Facebook Like
Küsitlus


Juhtimise eksam vastustega (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on organisatsioon ?
 • Kuidas on juhi töö (oskused) seotud tema juhtimistasemega organisatsioonis ?
 • Millised tegurid mõjutavad juhi eetilist käitumist ?
 • Mis on efektiivsem, kas lai või kitsas kontrolliulatus e juhtimisulatus ?
 • Millal on efektiivsem ?
 • Millal on efektiivsem ?
 
Säutsu twitteris

Juhtimise eksam


1.Mis on organisatsioon ? Miks on juhi osa oluline organisatsiooni edukaks tegevuses?
Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke. Org. on : kindel eesmärk, liikmed ja kord.
Org. edu tagab õige juhtimine. Juht koordineerib teiste tööd ja muudab selle tervikuks
Planeerib, motiveerib, organiseerib, kontrollib -> terviklik juhtimine
2. Kuidas on juhi töö (oskused) seotud tema juhtimistasemega organisatsioonis?
Tippjuhtimine- üldised strateegilised eesmärgid ja üldine suunamine
Täideviiv juhtimine- korraldav, juhendav , kontrolliv tegevus alumistel juhtimistasanditel, et tippjuhtimise poolt kavandatutu ellu viia. Ka spetsialistid ja tehnilised näitajad.
On strateegilised juhid- tippjuhid- äriideed, eesmärgid, sihid, võistlusstrateegiad
Operatiivne juhtimine- kõik tasemed - tulemuste saavutamine, eelarves püsimine, turuolukordadele reageerimine. Igapäevases elus tuleb rohkem olla operatiivjuht.
3. Organisatsioon ja keskkond. Mikro- ja makrokeskkond . Keskkonna piirangud juhi tegevuses
väliskeskkond jaguneb:
mikrokeskkond- kliendid, konkurendid, tarnijad , äripartnerid, kohalikud regulaatorid.
Kliendid on firma eksisteerimise põhjuseks, nende maitse ja soovide muutumisega kaasneb keskkonna ebamäärasus. Konkurendid neid peab pidevalt jälgima, et leida nende tegevusele vastasmõju
makrokeskkond- üldised majanduslikud, poliitilised, sotsiaalkultuurilised, tehnoloogilised tingimused
Majanduslikud tingimused arvestavad intressimäärasid, inflatsiooni, üldist majandustsüklit. Poliitilised- üldine poliitiline stabiilsus ja ametlike ringkondade suhtumine ärisse.
Sotsiaalsed tingimused- tavad, väärtushinnangud
Tehnoloogilised tingimused- uued seadmed ja tehnoloogiad
globaalne keskkond- ülemaailmsed arengusuunad, globaalne konkurents ja tarbimisturg
On jõude, mis on juhtkonna kontrolli alt väljas ja mõjutab org käekäiku: majanduslik olukord, riigi poliitika, konkurentide tegevus, tehnoloogia areng, eelmiste juhtide poolt tehtud otsused. Ka parim juht pole kõikvõimas- sellist seisukorda nim. sümboolseks ja juhtkonna osa org edus või ebaedus on minimaalne.
Sisekeskkond-materiaalsed vahendid, tehnoloogia, juhtimine, struktuur, kehtivad eeskirjad, juhised, normid, inimesed ja nende suhted
4. Mintzbergi rollide jaotus (10 rolli)
suhtlemisega seotud rollid 3
tseremoniaalne- allkirjastamine , esinemised
juhtija - eestvedaja - tegeleb töötajate motiveerimisega
sidepidaja- koostegevused teiste juhtidega
infoga seotud rollid 3
info koguja, vastuvõtja- hangib teavet nii org seest kui väljast
info jagaja - vahendab ja korraldab info jagamist org sees
kõneleja- info andmine väljapoole org
otsustamisega seotud rollid 4
ettevõtja – uuendaja - püüab org probleemidele leida uusi lahendusi
ressursi jagaja- kuidas jagada vaimseid ja materiaalseid ressursse org
läbirääkija- sõlmib lepinguid peab kõnelusi
arusaamatuste lahendaja, korralooja- lahendab probleeme, mis ei allu tavapärasele lahendusviisile
5. organisatsioonikultuur ja selle tähtsus firma edu saavutamisel
org.kultuur on selle liikmete hulgas levinud eelduste, arvamuste ja väärtushinnangute kogum ja käitumisnormide kogum. Kujundab mängureegleid, vähendab formaalse juhtimise ja kontrollimise vajadust. On otseselt tajutav , nähtav – väljendub käitumiskultuuris, tunnustamises, edutamises, riietuses, töövahendites, ruumide kujundamises. Kaudselt tajutav- varjatud väärtushinnangud, suhtumine, tunded, vaimsus , moraal .
Org. kultuur on otseselt tajutav reaalsus: tunnustamine, karistamine, edutamine , koolitamine, uute töötajate valik, vastuvõtte ja vallandamine, tublide töötajate esiletõstmine, tähtpäevade ja kordaminelute tähistamine, käitumiskultuur, eetikareeglitest kinnipidamine, otsustamise protseduurid. Otseselt tajutavale kultuurile valdab mõju ka materiaalne keskkond: ruumide kujundus, sisustus , riietus, reklaamivahendid
Kaudselt tajutav on org. süvakultuur- avaldub in. Väärtushinnangutes, suhtumises, vamsuses, moraalis
Org. kultuuri tunnused :
Kultuur on antud org. ainuomane , iseloomulik
Suhteliselt stabiilne, muutudes tavaliselt aeglaselt
Pigem endastmõistetav kui sõnaselgelt kirjapandu
Terviklik, ühendades org üksikosi
Liikmete poolt heakskiidetud
Peegeldab tippjuhtkonda
6. millised tegurid mõjutavad juhi eetilist käitumist?
Eetika on üldtunnustatud kõlblusnorm. Juhieetika avaldusb otsustamisprotsessis, kui tekivad eetilised dilemmad- kuidas koheldakse töötajaid või kuidas koheldakse kliente, konkurente, partnereid , aktsionäre. Hea ja halva , õige ja vale vahel valimine.

Juhi eetikat mõjutavad 5 liiki tegurid; tema moraalne arengutase, individuaalsed iseärasused, org struktuurilised iseärasused, org kultuur ja eetika surve.

Moraalne arengutase võib olla: mõjutatud ainult hirmust vahelejäämise ees või isiklikust kasust, mõjutatud teiste ootustest (püüab täita tavapäraseid kohustusi millega ise on nõus), mõjutatud isikliku eetika põhimõtetest mis võivad vastata mitte rühmanormidele.
Individuaalsed iseärasused- väärtushinnangud kujunevad põhiliselt lapseeas ja nooruses ning määravad ära mis on õige mis vale. Ego tugevus- talitab enam moraali , kui teiste surve mõjul. Oma saatuse kontrolli tase- kas usub ise oma saatuse määramisse või allub välisjõudude mõjule.
Org struktuur- selged alluvusliinid suurendavad vastutust, ameti ja tööjuhendid vähendavad ebamäärasust ja suurendavad vastutust.
Org. kultuur- ktugev kultuur mõjutab juhte rohkem kui nõrk
7. Otsustamine. Otsustamisprotsess. Otsuste liigid
otsustamine on valikut tegemine erinevate tegevussuundade, probleemide lahendamisvõimaluste, toimimisviiside vahel. Otsustamine peab kindlustama eesmärkide saavutamise või sellele kaasa aitama .
Otsustamisprotsess:
 • probleemi määratlemine- probleemid on harva selget ära tuntavad , neile viitavad tunnused või tagajärjed. Lahendamata probleemide tagajärjed on uute probleemise põhjusteks.
 • otsuse kriteeriumite kindlakstegemine - määratleda millisele nõudele peab vastama
 • kriteeriumite hindamine- paigutada kriteeriumid (nõuded) pingeritta
 • alternatiivide väljaselgitamine, ehk valikuvõimalsuete väljaselgitamine
 • alternatiivide analüüs. Iga alternatiivi võrreldakse kriteeriumiga. iga võimalust võrreldakse nõudega
 • parima alternatiivi valik-kasut.rühmatööd
 • otsuse rakendamine. Otsus tehakse teatavaks neile keda see puudutab, kasuta rühmatööd
 • otsuse efektiivsuse määramine. Kui probleem jäi püsima: probleem võis olla ebaõigesti määratletud, alternatiivide valik oli ebapiisav, hinnangud polnud õiged, rakendamise vead
  otsuste liigid
  programmeeritud otsused- otsustamise reeglid on juba olemas jääb üle ainult nende järgi toimida. Juht seab otsustamise reeglid ja alluvad saavad teha ise otsuseid
  mitteprogrammeeritud otsused- erakorralistes, halvasti määratletavas olukorras ja neil otsustel on suur mõju org käekäigule. N. Uue vabriku ehitamine
  8.Koosolekute läbiviimise viisid. Rühmaotsustamine(eelised, puudused)
  Koosolekute läbiviimise viisid:
  Avatud arutelu- ettekandele järgneb arutelu
  Ajurünnak eriti sobiv uuenduste algatamisel
  Nominaalgrupi tehnika- grupi liikmed töötavad eraldi, kõik lahendused jaotatakse liikmetele , otsustatakse hääletamise teel
  Delfi otsustamine- eksperdid töötavad eraldi, tulemused koondatakse ja koond jagatakse kõigile laiali, et nad saaksid täiustada oma variante
  Dialektiline otsustamine- alternatiivide analüüs toimub alarühmades, otsustamine üheskoos
  Rühmaotsustamise eelised:
  Ideede ja ettepanekute mitmekesisus
  Alternatiivid pakutakse välja erinevate kogemuste ja taustaga inimeste poolt erinevast vaatenurgast nähtuna
  On võimalik koguda ja läbi vaadata suur hulk infot, on rohkem infot
  Töötajate otsustamisse kaasamine tagab otsuste aksepteerimise nende poolt
  Osavõtjatel on võimalik heita pilk probleemi kõige erinevatele tahkudele
  Rühmaotsused on vabad isiklikest eelarvamustest, sest nende aluseks on paljude seisukohtade kombinatsioon

  Rühmaotsustamise puudused


  Otsustamine võtab rohkem aega ja on kallis
  Mõned grupi liikmed ei pruugi otsust toetada
  Dominantsed isikud võivad otsuse vastuvõtmist mõjutada
  Mõned liikmed võivad oma huvid ülemuslikuks seada ja gruppi endale allutada
  Mõned liikmed võivad oma arvamust mitte väljendada vastuvaidlemist karta
  Oma kursis kinniolek hoolimata tõenditest, et see võib ebaõnnestuda
 • Plaanide liigid
  Plaan ehk kava määrab edasise tegutsemissuuna ja selle täitmiseks vajalikud tagatised
  vastavalt kasutusajale:
  pikaajalised (strateegilised) kuni 5 a
  vahepealse kestusega (taktikalised)
  lühiajalised (operatiivsed) kuni 1 a- võimalikult üksikasjalised ja täpsed, tegelevad alam ja keskastmejuhid
  vastavalt mõju ulatusele
  strateegiline plaan-seab üldised eesmärgid, haarab kogu org. tavaliselt 5 a või enamakstaktikaline plaan- on konkreetsem, tähtaeg on lühem
  operatiivne plaan-
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Juhtimise eksam vastustega #1 Juhtimise eksam vastustega #2 Juhtimise eksam vastustega #3 Juhtimise eksam vastustega #4 Juhtimise eksam vastustega #5 Juhtimise eksam vastustega #6 Juhtimise eksam vastustega #7 Juhtimise eksam vastustega #8 Juhtimise eksam vastustega #9 Juhtimise eksam vastustega #10 Juhtimise eksam vastustega #11 Juhtimise eksam vastustega #12 Juhtimise eksam vastustega #13 Juhtimise eksam vastustega #14 Juhtimise eksam vastustega #15 Juhtimise eksam vastustega #16 Juhtimise eksam vastustega #17
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 17 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-09-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 255 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Triipz Õppematerjali autor

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (2)

  tdaniel profiilipilt
  tdaniel: Olen failiga vägagi rahul. :)
  19:49 14-11-2016
  Poom profiilipilt
  Poom: Põhjalik
  18:37 07-11-2016


  Sarnased materjalid

  161
  pdf
  Juhtimise alused
  13
  doc
  JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA
  46
  docx
  Juhtimine vastused
  20
  doc
  Eksamiküsimused vastustega
  20
  docx
  Juhtimise kordamisküsimused
  21
  doc
  Juhtimine-juhtimisaluste eksami vastused
  16
  pdf
  JUHTIMISE EKSAMI kogukonspekt
  16
  docx
  Juhtimise alused

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun