest valdkondadest tootlikumatesse ja kasumlikemasse, aktsepteerides selle tegevusega kaasnevat kõrgemat riski ja ebakindlust.
 • “Ettevõtja” ( entrepreneur ) ja “omanik-juht”(owner- manager ). Mille poolest nad erinevad?
  Omanik-juht (owner-manager) - iseloomulik elustiiliettevõttele, ta juhib ja korraldab ettevõtte igapäevast tegevust, kuid ei ole orienteeritud uute võimaluste leidmisele, ettevõtte kasvule.
  Teda iseloomustab:
  • Sõltumatuse vajadus
  • Saavutusvajadus (ka tunnustusvajadus )
  • Soov kontrollida oma keskkonda ja saatust
  • Võime elada ebakindluse tingimustes ja võtta mõõdukaid riske

  Ettevõtja - iseloomulik orienteeritus kasvule, uute võimaluste otsingule, innovatsioonile.
  Teda iseloomustab: 
  • Võimalustele orienteeritus
  • Innovaatilisus
  • Enesekindlus
  • Proaktiivsus, kindlameelsus, suur energia
  • Enesemotivatsioon, suurem saavutusevajadus. (Self-motivated)
  • Visioon ja vaist
  • Soov võtta suuremaid riske ja elada suurema ebakindluse tingimustes.

 • Alustavate ettevõtete jagunemine kolme põhitüüpi Barringer´i ja Irelend´i järgi.
 • Äriseadustiku poolne “ettevõtja” ja “ettevõtte” definitsioon.
  Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing. Äriühinguks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. (Sellest tulenevalt käsitlevad Eesti statistilised väljaanded ettevõtjatena nt osaühinguid ja aktsiaseltse, mitte nende rajajaid .)
  • Ärinimi ehk firma on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb.
  • Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb.

 • Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid mikroettevõteteks, väikeettevõteteks, keskettevõteteks ja suurettevõteteks (töötajate arvu järgi)?
  • 92% mikroettevõtted (0-9 töötajat)
  • 7% väikeettevõtted (10-49)
  • 0,2% suurettevõtted (250+)

 • Nende (küsimuses 5 nimetatud) ettevõtete orienteeruv osakaal ettevõtete koguarvus.
 • R. Cantilloni ettevõtjakäsitlus.
  Ettevõtja on isik, kes tegutseb riski tingimustes. Samal ajal hakkas kapitali andmise funktsioon eralduma ettevõtja funktsioonist.
  • Oli esimene, kes tunnustas ettevõtja otsustavat rolli eraomandil baseeruva ühiskonna majanduslikus arengus.
  • Cantilloni käsitluse järgi oli ettevõtja isik, kes leidis mõne seni kasutamata võimaluse ja tegi seejärel selle ära kasutamiseks vajalikke uuendusi. Selleks tuli kokku viia inimesed, raha ja tootmisvahendid ning luua uus organisatsioon . (nn Cantilloni ettevõtja)

 • J. Schmpeteri ettevõtjakäsitlus. Ettevõtja roll majanduses. Innovatsioonide põhiliigid. “Loov hävitus.” Mark I ja Mark II süsteemid.
  • Huvitus majanduse ajaloolisest arengust ja jõudis veendumusele, et ettevõtja on kogu majandusliku aktiivsuse keskne looja.
  • See tuleneb ettevõtja võimest tegutseda loova organisaatorina ja luua innovatsioonide kaudu uusi tegevusalasid
  • Schumpeteri 1906. aastal avaldatud väitekiri põhines rahvamajanduses sel ajal valitsenud tasakaaluihalusel. Ta sai siiski päris varakult aru, et valitsev teooria oli ebatäiuslik – majandussüsteemis on „energiat”, mis viib turge tasakaalust välja.
  • Majanduskasv ei tulene mitte niivõrd kapitali akumulatsioonist, vaid pigem innovatsioonidest või „uutest kombinatsioonidest”.
  • Majandussüsteemis esinevad vahel radikaalsed muutused, kuna ettevõtjatel on kalduvus innovatsioonide abil tasakaalu rikkuda.
  • Innovatsioon ei pea tingimata sisaldama leiutist, piisab sellest kui asju teha uutmoodi.

  Schumpeter kirjeldas viit tüüpi innovatsioone, mille loojana on ettevõtjal suur tähtsus:
 • Uue või täiustatud toote juurutamine .
 • Uut tüüpi tootmismeetodite juurutamine harus.
 • Uue turu avamine.
 • Uute tooraineallikate või pooltoodete kasutuselevõtt.
 • Uut tüüpi organisatsioonide loomine.
  Ettevõtja roll
  • Keegi peab innovatsioonid ellu viima.
  • Ettevõtjale on iseloomulik oskus murda väljakujunenud tegevuspraktikat.
  • Ettevõtlus eeldab teatud isikutüüpi, kes erineb tavalisest ratsionaalsest majanduslikult mõtlevast inimeset.
  • Ettevõtjad igatsevad oma kuningriiki, vallutusi ja loomise lusti või tänapäevasemalt väljendatuna on neil püüdlus võimu, sõltumatuse ja edu poole ning nad saavad rahuldust asjade lõpuni viimisest.

  Loov hävitus
  • Innovatsioonid kutsuvad majanduses esile olulisi muudatusi, mis toovad kaasa nähtuse, mida Schumpeter nimetas „loovaks hävituseks”.
  • Heaolu luuakse läbi keerukamate tehnoloogiate kasutuselevõtu ja kõrgema tootlikkuse saavutamise.
  • “Vana” tuleb hävitada, enne kui “uus” saab koha sisse võtta.
  • Protsessi käigus on paljud võidavad, kuid vähemalt lühiajaliselt on ka palju kaotajaid.

  Mark 1
  • Põhineb 1912. ja 1934. a. avaldatud raamatutel .
  • Majandus vähe kontsentreeritud, konkurentsiturg.
  • Madalad sisenemisbarjäärid.
  • Innovatsioonid majandusarengus kesksel kohal.
  • Põhitähelepanu indiviidil – ettevõtjal.

  Mark 2
  • Põhineb 1942. a avaldatud raamatul .
  • Kontsentreeritumad turud .
  • Kõrged sisenemisbarjäärid.
  • Ettevõtete kasv, mastaabiefekt, väikeettevõtete osakaalu langus.
  • Innovatsioonide keskne roll.

  Põhitähelepanu keskendub funktsioonile – see ei pea olema üksikisik, kes viib ellu ettevõtlus-tegevust, vaid see võib olla rühma, võrgustiku või organisatsiooni ülesanne. Rõhutab suurte organisatsioonide rolli innovaatilises tegevuses.
 • Käitumisteaduslik lähenemine ettevõtjatele. D. McClellandi ettevõtjakäsitlus. Olulisemad motivaatorid ettevõtjana tegutsemisel McClellandi järgi. Ettevõtja roll McClellandi järgi.
  Käitumisteaduslik lähenemine
  • Paljudes riikides vajadus pärast Teist Maailmasõda aktiviseerida ettevõtlus-tegevust. Püüded seletada ettevõtlust asendusid katsetega teda arendada.
  • Oli oluline stimuleerida indiviide alustama oma äriga ning kiirendada selle abil majandusarengut.  
  • Tekkis ahvatlus selgitada välja isiksuse-omaduste profiili, mis seostuks ettevõtlus-alase eduga (või läbikukkumisega).
  • Väljakutse käitumisteadlastele, eelkõige psühholoogidele.

  David McClelland (1917-1998)
  Miks mõnedel indiviidel on kalduvus ettevõtte loomiseks ja teistel ei ole?
  Vastuseks otsiti omadusi, mida ühtedel indiviididel on ja teistel ei ole.  
  McClelland on üks selle uurimistradistsiooni pioneere. Ta oli üks esimesi, kes teostas käitumisteadustel põhinevaid ettevõtlusalaseid empiirilisi uuringuid .  
  Ettevõtjale olulised motivaatorid
  • McClelland leidis, et ettevõtja motivatsiooni-profiilile on omane väga tugev saavutus- motivatsioon ja tugev võimuvajadus.
  • McClelland uskus, et need nähtused on mõõdetavad. “Kui midagi eksisteerib, siis see eksisteerib teatud koguses ning seda saab mõõta.”
  • Ta uskus, et inimese käitumist saab mõjutada: ta arendas välja koolitusprogrammi saavutusmotivatsiooni tugevdamiseks. Saavutusmotivatsioon oli seega tema arvates õpitav.

  Ettevõtja roll
  • Ettevõtja roll seisnes MCClellandi järgi selles, et riigi saavutusvajadus transformeeritakse majanduskasvuks läbi ettevõtjate tegevuse.
  • Kui saavutusvajaduse tase riigis on kõrge, on seal tõenäoliselt rohkem ettevõtjatena käituvaid inimesi.
  • Ettevõtjad on indiviidid, kellele on omased kõrge saavutusmotivatsioon, eneseusaldus ning probleemide lahendamise oskused.  

 • D. L. Birch ´i panus ettevõtlusuuringutesse. Gasellettevõtted.
  • Ameerika ühiskond oli siis muutumisfaasis.
  • Paljud suurettevõtted olid jäigad ega suutnud kohaneda uute turutingimustega.
  • Muutus majanduse struktuur ning esile kerkisid uued tegevusalad.
  • Probleemiks töötuse kõrge tase. Väikeettevõtetele hakati pöörama suuremat tähelepanu.
  • Birch jõudis oma töös järeldusele, et suurem osa uutest töökohtadest luuakse väikeettevõtetes.
  • Rahvamajanduse arengu uurijate hulgas märgati uuesti väikeettevõtete tähtsust.
  • Ka poliitikud ja avalik sõna pöörasid tema teesidele tähelepanu.
  • Roland Reagan ja Margaret Thacher ajasid poliitikat, mis oli jõuliselt suunatud väikeettevõtete ning ettevõtluse toetamisele.
  • Väikeettevõtlus ei olnud enam majanduses kõrvalnähtuseks vaid peategelaseks .
  • Ta näitas uute väikeste ettevõtete tähtsust töökohtade loojatena.
  • Raamat Job Creation in America (1987).
  • Tegelikult oli vaid väike hulk väikseettevõtteid tõeliselt edukad .
  • Jagas väikeettevõtted “gasellideks” ja “hiirteks” ning rõhutas, et töökohtade loojana mängis põhirolli väike hulk kiiresti kasvavaid ettevõtteid.
  • 1994. a koguteoses “Labour, Markets , Employmet, and Job Creation” peatükk „Gasellid”. „Gasell”- mõistega tähistatakse väga kiiresti kasvavaid ettevõtteid. (Annavad ca 70% uutest töökohtadest.)

 • Rahvusvaheline ettevõtlusuuring GEM ( Global Entrepreneurship Monitor ) jagab ettevõtjad kahte gruppi, sõltuvalt ettevõtlusega alustamise motiivist/tõukejõust. Millised need grupid on ning mille poolest nad erinevad.
  • Ärivõimaluste kasutamisele orienteeritud ettevõtjad, kes soovivad ära kasutada tajutud ärivõimalusi ( opportunity
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Ettevõtluse kordamisküsimused #1 Ettevõtluse kordamisküsimused #2 Ettevõtluse kordamisküsimused #3 Ettevõtluse kordamisküsimused #4 Ettevõtluse kordamisküsimused #5 Ettevõtluse kordamisküsimused #6 Ettevõtluse kordamisküsimused #7 Ettevõtluse kordamisküsimused #8 Ettevõtluse kordamisküsimused #9 Ettevõtluse kordamisküsimused #10 Ettevõtluse kordamisküsimused #11 Ettevõtluse kordamisküsimused #12 Ettevõtluse kordamisküsimused #13 Ettevõtluse kordamisküsimused #14 Ettevõtluse kordamisküsimused #15 Ettevõtluse kordamisküsimused #16 Ettevõtluse kordamisküsimused #17 Ettevõtluse kordamisküsimused #18 Ettevõtluse kordamisküsimused #19 Ettevõtluse kordamisküsimused #20 Ettevõtluse kordamisküsimused #21 Ettevõtluse kordamisküsimused #22 Ettevõtluse kordamisküsimused #23 Ettevõtluse kordamisküsimused #24 Ettevõtluse kordamisküsimused #25 Ettevõtluse kordamisküsimused #26 Ettevõtluse kordamisküsimused #27
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-09-27 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 220 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Aleksandra Sutõrina Õppematerjali autor

  Märksõnad

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  geen257 profiilipilt
  geen257: Hea, aga osale küsimustest on vastamata.
  17:48 23-12-2015


  Sarnased materjalid

  25
  doc
  Ettevõtluse alused - eksami kordamisküsimused
  48
  doc
  Ettevõtluse alused-kordamisküsimused eksamiks
  46
  doc
  Ettevõtluse aluste kordamisküsimused 2016 ja eksamiküsimused
  16
  doc
  Ettevõtluse alused eksam
  20
  doc
  Ettevõtluse alused
  16
  docx
  Ettevõtte kordamisküsimused
  30
  doc
  Ettevõtlus alused eksami küsimused
  60
  doc
  Ettevõtluse alused

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun