Sõnu seletav sõnaraamat

Eksperimentaalselt on kindlaks tehtud, et vireemia staadium (st viirus ringleb vereringes) võib kesta 2-4 nädalat peale nakatumist. Sea nakatumise järgselt paljuneb viirus peensoole ja jämesoole hattude epiteelirakkudes, põhjustades enterotsüütide degeneratsiooni, mis tingib hattude lühenemise. Selline hattude kahjustus viib vesise kõhulahtisuse tekkeni kurnates looma organismi. Haiguse kliinilisteks tunnusteks on gastroenteriit, isutus, oksendamine, kõhulahtisus ja dehüdratatsioon.
Eksperimentaalarheoloogia raames on tõestatud, et sedasi on täiesti võimalik korralikke savinõusid teha.
Eksperiment - võimaldab kõige paremini mõista põhjuslikke seoseid: teatud tingimuste kontrollimine mõõtmaks nende mõju indiviidi psüühilistele protsessidele korrelatiivsed uurimused Kas psühholoogia on teadus? 1. Kontrollitud vaatlus 2. Objektiivsus 3. Teoreetiliste ennustuste kontrollimine 4. Falisfitseeritavus e. kummutamise potentsiaal 5. Korratavus 6. Paradigma rakendamine e. enamiku poolt aktsepteeritud üldine teoreetiline suundumus.

Eksperimenteerimine – 60-ndate alguses, Alliksaare luule muutub aforistlikuks (mõtteterad), improviseerib palju, pole selgelt ülesehitust periood enne surma – pöördub tagasi sümbolismi juurde, filosoofiline, nukker Alliksaare luulet on iseloomustatud kui mõttemängu: tema mõtted voogavad assotsiatiivselt (sidestuvalt) ning häälikukorduste ja –kombinatsioonide eesmärk on tunnetada keeles peituvaid mõtete väljendamise võimalusi.
Eksperimentidest on teada, et keha pikkus l on temperatuuri kasvuga  T =T −T 0 seotud järgmiselt: l=l 0 1 T  , (1.15) ehk l−l 0= l=l 0 T , (1.16) kus  on lineaarmõõtmete soojuspaisumistegur (ehk ka soojuse lineaarpaisumistegur) ehk lihtsalt soojuspaisumistegur ning l 0 on keha pikkus temperatuuril T 0 . Keha suhteline pikenemine on
Eksperimenteeriv meeskond – toimub rahulolematus, vastuhakk juhile, aktiivsuse kasv ja juhi otsusesse sekkumine, konfliktid 3. Ühinev meeskond – suhete paranemine ja tulemuslikkuse tõus, paindlikumad rühmanormid, eesmärgid ja sihipärane tegutsemine 4. Arenenud meeskonnad – toimub liidrirolli jaotumine, ei lahkuta enam kergelt, tulemuste jätkuv paranemine.

Eksperimentaalarheoloogia on ka osutanud, et töövahendina on korralik kivikirves efektiivsem, kui suhteliselt pehmest pronkist valmistatud kirves.
Eksperimentaalselt on raske kontrollida, sest mutageneesi nendele mitokondri genoomi poolt kodeeritud subühikutele on keeruline teha Lisaks prootonitele, mis pumbatakse kompleksis IV maatriksist intermembraansesse ruumi, seotakse seal ka maatriksist prootoneid selleks, et oleks võimalik hapnikku redutseerida.
Eksperimentaalselt on näidatud samuti, et elektronid püüavad aatomis omada paralleelseid spinne. Näiteks, kui mingi energianivoo elektronorbitaalidel on 5 elektroni, siis need püüavad paigutuda nii, et kõik lubatud 5 orbitaali on täidetud paralleelsete spinnidega elektronidega (joonis 2.7).

Eksperiment on küsimus Loodusele (Loojale). Asjaliku vastuse saamiseks tuleb see küsimus esitada selgelt ja ühemõtteliselt (Albert Einstein: Jumal on rafineeritult kaval, aga pahatahtlik Ta ei ole). Energia on füüsikaline suurus, mis kirjeldab millegi suutlikkust muuta olukorda.
Eksperiment on selline katse, mis on kavandatud põhjuslike seletusteni jõudmiseks, vaatlus aga võimaldab mõtestada ühiskonnaelu erinevaid külgi tegevuste, olukordade ja keskkondade vahetu ning meelelise kogemuse kaudu, võimaldades välja tuua ka raskesti verbaliseeritavaid
Eksperimentaalgrupp - uurimusobjektide rühm, mida uuritakse erinevates katsetingimustes. Elu - loodusnähtus, mida iseloomustab rakuline ehitus, kõrge organiseerituse tase, aine ja energiavahetus, stabiilne sisekeskkond, reageerimine ärritustele, paljunemine, areng jt. tunnused.

Eksperiment on küsimus Loodusele (Loojale). Asjaliku vastuse saamiseks tuleb see küsimus esitada selgelt ja ühemõtteliselt (Albert Einstein: Jumal on rafineeritult kaval, aga pahatahtlik Ta ei ole). Induktiivne meetod (induktsioon) on liikumine üksikult üldisele.
Eksperiment on uurimuslik tegevus, mille eesmärgiks on kindlaks teha põhjus-tagajärg seosed ja mis eeldab: • nähtuse maksimaalset modelleerimist • uurija aktiivset mõju • sõltuvate ja sõltumatute parameetrite eraldamist • hüpoteeside püstitamist
Eksperimenteerimiseks on välja töötatud tõhusad eksperimenteerimismeetodid – matemaatilise planeerimise ülesanded, transpordiülesadnded, võrkplaneerimise ülesanded jme. - Erialakirjanudses nimetatakse eraldi ka matemaatilisi ja graafilisi mudelite tüüpe.

Eksperiment – labori ja tavatingimustes Kes informatsiooni kogus? Spetsiaalse firma teenused? Millise? Organisatsiooni enda eriosakond? Organisatsiooni töötaja? Kes? Kes ja kuidas informatsiooni töötles? Kes andmeid analüüsis ja järeldusi tegi?
Eksperimentaalpsühholoogia - teaduspsühholoogia algus 1879, mil W.Wundt rajas I eksperimentaalpsühholoogia labori. Kasutas introspektsiooni – iseenda vaimse seisundi uurimist – õpetades inimesi kindalaid reegleid järgides sisemist enesevaatlust läbi viima.
Eksperimentaalselt on tõestatud, et pikaajalisel rohke veega laagerdumisel saadakse peenemad Ca(OH)2 osakesed (u. 10µm). Vähese veega pulbriks kustutamisel saadakse aga enam kuni 30µm osakesed, mis kasvavad kiiresti u. 60µm suuruseks.

Eksperiment - hüpoteesi testimine tingimustes, mis on täielikult kontrolli all (laboratooriumis). Uurija manipuleerib ise sõltumatut muutujat, et vaadata, millist mõju see manipuleerimine avaldab sõltuvale muutujale.
Eksperiment on võrdlemine (mingi objektiivse suurusega), hüpotees, et on muutuv (mingite tingimuste puhul). On vaja võrrelda, kui tulemus selline, et õp 10 p magusaid jooke, õpil 35 p magusaid jooke; või 14 p vett.
Eksperiment – jaguneb loomulikuks e väljaeksperimendiks ja laboratoorseks (kahe grupi olemasolu, sõltumatute ja sõltuvate muutujate määratlemine) • Vaatlus – enese ja teiste vaatlus, tulemuste registreerimise

Eksperimentaalne ehk katseline uurimus on nomoteetiline, üldisi seadusi otsiv ning seletav empiiriline uurimus, kus manipuleeritakse kindla kontrolli all keskkonnatingimusi, et selgitada nende mõju uurimisobjektile.
Eksperimentaalselt on määratud, et hapniku molekulis esineb paardumata elektrone (O2 on paramagnetiline). Lewise teooria raames ei ole võimalik seda nähtust seletada; valem ei kirjelda piisavalt hapniku omadusi.
Eksperimentaalarheoloogiliselt on kindlaks tehtud, et tööriista varre külge kinnitamise viis on üks olulisemaid kriteeriume tööriista efektiivsuse määratlemisel. Kinnitamiseks kasutati lisaks nahast või mõnest muust

Eksperiment on küsimus Loodusele (Loojale). Asjaliku vastuse saamiseks tuleb see küsimus esitada selgelt ja ühemõtteliselt (Albert Einstein: Jumal on rafineeritult kaval, aga pahatahtlik Ta ei ole).
Eksperimentaalmuusika – ebatraditsioonilised muusikaintstrumendid, nt tühjad konservikarbid, elektrikell, raadiovastuvõtja, laste mänguklaver, sõnakunsti ja kehaplastika elementidest koosnevad etendused.
Eksperimentaalne - kas inimest objektiivselt üldse on võimalik uurida 4. ÕPPIMISTEOORIA- mudelõppimine 5. PSÜHHOMEETRIA- alustõed isiksuse mõõtmiseks Isiksus on samal ajal produkt ja protsess.

Eksperiment – plaanipäraselt ja süstemaatiliselt korraldatud katse kontrollida hüpoteesi kehtivust nähtuse toimumise tingimuste varieerimise ja nähtusel ilmnevate mõjude mõõtmise kaudu
Eksperimentaalselt suu - ja sõrataudi nakatatud põdravasika tervenemine kahe nädala jooksul viitab võimalusele, et heade elutingimuste korral võib selle haiguse levik asurkonnas jäära ka märkamata.
Eksperimenteeriv mina - avatud uuteks kogemusteks, uudishimulik, ilmutab iseseisvust, ei hooli võimalikest vigadest, otsib uusi teid, riskib, on mänguline, meeldivad üllatused, kasutab kujutlusvõimet.

Eksperimentidest on näiliselt vastandlikud: pisiteatrid mõnekümnele inimesele (tubateatrid, intiimteatrid) ja hiigellavastused tuhandetele inimestele spordihallides, vanades lossides, vabas õhus.
Eksperiment ehk katseline uurimus, kus uuritakse kahe või enama faktori omavahelist suhet. Selle eesmärgiks on selgitada, kas ühe faktori muutumine on teise faktori muutumise põhjuseks.
Eksperimentaalgrupp on see KI grupp, kellele esitatakse katses kasutatavad sõltumatud muutujad (kas kõik või mõned, sõltuvalt eksperimenditüübist). Kontrollgrupp on KI grupp kellega eksp.

Eksperiment e. katse Juhtumianalüüs Vaatlus Küsitlus See on nähtuste ja Test käitumisviiside vaheliste Uurimus, mis aitab Ankeet seoste leidmine, võimaldab käitumist seletada.
Eksperimentaalpsühholoogia - psühholoogia haru, milles arendatakse psühholoogiliste eksperimentide teooriat, metoodikat ja metodoloogiat juurutatuna kõige erinevamates psühholoogiaharudes.
Eksperiment on nähtuse aktiivne (sotsioloog ei sekku üldiselt mängu, aga eksperiment eeldab katsetamist) mõjustamine teatud uute sihipäraste tingimuste loomise teel.

Eksperiment on esmaste andmete kogumise meetod, kus uurija muudab kontrollitavas keskkonnas ühte näitajat, hoides teised näitajad muutumatutena ning jälgib tulemust.
Eksperimentaalne võnkeperiood on poole väiksem kui teoreetiliselt saadud võnkeperiood, seega võib arvata, et tegemist on mõõtmisveaga ehk ei ole korralikult ekraanilt täisvõnkeid
Eksperimentaalses toksikoloogias on kõige laialdasemalt kasutatav LD50, mida saab leida just logaritmilises töötluses ning mis akuutselt manustatuna põhjustab 50% katseloomade surma

Eksperiment - hüpoteesi testimine tingimustes, mis on Auguste Comte (1798 -1857) täielikult uurija kontrolli all. Uurija manipuleerib Sotsioloogia mõiste autor.
Eksperimenteerimist nimetatakse sotsioloogias eksperimentaalanalüüsiks, mille eesmärgiks on kontrollida oletusi põhjuslike seoste kohta uuritavate sündmuste vahel.
Eksperimentaalse mälu - uurimise rajaja Ebbinghaus leidis oma katsetes, et materjal jääb kokkuvõttes paremini meelde, kui seda õppida mitte korraga vaid osade kaupa.

Eksperiment on uurimismeetod, mille käigus kontrollitakse püstitatud hüpoteesi, luues ise vajalikud tingimused muude muutujate kontrolli all hoidmiseks.
Eksperimenteerima – võttis retseptid ükshaaval läbi, õppis tundma toorainet ja töötlemisprotsessi ning pani retsepti järgi roa uuesti, seekord omamoodi,
Eksperiment – uuritava objektiga sihipärane manipuleerimine; küsitlus; vaatlus – uurija ei loo midagi uut, vaid vaatleb seda mis on juba olemas.

Eksperimentaalpsühholoogia – kui haru, milles arendatakse psühholoogilise eksperimendi teooriat, metoodikat juurutatuna kõige erinevamates psühholoogia harudes
Eksperimentaalseim on „Inimese hääl“ 1930. Mononäidend naisterahvast, kes räägib tund aega telefoniga oma endise armastatuga, kes abiellub teisega.
Eksperimentaalne transmissioon - peroraalne, nasaalne, subkutaanne, intramuskulaarne, intravenoosne. Haigestumus on kõrge (100%), 90% haigestunud küülikutest sureb.

Eksperimentaalselt on näidatud, et kui geen viia eukromatiini piirkonnast üle heterokromatiini, tema ekspresseerumist ei toimu, geen on vaigistatud.
Eksperimentaal - ja õppelaevana, kandis nimetähiseid ??? - 24 ja ??? - 29. 28.08.1979 toodi Tallinna üleandmiseks Balti laevastiku muuseumile.
Eksperiment on eluaja pingutuse kulminatsioon ning see erutus on täiesti asjakohane, sest teadlased pole kunagi kogenud midagi sellist.

Eksperimentide tulemused on näinud, et kala mälu võib ulatuda mitte tundide või päevade taha, vaid isegi kuude vanuste sündmuste talletamiseni.
Eksperimentaalselt on tõestatud, et need rasvhapped tõstavad organismi vastupidavust nakkushaiguste, samuti pahaloomuliste kasvajate suhtes.
Eksperimentaalarheoloogia – kui arheoloogil tekib ettekujutus, kuidas mõni asi võib olla toimunud, tehtud, siis hakatakse seda ise ka katsetama.

Eksperiment – lühikirjeldused). JUHTUMI ANALÜÜS on meetod, mille puhul uuritakse ühte või ka mitut inimest väga põhjalikult.
Eksperimenteeris etendaja - vaataja suhtega; Marinetti tahtis välja vihastada kodanlikud vaatajad. Sõda ülistas ta kui olulist energiaallikat.
Eksperiment - hüpoteesi testimine tingimustes, mis on täielikult uurija kontrolli all. Uurija manipuleerib sõltumatut muutujat.

Eksperimentaal arheoloogia – proovida eset valmistada omaaegseid tööriistu kasutades ja neid kasutada, nii nagu neid vanasti võidi kasutada.
Eksperiment - anti juhuslikkuse alusel eksperimenteeritavale teise inimese foto ja tema kirjeldus väärtuste ja hoiakute kohta.
Eksperiment ehk katse (laboratoorne ja loomulik). Muutuja, mida katse korraldaja teadlikult kontrollib, on sõltumatu muutuja.

Eksperimentaalgrupp – uurimusobjektide rühm, reaktsioonides moodustunud NADPH2 ja ATP mida uuritakse erinevates katsetingimustes.
Eksperimentaalne – mõjutus, mis võetakse kasutusele eksperimendi käigus hüpoteesi kehtivuse manipulatsioon kontrollimiseks
Eksperiment - tunnetusmeetod, mida iseloomustab uuritava nähtuse aktiivne mõjutamine ja kõrvalnähtuste isoleerimine.

Eksperiment - …. Aitab käitumist seletada( on uurimus), eesmärgiks hüpoteesi püstitamine või ümber lükkamine.
Eksperiment – rekonstrueeriti fosfolipiidsed vesiiklid nii, et membraanis paiknes bakteriorodopsiin ja F 0F1 ATPaas.
Eksperimentaalpsühholoogid on seisukohal, et füüsiline ja psüühiline seos on võimalik tänu matemaatilistele seaduspärasustele.

Eksperimenteerimiseks - muutb hoopis kaoseks, anarhiaks  Positiivne tsoon- keskmine ring – ühendab mõõdukalt erinevad
Eksperimentaalne funktsioon - motoorsed, meelelised intellektuaalsed, afektiivsed,tahtejõudunõudvad.2. spetsiifiline funktsioon.
Eksperiment – laboratoorne v loomulik, kontrollgrupp, eksperimentaalgrupp, sõltuv muutuja, sõltumatu muutuja.

Eksperimentaalne meetod – manipuleeritakse käitumist või keskkonnatingimusi ja uuritakse, kas see mõjutab looma edukust.
Eksperimentaalne vxmax on oluliselt suurem või väiksem arvutuslikust Vxmax-st, siis analüüsitakse võimalikke põhjusi.
Eksperimentaal - ARHEOLOOGIA Rauasulatuseksperiment Tuius 1990 EKSPERIMENTAALARHEOLOGIA EKSPERIMENTAALAREOLOOGIA

Eksperiment - looduses tavaolukorras mitte esinev protsess, mida on vaja ühe või teise valemi kontrolliks.
Eksperiment – labori ja tavatingimustes Kes informatsiooni kogus? Spetsiaalse firma teenused? Millise?
Eksperiment - phjus-tagajrg seos - laboratoorne vi loomulik - kontrollgrupp - eksperimentaalgrup(p/id)

Eksperimentaalfarmakoloogia – sisuliselt seega kogu kaasaegse farmakoloogiateaduse – sünnikohaks peetakse Tartut.
Eksperiment on katse, kus uute valdkondade vastu,süst.lt prioriteetide hinnang ja valikute kogum.
Eksperiment on viis, mille abil kontrollitakse mingi seletuse või oletuse (hüpoteesi) õigsust.

Eksperimente on vaja teha, et välja selgitada kui suur on mudeli ja objekti vaheline sarnasus.
Eksperiment ehk katse Võimaldab manipulatsioonide abil tuua välja põhjus-tagajärg seose.
Eksperimentaatorid - ts- vaatlejad, kirjeldajad Sk- süstemaatikud, metafüüsikud, täppisloogikud

Eksperiment on nüüdisteaduses empiirilise (kogemusel põhineva) tunnetuse peamine meetod.
Eksperimentaal filosoofia on filosoofiline suund, millega alustati filosoofias umbes 2000. aasta alguses.
Eksperiment – on teaduse ideaalile kõige lähemal kuna eksperiment põhineb kontrollil.

Eksperiment kõiges - nii kujutavas kunstis, kirjanduse vallas, tõlketegevuses kui ka seltsielus.
Eksperiment on küsimus Loodusele (Loojale). Küsimus peab olema selge ja ühemõtteline.
Eksperimenteerimise vaim on tugev, ta on sammuke ajast ees. Valdavalt kirjutanud vokaalsümf teoseid.

Eksperiment – Võimaldab manipulatsioonide abil selgitada põhjus-tagajärg seose.
Eksperiment – teaduslik manipuleerimine mistahes nähtustega, et leida midagi uut.
Eksperiment on vaatlus, mis viiakse läbi selleks spetsiaalselt loodud tingimustes.

Eksperimentidega – välja töötatud kaasaegse arvuti ja simulatsiooni tarkvara abil.
Eksperiment on kindel viis saada usaldusväärset ja objektiivset informatsiooni.
Eksperimentaalpsühholoogia – uurib maailma aistmist, tajumist, õppimist ja sellest mõtlemist

Eksperiment on arenenud teaduslikust vaatlusest ja mõnes järgus sisaldab seda.
Eksperimentaalselmeetodil on 2 põhiliiki: laboratoorne eksperiment ja loomulik eksperiment.
Eksperimentaalne väljasuretamine – Korduv tingitud stiimuli esitamine ilma tingimatu stiimulita.

Eksperimentaalsete ai - de analüüsil eristati 5 põhilist tüüpi1.Langmuiri tüüpi.
Eksperimentaal - ja kontrollgruppide eesmärk: uus faktor versus ilma faktorita
Eksperiment – psühholoogiliste uuringute põhiliseks meetodiks on katse.

Eksperimentaalne faktor - uus faktor, mis lülitatakse mingi nähtuse traditsioonilisse
Eksperimenteerivale meeskonnale on iseloomulik rahulolematuse teke ja vastuhakkamine juhile.
Eksperiment - haruldane,me ei tea mis mõjutab inimest, me pole kindlad

Eksperimenteerijaid - stuudiotehnikat ja efekte kasutas Hendrix instrumendina.
Eksperimentaalsed uuringud – põhjuse-tagajärje seose leidmine teadusliku meetodi
Eksperimentaalne graafik on teoreetilisest keskmiselt 6,15% suurema väärtusega.

Eksperiment on paljude teadusliku analüüsi liikide arengu alus.
Eksperimentaalsete ai - de analüüsil lagunemisprotsessid on pöörduvad.
Eksperimentaalsed ülesanded - >VAIMNE INFOTÖÖTLUS NEURONAALSED PROTSESSID ->

Eksperimenteeritakse on inimesed, mitte laborirotid ega muud olevused.
Eksperimentaalmuusika - kasutatakse ebatraditsioonilisi instrumente.
Eksperiment – peetakse ka kaasaja teaduse rajajaks.

Eksperiment - jaguneb laboratoorseks ja loomulikuks.
Eksperiment on teaduse ideaalile kõige lähemal.
Eksperimenteerimisel on kasutatavad nn afektiivsed testid.

Eksperiment – selgitab põhjuslikke seoseid.

Eksperiment - aitab seletada mingit käitumist
Eksperimenteeriv meeskond – rahulolematuse tekkimine.

Eksperiment - katse, uurimismeetod.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eksperimentaal - kangakudumiskoolist lastele.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto