Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Jooniselt on näha, et Rolle'i teoreemi eeldused on täidetud: funktsiooni graafik on pidev ja diferentseeruv (graafik on ilma teravate nurkadeta ehk sile) ning f(0) = f (10) = 0. Kehtib ka Rolle'i teoreemi väide: leidub puutepunkt c (antud juhul c = 5), milles f'(c) = 0. Selles punktis on antud f-ni graafiku puutuja paralleelne x-teljega nagu see on ka näha kõrvaloleval joonisel.
Jooniselt 6 on näha, et ujujate seas on 25 inimese seas kümme inimest, kes kellel ei ole silmanägemine hea. Võrdlemaks tavainimesi ja ujujaid võeti teiseks võrdlemisobjektiks USA- s läbiviidud uuringu tulemused, millest selgus, et 75 % täiskasvanud inimestest vajasid teatud abivahendeid, et näha korralikult ehk nende silmanägemine ei olnud täielikult korras (Haddrill, 2010). Praegusel korral on see protsent ujujate seas 40, kuid tuleb arvestada ka asjaolu, et enamus küsitletutest oli noored.
Jooniselt on näha, et s cos α = h − h0 , mis annab töö valemiks A = mg ( h − h0 ) = E p − E p 0 , (5.29) kus E p on keha potentsiaalne energia trajektoori lõpp-punktis ja E p 0 potentsiaalne energia alguspunktis. Järelikult ei sõltu töö keha liigutamisel raskusjõu väljas keha trajektoorist, vaid ainult potentsiaalsete energiate vahest keha alg- ja lõpp-punktis.

Jooniselt 5 on näha, et kuni selle ajani mõjutas Eesti siseturisti tulekut peamiselt ilm (suur kõikumine aastast aastasse). 2001. aasta ilusad ilmad tõid Pärnusse aga viimast korda suurima hulga siseturiste – 270 000. Kui välis- külastajate hulk on pidevas ja suhteliselt stabiilses kasvutendentsis, siis eestlaste külastused on peale murdepunkti järjekindlas languses.
Jooniselt on näha, et mida hiljem sama rahasumma tuleb, seda vähem väärtuslik see on. Annuiteedi nüüdisväärtuse jaoks võib kasutada ka annuiteedi nüüdisväärtuse intressifaktori (present value interest factor annuity – PVIFA) tabelit (tabel 4). Intressifaktor avaldub: t n  1  (2.59) PVIFAi , n = ∑   . t =1 1 + i 
Jooniselt on näha, et kasulik töö tekib ringprotsessil siis, kui kokkusurumine toimub madalamal rõhul, kui paisumine. Et väiksem rõhk antud ruumala juures tähendab madalamat temperatuuri, tuleb töötavat gaasi enne kokkusurumist jahutada, pärast kokkusurumist aga soojendada.

Jooniselt on ka näha, et õunte ja pirnide saagikus kõigub 2-aastase perioodi vältel, mis ongi seletatav üleaasta kandvate sortidega. Kirssidel ja ploomidel suuri iga-aastasi kõikumisi ei ole, on mõned saakide suurenemise perioodid 1993. aastal ja selle sajandi algul.
Jooniselt 3 on näha, et kui liinid Paide-Eesti ja Püssi-Eesti on väljas, siis on süsteemis tõsine pingeprobleem. Sindi alajaamas pinge 247,42 kV, Paide alajaamas 249,83 kV ja Kiisa alajaamas 258,13 kV. Kõik need on alla lubatava taseme ning vajavad kompenseerimist.
Jooniselt on näha, et kera iga sfäär ( pind ) on nagu ( ülesvõte ) mingisugusest kindlast ajahet- kest. Ja kui tõepoolest liikuda mööda raadiust ( näiteks tsentri poole ), siis satuksime sellistesse kera sfääridesse, mis oleksid teistsugustes ajahetkedes.

Jooniselt on näha, et inimsilm ei reageeri lühematele lainetele, kui on violetsel valgusel (ultravalgus), ja pikematele lainetele, kui on punasel valgusel (ultravalgus). Enamiku loomade silmade valgustundlikkus asub samas lainepikkuste vahemikus kui inimeselgi.
Jooniselt on näha, et Rootsi, Soome, Venemaa ja Läti on ikkagi põhilised sihtkohad kuhu müüakse teenuseid ja/või kaupu kõige rohkem, tuleneb ka sellest, et need eelnevalt nimetatud on ka kõige lähemal ning arvatavasti kõige odavam transpordi võimalus.
Jooniselt 4 on näha, et naissoost vastajate hulgas mängitakse palju rohkem Bingo/Viking/Keno Lotot. Kiirloteriid mängitakse naissoost ja meessoost vastajate hulgas enam-vähem võrdselt, kuid protsent on siiski veidi kõrgem naissoost vastajate hulgas.

Jooniselt 49 on näha, et < kui graafik lõikab y -telge ( x = 0), siis y(0) = 20 =1; < liikudes x-telge mööda paremale, s.t. kui x läheneb positiivses osas lõpmatusele, läheneb ka 2x lõpmatusele, s.t. kasvab piiramatult: lim 2x ' 4 .
Jooniselt on näha, et omakapitali rentaabluse ja omandikordisti vahel on pöördvõrdeline seos. See tähendab, et kui ettevõte kasutab vähem võõrkapitali ning omandikordisti kahaneb, suurendab see omakapitali rentaablust.
Jooniselt on näha haljasala jaotumist erinevateks aladeks: lineaarne haljastus, kohvik-terass, päevitusala, laste mänguala Hoonestuse poolt: hoonestus on tiheda asustusega linnakeskkonna lahutamatu kujunduselement

Jooniselt on nälra. et pidewalitluse Sl puhul talub nrootor rrimimomenti vaid nirnikįiruseĮ. Kiiruse väirenenrise] jahtumistingirriused haļvenevad ning koos sellega väheneb ka rnootori poolt talutav koornrus.
Jooniselt on näha, et hariduskulutuste tase SKP-s langes sujuvalt 2002–2007, mille järel tegi kahe aasta jooksul hüppe ning seejärel langes uuesti kuni 2011. aastani, pärast mida hakkas jälle tõusma.
Jooniselt on näha, et dioodtüristori võib vaadelda ka koosnevana kahest transistorist. Väikese rakendatud pinge korral on dioodtüristori vool nullilähedane, kuna teda läbib ainult siirde j2 vastuvool.

Jooniselt 1 on näha, et kumulatiivne tulude jaotus absoluutse võrdsuse korral erineb tegelikust kumulatiivsest jaotusest ja siin võib järeldada, et tulud on jaotatud ühiskonnas väga ebavõrdselt.
Jooniselt 3 on näha, et kõige rohkem voodikohti majutusasutuste kohta oli 2003 aasta jaanuaris (u 37 kohta majutusasutuse kohta) ning alates sellest on keskmine kõikunud umbes 13 voodikoha ulatuses.
Jooniselt 3 on näha, et aastate jooksul on kvintiilide suhte kordaja vähenenud ning aastatel 2007-2009 seisis see suhteliselt stabiilsel tasemel – vahe oli viiekordne. (Säästva ... 2011, 70)

Jooniselt on näha, et nadiirpunkti lähedal asuvate maastikupunktide nihe on väga väike (joonis 11). Punktide reljeefist tingitud nihkumised asetuvad piki nadiirpunktist väljuvat kiirt.
Jooniselt on lihtne näha, et võimalikud on täpselt kaks punkti: või . Kui meile on aga antud keerulisem võrrand nagu lehekülje alguses, on joonise abil lahendamine juba päris raske.
Jooniselt on selgelt nähtav tiiva painutus põhjustatud osade elastsuse tõttu, mis on valmistatud komposiitidest. Komposiitist paindlikul tiival on parimad aerodünaamilised omadused.

Jooniselt on näha, et alguses antakse stardibitt ( S 0), seejärel seitse infobitti (1110111) ning siis lõppu paarsusbitt, mille väärtus hetkel 0 kuna ühtesid on arvus paarisarv.
Jooniselt on näha, et piima toodang on tõusnud iga aastaga kõrgemaks, v.a. 2002.aastal, kuid käesoleval aastal korraliku söötmise juures on võimalik see tagasiminek tasa teha.
Jooniselt on näha, et päripinge korral on sõltuvus lineaarne (alates lävipingest - ca 0.6 V) ning vastupinge võib minna väga suureks, ilma, et vastuvool tõuseks märgatavalt.

Jooniselt on välja jäetud naftatööstus, sest selle sektori ebatavaliselt kõge väärtus (325 865 eurot) ei ole Venemaa tööstuse üldist taset arvestades kindlasti esinduslik.
Jooniselt on näha, et tasakaalu jõudmiseks kuluv aeg on pikem, kui migratsiooni kiirused on asümmeetrilised (m-id). 16. Osata interpreteerida Fst=1/(1+4Nm) graafikut ja valemit.
Jooniselt on näha, et mida suurem on kogutoodangu kõvera (TP) tõus, seda suurem on piirtoodang (MP). Meie näites on piirtoodang maksimaalne, kui kasutatakse ühte töötajat.

Jooniselt on hästi näha, et toiduspetsialistide kodupiirkond on keskmiselt suurem kui lehetoidulistel primaatidel, hoolimata nende toitumissalkade ja isendite toiduvajadusest.
Jooniselt 3 on näha ka seda, et Saaremaal majutatud jagunevad Eesti ja välisriikide turistide osas enamvähem võrdselt, kõikudes vaid mõne tuhande majutatu piires.
Jooniselt 1 on näha, et ettevõtted suhtlevad oma vahendajatega, tarbijate ja üldsusega samal ajal kui vahendajad suhtlevad omakorda oma klientide ning avalikkusega.

Jooniselt 1 on näha, et tüdrukute tulemus oli kõikides klassides praktiliselt sama, kuid poiste hulgas on regulaarseid ajalehelugejaid vanemaks saades aina vähem.
Jooniselt 4 on näha Klaipeda sadamas käideldud kauba struktuurijaotust. Joonis 4. Klaipeda sadamas aastal 2013 käideldud kauba struktuurijaotus (Port of Klaipeda)
Jooniselt 1 on näha, et kõik pinged oli simulatsiooni käivitamisel lubatud piirides, ehk 330 ± 10%. Kõige madalam pinge on Tartu alajaamas, kus on 335,48 kV.

Jooniselt on näha, et majapidamised kulutavad ühe osa oma sissetulekutest maksudele ja teise osa ettevõtete poolt pakutavate kaupade ja teenuste ostmisele.
Jooniselt on näha, et 2009. aastal oli Estravel AS omakapitali rentaablus väike, kuid tõusis oluliselt 2010. aastal, 2011. aastal langes see taas pisut.
Jooniselt on näha, on Jamaica IAI arenenud suhteliselt samas tempos kui Ladina-Ameerika ja Kariibimere regiooni IAI, kuid jääb ikkagi sellele alla.

Jooniselt 1 on näha, et Saare Maakonna rahvastiku osatähtsus kogu Eesti rahvastikust on ca 2,5%. Osatähtsus on vaikselt kuid järjepidevalt langenud.
Jooniselt on näha, et graafi ühest äärmisest tipust pääseb teise kahtepidi: kas läbides kõik alumised servad või läbides ka ülemist tippu.
Jooniselt 3 on näha , et 40% inimestest kasutavad Colgate hambapastat kogu aeg.See on arvatavasti tingitud sellest ,et nad on selle tootega rahul.

Jooniselt 10 on näha, et suurimad muutused toimusid 1990ndate alguses, mil vaid aastatel 1993 ja 1994 vähenes rahvaarv rohkem kui 7000 võrra.
Jooniselt on näha, et 2008. aastal oli üldine tendents baaskasvutempol tõusta – see on seotud otseselt SKP langemisega kriisiaastatel.
Jooniselt 3 on näha, et meessoost vastajate hulgas populaarseim hasartmäng oli kiirloterii, mida on mänginud 73,3% meessoost vastanutest.

Jooniselt on näha, et positiivse kõrguskasvu puhul on nihe nadiirpunktist eemale, negatiivse kõrguskasvu puhul aga nadiirpunkti poole.
Jooniselt on näha, et elliptiliste galaktikate hulgas leidub rohkem selliseid, mille pöörlemisteljed on peaaegu risti filamentidega.
Jooniselt on näha, et kogukulud ei hakka kunagi nullist, sest alati on olemas fikseeritud kulud, mille suurus ei olene tootmismahust.

Jooniselt 1 on näha, et hõivatute osakaal Saaremaal on viimase kümnendi jooksul olnud kuni 10% väiksem, väljaarvatud 2010 aastal.
Jooniselt 4 on näha, et keskmine palk Saare maakonnas on viimase kümnendi vältel jäänud Eesti keskmisest kuni 11% väiksemaks.
Jooniselt on ka näha seda, et kui kanalit kodeerida lisaks veel ühe koodiga, siis ei ole enam tulemuste nii suurt paranemist.

Jooniselt on näha, et väntvõlli pöördenurga korral 900 (kus kolb pikapeale põhjustab silindri hülsi kulumist ovaalseks.
Jooniselt 2 on näha et Saare maakonnas on 5 ja enama töötajaga ettevõtteid võrreldes Eesti keskmisega samuti vähem loodud.
Jooniselt on näha, et noorte inimeste osakaal on rahvastikupüramiidis 14 kuni 24 aastatel väike, mis on kindlasti tingitud

Jooniselt on näha, et Kiviõli 1. Keskooli õpilaste õpiharjumused vajavad muutmist, et õppimist efektiivsemaks muuta.
Jooniselt on näha, et r sin α võrdub jõu mõjusirge lühima kaugusega punktist O, tähistame selle samuti tähega l.
Jooniselt 5 on näha, et kolmanda klassi õpilastest 18% ei esita enesele õppides mitte kunagi küsimusi ega vasta neile.

Jooniselt on näha seda, et mida pikema lõigu liigub keha hyperruumis mööda x-telge, seda kaugemale see ajas liigub.
Jooniselt on näha, et l0>l. Siit järeldub, et vedellast, vaba pinna olemasolu korral, halvendab laeva püstuvust.
Jooniselt 1 on näha et vaadeldava perioodi vältel on nii saabujate kui ka lahkujate hulgas domineerinud siseränne.

Jooniselt 1 on näha, et plaatlohel tekib kalduasetatud takistus, ning see takistus on suunatud ülesse ja taha.
Jooniselt 3 on näha, et suure enamuse sellest kaubamahust moodustas teras ning erinevad roostevabad metallid.
Jooniselt 2 on näha, et igale x väärtusele vastab täpselt üks y väärtus – tegemist on funktsiooniga.

Jooniselt on näha, et iga täiendav ühik pitsat toob endaga kaasa üha väiksema koguse lisanduvat kasu.
Jooniselt 5 on näha, et 2012. aastal jaotusid 0-14 aastaste ja 65+ aastaste vanusegrupid peaaegu võrdselt.
Jooniselt on näha, et põhilise osa moodustab lämmastik, seega on koldegaasid õhuga üpris sarnased.

Jooniselt on näha, et ükski jõud ei anna antud olukorras x-teljele projektsiooni, seega saame 5
Jooniselt 12 on näha, et sellise koormuse lisandudes langevad pinged väga palju alla lubatud piiri.
Jooniselt 5 on näha, et auto- ja sporditeemad on poiste seas vanusest sõltumata väga populaarsed.

Jooniselt 1 on näha, et Eestis kasvab interneti kasutajaskond hüppeliselt, alates 1992. aastast.
Jooniselt on näha, et enim meeldib õpilastele lugeda põnevikke, populaarsed on veel krimkad,
Jooniselt on näha, et objektid on jadaskeemil kastidena või kujutisena punktiirjoonte tipus.

Jooniselt on näha, et läbitud teepikkused s on võrdelised kaugustega r pöörlemisteljest.
Jooniselt on näha, et õpilaste poolt antud vastused ühtivad kirjandusest saadud andmetega.
Jooniselt on näha, et kui kaldpinna kaldenurk on teada, avalduvad komponentjõud järgmiselt

Jooniselt on näha, et nooremates klassides loetakse ajakirju ajaliselt vähem kui vanemates.
Jooniselt on näha, et laineharjad ja –põhjad liiguvad seetõttu kiirusega v paremale.
Jooniselt on näha, et dioodtüristori võib vaadelda ka koosnevana kahest transistorist.

Jooniselt on näha, et vaid 2 inimest kõigist vastanutest magavad öösiti üle 8 tunni.
Jooniselt 18 on näha, et õpilased teavad üsna palju agressiivse väljanägemise kohta.
Jooniselt on näha, et 96% (70 )küsitletutest omab arvutit ja ainult 4% (3) eii oma.

Jooniselt 5 on näha elektrijuhtivuse muutused Undi paisjärve vees uurimisperioodil.
Jooniselt 5 on näha, et pinged on normaalsed. Aktiivkaod antud võrgus on 19,6 MW.
Jooniselt 6 on näha, küsitlusele vastasid üsna võrdselt poisse ja tüdrukuid.

Jooniselt 11 on näha, et Tallinna rahvaarvu muutus antud perioodil on analoogne.
Jooniselt on näha, kuidas on omavahel seotud langemisnurk ja peegeldumisnurk
Jooniselt 1 on näha, et Osaühingu tegevuses valitseb selgelt kaks suunda.

Jooniselt on näha ka põlemiskambri mõju keskmisele efektiivrõhule.
Jooniselt on näha, et 2009. aasta suvi on olnud väga sademeterohke.
Jooniselt on näha seda, et x`-koordinaat on seotud x-koordinaadiga:

Jooniselt 3 on näha, et kõikide sõlmede pinged on normi piirides.
Jooniselt 11 on näha peamisi põhjuseid hasartmängude mängimisel.
Jooniselt on näha süsiniku vähenemise arv aastate möödudes.

Jooniselt on näha, et otsitav lahendihulk on L = ]–0,5; 2[.
Jooniselt on näha, et saematerjali osakaal on üsna väike.
Jooniselt on n¨ha, et graafikul puudub k˜rgeim punkt.

Jooniselt on näha, et võrk on infoplokke ”täis”.
Jooniselt 1 on näha, et kõik piged on normi piirides.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Jooniselt 1 on näha, et uuringus osalenute vastajate vanus oli 53% ulatuses alla 20 aasta. Rohkelt vastajaid oli ka 20 – 25-aastaste vanusegrupis (22%). Teistes vanuseastmetes oli juba vähem vastajaid.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun