Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • MIS ON UURIMISTÖÖ ?
 • Mis on probleem ?
 • Kuidas seada eesmärki ?
 • MIS ON UURIMISTÖÖ ?
 • Mis on probleem ?
 • Kuidas seada eesmärki ?
 • Mis on koolilapsel muret ?
 • Mis on koolilapsel muret ?
 
Säutsu twitteris
Tallinna Saksa Gümnaasium
TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND
Õppematerjal
Koostajad:
Ivi Olev
Harry Sepp
Anu Tuulmets
Tallinn 2012

SISUKORD


SISUKORD 2
1. MIS ON UURIMISTÖÖ? 3
1.1. Mis on probleem? 3
1.2. Kuidas seada eesmärki? 3
2. UURIMISTÖÖ JUHENDAMINE JA KOOSTAMINE 4
2.1. Uurimistöö juhendamine 4
2.2. Uurimistöö koostamine 5
3. UURIMISTÖÖ ÜLESEHITUS 6
3.1. Pealkiri ja tiitelleht 6
3.2. Võõrkeelne kokkuvõte 6
3.3. Sisukord 6
3.4. Sissejuhatus 7
3.5. Põhiosa peatükkidena 7
3.5.1. Ülevaade probleemi käsitlustest kirjalikes allikates 8
3.5.2. Uurimismetoodika 8
3.5.3. Tulemused ja arutlus 10
3.6. Kokkuvõte 11
3.7. Kasutatud allikate loetelu 11
3.8. Lisad 12
4. UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE 13
4.1. Üldnõuded 13
4.2. Tiitelleht 14
4.3. Sisukord 16
4.4. Viitamine ehk allikate näitamine 17
4.4.1. Viitamise põhireeglid 17
4.4.2. Viitesüsteemid 18
4.5. Allikakirjete koostamine 19

1. MIS ON UURIMISTÖÖ?


Uurimistöö on kirjalikult vormistatud töö, milles õpilane näitab iseseisva mõtlemise võimet. Uurimistöö eeldab oskust informatsiooni leida, eristada olulist ebaolulisest, kogutud materjali süstematiseerida, analüüsida, tulemusi interpreteerida ning järeldusi teha. Varem ilmunule tuleb natuke uut teavet lisada, st midagi ise välja uurida. Uurimistöö pole referaat, kus antakse üksnes kokkuvõtlik ülevaade avaldatud tekstidest.
Selleks, et kirjutada uurimistööd, peab olema probleem või huviobjekt, mida või keda uuritakse. Ka kirjanduse põhjal koostatud uurimistöö erineb referaadist selle poolest, et uurijal on probleemipüstitus.

1.1. Mis on probleem?


Probleem on lahendust nõudev küsimus või raskesti lahendatav ülesanne. Teiste sõnadega uurimisülesanne. Uurimistöö teostaja peab enesele ise püstitama küsimused, valima neist välja jõukohasemad ning leidma iseseisvalt ( juhendaja toetusel) vastused.

1.2. Kuidas seada eesmärki?


Töö kirjutajal peab olema kindel eesmärk, mida ta tahab oma tööga öelda/näidata, kuhu ta tahab välja jõuda. Kui probleem on olemas, on vaja see lahendada. Üldjoontes ongi lahendus uurimistöö peamiseks eesmärgiks.
Sõltuvalt probleemipüstituse viisist võib olla eesmärgiks leida vastus uurimisküsimusele, koostada süsteemne ülevaade valitud vaatepunktist lähtudes; leida seos tegurite vahel; selgitada välja põhjused, mõju, mõjutavad tegurid; luua (analüüsi-, hindamis- vms) mudel, hinnata millegi toimivust, tõhusust jne.

2. UURIMISTÖÖ JUHENDAMINE JA KOOSTAMINE

2.1. Uurimistöö juhendamine


Õpilane valib juhendaja vastavalt teemale , mida juhendaja on nõus juhendama. Juhendaja kinnitab oma nõusolekut allkirjaga. Ühe kuu jooksul pärast teema kinnitamist on nii õpilasel kui õpetajal õigus koostööst loobuda . Loobumise korral teeb õpilane või juhendaja direktsioonile vastavasisulise kirjaliku avalduse, mille vaatavad läbi ainetevaheline uurimistööde komisjon ning direktsiooni esindaja.
Reeglina on uurimistöö juhendajaks Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetaja. Juhul, kui õpilane tahab võtta juhendaja väljastpoolt TSG-d, peab oma kooli juhendaja töö kujunemisprotsessiga kursis olema.
Töö kirjutaja:
 • otsib teemakohase kirjanduse ja allikad;
 • töötab välja uurimistöö metoodika;
 • analüüsib uurimismaterjali sisuliselt;
 • annab töö käigus perioodiliselt aru juhendajale;
 • vastutab töös esitatud andmete õigsuse eest;
 • vormistab töö nõuetekohaselt;
 • kaitseb töö kaitsmiskomisjoni ees.

Töö juhendaja:
 • aitab formuleerida töö eesmärgi ja struktuuri;
 • aitab koostada uurimistöö programmi ja kalenderplaani;
 • annab suuna teemakohase kirjanduse ja algallikate otsimiseks;
 • konsulteerib õpilast uurimistöö käigus;
 • korraldab vajaduse korral suhtlemist õpilase ja konsultandiga;
 • kontrollib töö valmimist osade kaupa;
 • suunab töö sisulist ja kirjalikku vormistamist;
 • hindab õpilase töö protsessi.

2.2. Uurimistöö koostamine


Töö koostamise põhietapid on järgmised:
 • Õpilane valib õpetajate poolt koostatud teemapangast endale huvipakkuva teema ja võtab ühendust vastava teema välja pakkunud õpetajaga (ehk juhendajaga).
  Juhul, kui õpilasel on endal välja pakkuda uurimistöö teema, leiab ta ise õpetajate hulgast juhendava õpetaja.
 • Õpilane tutvub juhendaja soovitatud ja enda poolt leitud vastavasisulise kirjandusega antud teema kohta ning koostab referaadi, kirjeldades teiste tehtut.
 • Koos juhendajaga sõnastatakse probleem.
 • Koos juhendajaga kavandatakse uurimus ja koostatakse kava (plaan), ka ajakava .
 • Õpilane viib läbi uurimuse, vaatluse, andmete kogumise jne.
 • Õpilane analüüsib saadud tulemusi ja vormistab need uurimistööks.
 • Õpilane valmistab koos juhendajaga ette uurimistöö kaitsekõne.
 • Uurimistöö kaitsmine.

  3. UURIMISTÖÖ ÜLESEHITUS

  3.1. Pealkiri ja tiitelleht


  Töö pealkiri olgu väga hoolikalt läbi mõeldud. See peab osutama uurimisobjektile, probleemipüstitusele ja käsitluse mahule ega tohi lubada rohkem kui töö hõlmata suudab. Informatiivsuse ja täpsuse saavutamiseks on uurimistööde pealkirjad pigem pikad kui lühikesed.
  Tiitellehel peavad olema järgmised andmed: õppeasutuse täielik nimetus, töö pealkiri, töö tüüp (uurimistöö, referaat vms), koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi, töö valmimise koht ja aasta. Tiitellehe vormistust vt ptk 4.2.

  3.2. Võõrkeelne kokkuvõte


  Töö juurde lisatakse võõrkeelne kokkuvõte (õpilane valib ise, millises keeles). Kokkuvõtte pealkirjaks on uurimistöö pealkirja tõlge valitud keelde, pealkirja all on autori nimi ja selle all vastavalt keelele „Zusammenfassung” või „Summary” või … Kokkuvõtte pikkus on 1–2 lehekülge.
  Kokkuvõtte ülesandeks on anda lugejale, kes ei valda keelt, milles töö on koostatud, lühidalt ülevaade kogu tööst: eesmärk, käsitletav probleem, uurimismetoodika, tulemused, järeldused ja tehtud ettepanekud.
  Kokkuvõttes tuleks pöörata erilist tähelepanu terminoloogilisele täpsusele. Vajadusel lisatakse kõige olulisemad arvandmed , joonised vms.

  3.3. Sisukord


  Sisukord kirjeldab töö struktuuri. See sisaldab iga alaosa pealkirja ja vastavat lehekülje numbrit.

  3.4. Sissejuhatus


  Sissejuhatusel on järgmised peamised ülesanded:
 • Teema valiku põhjendamine. Põhjenduse parimaks viisiks on sisuline argumentatsioon, mitte kellegi kolmanda arvamusele apelleerimine (õpetaja pakkus sellise teema välja ja arvas , et see on huvitav).
 • Töö eesmärgi sõnastamine: millisele probleemile otsitakse lahendust, millisele küsimusele otsitakse vastust, mida nähakse uurimistöö lõpptulemusena.
 • Eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesannete sõnastamine.
 • Töö ülesehituse selgitamine .
 • Kasutatavate andmete ja metoodikate lühitutvustus.
 • Mõne peamise kirjandusallika mainimine (soovituslik).
  Sissejuhatuses võib autor tähelepanu juhtida nendele töö koostamisel ilmnenud asjaoludele, mille teadmine aitab lugejal töö sisu paremini mõista. Sellisteks asjaoludeks võivad olla näiteks kogutud andmete esinduslikkuse ja hankimisega kaasnevad probleemid, aga ka isikute või institutsioonide nimetamine, kellelt on saadud abi töö kirjutamisel . Tuleb silmas pidada, et sissejuhatuses ei tegelda püstitatud ülesannete lahendamisega, seda ei kuhjata üle arvudega; üldjuhul ei ole vaja välja tuua teema valikuga seonduvaid isiklikke motiive.
  Heaks tooniks on sissejuhatuse lõpus tänada kõiki töö valmimisele kaasa aidanud isikuid.

  3.5. Põhiosa peatükkidena


  Töö põhiosas käsitletakse lahendusteid töö sissejuhatuses püstitatud eesmärgi saavutamiseks ja esitatud probleemide lahendamiseks. Üldjuhul on soovitatav probleemide käsitlemisel liikuda üldisemalt ( teoreetilised lähteseisukohad, uurimismetoodika) konkreetsemale kogutud andmete analüüsile.
  Uurimistöö peaks sisaldama järgmisi osi:
 • ülevaade probleemist ja selle taustast, varasematest käsitlustest ja uuringutest kirjalike allikate põhjal (see, mis oli enne olemas);
 • omapoolne uurimus – uurimismetoodika, uurimistulemused;
 • arutlus – tulemuste interpreteerimine ja järelduste tegemine,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #1 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #2 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #3 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #5 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #7 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #8 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #9 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #10 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #11 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #12 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #13 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #14 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #15 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #16 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #17 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #18 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #19 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #20 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #21 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #22 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #23 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND #24
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-01-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 9 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor siliah Õppematerjali autor

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  32
  doc
  ÜLIÕPILASTE UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND
  56
  pdf
  Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend
  46
  pdf
  Uurimistöö koostamise juhend
  40
  doc
  Loo KK uurimistöö koostamise juhend
  52
  doc
  Tööde vormistamise juhend
  41
  doc
  Uurimistöö kirjutamise juhend
  16
  doc
  REFERAADI KOOSTAMISE JUHEND
  64
  doc
  Uurimistööde korraldamine

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun