Sõnu seletav sõnaraamat

Dialoogakna pa - remas alanurgas näidatakse, kuidas valitud tekstistiil välja näeb (vaikimisi tähestiku mõned algustähed, aga kui allpool olevasse redaktoriboksi kanda suvalised märgid ja käivitada käsunupp Preview, siis näidatakse nende kirjapilti). Redaktoriboks Height: näitab teksti kõrgust. Kui kõrguseks võtta null, siis tegelikku kõrgust küsitakse teksti igakordsel kirjutamisel joonisele, vastasel juhul seal enam kõrgust ei küsita.
Dialoogiaknas on 6 vahekaarti: Tiitlid (ingl. Titles) – dia- grammi pealkirja ja telje- nimede tekstiread, Teljed (ingl. Axes) – telgede kujuta- mine (näit. kas näidata või mitte, või hoopiski x-telg aja- teljena), Ruudujooned (ingl. Gridlines) – koordinaatjoonte kujutamine, Legend – legendi asukoht, Andmesildid (ingl. Data Labels) ja Andmetabel (ingl. Data Table) – andmetabeli kuvamine diagrammi all, legendi kuvamine.
Dialoog – tegelaskõne ja paralingvistilised märgid; remarktekst – dialoogis verbaliseerimata elemendid; paratekst – žanrimääratlus, aja- ja kohamääratlus Draama – näitekirjanduse tähenduses, peamiselt on 1 põhiline dramaatika žanr tragöödia ja komöödia kõrval, tähendus kujunes 18.saj keskel, draamateater on sõnateatri tähenduses

Dialoog on oluline kujutusvahend kirjanduses (eriti draamas), kuid samuti ka massimeedias (näiteks põhineb sellel intervjuu, vestlus). didaktiline teos – ilukirjanduslik teos, mis on teadlikult moraliseeriv või õpetav. Näiteks Nicolas Boileau (1636–1711) "Luulekunstis" (1674) esitatakse oma aja luuleteooria põhilisi seisukohti.
Dialoogis on nelja tüüpi reegleid: 1) kõneviisi reeglid (veenmise korral küsimused, kinnitused, väited) 2) kahekõne reeglid (kelle, on kuidas lubatud juhtida kõneviisi) 3) kohustuse reeglid (kellel ja kuidas lasuvad kohustused ja õigused) 4) lõppreeglid ( mis määrab tulemuse ,kaotuse või võidu)
Dialoogaknal on veel käsunupp Unload, kuid AutoLISP-keelseid protseduure maha laadida ei saa (vt. ka lk. 28). Laaditud protseduuri käivitamist käsitletakse leheküljel 38. Laadida saab ka käsurealt lausega (load “failinimi”) (nimelaiend .lsp tuleb ära jätta!). Näiteks võib protseduuri Sahk.

Dialoogi aluseks on enamasti olukord, kus tegelased omavad erinevat infot või vaatepunkte, nii et neil tekib vajadus kõnelemiseks. Kahekõne sõltub:  tegelaste arvust,  tegelaste ühiskondlikust positsioonist, iseloomust, meeleolust,  konkreetsest kõnelemissituatsioonist.
Dialoogikastid on mõeldud arvutile mingi ülesande täitmisel lisainfo andmisel Vaimise märgitud valikunuppu ümbritseb raam,arusaamatu dialoogiakna saab sulgeda sulgemisnupist • Kerimisroba võimaldab aknas olevat infot liigutada,võib olla horisontaaselt ja vertikaalselt.
Dialoog on oluline kujutusvahend kirjanduses (eriti draamas), kuid samuti ka massimeedias (näiteks põhineb sellel intervjuu, vestlus). 9. Draama - üldmõistena näidend, kitsamas tähenduses tõsise sisu, keerulise konflikti ja elulise sündmustikuga näidend.

Dialoogivorm tähendab seda et teksti räägivad vaid tegelased(mitte jutustaja). Autor saab lisada selgitavaid märkusi teksti, et lavastaja, näitlejad ja lavastajad jm saaks autori nägemusest paremini aru. Neid märkusi nimetatakse remarkideks.
Dialoogiboksis on tekstiväli, kuhu käsutaja saab tippida sisestatava väärtuse, ning kaks nuppu OK ja Cancel (vt jaotis 1). Kui käsutaja klõpsab nuppu OK või vajutab klahvile Enter, omistatakse tekstiväljas olev väärtus antud muutujale.
Dialoogilne kõne – Suur osa argipäevast suhtlusest leiab aset dialoogi vormis - kaks või enam osapoolte osalejaid. Kõneaktid on nüüd situatiivsed- tihedalt seotud selle konkreetse olukorraga, kus suhtlus toimub.

Dialoog on tihedalt seotud tegevusega, selle areng on sihipärasem, üleminekud kunstiliselt motiveeritud jne. • Draama ja teatri omavaheline erinevus kõnes: üks on kirjalik, teine aga suuline.
Dialoogilisus – teksti põhiosa moodustab tegelaskõne 2. Tegevuslikkus – sisemine struktuur on keskendatud tegevuse ümber 3. Olevikulisus – sündmused leiavad aset siin ja praegu
Dialoogaknal on veel üks kasulik käsunupp – Show details või Hide details, mille abil saab dialoogakent suurendada, lisades talle veel mõned väljad, või siis uuesti vähendada.

Dialoogid on Traat kirjutanud Tartu kõnemurdes, aga hiljem leidub ka mõne tegelase puhul ka Eesti kirjakeeles fraase (näiteks kohtutäitur Pettai rääkis kirjakeeles).
Dialoogiline kõne on valdavalt reaktiivne, spontaanselt teiste kõnelejate ütlustele reageeriv, sageli leiab kasutamist ehholaalia ja öeldu muudetud sõnastuses ülekordamine.
Dialoogi aluseks on vastava valdkonna (maailma) parim teadmine, rahvusvahelise kogemuse analüüs, Eesti kohta käiv usaldusväärne andmestik ja selle üldistused.

Dialoog on vastastikune. Varem polnud uuritavatel üldse sõnaõigust kaasa rääkida, hiljem õigused kasvavad, dialoogiline arusaam on üks samm selles.
Dialoogsüsteem on arvutiprogramm, mis suudab inimesega teatud teemadel loomulikus keeles kõne või teksti vahendusel suhelda (ALFRED - teadis, mis kinodes on)
Dialoog – kahekõne (kahe või enama isiku kõne)Remark – näidendi autori selgitav märkus, juhis lavastajale, näitlejale või lavakujundajale.

Dialoogid on lihtsad ja rahvalikud. "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad" (1893) räägib talurahvaülestõusust Liivi sõja ajal.
Dialoog on seotud situatsiooni ja kõnelejate omavaheliste suhetega – ei saa analüüsida tegelastest ja olukorrast eraldiseisvana.
Dialoogistseenides on Michel pidevalt liikvel, kõndides kas ringi, edasi-tagasi või siis näppides vestluse ajal erinevaid ettejuhtuvaid asju.

Dialoogi – laialdase viljelemise algataja; ta on esimene antiikfilosoofia suurkuju, kelle teosed on peaaegu täielikult säilinud.
Dialoog on nt suhtlus, milles üks inimene küsib ja teine vastab või räägivad kaks sõpra vaheldumisi eelmise päeva peost.
Dialoogi aluseks on enamasti olukord, kus tegelastel on erinev info või erinevad vaatepunktid, nii et neil tekib vajadus kõnelemiseks.

Dialoogis on nimetatud järgmised abivahendid: kepp, küünarkepid, kaenlaalused, kargud, tugiraam, rulaator, ratastool, tõstuk.
Dialoogi - kast Show Table Kuvab Kuvab päringuruudus- märgistatud Ripploend päringu tiku rea Total välja liikidega omadused
Dialoogi aluseks on enamasti olukord, kus tegelased omavad erinevat infot või vaatepunkte, nii et neil tekib vajadus kõnelemiseks.

Dialoogaknas on näidatud sisemällu laaditud joonetüübid, kusjuures pidevjoon (tüübinimega Continuous) on alati laaditud.
Dialoog ehk kahekõne oli algselt kõne kahe isiku vahel, nüüd aga kahe või mitme isiku vahel ristlev kõnelus.
Dialoogis on Hermogenes vaate poolt, et keel on konventsionaalne, Kratylos aga seda, et keel põhineb inimloomusel.

Dialoog – autor esitab oma vaateid mõne targa vaidluse kujul vastasega või vestluse näol õpilastega.
Dialoog on tihedalt tegevusega seotud, tema areng on sihipärane, üleminekud kunstiliselt motiveeritud.
Dialoogides on tema vestluskaaslaseks tihti Sokrates ise, kelle ideed on Platon oma suu kaudu edasi kandnud.

Dialoog - Napi, näiliselt -tegelased: Stephen Dedalus, Leopold Bloom, Marion Bloom juhuslikud laused.
Dialoog on läbi, hakatakse jooksma laulu saatel, kui osja saab nõela kätte, siis rollid vahetuvad.
Dialoogil ehk kahekõnel. Selle kaudu antakse edasi teose tegevustik ning kangelaste tunded ja mõtted.

Dialoogimetafooris on uurija dialoogis selle kultuuriga, mida ta uurib, see on mõlema poolt aktiivne protsess.
Dialoogi alus on olukord, kus tegelastel on eri info või vaatepunkt, nii et tekib kõnelemiseks vajadus.
Dialoog pimeduses – see pole mitte ainult dialoog sõbraliku giidihäälega, vaid suuresti ka iseendaga.

Dialoogilne kõne on kontekstiline. Nt üksikud väited, ütlused, hinnangud on tihedalt seotud teistega.
Dialoog - tööta grupis - paku välja ideed - ole valmis kuulama kriitikat - küsi / vasta
Dialoog – ehk kahekõne (kr. k dialogos „vestlus“) on kahe isiku omavaheline vestlus.

Dialoogiline kommunikatsioon on inimestevaheline suhtlemine, kus rääkija ja kuulaja rollid vahelduvad.
Dialoog on oluline kujutusvahend kirjanduses(eriti draamas), kui ka massimeedias.
Dialoog - monoloog lisab usutavust. Mõjub vaid siis, kui on läbinisti huvitav.

Dialoogide peategelane on Sokrates, kelle suu läbi Platon enamasti oma tõekspidamisi esitas.
Dialoog - Dialoog ehk kahekõne on kahe või enama isiku omavaheline vestlus.
Dialoogikastid on mõeldud arvutile mingi ülesande täitmisel lisainfo andmiseks.

Dialoogis on mitteverbaalsel suhtlemisel sama suur tähtsus kui verbaalselgi.
Dialoogiline – luuakse pilt millestki, mille peab kuulaja-lugeja ära arvama.
Dialoog - kahekõne 6.Kõik omad joped ja kotid võib jätta garderoobi.

Dialoog monoloogis – kui tegelane midagi mõtleb, siis kirjanik annab seda edasi.
Dialoog – kahekõne; Platoni teosed vestlustena filosoofide vahel
Dialoog on elav uurimiskogemus koos inimestega ja inimeste vahel.

Dialoog on üsna absurdne, haakumised on ootamatud ja imelikud.
Dialoog - kahekõne; kõnelus kahe või mitme tegelase vahel.
Dialoog - tegelaskõne, lisanduvad paralingvistilised märgid

Dialoog on võõra kõne peegeldus suulises või kirjalikus
Dialooge ehk kõiki neid meetodeid, mis stimuleerivad vaimu.
Dialoogid on koostatud vaheldumisi eesti ja hispaania keeles.

Dialoog - ehk kahekõne on kahe või enama isiku kõnelus
Dialoogiakna make - Table, kuhu tipitakse uue loodava tabeli nimi.
Dialoogid on kas väga pikad ja ülepaisutatud või napid.

Dialoog - Kahe või enam inimese vahel toimuv kõnelus.
Dialoog – kahekõne (kahe või enama isiku kõne)
Dialoog harmooniline – kandev osa pausidel, atmosfääril.

Dialoog - kahekõne Näit. Intervjuu, vestlus.
Dialoogide tõttu on seda raamatut ka huvitavam lugeda.
Dialoog – kahe või enama inimese vestlus

Dialoogina – filosoofide mõttevahetustena.
Dialoogid on ka välja mõeldud koha peal.

Dialoog - kahe või enama inimese kõne
Dialoogid on huvitavad ja kaasahaaravad.
Dialoog - filosofeerimise vormiks.

Dialoogiaken on üldjoontes järgmine:
Dialoogid on kõik jutumärkides.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Dialoogaken on avatav ka ikoonilati Object Properties ikoonilt Layers, samuti rippmenüü Format valikuga Layer….

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõiste



Kirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto