Sõnu seletav sõnaraamat

Psühholoogia on andnud oma panuse käitumise uurimisega, sotsioloogid on palju uurinud organisatsiooni struktuuri ja organisatsioonisisest koordineerimist, majanduslik analüüs on seotud mitmete otsustamisteooriatega. Erinevad teooriad uurivad organisatsioonide ja keskkonna vahelisi suhteid, mis aitab kaasa nii teooriate paljususele ja komplekssusele kui ka kontseptuaalse ühtsuse puudumisele selle fundamentaalsetes alustes.
Psühholoogia on paljuski statistilise iseloomuga teadus ja tema aines piirneb tihtipeale subjektiivse maailmaga, seega on tal majanduses, poliitikas, õiguspraktikas,sotsiaalsetes suhetes jm täita eelkõige abistav, otsinguid suunav, konsulteeriv ja otsuseid ette valmistav funktsioon. Psühholoogia toetub eelkõige filosoofiale, neurofüsiloogiale ja matemaatikale.
Psühholoogia - *..uuris eeskätt info vaimset töötlemist *…huvitab,kuidas inimesed loovad maailma kujundeid enda sees, oma peas *Šveitsi psühholoog Jead Piaget on uurinud milliseid vaismeid operatsioone lasped teatud vanuses teevad *..esindajate all on seega teadmiste omnandamione õppise teel,nende korrastamine,teadmise organiseerits inimese mälus.

Psühholoogias on praeguseks jõutud eelkõige prototüübiteooria ja komponenditeooria aktsepteerimisele, ent ajaloolises arengus on neid tähenduse teooriaid olnud rohkem. Vaatleme kõigepealt ajaloolise käsitluse raames kolme tähenduse teooria – tähenduse referentsuse teooria, kujunditeooria ja entsüklopeedilise teooria olemust.
Psühholoogia - [WWW] http://www.enop.ee/tpi/randmann/materjal/HHP3170%20%205.%20Motivatsioon.pdf (12.11.2011) Siirde, V. 2011. Organisatsioonikäitumine - [WWW] http://www.e- ope.ee/_download/euni_repository/file/1882/Enesekontrolltest_MOODLE.zip/course_ files/5_teema_Eestvedamine_toeoemotivatsioon_siirdeviimane.pdf (12.11.2011)
Psühholoogias on laialt teada Eddinghausi illusiooni, mille korral ümbritsetakse kaks sama raadiusega ringi ringikujuliste kroonlehtedega, mille ühe omad olid suuremad ja teise omad aga väiksemad. Enamus inimesi näeb ringi, mille ümber on suuremad kroonlehed, väiksemana ringist, mille ümber on väiksemad kroonlehed.

Psühholoogia on teadus mis käsitleb psüühika olemust, selle arengu seaduspärasusi ning avaldumisvorme 4.Nüüdisaegse teadusliku psühholoogia rajajaks on Wilhelm Wundt (16. august 1832 – 31. august 1920 )ta rajas 1879. aastal Leipzigi ülikooli ajuurde esimese psühholoogiliste uuringute labori.
Psühholoogia – “teadus on organiseeritud teadmised, tarkus on organiseeritud elu” teadusena on psühholoogia võimatu, sest inimhinge mõistmine on inimesele võimatu, kuna kõik arutlused inimese kohta saavad alguse väitest “mina olen”, mis on empiiriline mitte ratsionaalne väide.
Psühholoogia on välja kasvanud inimese uudishimust iseenda ja teda ümbritseva maailma nähtuste vastu. Allpool on toodud üks võimalik kogum küsimusi, mida uudishimulik inimene psühholoogia poolt käsitletavate probleemide ja valdkondade kohta esitada võiks:

Psühholoogia on tihedalt seotud teiste teadustega, nt. arstiteadusega, filosoofiaga, ka pedagoogikaga (koolipsühholoogid) ja isegi tehnikateadustega (tööstuspsühholoogia). Siiski säilib igal teadusharul oma eripära uurimisobjektide ja meetodite näol.
Psühholoogia nõrkus on halb verifitseeritavus (tõesuse kontroll) ja piiritlemata usaldusväärsus.Paljud käibetõed ja müüdid on osutunud vääraks ja sageli on nad omavahel otseses vastuolus(„leidmaks tõde, vaata silma“ vs „valetaja silm ei pilgu“).
Psühholoogias on emotsioonide käsitlus tunduvalt laiem, kui tavakäsitluses, hõlmates peale selle, mida inimene ise tunne, mitmeid teisi tegureid, nagu näiteks emotsioone põhjustavaid sündmusi ja tegevusi, mida see hingesesiund inimest tegema paneb.

Psühholoogia – käitumist seletatakse,kui ajus toimuvate keemiliste ja bioloogiliste protsesside tulemust. Uuritakse erinevate eri aju osade rolli, mitmesuguste ainete ja välistegurite mõju aju funktsioonile. Aju uurimine tänapäeva tehnikaga.
Psühholoogia – teadus käitumisest ja psüühilistest protsessidest (vaimseid protsesse e psühhikat). Teaduse ja praktilise töö valdkonnana püüab seletada, ennustada , modifitseerida ja parandada inimese elu ja seda maailma, kus nad elavad.
Psühholoogias on neile juhtinud tähelepanu Sigmund Freud oma teoses “Unenägude tõlgendus”. Tema meelest on “unenäod kuninglikuks teeks mõistuse teadvustamata aktiivsuse juurde”. Freud eristas unenägudes manifestset ja latentset sisu.
Uni

Psühholoogia on teadus , mis käsitleb vaimseid protsesse ja käitumist ning nendevahelisi seoseid. Teadusliku psühholoogia algust arvestatakse aastast 1879 , mil Wilhelm Wundt rajas esimese eksperimentaalpsühholoogia laboratooriumi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Psühholoogia harud - -- *Biopsühholoogia(käitumine ajus toimuvate keemiliste ja bioloogiliste protsesside tulemusena) *Eksperimentaalpsühholoogia(maailma aistmine, tajumine, õppimine ja sellest mõtlemist) *Isiksusepsühholoogia( inimkäitumine, inimesi eristav käitumine) *Koolipsühholoogia(õppimisega kohanemine, õpilaste emotsionaalsed probleemid) *Sotsiaalpsühholoogia( inimeste suhtlemine, kuidas inimesed üksteist mõjutavad)
Psühholoogiaks nimetatakse tavakeeles ka: 1) Mitmesuguseid arvamusi psüühika kohta, sõltumata nende teaduslikkusest; 2) Kõike psühholoogide tegevusega seonduvat; 3) Mingi teatud inimese või raamatutegelase psüühika eripärasid.

Psühholoogia on teadus, mis uurib inimeste ja loomade tundeelu, hineolukorda ja hingeseisundit. Esimene psüholoogialaane teos Aristoteles „Hingest“ Ice-breaker psühholoogiline tegevus inimestevaheliste barjääride murdmiseks
Psühholoogia on teadus, mis uurib psüühikat • psühholoogia on teadus, mis uurib käitumist ja psüühilisi protsesse • psühholoogia on teadus, mis käsitleb vaimseid protsesse ja käitumist ning nendevahelisi seoseid
Psühholoogia – teadus, mis käsitleb vaimseid protsesse ja käitumist ning nendevahelisi seoseid. Psüühika – organismi võime peegeldada ümbritsevad keskkonda ning vastavalt sellele muuta oma käitumist.

Psühholoogias on motivatsiooniga seotud küsimusi lahendatud palju ning välja töötatud on ka mitmeid motivatsiooniteooriaid nagu näiteks: aktivatsioon, inimvajaduste hierarhia ning kognitiivne lähenemine.
Psühholoogias on välja töötatud erinevad õppimisstrateegiad lähtuvalt inimeste psüühilistest eripäradest  Selgitage enda jaoks välja olulised õppeained ning vähemolulised õppeained.
Psühholoogia on teadus inimese psüühikast (teadus, mis uurib inimese (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldamise viise). See on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest.

Psühholoogia on interdistsiplinaalne, huvitav on uurida mitte puhast psühholoogiat vaid mingit tegevust, nt äri muusikaga (??) Kirikuõpetaja nõustab samuti nagu psühholoogki.
Psühholoogia üldine ehk tunnetuslik funktsioon on mõista inimese olemust, teda liikuma panevaid jüude, psüühika ja käitumise seaduspärasusi, teadvuse mehhanisme ja piirvõimeid.
Psühholoogia e. Alfred Adler varajaste eluaastate mõju isiksuse arengule psühhoanalüüs Carl Jung Biheiviorism John Watson Uurida saab seda, mis objektiivselt vaadeldav.

Psühholoogiateaduses on palju tegeldud vahendite leidmise ja loomisega selleks, et annete olemust tõhusamalt uurida ning neid võimalikult õigesti ja täpselt kindlaks määrata.
Psühholoogia - Ressurss- varud, Demograafiline- Delegaat- esindaja, teadus psüühikast, tagavarad; demograafiaga seotud, saadik vahendid, rahvastiku tuluallikad, raha
Psühholoogias nimetatakse igavuseks psüühilist seisundit, mis on seotud emotsioonidenäljaga. Sellesse kategooriasse kuuluvatel noorukitel on kadunud või tunduvalt

Psühholoogiakirjanduses on näiteks toodud Meriline Machi, Kelle IQ oli 230, Albert Einsteinil aga oli see summa 173. Seega on loovus ja IQ punktisumma eri nähtused (1: 123).
Psühholoogias on tavaks 5 % juhuslikkust e 0,05 e 1/20 osa. Bioloogilistes teadustes kõige liberaalsem määr on 0,1 e 10% ; puudutab tulemuste interpreteerimist.
Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat/ teadus, mis uurib inimese hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise.

Psühholoogia – on teadus inimese ja loomade käitumisest – süstematiseeritud info ja teadmised, teoreetilised seisukohad, terminioloogia, eksperimendid.
Psühholoogia aine - > Mõiste tuleneb kreeka keelest (“psyche” – hing, “logos” – õpetus). “Hinge” asemel tänapäeval kasutusel “psüühika”.
Psühholoogia on teaduslik ja seda on võimalik teaduslikult tõestada, aga pseudoteadus on enamasti pettus ja seda pole võimalik teaduslikult tõestada.

Psühholoogia uurimisobjektiks on psüühika. Psüühika on elutegevuse spetsiifiline avaldusvorm, mille otstarbeks on elusolendi (kui psüühika kandja) parem kohanemine.
Psühholoogia on vaid üks võimalik vaatenurk konfliktidele, ta ei analüüsi majanduslikke, poliitilisi, ühiskondlikke ja muid võimalikke põhjusi.
Psühholoogia - > tuleneb kreeka keelest (psyche -hing, logos -õpetus). Hinge asemel tänapäeval kasutusel psüühika.

Psühholoogia on teadus, mis kasutab käitumuslikke ja muid tõendeid mõistmaks inimese (ja muude liikide) käitumist juhtivaid sisemisi protsesse.
Psühholoogia – on teadus, mis käsitleb psüühika olemust, arengu seaduspärasusi, avadusvorme ning psüühika osa looduses ja ühiskonnas.
Psühholoogia on kahe vastandi süntees: ühel pool on spirituaalne (vaimne) eneseteadmine ja teisel teaduslik teadmine psüühika toimimisest.

Psühholoogia on piiratud oma võimalustes anda hinnanguid usulistele nähtustele, sest kirjeldab seda üksnes fenomenoloogilisest seisukohast.
Psühholoogia on üks vaatenurkadest konfliktidele, kuid ta ei käsitle neid põhjuseid mis on ühiskondlikud, poliitilised või majanduslikud.
Psühholoogia - alased teadmised ja uurimused võimaldavad täpsemalt analüüsida kahte esimest—individuaalsust ja gruppe organisatsioonis.

Psühholoogia õp – Psüh õp põhi seisukohad võtsid nad üle Aristoteleselt. Epik väitsid, et ini tekib maailmast väga erinevaid tajupilte.
Psühholoogia on teadus, mis käsitleb psüühika olemust, avaldumisvorme, toimimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas.
Psühholoogiaga on otseselt seotud vaimne tervis, mis sisaldab endas toimetuleku uskumust ja enese-vaartuse ning enese-tõhususe naitajaid.

Psühholoogia on teadus, mis käsitleb psüühika olemust, arengu seaduspärasusi, arenguvorme ning psüühika osa inimeses ja looduses.
Psühholoogia ON TEADUS, mis uurib psüühika olemust, avaldumisvorme, toimimise seaduspärasusi ning selle osa looduses ja ühiskonnas.
Psühholoogia – tänapäeva psühholoogia teoreetikud tammuvad paigal, sest nende hüpoteese pole võimalik tõestada ega ümber

Psühholoogias on tavaks artikli lõpul esitada täielikud viited refereeritud materjalidele (s.t. täielik pealkiri kaasaarvatud).
Psühholoogia on teadus, mille eesmärgiks on elusolendite mõistuse-psüühika (mind) ja käitumise mõistmine ning seletamine.
Psühholoogia - esindaja puudub, palju erinevaid- käitumine (ajus toimuvate keemiliste ja bioloogiliste protsesside tulem)

Psühholoogia ajaloos on toodud välja, et kõige olulisemaks inimest loomast eristavaks tunnuseks on see, et inimesel on mõistus.
Psühholoogia – teadus, mis käsitleb inimese ajas toimuvaid vaimseid protsesse, käitumist ning nende vahelisi seoseid.
Psühholoogia mõiste - Psühholoogia on teadus, mis uurib inimese ( ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise.

Psühholoogia - teadus, mis uurib psüühikat, mis käsitleb vaimseid protsesse ja käitumist ning nendevahelisi seoseid.
Psühholoogia on teadus, mis uurib inimese ( ja looma) hinge-ja vaimuelu ning selle olemust ja sellega seotud protsesse.
Psühholoogia on teadus, mille abil uuritakse ja püütakse selgitada miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad.

Psühholoogiateadus on tihedalt seotud mitme teise teadusega, ehkki ta erineb neist oma uurimisobjekti ja meetodite poolest.
Psühholoogia on teadus käitumisest ja system) ehk pea- ja seljaaju ning käitumise aluseks olevatest protsessidest.
Psühholoogiasse on Jungi mõistetest võetud eelkõige kompleksi, ekstravertsuse, introvertsuse ja arhetüübi mõiste.

Psühholoogiasõnastikutes on hüperaktiivsust kirjeldatud kui tähelepanematust, impulsiivsust, kõrgendatud liikumisaktiivsust.
Psühholoogiakursuse raames on oluline õppida ka kesknärvisüsteemi (KNS), kuna selles toimub kogu elutalitluse regulatsioon.
Psühholoogia def - Psühholoogia on teadus mis kirjeldab, seletab, prognoosib, vajadusel muudab inimese käitumist.

Psühholoogiapuu tüveks on üldpsühholoogia ehk psühholoogiaharu, mis uurib täiskasvanud normaalse inimese psüühikat.
Psühholoogia on jaotatav olmepsühholoogiaks, filosoofiliseks psühholoogiaks ja teaduslikuks psühholoogiaks.
Psühholoogial on täita eelkõige abistav, otsinguid suunav,konsulteeriv ja otsuseid ette valmistav funktsioon.

Psühholoogiateadus on arenenud üha uute ja uute probleemide püstitamise ja nende osalise lahendamise tulemusena.
Psühholoogia on teadus, mis käsitleb inimese vaimseid protsesse ja käitumist ning nende vahelisi seoseid.
Psühholoogia on teadus, mis uurib inimese (ja loomade) hinge- ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise.

Psühholoogia - hingeteadus inimese sisemaailmas toimuvatest protsessidest, käitumisest ja suhtlemisest.
Psühholoogia – organismide seksuaalse käitumise uurimine (inimesed, aga ka loomad), indiviidi tasand
Psühholoogia seisukohalt on sotsiaalselt norme ületav vägivaldne käitumine üldjuhul normist hälbiv käitumine.

Psühholoogia - teadus inimese psüühikast (sündmus kellegi peas / vaimsed ja hingelised tegevused).
Psühholoogia on vaimsete protsesside ja käitumise kirjeldamine tuginedes teaduslikele meetoditele
Psühholoogiakirjanduses on motiivi mõiste leidnud erinevat kord kitsamat, teinekord laiemat tõögendamist.

Psühholoogial on keskne koht teaduste seas – nii bioloogiline kui ühiskondlik olend on inimene.
Psühholoogia valdkonnas on mälu protsess, mille andmed on kodeeritud, säilitatud ja võimalikud taastada.
Psühholoogia on hingeteadus, millel on väga erineivaid viise ja teooriaid, kuidas seda uurida.

Psühholoogia on teadus, mille eesmärgiks on elusolendite käitumise mõistmine ja seletamine.
Psühholoogiaprof - ks valiti Aleksander Kaelas, kes oli esimene eesti soost kutseline psühholoog.
Psühholoogia keeruku - Betts, G. T., Neihart, M. (1988/2009). sest. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Psühholoogia on teadus, mis käsitleb psüühika arengu seaduspärasusi ning avaldumisvorme.
Psühholoogia on nii metoodiliselt kui ka sisuliselt rakenduslikule aluseks ja lähtekohaks.
Psühholoogias on saadud uuringute käigus väga häid andmeid inimese ajataju olemuse kohta.

Psühholoogia – teadus, mis uurib psüühika seaduspärasusi, olemust ja avaldumisvorme.
Psühholoogia on teadus. Teaduses uuritakse seda, mida organismid meeleorganitega ei taju.
Psühholoogiale on iseloomulik mitmete paradigmaatiliste lähenemiste tekkimine eri aegadel.

Psühholoogia - teadus, mis uurib psüühikat ja käitumist ning nende vahelisi seoseid.
Psühholoogiast on teada mitmeid teadvuse häiritusega seotud fakte ajukahjustuste korral.
Psühholoogia on teadus, mis kirjeldab, seletab, prognoosib ja vajadusel muudab inimese

Psühholoogia õpetaja on spetsialist, kes peab tundma psühholooigiat ning peab olema ka kraad.
Psühholoogial on abistav, otsinguid suunav, konsulteeriv ja otsuseid ette valmistav.
Psühholoogia on teadus, mis uurib ja käsitleb inimeste psüühikat ja käitumist.

Psühholoogias on pea igal nähtusel ja probleemil kaks poolt, nii ka kakskeelsusel.
Psühholoogias on hulk erinevaid motivatsiooniteooriaid, mis täiendavad ülksteist.
Psühholoogias on palju erinevaid valdkondi, mida iseloomustavad erinevad olemused.

Psühholoogias tähendab valge värv helgust, puhtust, tagasihoidlikkust, õiglust.
Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimsed protsesse ehk psühhikat.
Psühholoogias on tehtud arvukaid ktaeid iseloomujppni mitmelt aluselt rühmitada.

Psühholoogia on teadus, mis uurib hinge- ja vaimuelu olemust ja avaldumisviise.
Psühholoogia on filosoofiast välja kasvanud aga on filosoofiale palju andnud.
Psühholoogias on vähe kehtivaid seaduseid ja nende hulk on ajaga vähenenud.

Psühholoogia on teadus käitumise ja psüühiliste protsesside uurimisest.
Psühholoogia – uurib üksikindiviidi lahus tema sotsiaalsest keskkonnast
Psühholoogia - on teadus, mis uurib psüühikat ja selle seaduspärasusi.

Psühholoogia - uurib inimese hingeelulisi nähtuseid ja sellest tulenevat
Psühholoogia on teadus, mis uurib käitumist ja psüühilisi protsesse.
Psühholoogiale omaselt on üldisele mõistele arvukalt erisuguseid definitsioone.

Psühholoogia on tõestanud, et vaba tahe on väljamõeldis, illusioon
Psühholoogia arengus on erinevatel aegadel domineerinud erinevad vaatenurgad.
Psühholoogia juured on antiikkultuuris ja idamaade spirituaalses mõtlemises

Psühholoogia on teadusharu, mille sisu ei ole üheselt defineeritud.
Psühholoogias on näiteks kümmekond erinevat agressiivsuse teooriat.
Psühholoogiale on Jung andnud arhetüübile psühholoogilise mõtte.

Psühholoogia gümnaa - Tartuensis 3. Tartu: Tartu Ülikooli Kir- siumile.
Psühholoogia on teadus inimese psühhikast(levinuim deffinits.
Psühholoogia on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest.

Psühholoogia ON ÕPETUS hingeelu nähtustest ja käitumisest.
Psühholoogia on võimalik eksperimentaalse teadusena (Wundt);
Psühholoogia olemus - kasvatusteaduse psühhologiseeritud käsitlus.

Psühholoogias on isiksuse teema olnud päevakorras pikka aega.
Psühholoogia on alati osa sellest kultuurist kuhu ta kuulub.
Psühholoogias on vägivald füüsiline agresiivne käitumine.

Psühholoogia on võimalik ratsionaalse teadusena (Herbart).
Psühholoogias on nartsissismil siiski väga täpne sisu.
Psühholoogia on traditsiooniliselt uurinud indiviidi.

Psühholoogia – muuta hingelist kogemust avaramaks.
Psühholoogiale teene - tõi eksperimentaalse aluse panijaid.
Psühholoogias on selline olukord negatiivne kontroll.

Psühholoogia on helilooja tähelepanu keskpunktis.
Psühholoogias on matemaatika rakendatav (Fechner);

Psühholoogia - hingeelu, hingelaad, psüühika
Psühholoogiat on palju mõjutanud muud rahvad.

Psühholoogia on teadus inimese psüühikast.
Psühholoogia on ka osa minu kõnekunstist.

Psühholoogia vanas - Kreekas. Natuurfilosoofid.
Psühholoogia - pedagoogilises teaduses.
Psühholoogiaks nimetatakse tavakeeles ka:

Psühholoogia on dünaamiline teadus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto