Sõnu seletav sõnaraamat

Aktivakonto jäägi ehk lõppsaldo (S1) leidmisel perioodi lõpul liidetakse jäägile perioodi algul ehk algsaldole (S0) antud perioodil suurenemisega seotud majandustehingute summa ehk deebetkäive (DK) ja lahutatakse antud perioodil vähenemisega seotud majandustehingute summa ehk kreeditkäive (KK). Lähemalt saab tutvuda aktivakontoga näites 1. Lühidalt märkides leitakse aktivakonto saldo järgmisest seosest:
Aktivatsioonidomeen – mutatsioon võib viia aktivatsiooni puudulikkuseni ja sellest tuleneva puuduliku või mittetoimuva transkriptsioonini ja kuidas mutatsioonid ühes või teises neist mõjutavad transkriptsiooni faktori omadusi? Kui DNAd siduv domeen fuseeriti teistest valkudest pärit aktivatsioonidomeenide fragmentidega, siis teatud konstruktidel säilis omadus reportergeeni ekspressiooni aktiveerida.
Aktiva - ja passivakontod (põhikontod) on tuttavad alapeatükist 3.2 ja kokkuarvestamise valemid on järgmised: • Aktivakontod – S1 = So + DK – KK , • Passivakontod – S1 = So + KK – DK . Tüüpilised aktivakontod on näiteks: kaup, masinad ja seadmed, avansid aruandvatele isikutele jne. Tüüpilised passivakontod on näiteks: aktsiakapital, lühiajaline pangalaen, palgavõlg jne

Aktivatsioonienergiat on võimalik määrata kiiruskonstandi temperatuurisõltuvusest ln k = ln Q` - ΔHº‡/RT Arrheniuse teljestik – ln k versus 1/T Joonisel on andmed fumaraadi hüdrataasi katalüüsitava reaktsiooni kohta Malaat → Fumaraat + H2O Mida teeb katalüsaator? Katalüsaator alandab reaktsiooni teel esinevat energeetilist barjääri – alandab aktivatsioonienergiat
Aktivatsioonienergia on erinevate reaktsioonide ja erinevate ainete puhul erinev, kuid mistahes reaktsiooni käivitamiseks on see energeetiline barjäär vaja ületada. Ensüümide eespool korduvalt mainitud ülisuur reaktsioonide kulgemise kiirust suurendav toime seletub otseselt aktivatsioonienergia alandamisega nende poolt.
Aktivatsiooni - kaskaad, mille tagajärjel hakatakse mingit valku tootma (vastuseks väliskeskkonna signaalile). 12. Miks on vaja rakusisest kompartmentaliseeritust ja signaali ülekannet? Too näiteid, mis rakuga juhtub vastavate protsesside/struktuuride puudumisel või vigasuse korral.

Aktiva kontol on kajastatud vara(käibe- ja põhivara) liikumine; passivakontol on kohustused (lühiajalised ja pikajalised) ja omakapital. Aktivakontodel saldod on deebeti, passivakontodel kreedeti poolel .aktiva=passiva. Lōppsaldo = algsaldo + sama poole käive - vastaspoole käive.
Aktivaatoriks on ensüümreaktsiooni kiirust oluliselt tõstvad faktorid: • metalli-ioonid (Na ja K NA /K pumba puhul; Ca lipaasi, Cl amülaasi puhul). Aktiveeriv toime võib avalduda allosteeriliselt, koensüümi ja ensüümi valkosa sidujatena, substraadi ja ensüümi seostajatena.
Aktivatsiooniprotsessis on oluline trüpsinogeeni aktiveerumine trüpsiiniks peensoole seinas happelises keskkonnas (happeline keskkond tekib sooles lühiajaliselt maosisaldise üleminekul soolde). Tee toimub peensooles vabaneva enterokinaasi (enteropeptidaasi) toimel.

Aktivatsioonienergiaks e nimetatakse energiat, mida on vaja anda molekulidele selleks, et need muutuksid aktiivseteks. Aktivatsioonienergia määratakse eksperimentaalselt ja tema ühik on keemias kJ/mool. Aktivatsioonienergia on igale reaktsioonile erinev.
Aktiva konto - algsaldo deebetis Passiva konto- algsaldo kreedetis 2) Varade sissetulek või kapitali suurenemine, kantakse sellelel poolele, kus on algsaldo varade väljaminek või kapitali vähenemine kantakse konto algsaldo vastaspoolele.
Aktivatsiooni - süsteesi hüpotees – unenäod on ajurakkude juhusliku stimulatsiooni ja aktivatsiooni kõrvalprodukt, püüd ebatäielikust (ajupiirkondade aktiivsus) infost „pilti kokku panna“; PGO – lainete tähtsus.

Aktivatsiooniaeg on palju lühem kui silikaatmineraalidel, väheneb kõigi levinumate mükotoksiinide imendumine sooltraktist, taastub toksiinide poolt blokeeritud antikehade, antioksüdantide ja A- vitamiini süntees.
Aktivakirjed on korrastatud kahaneva likviidsuse põhimõttel ja bilansi passivakirjed on liigendatud tähtajalisuse põhimõttel (millises ajalises järjekorras kuuluvad kohustused tasumisele).
Aktivatsioonienergia – minimaalne energia, mis on vajalik keemilise reaktsiooni toimumiseks • Katalüüs: o Katalüsaator on aine, mis kiirendab reaktsiooni, ise reaktsiooni käigus ära kulumata.

Aktiva – ettevõtja infovärav Abiinfo ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtluse arendamiseks ja ettevõtluse www.aktiva.ee (www.erda.ee ) rahvusvahelistamiseks.
Aktivatsioonienergia on madalam. * Rõhk: Gaasilise reaktsiooni korral suurendab rõhu tõstmine põrgete arvu reageerivate ainete vahel, mille tulemusel reaktsioon kiireneb.
Aktiva - ja passivakontosid nimetatakse ka alalisteks ehk reaalkontodeks, kuna aruandeperioodi lõpul kontode sulgemist ei toimu ja sinna võivad jääda saldod.

Aktiva – näitab ettevõtte vara koostist ja paigutust Passiva – varade allikad • Laenu korral olgu tagasimaksmise allikad selged ja väheriskantsed.
Aktivatsioonienergia on potentsiaalne energia, mis on arvuliselt võrdne selle minimaalse kineetilise energiaga, mida molekulid peavad omama, et toimuks elementaarakt.
Aktivaator – regulaatorvalk, mis on vajalik transkriptsiooni läbiviiva ensüümi (RNA- polümeraasi) seostumiseks geeni promootorpiirkonnaga

Aktivaator –  regulaatorvalk, mis on vajalik transkriptsiooni läbiviiva ensüümi seostumiseks geeni  promootorpiirkonnaga   
Aktivatehinguteks – teenitakse rahaga kasumit, 2. passivatehinguteks – kogutakse vaba raha, mis moodustub panga omakapitalist ja hoiustamisest.
Aktivatsioonienergia ehk aktiviseerimisenergia on energia, mida süsteemi osakesed (molekulid) peavad saavutama, muutumaks reaktsioonivõimelisteks.

Aktivatsioonifaas – ilmneb trombotsüütide omavaheline kleepumine katkisesse piirkonda veresoones. Ilmneb prototrombiini aktiveerumine.
Aktiva - ja passivakontod on alalised kontod, sest neid aruandeperioodi lõpus ei suleta  neile võib jääda saldo.
Aktivatsioonifaasis - mitmete faktorite järkjärgulise aktiviseerimise tulemusel muudetakse toimivaks X e Stuarti-Proweri faktor.

Aktiva andmetel on Viljandi maakonnas autosid ühe remondi koha kohta 800 piires ja oleks kasulik remondikoda sinna teha.
Aktivakontod on bilansi aktivakirjete tütred, kuhu kogutakse kokku kõik andmed varade jääkide ja liikumiste kohta.
Aktivas on ühingu vara (asjad, nõuded), passivas on kohustused ja omakapital). Passiva – kust on vara saadud.

Aktivaatori spetsiifika on määratud tema seondumissaidi olemasoluga aktiveeritava geeni promootoralas või selle läheduses.
Aktivatsioonienergia on energia, mida süsteemi osakesed (molekulid) peavad saavutama, muutumaks reaktsioonivõimelisteks.
Aktiva poolel on baasnäitajaks koguvara, millest arvutatakse teiste aktivakirjetem, osatähtsus koguvarast.

Aktivaatoritest on mitme ensüümide toimeks vajalik Ca ioonide juuresolek, nt pankrease ensüümide toimeks.
Aktivatsioon on kaskaadne ja toimub inaktiivse ensüümi lõikamisel mitmeks aktiivseks komponendiks.
Aktiva - ja passivakontod • kontraaktiva-ja kontrapassiva kontod • tulude ja kulude kontod

Aktivatsioonifaas – ilmneb trombotsüütide omavaheline kleepumine katkisesse piirkonda veresoones.
Aktivatsioon – sõltub järjestusest, mis on ≈ 100 ülesvoolu, startsaidist: -150 … + 100
Aktiva - Passiva- Kontra- Tulu- Kulu- Tulemus- kontod kontod kontod kontod kontod kontod

Aktivatsioonienergia on energia tase, millest peab olema energia suurem, et reaktsioon saaks toimuda.
Aktivas on vara ning passivad vara finantseerimise allikad (kohustised ja omakapital).
Aktivaator – transkriptsiooni soodustav valk, mis aitab RNA polümeraasil promootorile

Aktivaator valk - aktiveerib enne transkriptsiooni promootori (aktivaatorained: vitamiinid,
Aktiva tähendab lihtsalt öelduna vara ja passiva tähendab rahalist kohustust.
Aktivatsiooniteooria - üritatakse mõista motivatsiooni ja aju füsioloogia vahelisi seoseid.

Aktivatsioon – rakud paljunevad ja diferentseeruvad ning moodustub juuremügar.
Aktiva - omand, millel on väärtus vahetuse seisukohast; ettevõtte varad
Aktivaator – valk, mis on vahel vajalik ensüümi ühinemiseks promootoriga.

Aktivaatorid - tavaliselt lähteaine NT: ravimid (nii inhibiitor kui aktivaator)
Aktiva - ja passivakontode deebetil ja kreeditil on vastupidine tähendus
Aktivatsiooni tasemest – olen väsinud,kas mul on üldse huvi – väike ärritusaste.

Aktivaator - indutseeritud histoonide N-terminaalne hüperatsetüleerimine.
Aktivaatorid on ≈ komplementaarsed promootorile seonduvate aktivaatoritega.
Aktivatsiooni tulemuseks on membraani depolarsiatsiooni ja AP genereerimine aksonil.

Aktival on omakorda kaks suurt rühma – käibevara ja põhivara.
Aktiva – varad teatud ajamomendil likviidsuse järjekorras
Aktiva - ja Passivakontod, Bilansi- ja Kasumiaruandekontod.

Aktiva konto on ajutine konto ja sellel lõppsaldot ei arvestata
Aktiva - bilansi osa, kus kajastatakse ettevõtte varad
Aktivaatorvalk on modifikatsiooni alguspunkt selles piirkonnas.

Aktivatsiooni muutus ehk emotsiooni tekkimine käitumise tagajärjel
Aktivaatori sidumiskohti on palju. TF moodulid toimivad iseseisvalt.
Aktivaatorvalgud - nende puudumisel ei toimu RNA sünteesi.

Aktiva - varad passiva- kohustused + omakapital
Aktivate juhtimine - pank koostab kliendile VP portfelli.
Aktiva - bilansi vasak pool, passiva vastand

Aktiva - on likviidsuse järgi järjekorras
Aktivaator – suurendab ensüümi aktiivsust
Aktiva - , passiva, tulu ja kulukontod.

Aktiva - MAJ ; RMTP (Raamatupidamine)
Aktiva - PASSIVAKONTO Deebet Kreedit
Aktivaatorid – transkriptsioonifaktorid.

Aktiva - Passiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktiva - ja passivakontode vahe.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Aktivakontodel on algsaldo ja lõppsaldo ainult deebet poolel, passivakontodel ainult kreedit poolel. Seega kontode suurenemine asub alati kontode algsaldoga ühel poolel, vähenemised asuvad konto vastaspoolel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Aktiva on bilansi vasak pool (või ülemine osa) ja sisaldab andmeid ettevõtte varade (käibevara ja põhivara) kohta.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Aktivaatorid on keemilised ühendid, mis mõjutavad ensüümi aktiivsust suurendamise

Vote UP
-1
Vote DOWN
Aktivakonto - varade liikumist ja nende alg- ning lõppjääki kajastav konto
Vote UP
-2
Vote DOWN
Aktivaator – regulaatorvalk, mis on vajalik kasutatakse kas valguseenergiat (fotosünteesija) või transkriptsiooni läbiviiva ensüümi (RNA – redoksreaktsioonidel vabanevat keemilist energiat.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto