Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Uurimistöö koostamine (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milles seisneb selle teema uudsus, rakenduslik tähendus ?
 • Missugused on minu ajalised ja materiaalsed võimalused ?
 • Millistele küsimustele ma otsin vastust ?
 • Mis on minu uurimuse mõte, milleks ma seda teen ?
 • Milline info valida ?
 • Kuidas valitud infot esitleda ?
 
Säutsu twitteris
Uurimistöö koostamisest
UURIMISTÖÖ KOOSTAMINE
Õppematerjalid ja
kasulikud viited:
Soovitusi uurimistöö koostamiseks, Uurimustöö kui õppimise moodus, Uurimistöö juhend, Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend
NB! Sisujuhi ja alajaotuste pealkirjad toimivad linkidena!
SISUJUH
1. Uurimistööst 1
2. Uurimistöö teaduslikkus. 3
3. Uurimistöö koostamise protsess 3
4. Teema valik. 3
5. Töö eesmärk, ülesanded ja hüpotees. 4
Uurimusliku töö koostamise etapid 5
6. Töö põhiosad ja nende vormistamise nõuded. 6
7. Viitamine (e. allikate näitamine) ja bibliograafilised kirjed . 8
8. Tabelite ja jooniste vormistamine. 10
9. Soovitusi vormistamiseks. 10
10. Ettevalmistus töö avalikuks tutvustuseks, kaitsmiseks. 11
10.1. Esinemise struktuur: 12
10.2. Esitluse näitlikustamine 12
10.3. Tehniliste vahendite kasutamise eesmärgid 12
10.4. Efektiivse slaidi kujundamine 12
10.5. Posterettekanne 14
11. Arvutil vormistamine. 15
11.1. Lehe formaat ja teksti paigutus . 15
11.2. Teksti liigendamine 15
11.3. Sisukorra loomine ja pealkirjade vormistamine 16
11.4. Viidete sisestamine arvutil 17
11.5. Tabelite, skeemide , jooniste ja graafikute koostamine. 18
12. Näpunäiteid tekstitöötluseks 21
13. Juhendaja ja retsensendi rollist 22
14. Materjale uurimistööde kohta: 23

1. Uurimistööst


Uurimistöö on:
 • uurimusliku protsessi konkreetne tulemus- kirjalik aruanne sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti;
 • protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstematiseeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil.
  Uuring- lühiajaline v. ühekordne andmete kogumine, piiratud mahuga uurimisülesanne.
  Uurimus- trükis ilmunud v. kirjalik uurimistöö.
  Kodu-uurimistöö- on uurimuslik töö, mille temaatikaks on oma kodukandi v. mõne muu piirkonna(nii ajaloo kui tänapäeva, loodus- kui inimkeskkonna) uurimine .
  Referaat on kellegi teise seisukohtade esitamine, sisukokkuvõtte või ülevaade mingist tööst (töödest); kirjalike materjalide läbitöötamise tulemusena koostatud kirjalik kokkuvõte, mis väljendab teiste mõtteid
  Essee- lühike probleemirikas kirjutis, probleemkirjutis, vabas vormis mõttearendus mingil konkreetsel teemal. Essee koosneb kolmest peamisest osast: sissejuhatus, teema arendus ja lõpetus. Essee kui teaduskirjandi oluline struktuurielement on probleem, mis sõnastatakse sissejuhatuses selgelt ja täpselt ning millele antakse kokkuvõttes ka vastus. Essee eesmärgiks on esitada mingi väide (väited, mitte üle kolme) ning seejärel seda sobivate argumentidega tõestada, tuues ära nii poolt kui vastuargumendid . Essee võib sisaldada ka teiste mõtteid, mida koostaja seostab iseenda seisukohtadega.
  Uurimistöö ei tohi alla plagiaat (kellegi uurimistööst seisukohtade sõnasõnaline mahakirjutamine allikale viitamata, loomevargus ). Uurimistöös võib kasutada uuritavat probleemi käsitlevaid refereeringuid erinevatelt autoritelt, kuid nende võrdlemise ja analüüsi käigus tuleb jõuda omapoolsete järeldusteni. Uurimistöö peab näitama õpilase iseseisva mõtlemise võimet veel uurimata (või väheuuritud) materjalide analüüsil ja argumenteeritud teksti koostamise oskust.
  Uurimusi võib koostada kolmel tasemel:
  • kirjeldav uurimus;
  • kahe nähtuse vaheliste seoste uurimine;
  • probleemi põhjuste analüüsimine.

  Uurimistöid võib jaotada kahte liiki: teoreetilised (e. ülevaated, nn. review) ja eksperimentaalsed (e. uurimused, nn. case study ). Teoreetilistes töödes antakse kirjanduse põhjal ülevaade uurimisprobleemiga tegelemise seisust , üldistatakse senisaavutatut ja näidatakse edasise uurimise võimalusi. Uurimuste korral kogutakse mingile probleemile vastuse leidmiseks andmeid, analüüsitakse neid ja esitatakse järeldused.
  Ülesehituse alusel võib eristada nn. väitekirjapõhiseid ja artiklipõhiseid uurimistöid.
  Artiklipõhine töö on ülesehitatud sarnaselt teadusartiklile ja koosneb järgmistest osadest:
 • lühiülevaade tööst (eesmärk, kasutatud metoodika, põhilised tulemused ja järeldused);
 • sissejuhatus (probleemi taust, eesmärgid ja ülesanded, hüpotees);
 • materjal ja metoodika (uuringu korraldus, kasutatud meetodite ja protseduuride kirjeldus;
 • tulemused- töö käigus kogutud andmed töödeldud kujul, tabelid , skeemid , joonised jms.
 • arutelu e. diskussioon- tulemuste tõlgendamine, võrdlemine seniteatuga, ettepanekud edasiseks uurimiseks;
 • kasutatud materjalide bibliograafilised kirjed.
  Väitekirjapõhine uurimistöö koosneb selgelt eraldatud struktuuriühikutest: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, peatükid, kokkuvõte, kasutatud kirjandus jne. Vt. töö põhiosad.
  NB! Uurimistöö on kirjutatud lugejale, see vahendab teadmisi, mida on töö käigus omandatud ja mida nüüd tahetakse teistele teatavaks teha. Algusesse

  2. Uurimistöö teaduslikkus.


  Teadustöö eesmärgiks on uute teadmiste saamine ja nende rakendamine ning sellest tulenevalt on teaduslikkuse tähtsaimaks tunnuseks originaalsus- tulemuste uudsus, algupärasus, esmakordsus. Teadustöö peaks sisaldama esmakordselt saadud tulemust, uudset probleemi lahendusteed, originaalset seletust vms. Igal teadusharul on oma mõisted, seaduspärasused ja uurimismeetodid. Teadustöö juurde kuulub ka autoriteetide seisukohtade ja varasemate uurimuste analüüs, kuid kõik see, mis töös pole autori oma, vaid on võetud teistelt autoritelt, peab olema viidatud . Järelikult peab töö koostaja olema uuritava valdkonnaga hästi kursis.
  Teaduslikku tööd iseloomustab ka objektiivsus, st. autor peab käsitletavasse teemasse või probleemi suhtuma võimalikult erapooletult ja allikakriitiliselt. Töös toodud väited peavad olema küllaldaselt tõestatud (argumenteeritud, põhjendatud) ja kontrollitavad, töö peab olema plaanipärane ja süsteemikindel.
  Kuna õpilase jaoks on uurimistöö esimeseks kokkupuuteks teadustööga, siis tuleb esmatähtsaks pidada siiski kogemuste omandamist, mitte aga niivõrd tõsiteaduslikkust. Teaduslikkuse järgimine eeldab ka kolme sisuliselt eristuva osa olemasolu töös:
 • ülevaade sellest, mida teised on teinud;
 • ülevaade oma uurimuse tulemustest ja kasutatud meetoditest ;
 • enda tulemuste võrdlus teiste omadega ning järeldused.

  3. Uurimistöö koostamise protsess


 • õpilane valib valdkonna või õppeaine, milles teha uurimus;
 • õpilane koos juhendajaga valib esialgse teema;
 • õpilane tutvub juhendaja poolt soovitatud kirjandusega;
 • õpilane sõnastab juhendaja abiga probleemi;
 • õpilane koostab koos juhendajaga töö plaani;
 • õpilane vormistab uurimuse uurimistööna;
 • õpilane esitleb töö tulemusi.

  4. Teema valik.


  Uurimistöö aluseks on ühte lausesse mahutatav idee. Idee otsimine on loominguline protsess, seetõttu on sobiva teema leidmiseks v. sõnastamiseks vajalik juhendajaga põhjalikult nõu pidada. Teema valikut tuleb ka põhjendada lugejatele.
  Teema peab olema konkreetne, kuigi tööd alustades võib see olla sõnastatud laiemalt, ent töö käigus seda järk-järgult piiritletakse kuni sõnastatakse juhtmotiiv (põhiprobleem). Uurimuslik töö on suunatud probleemile, eesmärgiks on leida vastus probleemile.
  Teema täpset sõnastamist aitab:
 • huvipakkuva valdkonna täpne määratlemine;
 • uuritavas valdkonnas küsimus(t)e sõnastamine, millele tahetakse saada vastust. See küsimus tuleb sõnastada uurimisprobleemina, millele vastamine peaks andma uue teadmise. Uurimisprobleem sisaldab juba tuntut ja seda, mida veel ei tea;
 • soovitav on panna kirja hulk küsimusi ja oletusi sõnastatud uurimisprobleemi kohta ning seejärel valida nende hulgast uurimist väärivaim.
  Teema lõplikuks sõnastamiseks tuleb tutvuda erialakirjandusega, selgitamaks kas keegi pole juba sama probleemiga tegelenud. Enne tööle asumist on soovitav enda jaoks läbi mõelda vastused järgmistele küsimustele:
  • Kas see teema huvitab mind?
  • Milles seisneb selle teema uudsus, rakenduslik tähendus?
  • Kas on piisavalt teemakohast materjali?
  • Missugused on minu ajalised ja materiaalsed võimalused?
  • Kas selle teemaga tegelemine arendab mind, võimaldab mul näidata oma teadmisi ja oskusi?
  • Millistele küsimustele ma otsin vastust?
  • Mis on minu uurimuse mõte, milleks ma seda teen?

  5. Töö eesmärk, ülesanded ja hüpotees.


  Teema fikseerimise järel sõnastatakse töö eesmärk. Eesmärk näitab, milleni tahetakse lõpuks välja jõuda. Konkreetsed ülesanded on nö vahendid, teed, viisid, kuidas eesmärgile jõutakse. Probleemi lahendamine eeldab
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Uurimistöö koostamine #1 Uurimistöö koostamine #2 Uurimistöö koostamine #3 Uurimistöö koostamine #4 Uurimistöö koostamine #5 Uurimistöö koostamine #6 Uurimistöö koostamine #7 Uurimistöö koostamine #8 Uurimistöö koostamine #9 Uurimistöö koostamine #10 Uurimistöö koostamine #11 Uurimistöö koostamine #12 Uurimistöö koostamine #13 Uurimistöö koostamine #14 Uurimistöö koostamine #15 Uurimistöö koostamine #16 Uurimistöö koostamine #17 Uurimistöö koostamine #18 Uurimistöö koostamine #19 Uurimistöö koostamine #20 Uurimistöö koostamine #21 Uurimistöö koostamine #22 Uurimistöö koostamine #23
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-04-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 187 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor revilooliver Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Kuidas koostada korrektset uurimistööd.

  Märksõnad

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  LuisaMarkus profiilipilt
  LuisaMarkus: Natuke liiga pikk minu jaoks, aga kindlasti kasulik.
  23:56 25-05-2011


  Sarnased materjalid

  46
  pdf
  Uurimistöö koostamise juhend
  25
  ppt
  Uurimistöö koostamine
  13
  doc
  Uurimistöö vormistamine
  21
  docx
  Uurimistöö alused
  84
  doc
  Uurimustöö alused
  5
  docx
  Uurimistöö alused
  27
  doc
  Uurimistöö vormistamine
  13
  docx
  Uurimustöö alused konspekt

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun