Sõnu seletav sõnaraamat

Tehnilises kirjanduses on võrdlemisi laialt levinud väljundseadise asemel mõisted lugemisseadis ja näidik (vt. p. 1.4.11) Mõõteriista kasutusvõimaluste laiendamiseks võivad mõõteahelasse kuuluda ka abiseadised (adapterseadised), nagu võimendi, vahe-, edastus- ja mastaabimuundurid ning teised mõõteahela koosseisu kuuluvad nii mõõtesignaali muundavad kui ka kodeerivad mõõtevahendid.
Tehnilis - metodoloogiliselt on ideaalse ümberjaotuse institutsiooni projekteerimise range lahen- damine samuti võimatu, sest ilma ränkade lihtsustamisteta (lihtsustav eeldus: kõik minu partnerid käituvad eetiliselt, millest mänguteoreetilise matemaatika abil järeldub, et ka minul on kasulik käituda eetiliselt) osutuks ülesanne liiga keeruliseks.
Tehnilised oskused – ärikirjade koostamine, arvuti kasutamine, organisatsiooni põhitegevusega seotud erialateadmiste valdamine, KOOSOLEKUTE korraldamine; suhtlusoskus – oskus motiveerida inimesi, lahendada konflikte, korraldada meeskonnatööd; kontseptuaalsed oskused – võime luua üldkäsitlus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas.

Tehnilis - цkonoomiliste arvutuste eripдra. Elektrivarustuse sьsteemi vхi selle osa kapitaalmahutused koosnevad: * Seadmete maksumus * Rajatiste ehitusliku osa maksumus * Montaaћitццde maksumus * Muud maksumused Tдpsemalt mддratakse maksumus eelarveliste kalkulatsioonidega.
Tehnilised probleemid on need, millega nii kinnisvara omanikud, kasutajad kui ka haldajad ning hooldajad oma igapäevatöös kõige enam kokku puutuvad, sest nad väljenduvad kõige enam nii visuaalselt kui ka korralduslikult mitte ainult spetsialistidele, vaid ka tavakasutajatele.
Tehnilised otsused – vahetu ärategemine ⋅ Juhtimislikud otsused – põhi ja seda abistavate tegevuste kavandamine ⋅ Asutuslikud – seotus pikaajalise kavandamisega, eesmärkidega, tegevusjoontega ⋅ Korduvuse järgi – kordumatu või korduv otsustamine.

Tehnilistelt näitajatelt on OSB plaat võrreldav veekindla vineeriga, samas on seda kerge töödelda MDF – Puidutolmust pressitud Paksus: MDF on mitmeks otstarbeks Medium keskmise tihedusega 6-30 mm kasutatav tugev ühtlase struktuuriga Density mööbliplaat.
Tehniliselt lihtsaimad on kogutud "Wilhelm Friedemann Bachi noodivihikusse" ja "Anna Magdalena Bachi noodivihikusse". Pisut raskemad, kuid siiski puhtalt õppeotstarbelised teosed on 2- ja 3-häälsed inventsioonid, väikesed prelüüdid ja fuugad.
Tehniliselt täienes ehk sõjapidamine, võibolla kasvas vesiveskite arv, kuid üldine trend oli, et pigem suurenes luksuskaupade tootmine jms ühepäevarõõmudele suunatud tegevus (Decameron). Investeerimine tootmisse pigem vähenes.

Tehnilised kiud - looduslikud taimkiud, mis koosnevad omavahel pektiiniga ühendatud elementaarkiududest n: lina, kanep (Pektoosi koostisosana kuulub ta pea kõigi taimede rakukesta koostisesse, on kiude ühendav.
Tehnilised ressursid - kogu põllumajandustehnika s.o masinad ja seadmed, ehitised, teed, kanalid jne. Tehnikat kasutatakse ühiskondliku tööviljakuse tõstmiseks ja laiendatud taastootmise tempo kiirendamiseks.
Tehnilisest seisukohast on optimaalne püügivõimsus selline minimaalne laevastiku suurus, mis (arvestades taas ka bioloogilist varu, püügiregulatsioone jne) on võimeline välja püüdma kogu soovitud kalakoguse.

Tehnilised parameetrid on nooda pikkus, kõrgus ja alumise selise taglastus (raskused, veoköie haarad). Seinnooda pikkus valitakse arvestades püügiobjekti käitumist ja püügilaeva manööverdusvõimet.
Tehnilisest seisukohast on tähtsad vees Küllastunud aur kondenseerub peenikestes kapillaarides vedelikuks ioonide lisamisel muudab ζ -potentsiaal oma märki ja teatud lahustuvad naatrium- ja kaaliumseep.
Tehnilised spetsialistid - kes tunnevad oma kaubagruppi (või teatud valdkonda, näiteks finantssfääri) detailselt ning on suutelised vastama ostja küsimustele professionaalsel tasemel.

Tehnilis - taktikaliste Pedagoogilise protsessi efektiivsus sõltub sama palju noorsportlase aktiivsusest, võtete, teadmiste, tema teadlikust suhtumisest tegevusse.
Tehnilistest kultuuridest on eskohal päevalill, neile järgnevad tubakas, suhkrupeet ja eeterlikud õlitaimed, mille viljelemises kuuleb Bulgaariale ka esikoht terves maailmas.
Tehnilis - цkonoomiliste nдitajate arvutaisel ( nдiteks elektrienergia kadude arvutamiseks ) Esimesel juhul vхimsuse kaod arvutatakse lihtsustatud viisil.

Tehnilised oskused – ärikirjade koostamine, arvuti kasutamine, koosolekute korraldamine, organisatsiooni põhitegevusega seonduvate erialateadmiste valdamine jne.
Tehnilised kaalud on määratud hinnaliste materjalide analüüsiks või määratud materjalide kaalumiseks. Oma konstruktsioonilt on nad võrdõlgsed kangkaalud.
Tehnilised vahendid on näiteks: õpiprogramm arvutis, keeleõppekassett, õppefilm, materjal veebis või tekstitelevisioonis, ürituse raadio- või teleülekanne,

Tehnilised oskused – iga juht peab oskama koostada ärikirju, kasutada arvutiprogramme, teada organisatsiooni põhitegevusega seotut, juhatada koosolekut.
Tehnilisi direktiive on välja antud isegi valdkondades mis on üsna põhjalikult reguleeritud liikmesriikide rahvusparlamentide poolt kinnitatud seadustega.
Tehnilised teenused on tehnoloogial põhinevad võimed, mida klient tarbib või kasutab äriprotsessi või –funktsiooni teostamise hõlbustamiseks.

Tehnilised oskused - oskused koostada ärikirju, kasutada arvutiprogramme, teada organisatsiooni põhitegevusega seotut, juhatada koosolekut jne.
Tehniliselt õige on hingata vee peal sisse ja vee all välja, vee peal pöörame vaid pea kõrvale, mitte kogu keha nagu algajad sageli teevad.
Tehnilises mõttes on osutatud periood järgnevast erinev selle poolest, et varasematelt kreeka mõtlejatelt pole säilinud terviklikke teoseid.

Tehniliselt võib - olla aga autor ei vaeva end hetkekski mõttega, kas see üldse ükskõik mis timgimustes ka võimalik võiks olla.
Tehnilistest kultuuridest on eskohal päevalill, neile järgnevad tubakas, suhkrupeet ja eeterlikud õlitaimed, mille viljelemises kuuleb
Tehniliselt võttes on sukeldumissport suhteliselt ohutu, sest moodsad hingamisseadmed on korralikud ja neid on lihtne käsitseda.

Tehnilised oskused - ärikirjade koostamine, arvuti kasutamine, organisatsiooni põhitegevuse tundmine, koosolekute juhatamine
Tehnilis - цkonoomiliste arvutuste puhul viga ei tohi ьletada 5%. Kasutatakse palju tдpsemaid arvutusvahendeid.
Tehnilis - ökonoomilisi nõudeid, aga ka kasutatavate materjalide tehnoloogilisi ja füüsikalis-mehhaanilisi

Tehnilis - organisatsiooniliste innovatsioonidega tagatakse töötajate arve vähenemine 200 inimese võrra.
Tehnilised oskused on olulisemad juhtimise esmasel tasemel ja nende tähtsus väheneb juhtimise kõrgematel tasemetel.
Tehniliselt väljendudes tähendab see, et tegude tagajärjed kinnitavad e. sarrustavad (reinforce) inimeste käitumist.

Tehnilised eeskirjad - audiitor peab osutama oma teenust kooskõlas tehniliste ja professionaalsete eeskirjadega.
Tehnilis - tehnoloogiline eluiga-iseloomustab üldjuhul vaid kinnisvara koosseisu kuuluvat ehitist.
Tehnilised kaalud on määratud hinnaliste materjalide või analüüsiks määratud materjalide kaalumiseks.

Tehnilised oskused on tähtsamad väikeste ettevõtete ning kontseptuaalsed oskused suurte ettevõtete puhul.
Tehnilis - tehnoloogiliste, psühholoogiliste, ökoloogiliste ja juhtimisülesannete lahendamist.
Tehnilistest mehhanismidest on põhilised ründeobjetktid pääsu reguleerimise mehhanismid ja krüptosüsteemid.
k

Tehnilistel joonistel on antud siiski kraadides ja kraadide kümnendosades või minutites või sekundites.
Tehnilisi jooniseid on palju rohkem kui kunstilisi töid, seega inseneritöö huvitas teda väga.
Tehnilises süsteemis on puaas (P). SI –süsteemis ühikuks paskalsekund (Pa*s) või (ns/m2).

Tehnilistest kultuuridest on tähtsaimad suhkruroog (Natalis), maapähkel (Transvaalis) ja tubakas.
Tehnilis - majanduslik teguranalüüs On aditiivne ja multiplikatiivne variant.
Tehnilised projektid on tänase teaduse seisukohast kas vananenud või täiesti väärad.

Tehnilised oskused on seotud konkreetse tööga ning on piiratud kasutusvõimalustega.
Tehnilised normid on seotud tehnoloogilise protsessi, tehnika kasutamise ja tööga.
Tehnilised probleemid on enamasti seotud pakendite kavandamisega uute toodete jaoks.

Tehnilis - poliitilisi küsimusi enne dokumendi saatmist nõukogule.
Tehnilised oskused – arvuti, telefonivestluse ja dokumentatsiooni tundmine
Tehnilisi vahendeid – astronoomidele teleskoop, meresõitjatele kompass.

Tehnilistest kultuurtaimetest on olulusemad suhrrupeet, päevalill, raps ja tubakas.
Tehnilisest seisukohast on tähtsad vees lahustuvad naatrium- ja kaaliumseep.
Tehnilis - majandsulikud näitajad ja pingipargi arvutus.

Tehnilisi erinevusi on jooniste ja tabelite konstrueerimisel).

Tehnilistest kultuuridest on tähtsaimad suhkruroog, maapähkel ja
Tehnilis - teadusliku mõtlemise eesmärgiks on
Tehnilis - цkonoomiliste arvutuste eripдra. 5

Tehnilised seadmed on kontaktvõrgud, turvangu-, side-,
Tehnilised vahendid on vajalik eelnevalt ette tellida.

Tehnilis - majanduslikud arvutused.

Tehnilis - цkonoomilisi meetodeid.
Tehnilis - majanduslikud hinnangud

Tehnilis - majanduslik struktuur
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tehnilised rikked on üldiselt põhjuseks hilinenud väljumistele, moodustades 5% kogu hilinenud väljumistest ning hilinemiste kestus varieerub 40-100 minuti vahel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tehnilised ruumid on tavaliselt koristus -ja puhastusvahendite hoidmiseks.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Tehnilised kultuurid on puuviljapõõsas ja džuut.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto