Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on organisatsioon ?
 • Mis on efektiivsem, kas lai või kitsas kontrolliulatus ?
 • Millal on efektiivsem ?
 • Millal on efektiivsem ?
 
Säutsu twitteris

Eksamivorm: kirjalik, iga üliõpilane vastab 5 küsimust, iga küsimus 20 %, hinne vastavalt kooli hindamise juhendile.
JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED
 • Mis on organisatsioon ? Miks on juhi osa oluline organisatsiooni edukas tegevuses?
  Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematulet, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada. Raul Üksvärav: organisatsioon kujutab endast kindla inimrühma terviklikult korraldatud ühendust, mis võimu ja eestvedamise mõjutamisel, tegevusi kooskõlastades püüab saavutada ühist eesmärki. Süsteemiteooria põhjal on organisatsioon inimesed ehk sotsiaalne allsüsteem, struktuur ehk juhtiv allsüsteem ja tehnoloogia ehk tehniline allsüsteem.
  Juhid vastutavad organisatsiooni edu või ebaedu eest.
 • Kuidas on juhi töö (oskused) seotud tema juhtimistasemega organisatsioonis.
  Erinevatel juhtimistasemetel on funktsioonide osatähtsused erinevad: mida kõrgem on juhtimistase, seda seda suurem on planeerimise ja organiseerimisega seotud tegevuste osatähtsus. Erineb ka tegevuse sisu: tippjuhid kujundavad kogu organisatsiooni, madalamate astmete juhid aga üksikisikute ja rühmade tööd.
 • Organisatsioon ja keskkond. Mikro - ja makrokeskkond. Keskkonna piirangud juhi tegevuses.
  Lähi- ehk mikrokeskkond : kliendid, konkurendid, tarnijad, äripartnerid, regulaatorid (tarbija-, tervise-, töö-, keskkonnakaitse jm)
  Makrokeskkond (üldised majanduslikud, sotsiaalkultuurilised, poliitilised ja tehnoloogilised tingimused). Mida suurem on keskkonna ebakindlus, seda suuremaid piiranguid seab see juhtide ette. Stabiilne ja vähekeerukas: kergesti ennustatav, vähe tegurei, komponendid on mingil määral sarnased ja püsivad, nende tundmiseks vajatakse elukogemusi minimaalsel määral. Dünaamiline ja vähekeerukas: ettenägematu, vähe keskkonna komponente, need on mingil määral sarnased, kuid pidevalt muutuvad, komponentide tundmiseks vajatakse elukogemusi minimaalsel määral. Stabiilne ja keerukas: ennustatav, palju keskkonnakomponente, mis ei ole sarnased, kuid on põhimõtteliselt samad, komponentide tundmiseks vajatakse elukogemusi suurel määral. Dünaamiline ja keerukas: ettenägematu, palju kekkonnakomponente, mis ei ole sarnased ja pidevalt muutuvad, komponentide tundmiseks vajatakse elukogemusi suurel määral. Selline keskkond on kõige kompleksem.
 • Mintzbergi rollide jaotus.(10 erinevat rolli)

  Tseremoniaalne – sümboolse tähendusega kohustused
  Juhtija- eestvedaja – tegeleb töötajate motiveerimisega
  Sidepidaja – koostegevused teiste juhtidega organisatsioonis ja organisatsioonile vajalike inimestega väljaspool organisatsiooni

  Info koguja, vastuvõtja- hangib teavet nii organisatsiooni seest kui väljast
  Info jagaja – vahendab ja korraldab alluvatele vajalikku teavet organisatsiooni sees
  Kõneleja – annab infot peamiselt neile , kes antud organisatsiooni ei kuulu
  • Otsustamisega seotud rollid

  Ettevõtja- uuendaja – püüab organisatsiooni probleemide lahendamisel leida uusi ja paremid lahendusi
  Ressursi jagaja – kuidas jagada vaimseid ja materiaalseid ressursse organisatsioonis
  Läbirääkija – sõlmib lepinguid peab kõnelusi
  Arusaamatuste lahendaja, korralooja – lahendab probleeme, mis ei allu tavapärastele lahendusviisidele
 • Organisatsioonikultuur ja selle tähtsus firma edu saavutamises
  Organisatsioonikultuur:
  • Selle liikmete hulgas levinud eelduste , arvamuste, väärtushinnangute ja käitumisnormide kogum.
  • Tõekspidamised ja arvamused sellest, missugune on organiatsioon ja kuidas peaksid selle liikmed toimima .
  • Kujundab mängureeglid, vähendab formaalse juhtimise ja kontrollimise vajadust.
  • On sisemine , organisatsioonile tõeliselt omane loomus, milles kollektiivsed huvid ja organisatsiooni ühtsus on üles ehitatud ühiselt omaks võetud arvamuste, harjumuste ja traditsioonide kaasabil.
  Organisatsioonikultuuri liigid Handy järgi:
  • Võimukultuur- juhi võimutäius, tugev kontroll
  • Rollikultuur – klassikaline bürokraatlik struktuur
  • Eesmärgikultuur – eesmärk pühendab abinõu
  • Indiviidikeskne kultuur – vaba indiviidide kogu, arvestab nii ühiseid kui isiklikke eesmärke
  • Organisatsioonikultuur tõstab antud organisatsiooni esile teiste seast. See loob alluvatele ettekujutuse antud organisatsioonist ja kindlustab nende kuuluvustunnet, hõlbustab uute liikmete kohanemist, org püsivuse ja järjekindluse allikas, mis tekitab liikmetele turvatunde, stimuleerib töötajate tööindu ja loovust , määrab rollimudelid, uuringute põhjal on tugeva kultuuri puhul töötajad rohkem pühendunud ja sellest tulenevalt on tulemuslikkus kõrgem.

 • Millised tegurid mõjutavad juhi eetilist käitumist.
  Eetika määrab ära, mis on õige jam is vale, üldtunnustatud kõlblusnormide kogum
  Juhi eetilist käitumist mõjutavad: juhi isiksus (kasvatus, isiklikud käiumismallid ja väärtushinnangud, religioon ); firma (poliitika, ülemuste käitumine, kaastöötajate käitumine) ja keskkond (seadustik, ühiskonnaväärtushinnangud ja kõlblusnormid, tegevusharu eetiline kliima).
  Juhi eetikat mõjutavad tegurid:
  • Juhi moraalne arengutase-kinni pidada füüsilise karistuse vältimise reeglitest; järgida reegleid omakasu huvides; teha seda, mida teised minult ootavad , toetada korda, seadusi, millega olen nõus; väärtustada teiste õigusi; jälgida eetikapõhimõtteid isegi siis kui on seadusega vastuolus või kahjustavad ennast.
  • Individuaalsed iseärasused- väärtushinnangud kujunevad lapseeas mis õige mis vale; ego tugevus- talitab enam oma moraali kui teistesurve mõjul; oma saavutuse kontrolli aste.
  • Organisatsioon struktuurilised iseärasused- struktuur st selged alluvusliinid suurendavad vastutust, ebaselge struktuur vähendab eetikasurvet; formaalsed reeglid- ameti- ja tööjuhendid, eetikakoodeksid vähendavad ebamäärasust ja suurenadavad vastutust.
  • Organisatsioonikultuur- tugev organisatsioonikultuur mõjutab juhte enam kui nõrk; organisatsioonikultuur kehtestab tavaliselt kõrged eetikastandardid; nõrga kultuuriga organisatsioonides mõjutavad eetilistkäitumist rühmanormid.
  • Eetikasurve 6 komponenti- kahjulikkuse suurus, tagajärje ulatus; kahjulikkuse tõenäosus; ühiskondlik arvamus, konsensus pahelisusega; tagajärgede vahetu järgnevus; ohvri lähedus; efekti kontsentreeritus

 • Otsustamine. Otsustamisprotsess. Otsuste liigid.
  Otsustamine on valiku tegemine erinevate tegevussuundade, probleemide lahendamisvõimaluste, toimimisviiside jne vahel. Otsustamine on vahend, mis peab kindlustama eesmärkide saavutamise või sellele kaasa aitama .
  Otsustamisprotsess: probleemi määratlemine- probleem kui tegelikkus erineb soovitust, probleemi tunnused ilmnevad meid häirivate teguritena.
  • Otsuste kriteeriumite kindlaksmääramine
  • Kriteeriumide hindamine
  • Alternatiivide väljaselgitamine
  • Alternatiivide analüüs- iga alternatiivi võrreldakse kriteeriumitega. Kui hinded on erinvad, tuleb arvestada kaalutud hinne= kriteeriumi osatähtsus X vastava kriteeriumi hinne.
  • Parima alternatiivi valik. Väga oluline samm, kasuta rühmatööd
  • Otsuste rakendamine. Otsus tehakse teatavaks neile, keda see puudutab, rühmatöö.
  • Otsuse efektiivne määramine
  • Kui problem jäi püsima: võib problem olla määratud ebaõigesti, alternatiivide valik oli ebapiisav, hinnangud polnud õiged, rakendamise vead.
  Otsuste liigid: programmeeritavad otsused tehakse olukorras, kus otsustamise reeglid on juba olemas, jab üle ainult nende järgi toimida. Näiteks organisatsioonis korduvalt esile kerkivatele probleemide jaoks on lahenduskäik juba välja kujunenud. Samuti on sellisteks otsusteks tootmises tehtavad otsused, kus on määratletud, milliseid oskusi mingi töö jaoks vaja on. Juht formuleerib otsustamise reeglid ning alluvad saavad teha otsuseid, vabastades sellega juhi teiste otsuste jaoks - (hästi-määratlevate probleemide puhul vastuvõetavad rutiinsed)protseduurireeglid-kuidas käituda mingi hästi-määratleva probleemi puhul; tegutsemisreeglid- mida peaks tegema ja mida vältima; poliitika- aitab juhil suunata oma mõtlemist kindlas suunas; ja mitteprogrammeeritavad otsused tehakse erakorralistes, halvasti määratlevates olukordades ja neil otsustel on organisatsioonile suur mõju, need on tihti strateegilised otsused. Näiteks otsustatakse ehitada uus fabrik või minna oma toodanguga uude geograafilisse piirkonda. Need on unikaalsed ja kordumatud: kas sulgeda kahjumis olev filial, liituda teise organisatsiooniga seda selleks et tegevus oleks efektiivsem. Selliste probleemide puhul pole olemas selget lahendust , vaid see tuleb luau. Eriti palju selliseid otsuseid tuleb vastu võtta marketing strateegiate puhul, sest muutuvad tooted, konkurendid, hinnad ja muud tingimused.
 • Koosolekute
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #1 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #2 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #3 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #4 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #5 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #6 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #7 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #8 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #9 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #10 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #11 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #12 JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA #13
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-02-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 355 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor belladonnakillz Õppematerjali autor

  Lisainfo

  1. Mis on organisatsioon? Miks on juhi osa oluline organisatsiooni edukas tegevuses?
  2. Kuidas on juhi töö (oskused) seotud tema juhtimistasemega organisatsioonis.
  3. Organisatsioon ja keskkond. Mikro- ja makrokeskkond. Keskkonna piirangud juhi tegevuses.
  4. Mintzbergi rollide jaotus.(10 erinevat rolli)
  5. Organisatsioonikultuur ja selle tähtsus firma edu saavutamises.
  6. Millised tegurid mõjutavad juhi eetilist käitumist.
  7. Otsustamine. Otsustamisprotsess. Otsuste liigid.
  8. Koosolekute läbiviimise viisid. Rühmaotsustamine (eelised, puudused).
  9. Plaanide liigid.
  10. Planeerimist mõjutavad tegurid.(Juhtimistase, org. elutsükkel, keskkond, tulevikku panustamine).
  11. Kvaliteedijuhtimine. TQM.
  12. Võrdle traditsioonilist eesmärgi püstitamist juhtimisega eesmärkide kaudu (MBO-ga).
  13. Strateegiline juhtimine. Korporatsioonitasandi strateegiad.
  14. Strateegiline juhtimine. Äritasandi strateegiad. (M.Porter)
  15. Iseloomustage organisatsiooni struktuuri kujundamise klassikalisi seiskohti.
  16. Mis on efektiivsem, kas lai või kitsas kontrolliulatus? Miks?
  17. Struktuuri liigendamise erinevad võimalused, nende eelised ja puudused.
  18. Mehhanistlik organisatsiooni mudel. Millal on efektiivsem?
  19. Orgaaniline organisatsiooni mudel. Millal on efektiivsem?
  20. Selgita erinevusi liidri ja juhi vahel.
  21. Klassikaline liidristiilide jaotus. Iseloomustage igat lühidalt.
  22. Selgita Fiedleri olukorda arvestavat liidristiili valikut.
  23. Selgita Hersey- Blanchard`I mudeli järgi, kuidas on omavahel seotud liidristiil ja järgijate valmisolek ülesande täitmiseks.
  24. Millest sõltub motivatsioon ja töörahulolu F. Hertzbergi 2 mudeli teooria järgi?
  25. Millist rolli mängib taju nii ootuste (V. Vroom) kui võrdsuse (S. Adams) teooria puhul.
  26. Kuidas motiveerida inimest Skinneri teooria põhjal. Käitumise muutmise võimalused.
  27. Mida peaks juhid tegema, et inimesed oleksid motiveeritud ja töötaksid efektiivsemalt?
  28. Konfliktijuhtimine. Konfliktide põhjused ja lahendamise strateegiad.
  29. Suhtlemisprotsess ja suhtlemisbarjäärid.
  30. Kontrollimine. Kontrolli protsess, liigid.
  31. Muutused. Muutusele vastuseisu põhjused. Vastuseisu vähendamise võtted

  Märksõnad

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  Tiuxer profiilipilt
  Tiuxer: väga põhjalik
  20:11 13-01-2014


  Sarnased materjalid

  17
  doc
  Juhtimise eksam vastustega
  20
  docx
  Juhtimise kordamisküsimused
  21
  doc
  Juhtimine-juhtimisaluste eksami vastused
  15
  docx
  Juhtimine-kordamisküsimuste vastused
  13
  docx
  II KT kordamisküsimused vastustega
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  10
  doc
  Juhtimise alused-Eksamimaterjal
  10
  pdf
  JUHTIMISE KT NR 1 KORDAMISKÜSIMUSED JA VASTUSED

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun