Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • MIS ON TURUMAJANDUS ?
 • Misks on majandusteadus tähtis ?
 
Säutsu twitteris
Majandusõpetus Mõistete seletus.Объяснение понятий, I osa
Прикладная эк.
I. MIS ON TURUMAJANDUS ?
.Misks on majandusteadus tähtis? Whay is economics so important
1.Majandusteadus - teadus inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada tooteid ja teenuseid, mida nad soovivad; sotsiaalteadus, mis uurib , kuidas piiratud ressursside tingimustes rahuldada inimeste järjest kasvavaid vajadusi
2. Alfred Marshall (1842-1924), neoklassikalise majandusteooria alusepanija, inglise majandusteadlane
3. Inimeste vajadused, peoples needs
4. Maslow vajaduste hierarhia , Maslow’s pyramid
Eneseväljendusvajadus Esteetilised Kognitiivsed Enesest lugupidamise Kuuluvus – ja armastus Turvalisus Füsioloogilised
5.Vajaduste rahuldaminise ahel:
Vajadused ressursid tootmine tootmise tulemus.kau-bad ja teenusd vahetusprotsess kaubad kättesaadavad vajaduste rahuldamine
5.1.Tootmine – on protsess, mis ühendab tootmisressursid, mille tulemusena toodetakse kaupu ja teenuseid
5.2.Jaotusprotsess (vahetus) – toodete ja teenuste viimine tarbijateni
5.3.Tarbimine – vajaduste rahuldamine
6. Ressursid, e. tootmistegurid, ressourses - põhiielemendid, mida kasutatakse toodete ja teenuste tootmiseks, näiteks maa, töö ja kapital
1) Maa, land - tootmisfaktor, mis hõlmab kõiki loodusressursse ( maavarad , haritav maa, mets,vesi jm), mida kasutatakse hüviste tootmisel
2) Kapital, capital - tootmisfaktorid, mis hõlmavad eeskätt füüsilisi ressursse ( hooneid , rajatisi, seadmeid) ja finantsilised vahendid, mida kasutatakse hüviste tootmiseka
3) Töö (tööjõud), labour - inimese füüsilised ja vaimsed pingutused, mis on vajalikud kaupade ja teenuste tootmiseks
4) Ettevõtlikkus, enterpreneurship – koondab loova ja uuendusliku mõtlemise ning majandusoskused, mida on vaja ettevõtete alustamiseks ja juhtimiseks .
7. Majandusteaduse alustalad, pillars of ecnomics 8. Nappus, scarsity (Põhiprobleem) = vajadused ˃ saadavad ressursid
9. Alternatiiv - e.loobumiskulud, opportunity cost s - parima alternatiivse võimaluse maksumus, millest loobutakse valiku tegemisel
10.Majanduslik mõtlemine, thinking like economist
11. Nappus sunnib inimesi valima . Scarsity
Kõik valikud hõlmavad alternatiive.
Inimesed püüavad teha häid valikuid
Inimesed reageerivad stiimulitele
Inimesed saavad vabatahtlikust vahetusest kasu
Valikud suunatakse tulevikku
Meie valikud mõjutavad ka teiste inimeste valikuid
Piirprintsiibist lähtuv mõtlemine, marginal principe
Otsused, mida teevad ettevõtted
12. Kasumimotiiv
13. Tootmisvõimaluste piir, production possibility frontie - Näitab kahe hüvise eri kombinatsioone, mida võiks majanduses toota kättesaadavate ressursside ja tehnoloogia samaks jäämise korral
Kasvavate AK seadus -suurendades ühe tootmist peame suurenevas mahus loobuma teise tootmisest
Esimesed majandusteadlased
14. Merkantilistidpidasid rikkuse aluseks kulda, raha, mida saadakse müüjes kaupu välismaale ( eksport )
15. Füsiokraadid – pidasid rikkuse aluseks eeskätt maaga seonduvat, põllumajanduslikku tegevust
Turumanduse põhilised majandusotsused
16.Turumajanduss – kasutab tootmise organiseerimiseks ja koordineerimiseks vabatahtlikku vahetust
17. Majanduse põhivalikud., economic choice
 • Mida, what – mida toota.Ressurside paigutus
 • Kuidas, whay – millist tehnoloogiat kasutada
 • Kellele, to whom – kellele kuulub hüvis, tulu
18.Makroökonoomika, microeconomiks –uurib üksiktarbijaid ja ettevõtteid ning tootmisfaktorite turge
19. Makroökonoomika, macroeconomics – on õpetus turu üldisest tasakaalust .
II.VABA ETTEVÕTLUS e. TURUMAJANDUS
1.Turumajanduse tugisambad, pilars of market economy .
2. Eraomandus, private property, ownership - ressursid ja tooted (omandiobjektid) , mille omanik on eraisik või ettevõte, mitte riik
3. Мotiiv, motive – on millegi tegemise ajend . Turumajanduses on majanduslikud motiivid kasum, intress , palk ja rent (Tasu tootmifaktorite kasutamise eest)
4. Spetsialiseerumine , spezialisation - on protsess, milles ettevõtted ja inimesed keskenduvad ühe toote või tooteosa tootmisele
5. Vabatahtlik vahetus, voluntary exchange – kaasneb spetsialiseerumi-sega
6. Hinnasüsteem, price system. Hinnad on eraomandiga tihedalt seotud. Hinnad kannavad informastsiooni. Ettevõtjale seda, millist väärtust tarbijad tootele omistavad, ja milline on toote kasutamise alternatiivkulu , millist väärtust ettevõtted oma ressurssidele omistavad ja millised on tootmiskulud. Hinnad annavad motiive . Kasumi kujunemise alus ( Kasum = müügitulu – müügikulud).
7. Тurukonkurents, market competition – rivaliteet (võistlus) ressursside ja toodete pärast, sest nende hulk piiratud.
8. Ettevõtlikkus, entrapreneurship – on oskuste ja võimete kogum, kus tähtis koht on analüüsivõimel, paindlikkusel, enesetunnetusel, sihikindlusel, suhtlemis-, organiseerimis- ja eesmärkide püstitamise oskusel.
Teised majandussüsateemid.
9. Käsumajandus, command economy – majandussüsteem (mudel) , kus põhilistele majandusotsustele, mida toota, kuidas toota, kes saab toodetu - vastab tavaliselt valitsus, prevaleerub ühiskondlik omandus.
10. Tavamajandus , traditional economy -majandus, kus inimesed sõltuvad oma mida-, kuidas- ja kellele valikute tegemisel eelkõige tavadest ja kommetest, traditsioonidest.
11. Segamajandus, mixed economy - majandussüsteem, mis vastab põhilistele majandusküsimustele, kasutades elemente mitmest majandus-süsteemist:turu-, käsu- ja tavamajandusest.
12. Majanduslik vabadus, economic freedom – isikliku valiku, vahetuse , konkurentsi vabadus ja kõiki liiki omandi kaitstus .
13. Majandusvabaduse index, index of economic freedom:
Koostatakse The Heritage Foundationi ja The Fraser Institut poolt.
Riigid liigitatakse: 10 tunnuse alusel 5 rühma:
 • Vabad, free;
 • Põhiliselt vabad, moustly free
 • Mõõdukalt vabad, moderatively free
 • Põhiliselt mittevabad, moustly unfree
 • Alla surutud, despootlikud , represst
  Minge Internetilehele www.heritage.org, leidke index of economic freedom
  14. Liberaalne turumajandus, liberal economy – iseloomustab minimaalne riigi sekkumine ja kõrge majandusliku vabaduse aste.
  15. Riikide positsioneerimine :
  Käsuma-jandus
  Vaba turu-majandus
  HongKong Eesti Vene P-Korea
  16.Mudelid, models – mudelitega peegeldatakse reaalset maailma lihtsustatud kujul. Mudel võib olla joonis ( graafik ) , matemaatiline aegrida või kirjeldus
  17. Raha, ressursside ja toodete ringluse mudel, cirrcular model:
  18. Majandusringlus , .
  Kuidas suurendada majandusringlust.
  19. Raha ja ringvoog
  20. Raha funktsioonid.

  • Vara kogumise ehk akkumulatsioonivahend

  • Väärtuse mõõt

  21.Adam Smith ja „nähtamatu käsi“, invisible hand – teos
  „Rahvaste rikkus“ , wealth of nations -
  22.Turumajanduse eesmärgid.
  22.1. Täielik tööhõive – igaühel, kes tahab ja suudab töötada, peab selleks olema õigus
  22.2 Majandusareng – keskmine elatustase peab koguaeg tõusma, sest toodete ja teenuste hulk ja kvaliteet järjest suureneb
  22.3 Hindade stabiilsus – hindade mõõdukas kasv
  22.4 Majanduslik vabadus – kõigil peab olema vaba valik, kuidas teenida elatist ning kuidas kulutada raha
  22.5 Sotsiaalsed tagatised – sotsiaalne süsteem tagab elatise ka puudega ja elus halvasti toime tulevatele inimestele
  22.6 Õiglus – erapooletu suhtumine kõigisse isikutesse, majandussüsteem peab pakkuma võrdseid võimalusi igale kodanikule
  22.7 Tõhusus – mõõdab, kui palju tarbitud ressurss kasu toob, viitab terve majanduse võimele piiratud ressursside juures võimalikult palju toota.
  III-V TURG , SPETSIALISEERUMINE JA VAHETUS
  1) Tööjaotus, division of labour – spetsialiseerumineerinevatele töise tegevuse liikidele
  2) Muude tootmisfaktorite jaotus, division of other factors - ajalooliselt välja kujunenud tootmisfaktorite koondumine teatud geograafilistesse piirkondadesse
  3) Turg, market – kindel keskkond samaväärsete kaupade ja teenuste ja tootmisfaktorite vabaks vahetuseks. Koht, kus saavad kokku nõudlus ja pakkumine
  3.2. NÕUDLUS, demand – peegeldab toodete ja teenuste koguseid, mida inimene soovib ja suudab osta erinevate hindadega antud ajahetkel. Rahaga kindlustatud vajadus
  5) Hinnamõju, price effect - näitab, kuidas inimesed antud nõudluse juures sõltuvalt hinnast ostetavaid koguseid muudavad
  6) Nõudlusseadus, law of demand – inimesed ostavad tooteid ja teenuseid kõrgema hinnaga vähem ja madalama hinnaga, juhul kui teised tingimused jäävad samaks ( ceteris paribus ). Nõutava koguse ja hinna vahel on pöördvõrdeline seos Nõudluse mõjurid: - tulude muutused; - ootused (expectations); - hinna muutus asendus (substitude) -ja täiend (implements) –kaupadel; - mood
  6.1) Asenduseffekt, subtition effect - selgitus nõudlusseadusele, mille kohaselt tarbija asendab kallima hüvise odavamaga
  6.2) Sissetuleku, e.tulueffekt, income effect - selgitus nõudlusseadusele, väljendab asjaolu, tarbija ostujõud suureneb kui hüvise hind langeb
  7) Ostjõud, purchasing power – toodete/teenuste hulk, mille saab osta teatud rahaühikute eest
  8) Hinna mõju ja nõutava koguse muutus
  9) Vähenev isiklik väärtus
  10) Kasulikkus, utility-hüvise omadus rahuldada vajadust
  11) Kahanev piirkasulikkus , diminishing marginal utility-täiendava tooteühiku kasulikkuse kahanemine
  12) Asenduskaubad, substitude-sama vajadust rahuldavad kaubad
  13) Turunõudlus, market demand – on individuaalsete nõudluste summa antud turul kindlal ajahetkel
  14) Nõudluse hinnaelastsus , price elastity of demand –koefitsient, mis mõõdab hinna muutuse mõju toodangu nõutavale kogusele
  έ = Δq%/Δp%; , kus Δ q kogue muutus, Δp – hinna muutus
  έ ˃1, elastne nõudlus; έ‹ 1, mittelastne;
  15) Nõudluse tuluelastsus
  16) Nõudluse ristelastsus
  17) Nõudluse hinnaelastsuse mõjurid:
  • asenduskaupade kättesaadavus
  • osatähtsus ostja eelarves
  • aeg
  18) Hinnamõju või nõudluse muutus
  19) Nõudluse mõjurid:
  • sissetulekute muutus
  • asenduskaupade hinnad ja kättesaadavus
  • ilma- või hooaja muutus
  • muutused moes, maitses , hoiakutes, harjumustes
  • ootuste muutus
  3.3.PAKKUMINE, supply – on kaupade või teenuste kogus, mida tootjad soovivad ja suudavad müügiks anda erinevate hindadega teatud ajahetkel
  20) Pakkumisseadus , law of supply – mida kõrgem hind, seda suurem pakutav kogus (ceteris paribus). Hinna ja pakutava koguse vahel võrdeline seos
  21) pakkumise graafiline kujutamine
  22) Turupakkumine , market supply – kõikide pakkujate horisontaalne summa erinevatel hinnatasemetel
  23) Pakkumise hinnaelastsus
  24) Pakkumise hinnaelastsuse koefitsient, price elasticy of supply - see on võrdne kauba pakkumise protsentuaalne muutuse ja kauba hinna protsentuaalse muutuse jagatisega.
  Es = %Δ q , kus
  %Δ p
  %Δ q - %-е pakkumise protsentuaalne muutus
  %Δ p - %-е hinna muutus
  25) Pakkumise elastsus oleneb ajast ja ressursist
  26) Pakkumise mõjurid, factors of supply
  • muutus tootjate või müüjate arvus
  • muutused tootmise piirkuludes
  • ootuste muutus
  27). TURU TASAKAAL, market equilibrium- olukord mille puhul pakkumise ja nõudluse kogused ja hind on võrdsed
  28) Turu defitsiit, deficit – on olukord, kas kaupade nõudlus ületab pakkumise
  29) turu ülejääk, surplus – olukord, kus tarbijad ei soovi osta kogu toodangut, mida müüjad antud hinnaga müügiks pakuvad
  30) Nõudluse ja pakkumise dünaamika
  VI. TARBIJAD, SÄÄSTJAD JA INVESTEERIJAD, consumer, saverand investor
  1) Kodumajapidamise funktsioonid:
  1.1.) Kodumajapidamine (KM) kui tarbija, consumer – inimene (KM), kes ostab tooteid või teenuseid isiklikuks kasutamiseks
  1.2) KM kui tööjõu tarnija, inimkapitali allikas
  1.2.1) Inimkapital, human capital – inimese võimete, teadmiste, oskuste ja motiivide kogum
  1.3) KM kui tootja – turule orienteeritud ja mitteturunduslikud, isiklikule tarbimisele orienteeritud
  2) KM majanduslik potentsiaal – kinnisvara, töövahendid, finantsaktivad, muu vara
  3) Tuluallikad, sources of income -
  3.1) Tulu tööst, labor income – palga saamine oma tööst töövõtjana , toodetud ühikute või ajaarvestuse alusel, eest.Tulu tööst ettevõtjana. Tulu oleneb: tehtava töö iseloomust, kvalifikatsioonist, haridustasemest, toot -likkusest
  3.2.) Tulu varalt, rikkuselt, property income, income from wealth – sinu omanduses oleva vara, e. asjade ja raha neto -ehk hetkeväärtus (pangaarvete, säästude ja investeeringute summa). Tulu rikkusest, income from wealth – tulu, mis saad kui paned rikkuse teenima
  3.3) Siirdetulud, transfer revenue – riigilt ja mitteriiklikelt organisatsi-oonidelt saadavad pensionid, toetused
  3.4) Rikkuse suurendamine säästes ja investeerides. Säästmise ja investeerimise mõjurid: tulud, ootused, pankade intressimäärad, maksu-seadused
  3.5) Nominaaltulu , nominal income – kodumajapidamise tulu jooksvates hindades
  3.6) Reaaltulu, real income – nominaaltu korrigeeritud hinnaindeksiga. Kaupade ja teenuste hulk, mida saad nominaaltulu eest.
  4) Kulutused:
  • Tarbimiskulud, consumption – tarbe-, investeerimiskaupade ja teenuste ostmine
  • Siirdekulutused, transfer costs – kohustuslikud maksud ja maksed
  5) Säästmine, saving – raha akkumuleerimne arvestusega seda kasutada tulevikus. Säästud, savings – on osa sissetulekust , mida kohe toodete ja teenuste ostmiseks ei kasutata
  6) Eelarve, budget – finantsplaan, milles kajastuvad tulud ja kulud
  6.1) Eelarve tasakaal, budget balancekui tulud ja kulud on võrdsed. Eelarve defitsiit – kulud ületavad tulusid. Eelarve ülejääk, budget surplus – tulud ületavad kulud.
  6.2) Eelarve aitab kui: püstitad eesmärgid, hindad tulusid ja planeerid väljaminekuid.
  6.2.1) Aktsia, stock - väärtpaber, mis näitab selle omaniku (aktsionäri) õigust osale ettevõtte vaqrast ja kasumist
  6.3) Sinu roll säästjana - ohutuse, tulumäära(intressi) ja likviidsuse tagamine,
  6.4) Intress, interest – tasu selle eest, et loobutakse oma raha kohesest kasutamisest ja võimaldadakse seda teha pangal
  6.4.1) Lihtintress, simple interst – makstakse ainult hoiuse põhisummalt
  6.4.2) Liitintress , compound interst – arvutatakse hoiuse põhisummalt ja eelnevalt arvutatud intressilt eeldusel , et jätad selle oma kontole. Liitintress on efektiivne instrument rikkuse kasvatamisel.
  6.5) Näide: Oletame, et säästad iga päev 1 € ja aasta tulumäär on 8% ning intress liidetakse iga päev, siis teeniksid 60 aastaga 542005 €.
  7) Säästude paigutamine
  7.1) Säästukoha valikul on oluline arvestada: asjatundlikkuse, riskitaluvuse, eesmärkidega
  7.2) Investeerimine, investments – kapitali (rikkuse) suurendamine
  7.3) Erinevad säästmis- ja investeerimisvõimalused:
  • Arvelduskonto , bank account – jooksev konto , millelt võib iga hetk võtta raha
  • Säästu- või kogumiskonto, saving account – iga hetk päris vabalt raha võtta ei saa
  • Tähtajaline hoius, fixed term account – ei saa lepingut katkestamata raha võtta
  • Investeerimishoius, investment account - võimaldab saada osa aktsiaturgude tootlusest
  • Võlakirjad, bonds – väärtpaber, mis tõendab, et võlakirja väljaanja on võlakirja ostjalt laenu saanud
  • Tuletisväärtpaber e. derivaat, derivative - väärtpaber, mis tõendab, et väärtpaberi omanikul on õigus või kohustus teisi väärtpabereid tulevikus kelleltki osta või kellelegi müüa kindlal hulgal ja kindla hinnaga.
  • Kinnisvarainvesteering, real estate investment- käegakatsutav investeering (maja, korter , maa), plussiks peab hästi raha väärtuse muutumisele, miinuseks vähene likviidsus.
  • Kunstiteosed , kollektsioneerimisväärsed seemed
  • Vääriskivid, väärismetallid- kuld
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #1 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #2 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #3 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #4 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #5 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #6 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #7 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #8 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #9 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #10 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #11 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #12 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #13 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #14 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #15 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #16 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #17 Majandusmõistete seletus eesti ja vene keeles #18
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2018-10-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 4 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor karmt Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Majandusmõisted lahtiseletatult eesti ja vene keeles vastavalt gümnaasiumi Majandusõpetuse õpikule ja enam. Teemad 1 - 7: 1) majandusteadus, 2) Majandussüsteemid ja turumajandus, 3-5) Turumehhanism (nõudlus, pakkumine, turutasakaal), 6) Kodumajapidamise majandamine (tulude ja kulude eelarvestamine, säästmine, investeerimine, kindlustamine), 7) Ettevõtteteooria (ettevõtluse vormid, aruanded, tootmisfunktsioon, tulud ja kulud ning kasumi kujunemine, mastaabieffekt)
  Majandusõpetuse mõisted , majandusteooria , majanduse põhiprobleem , ressursid , vajadused , alternatiivkulud , turu- ja segamajandus , majandusliku ringvoo mudel , võimaliku tootmise piir , alternatiivkulu , nõudlusseadus , pakkumisseadus , nõudluse- ja pakkumise mittehinnamõjurid , tasakaaluhind ja kogus , nõudluse ja pakkumise hinnaelastsus , nõudluse tuluelastsus , majandussubjektid , kodumajapidamine , pere eelarve , säästmine , investeerimine , intress , kindlustus , ettevõtluse vormid , FIE , osaühing , aktsiaselts , bilanss , kasumiaruanne , ettevõtte tulud ja kulud , kasumi kujunemine

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  22
  doc
  Mikro ja makroökonoomika terminid
  116
  pdf
  Sissejuhatus majandusteooriasse
  35
  doc
  Majanduse alused
  72
  docx
  Majanduse alused
  15
  docx
  Majanduse konspekt
  126
  doc
  Lõpueksami küsimused ja vastused 2008
  34
  docx
  Mikro- ja makroökonoomika
  45
  doc
  Majandus õpetuse aasta konspekt  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun