Facebook Like

EXCEL - Tabelitöötlus (3)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
1. Exceli vaade 2
2.Põhilised mõisted 2
3.Töö alustamine ja lõpetamine 2
4.Töökeskkonna elemendid ja nende kohaldamine 3
5.Menüüde lühiülevaade 4
6.Menüüriba 4
7.Nupuribad 12
8.Põhitegevused lehtedega 12
9.Põhitegevused ridade ja veergudega 13
10. Enamkasutatavad hiirekursori tahendused 14
11.Aktiivne lahter ja lahtriplokid 14
12.Info sisestamine lahtritesse 14
13.Andmeseeriate sisestamine 15
14.Andmete märgistamise võimalused 15
15.Andmete redigeerimine 15
16.Lahtrite ühendamine 16
17.Tabeli kujundamine 16
18.Arvude kujutamine 17
19. Tabelite raamjooned 17
20.Töölehe lahtrite vormindamine 17
21. AutoFormat 20
22. Format Painter 20
23.Stiilid 20
24.Lahtrite vormistamine 21
25.Vead 21
26.Arvutamine valemite abil 22
27. Summeerimine 23
28.Valemi kopeerimine 23
29.Viited teistele toolehtedele 24
30.Tabelite ühendamine 25
31. Tingimuslik formaat 25
32.Lehekulje kujundamine enne printimist 26
33.Andmete illustreerimine graafikute abil 30
34.Graafiku loomine nõustaja abiga 31
35.Graafikute kujundamine 32
36.Piltide ja tabelite lisamine töölehele 35
37.Kleepimise lisavõimalused 35
38. Aadressid 36
39. Absoluut - ja suhtaadress 36
40.Segaaadressid 37
 • Exceli vaade
  Tabeliprogramm on keskkond, mis laseb sul töötada numbrite ja tekstiga suures lahtritejadas. Töölehel olevate andmete põhjal koostab Excel ka diagramme ja makrosid ning töötab kirjete või väljadena üles ehitatud andmebaasiga.
  Exceli faile nimetakse töövihikuteks. Üks töövihik mahutab nii palju lehti, kui parajasti mälusse mahub , ning need lehed on omavahel seotud nagu märkmikulehed. Lehed võib jagada töölehtedeks (tavaline arvutustabeli leht) ja diagrammilehtedeks (spetsiaalne leht ühe diagrammi hoidmiseks).
  Enamasti tuleb töötada töölehtedega, millest igaühel on täpipealt 65 536 rida ja 256 veergu . Read on nummerdatud ühest 65 536-ni, veergude tähiseks on tähed. Kõige esimene veerg on A, kahekümne kuues veerg Z, kahekümne seitsmes AA, viiekümne teine on AZ, viiekümne kolmas BA ja nii edasi kuni 256. veeruni (milles tähis IV ei ole mitte rooma number, vaid tähekombinatsioon!).
  Rea ja veeru ristumiskohta nimetatakse lahtriks. Kiire arvutus Excelis näitab, et kokku tuleb töölehe kohta neid lahtreid 16 777 216 – sellest peaks enamikule kasutajaist piisama. Igal lahtril on oma aadress, mis kosneb rea ja veeru tähisest, milles see lahter asub. Kõige ülemise vasakpoolse lahtri aadress on A1 ja kõige alumise parempoolse lahtri oma IV65536. Näiteks asub lahter K9 üheteistkümnenda veeru ja üheksanda rea ristumiskohas.
  Exceli lahtrisse võib sisestada numbri, teksti valemi või jätta see üldse tühjaks. Kõik teavad, mis asjad on numbrid ja tekst, kuid see valemi asi võib pisut segadust tekitada. Valem on Exceli eriline moodus teha arvutusi , kasutades seejuures teistes lahtrites asuvaid andmeid. Näiteks saab sisestada valemi, mis ütleb Excelile, et tuleb liita omavahel veeru A esimeses kümnes lahtris paiknevad arvud ning näidata tulemust valemit sisaldavas lahtris.
  Valemite puhul kasutatakse tavapäraseid aritmetikatehteid: + ( liitmine ), - (lahutamine), * ( korrutamine ), / (jagamine). Samuti saab kasutada spetsiaalseid sisefunktsioone, mis lasevad sul teha jalustrabavaid asju, ilma et seejuures pingutama peaksid. Näiteks on Excelis funktsioonid, mis liidavad terve andmeseeria, arvutavadruutjuuri, koostavad laenu tagasimaksmise graafiku ning näitavad kuupäeva ja kellaaega.
 • Põhilised mõisted
  Tööleht (spreadsheet) - joonitud ekraaniosa, mis on jagatud veergudeks ja ridadeks ning kuhu kasutaja koostab oma tabeli.
  Tabel salvestatakse faili, mille nime laiend on .xls.
  Rida (row) - tähiseks on number 1, 2, ..., 30, ...
  Veerg ( column ) - tähiseks on täht A, B, ..., Z, AA, AB, ...
  Lahter (cell) - rea ja veeru ristumiskoht. Igal lahtril on aadress, mille moodustavad veerutäht ja reanumber (A1, C5 jne.).
  Plokk - lahtritest ristkülik, tähistatakse vasaku ülemise ja parema alumise lahtri tähisega, eraldajaks on koolon (näiteks A1:H1, C2:K12 jne.).
 • Töö alustamine ja lõpetamine
  Töö alustamiseks valige START / ALL PROGRAMS / MICROSOFT OFFICE EXCEL. Avaneb programm Excel ja tühi vihik (Book 1).
  Töö lõpetamiseks on erinevaid võimalusi:
  • vihiku sulgemiseks valige menüüst File/ Close või klõpsake nupul Close Window .
  Kõikide vihikute korraga sulgemiseks avage menüü File, hoides samal ajal all klahvi ja valige menüüst Close All;
  • programmi sulgemiseks valige menüüst File/ Exit . Kui mõni avatud töö on salvestamata, küsitakse enne valjumist veel salvestamise kohta kinnitust.
 • Töökeskkonna elemendid ja nende kohaldamine
  Tiitelriba vasakus servas kuvatakse vihiku (kui vihik on ekraniseeritud) ning programmi nimi.
  Menuuribal menuu nimel klopsates avaneb rippmenuu, kust valige sobiv korraldus. Menuuriba paremas servas on lahter, mille abil saab teha paringuid Exceli spikrisse.
  Nupuribadele on valja toodud enamkasutatavad korraldused .
  Valemiriba esimeses pooles naidatakse aktiivse lahtri aadressi ja teises pooles aktiivse lahtri tegelikku sisu. Valemiriba ekraanile kuvamiseks/eemaldamiseks valige menuust View/ Formula Bar.
  Vihikus on kolm toolehte. Toolehele saab kohe alustada andmete sisestamist.
  Kerimisriba (de) abil on voimalik infot aknas kerida. Alumise kerimisriba vasakus servas naidatakse vihikus olevaid toolehti.
 • Menüüde lühiülevaade
 • Menüüriba
  File menüüs on järgmised käsud:
  • New - avab uue tabeli
  • Open - avab olemasoleva tabeli
  • Close - sulgeb parajasti aktiivse tabeli
  • Save - salvestab parajasti aktiivse tabeli
  • Save As - salvestab parajasti aktiivse tabeli uude faili (tabeli vana versioon jääb muutmata kujul alles)
  • Save Workspace - salvestab tööpiirkonna ekraanikuju (järgmine kord Excelisse sisenedes avatakse need tabelid , mis salvestamise ajal avatud olid ja paigutatakse nad ekraanile nii, nagu nad salvestamise ajal paiknesid)
  • Find File - saab faile otsida
  • Summary Info - saab vaadata ja muuta dokumendiga seotud informatsiooni
  • Page Setup - saab vaadata ja muuta lehekülje parameetreid
  • Print Preview - saab vaadata, kuidas näeb dokument välja trükikujul
  • Print - dokumendi välja trükkimine
  • Print Report - aruande trükkimine
  • Viimati kasutatud nelja dokumendi nimed
  • Exit - väljumine tekstitoimetist MS Word

  Edit menüüs on järgmised käsud:
  • Undo - tühistab viimati teostatud tegevuse
  • Repeat - kordab viimati teostatud tegevust
  • Cut - lõigatakse märgistatud andmed välja (kopeeritakse lõikelauale (clipboard) ja kustutatakse)
  • Copy - kopeeritakse märgistatud andmed lõikelauale
  • Paste - kopeeritakse lõikelaual olev tekst või tabel või pilt või .... teksti sisse alates jooksvast kursori positsioonist.
  • Paste Special - kopeeritakse lõikelaual olev informatsioon teksti spetsiaalses formaadis .
  • Fill - kopeeritakse andmeid või kirjutatakse märgistatud lahtritesse andmeid mingi arvutuseeskirja järgi
  • Clear - kustutatakse märgistatud tekst
  • Delete - kustutatakse lahter ( lahtrid ) või terve rida või veerg
  • Delete Sheet - töölehe kustutamine
  • Copy or Move Sheet - töölehe kopeerimine või ümbertõstmine samasse või uude dokumenti
  • Find - sümbolite järjendi otsimine tekstist
  • Replace - sümbolite järjendi asendamine teise sümbolite järjendiga
  • Go To - mingisse dokumendi ossa minemine
  • Links - saab tabelisse panna viite mingile failile
  • Object - saab dokumenti lisada mingi teise programmi toodangut

  View menüüs on järgmised käsud:
  • Formula Bar - sisestusrea sisse-välja lülitamiseks
  • Status Bar - olekurea sisse-välja lülitamiseks
  • Toolbars - nupuridade sisse-välja lülitamiseks
  • Full Screen - näidatakse/ei näidata dokumenti terve ekraani suurusena
  • Zoom - ekraanipildi suuruse muutmine
  • View Manager - dokumendile vaadete lisamine, kustutamine; dokumendi vaatamine eri vaadetes (vaade - ekraanipilt, s.t. kuidas dokumenti ekraanil näidatakse)

  Insert menüüs on järgmised käsud:
  • Cells - lahtrite, ridade ja veergude lisamine
  • Rows - rea lisamine
  • Columns - veeru lisamine
  • Worksheet - uue töölehe lisamine
  • Chart - diagrammi tegemine
  • Macro - makrode tegemine (makro on käskude järjend, makro käivitamisel täidetakse ükshaaval makrosse kitjutatud käsud)
  • Page Break - saab mingis kindlas kohas lehekülje vahetust teha
  • Function - funktsioonide lisamine
  • Name - mingile tabeli piirkonnale nime andmine
  • Note - mingi tabeli piirkonna kohta märkuse kirjutamine
  • Picture - saab dokumenti pilte lisada
  • Object - saab dokumenti mingi teise programmi toodangut lisada

  Kui Te soovite lahtri sisu või ridade või veergude formaati muuta, siis tuleks vastav osa ära märgistada ja seejärel valida formaadi muutmise käsk.
  Format menüüs on järgmised käsud:
  • Cells - lahtri(te) formaadi muutmine
  • Column - veer(g)u(de) formaadi muutmine
  • Row - rea (ridade) formaadi muutmine
  • Sheet - töölehele uue nime andmine; töölehe peitmine ja uuesti näitamine
  • Auto Format - võimalus muuta tabelit juba olemasoleva kujundusega tabeli sarnaseks (muudetakse tabeli kujundust)
  • Style - saab defineerida stiile, kuidas andmeid lahtrites näidatakse
  • Placement - mõnede joonistamise nupurea nuppude alternatiivid

  Tools menüüs on järgmised käsud:
  • Spelling - õigekirja kontroll
  • Auditing - on võimalik graafiliselt näha, milliste lahtrite sisu millistest sõltub (valemite illustreerimiseks)
  • Goal Seek - kui mingis tabeli lahtris on valemi abil välja arvutatud number ja on vaja, et see number oleks mingi kindel arv, siis saab kasutada Goal Seek-i abi: muudetakse mõne valemis kasutatava lahtri sisu väärtust (kui näiteks palgatabelis ületab töötajate palkade summa palkadeks mõeldud raha, siis Goal Seek-i abil saab kellegi palka vähendada nii, et raha jätkuks täpselt)
  • Scenarios - saab moodustada ühele tabelile mitu "stsenaariumi", s.t. anda mingi(te)le lahtri(te)le ühes stsenaariumis esimesed andmed, teises stsenaariumis teised andmed, kolmandas .... ja siis vaadata, mis juhtub tabelis olevate andmetega , kui aktiviseerida esimene, teine, kolmas, .... stsenaarium
  • Solver - sarnane Goal Seek-ga, kuid tunduvalt võimsam abivahend . Saab mingi valemit sisaldava lahtri sisule määrata max, min või kindla väärtuse ja lasta siis mõningaid valemis kasutatavate lahtrite sisu muuta, kusjuures saab ette anda, milliseks nende lahtite sisu võib muutuda (min, max, ....)
  • Protection - saab eraldi töölehti ning ka ekraanipilti muutmise eest kaitsta. Saab teha nii, et andmeid saab muuta ainult see, kes teab Teie poolt pandud parooli
  • Add-Ins - saab ära määrata, millised abivahendid on peale Exceli avamist saadaval (mida saab kasutada).
  • Macro - makrode käivitamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks
  • Record Macro - selliste makrode tegemiseks, kuhu kirjutatakse kõik Teie poolt tehtud tegevused (andmete sisestamine, formaadi muutmine, ....), kuni Te ei klõpsuta nupul STOP
  • Assign Macro -
  • Options - saab muuta programmi Excel konfiguratsiooni (sätinguid)

  Data menüüs on järgmised käsud:
  • Sort - andmete sorteerimiseks
  • Filter - andmete filtreerimiseks (näidatakse ainult neid andmeid, mis vastavad Teie poolt määratud nõuetele)
  • Form - saab kasutada andmete sisestamiseks-parandamiseks tabeli asemel ekraanivormi
  • Subtotals - arvutatakse märgendatud veergude vahesummad ja üldsumma ning lisatakae need summad tabelisse
  • Table - tabelid, kus lahtrite sisu arvutatakse etteantud valemi järgi. Saab jälgida, kuidas muutuvad andmed valemi või algandmete muutmisel
  • Text to Columns - teksti lahtritesse panemiseks
  • Consolidate - saab ühest või mitmest algallikast võetud andmetega opereerida (näiteks neid summeerida)
  • Group and Outline - andmete gruppeerimiseks (saab detailide vaatamist sisse-välja lülitada)
  • Pivot Table - erikujulise tabeli (Pivot Table) tegemiseks
  • Pivot Table Field - Pivot Table-s oleva välja muutmine
  • Refresh Data - Get External Data abil toodud andmete või Pivot Table-s olevate andmete värskendamine (kui lähteandmed vahepeal muutunud, siis vajalik nende värskendamine)
  • Get External Data - väliste andmete eksportimiseks

  Window menüüs on järgmised käsud:
  • New Window - avatakse parajasti aktiivse dokumendi jaoks uus aken. Tänu sellele on võimalik näha üheaegselt dokumendi eri osasid.
  • Arrange All - pannakse kõik avatud dokumendid üksteise kõrvale
  • Hide - peidetakse parajasti aktiivne tööleht
  • Unhide - tuuakse käsu Hide abil peidetud tööleht uuesti nähtavale
  • Split - saab jagada aktiivse akna kaheks osaks. Tänu sellele on võimalik näha üheaegselt
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  EXCEL - Tabelitöötlus #1 EXCEL - Tabelitöötlus #2 EXCEL - Tabelitöötlus #3 EXCEL - Tabelitöötlus #4 EXCEL - Tabelitöötlus #5 EXCEL - Tabelitöötlus #6 EXCEL - Tabelitöötlus #7 EXCEL - Tabelitöötlus #8 EXCEL - Tabelitöötlus #9 EXCEL - Tabelitöötlus #10 EXCEL - Tabelitöötlus #11 EXCEL - Tabelitöötlus #12 EXCEL - Tabelitöötlus #13 EXCEL - Tabelitöötlus #14 EXCEL - Tabelitöötlus #15 EXCEL - Tabelitöötlus #16 EXCEL - Tabelitöötlus #17 EXCEL - Tabelitöötlus #18 EXCEL - Tabelitöötlus #19 EXCEL - Tabelitöötlus #20 EXCEL - Tabelitöötlus #21 EXCEL - Tabelitöötlus #22 EXCEL - Tabelitöötlus #23 EXCEL - Tabelitöötlus #24 EXCEL - Tabelitöötlus #25 EXCEL - Tabelitöötlus #26 EXCEL - Tabelitöötlus #27 EXCEL - Tabelitöötlus #28 EXCEL - Tabelitöötlus #29 EXCEL - Tabelitöötlus #30 EXCEL - Tabelitöötlus #31 EXCEL - Tabelitöötlus #32 EXCEL - Tabelitöötlus #33 EXCEL - Tabelitöötlus #34 EXCEL - Tabelitöötlus #35 EXCEL - Tabelitöötlus #36 EXCEL - Tabelitöötlus #37 EXCEL - Tabelitöötlus #38 EXCEL - Tabelitöötlus #39 EXCEL - Tabelitöötlus #40
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 40 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-10-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 262 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor RailiV16 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  See fail on exceli tabelitöötlusprogrammi konspekt, kus on välja toodud põhilised mõisted, töökeskkonnaelemendid, enamkasutatavad hiirekursori tähendused, menüüriba ja nupuriba. Konspekt sisaldab palju vajaliku infot tabelitöötlusprogrammi kasutamiseks.

  Näiteks põhitegevused lehtede, ridade ja veergudega. Andmeseeriate sisestamine, märgistamine ja redigeerimine.Tabeli kujundamine, lahtrite vormistamine. arvutamine valemite abil. Graafiku loomine ja kujundamine.
  ja palju muud.

  excel , tabelitöötlusprogramm , exceli mõisted , exceli töökeskkonna elemendid , töökeskkonna elemendid , exceli menüüriba , exceli nupuriba , rida , veerg , lahter , lahtriplokid , andmeseeriad , andmete redigeerimine , arvud , exceli tabelid , vormindamine , autoformat , format painter , exceli stiilid , lahtrite vormistamine , arvutamine valemite abil , arvutamine excelis , summeerimine , valemi kopeerimine , töölehed , exceli töölehed , tabeli ühendamine , tingimuslik formaat , exceli graafik , graafik , graafiku kujundamine , graafiku loomine , exceli aadressid , absoluutaadress , suhtaadress , sega-aadress , segaaadress , segaaadressid

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (3)

  KasakT profiilipilt
  KasakT: Ideaalne materjal. See aitab mind tohutult exceli hindelise konspekti tegemisel! =)
  08:02 04-02-2011
  Spanky profiilipilt
  Henri Tamm: Väga informatiivne materjal exceli kasutamiseks.
  00:14 26-10-2016
  LyAnn profiilipilt
  LyAnn: väga põhjalik ekseli algtutvustus algajatele :)
  12:00 14-09-2012


  Sarnased materjalid

  58
  xlsx
  Tabelitöötlus
  40
  xlsm
  Excel tabelid
  50
  xls
  EKodutöö-Tabelitöötlus-KT
  146
  xlsx
  Excel 2-Kontrolltöö
  24
  doc
  Access
  575
  docx
  Nimetu
  46
  doc
  Arvuti tark- ja riistvara
  24
  rtf
  Wordi kasutusjuhend  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun