Facebook Like
Küsitlus


POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris

Overview

test 1
test 2
test 3
test 4
test 5
test 6
test 7
test 8
test 9
test 10
test 11
test 12

Sheet 1: test 1


1. Mis on poliitika ainest iseloomustavad põhimõtted ( loengute alusel)?a. Inimloomuse ebatäiuslikkus
b. Inimelu kollektiivsus ning vajadus ühiselu korraldada
c. Ressursside piiratus ning vajadus neid kollektiivselt jagada
d. Sisend , väljund ja must kast
Check
2. Miks võib poliitikat nimetada kunstiks?
a. Sest üks sellega piirnevaid teadusi on just kunstiteadus
b. Sest Easton ütles nii
c. Sest poliitikat ei pruugi alati teostada lähtudes teaduslikust teadmisest
d. Sest poliitika uurimises pole tegelikult ühtki teaduslikku teooriat
Check
3. Kuidas saab teostada võimu (loengu alusel)?
a. Inimesi ähvardades
b. Inimeste mõtlemisega manipuleerides
c. Luues sõltuvus- või seotustunde
d. Erinevaid sunnimeetmeid kasutades
4. David Eastoni käsitluses on poliitika
a. konfliktide ja koostöö kunst
b. väärtuste autoriteetne ümberjagamine üldistes huvides
c. võim otsustamise, teemaseade ning mõttekontrollina
d. igasugune sisend- ning väljundprotsess
Check
5. Policy ’ks nimetatakse


a. poliitikat kui võimuvõitlust
b. sisendpoliitikat
c. poliitikat kui tegevuskavade elluviimist
d. poliitilist kogukonda
6. Governance on


a. valitsus
b. bürokraatia
c. avalikkussfäär
d. ühiskonna valitsemiskorraldus
Check
7. Avalikuks halduseks nimetataksea. võimet panna kedagi tegema midagi, mida ta muidu ei teeks
b. Tartu Ülikooli üht õppekava
c. valitsemiskorraldust valitsemismudelite ja –stiilide lõikes
d. kohalike omavalitsuste reformi
Check
8. Politicsiks nimetatakse


a. Sisendit, väljundit ja musta kasti Eastoni käsitluses
b. Poliitikat kui võimuvõitlus
c. Poliitikat kui tegevuskavade elluviimist
d. Poliitikat kui ausat valitsemist
9. Teaduslikku mõtlemist eristavad argimõtlemisest

a. seaduspärasuste otsimine
b. loogiline mõtlemine
c. süsteemsus
d. kumulatiivsus
10. Filosoofilist alusraamistikku, mis määratleb ära teadlase tähelepanu fookuse, nimetatakse

a. paradigmaks
b. teooriaks
c. mudeliks
d. teaduslikuks mõtlemiseks
11. Politoloogia ja halduse loengus tutvustatud lähiteaduste hulka kuuluvad:a. majandusteadus ,
b. sotsioloogia,
c. füüsika,
d. keeleteadus ,
e. muusika
12. Mis eristab Saksa- ja Põhjamaade riigiteaduste traditsiooni angloameerika politoloogia traditsioonist?

a. Seal on ühiskonnateadused üldjoontes kaua aega keelatud olnud.
b. See vaatleb valitsemist ja sisendpoliitikat ühtse tervikuna
c. See keskendub riigivõimu teostamisele ja spetsiifilistele juhtimise küsimustele
d. See on teaduslikum
Check
13. Millal sünnib poliitikateadus ?a. Siis, kui Platon kirjutab oma teose "Riigist"
b. Siis, kui Machiavelli kirjutab oma valitsemiskunsti õpiku "Il Principe"
c. Siis, kui David Easton sõnastab oma poliitika protsessi mudeli
d. Siis, kui Destutt de Tracy hakkab süstematiseerima poliitilisi ideid

Sheet 2: test 2


1. Sotsialiseerumiseks nimetatakse protsessi, mille käigus

a. inimene loob kultuuri ja struktuuri
b. inimene tutvub sotsialiseerumisagentidega
c. inimene määratleb end ühiskonna suhtes
d. inimene astub avalikku ellu
2. Poliitiliseks sotsialiseerumiseks nimetatakse protsessi, mille käigus inimene omandab
a. valimisõiguse
b. teadmised poliitika kohta
c. julguse ja pealehakkamise poliitiliseks osalemiseks
d. perekonna
e. meedia
3. Poliitiline sotsialiseeruminea. toimub pigem teisme- ja täiskasvanueas
b. määrab meie osalemisaktiivsuse
c. kujundab meie poliitilise kultuuri
d. otsustab meie astumise partei liikmeks
4. Põhilisteks sotsialiseerumisagentideks on
a. inimesed, kes värbavad parteidele liikmeid
b. inimesed, kes kujundavad meie teadmised, oskused, hoiakud ja subjektsuse
c. institutsioonid , mis edastavad meie teavet sotsiaalse reaalsuse kohta
d. kool
5. Kodanikupädevuste hulka kuuluvada. teadmised poliitikast
b. oskused poliitikas osalemiseks
c. eesti keele oskus
d. kodanikujulgus
6. Kodaniku kolm strateegiat poliitiliste otsuste suhtes Albert Hirschmani järgi ona. reeglite rikkumine , karismaatiline domineerimine , legitiimsus
b. osalemine, mitteosalemine ning kohandumine
c. jalgadega hääletamine, kohandumine, osalemine
d. revolutsioon , riigipööre ning valimised
7. Esindusdemokraatlikud poliitikas osalemise vormid hõlmavad


a. valimas käimist
b. kampaaniates osalemist
c. saadikute mõjutamist
d. allkirjade kogumist
8. Pluralistlikud poliitikas osalemise vormid hõlmavad

a. piketeerimist
b. poliitiliselt orienteeritud tarbijakäitumist
c. terrorismi
d. ainult kodanikeühendustesse kuulumist.
9. Osalusaktiivsuse määravad


a. inimese teadmised-oskused
b. usaldus
c. sotsiaalne kapital
d. kodakondsus
10. Üldine usaldus on


a. inimeste sotsiaalse kapitali summa
b. inimeste usaldus erinevate institutsioonide suhtes
c. inimeste usaldus teiste ühiskonnaliikmete suhtes
d. modernse rahvusriigi üks suurimaid probleeme
11. Sotsiaalse kapitali suuruse määrab äraa. see, kui palju sõpru mul Facebookis on
b. nende inimeste hulk, kes on valmis mind vajadusel aitama
c. potentsiaal leida oma ideedele toetust tutvuste kaudu
d. sotsiaalne kapital pole üksikisiku omadus, vaid ühiskonna omadus.
12. Kodanikujulgus tähendab, et:a. kodanik teab oma õigusi,
b. kodanik julgeb oma õigusi kasutada,
c. kodanik oskab oma õigusi kasutada.
13. Sotsiaalne mobiilsus tähendab:a. liikumist erinevate elukutsete vahel,
b. ühiskonna suutlikkust mobiliseerida ressursid teatud eesmärgi elluviimiseks,
c. riigi suutlikkust viia vajadusel läbi üldmobilisatsioon,
d. liikumist ühiskonna positsioonihierarhias,
e. mobiiltelefonide kasutamise ulatust ühiskonnas.
14. Usaldus ühiskonnas Putnami järgi:a. on seotud vasakpoolsete liikumiste ja erakondadega,
b. kasvab välja isikutevahelistest suhetest,
c. on lollide lohutus.
15. Poliitiline kaasatus tähendaba. Kodanikeühenduste arvamuste arvestamist poliitika kujundamise protsessis
b. Poliitilise tõrjutuse ja võõrandumise vastandit
c. Inimeste aktiivset poliitilist osalust kõikvõimalikel viisidel
d. Inimeste tunnet, et nende konstruktiivne osalus kannab vilja
16. Kuidas tekib usaldus Putnami teooria kohaselt?

a. Usalduse tekke eelduseks on demokraatia
b. Usaldus tekib üksikisikute koostöö kaudu, laienedes sealt edasi üldisematele tasanditele
c. Usaldus tekib erinevate kapitalide omandamise kaudu
d. Usaldus ei teki ega kao, vaid sünnib kaasa.
17. Mis on kapital?


a. Kõikvõimalikud nähtused, mida on võimalik majanduslikult mõõta
b. Kõik, mis hiilgab
c. Kõikvõimalikud nähtused, millesse on võimalik investeerida kasumi maksimeerimise eesmärgil
d. Igasugune vahetusväärtusega omadus, nähtus või ese.
18. Millised järgnevatest on sotsiaalteaduslikus määratluses kapitali erinevad liigid?
a. Riskikapital
b. Võimukapital
c. Sümboolne kapital
d. Sotsiaalne kapital
19. Milline järgmistest väidetest on õige?a. Siduv sotsiaalne kapital on väärtuslikum kui sildav sotsiaalne kapital
b. Sildav sotsiaalne kapital ühendab inimesi nõrgemalt kui siduv
c. Siduv sotsiaalne kapital ühendab omavahel reeglina väiksemat hulka inimesi kui sildav.
d. Sildav sotsiaalne kapital ühendab omavahel väga lähedasi inimesi, nt perekonnaliikmeid
20. Milline järgmistest väidetest on õige?a. Sotsiaalne kapital on üksikisiku omadus
b. Sotsiaalne kapital on terve ühiskonna omadus
c. Sotsiaalne kapital on tähtis vaid sotsialistide, mitte aga kapitalistide jaoks
d. Mitte ükski mainitutest

Sheet 3: test 3


1. 1. Poliitiline kultuur määrab äraa. meie väärtused
b. meie poliitilise käitumise
c. meie poliitilise osalusaktiivsuse
d. meie hoiakud poliitilistes üksikküsimustes
2. Poliitilist kultuuri võib käsitledaa. hinnanguliselt ehk vaadeldes iga ühiskonna poliitilist kultuuri kui unikaalset ja eraldiseisvat fenomeni
b. analüütiliselt ehk kasutades universaalset väärtusskaalat ning mõõtes ühiskondade poliitilist kultuursust või kultuuritust
c. hinnanguliselt ehk kasutades universaalset väärtusskaalat ning mõõtes ühiskondade poliitilist kultuursust või kultuuritust
d. analüütiliselt ehk vaadeldes iga ühiskonna poliitilist kultuuri kui unikaalset ja eraldiseisvat fenomeni
3. Millised järgmistest nähtustest võivad mõjutada poliitilise kultuuri kujunemist?a. ajalugu ja ajalooline mälu
b. poliitiline režiim
c. riigi rahvusvaheliste suhete süsteem
d. religioon ja pärimuskultuur
4. Millised järgnevatest on poliitilise kultuuri keskseteks komponentideksa. Poliitikateadmised ja -uskumused
b. Väärtused
c. Tunded ja emotsioonid
d. Poliitiline süsteem
5. Millised järgnevatest väärtusskaaladest on kesksed Geert Hofstede analüüsides?a. feminism /šovinism
b. Lühiajaline/pikajaline orientatsioon
c. Individualism / kollektivism
d. Materialism/eneseväljenduslikkus
6. Millised järgnevatest väärtusskaaladest on olulised Inglehart -Welzeli maailma väärtuskaardil?a. individualism/kollektivism
b. Ellujäämine/eneseväljenduslikkus
c. Traditsioonilisus/ilmalik- ratsionaalsus
d. Kommunism/ kapitalism
7. Millised järgmistest omadustest iseloomustavad demokraatlikku poliitilist kultuuri?
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


Konto olemas? Logi sisse

Vasakule Paremale
POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #1 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #2 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #3 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #4 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #5 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #6 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #7 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #8 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #9 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #10 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #11 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #12 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #13 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #14 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #15 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #16 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #17 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #18 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #19 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #20 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #21 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #22 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #23 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #24 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #25 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #26 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #27 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #28 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #29 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #30 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #31 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #32 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #33 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #34 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #35 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #36 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #37 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #38 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #39 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #40 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #41 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #42 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #43 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #44 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #45 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #46 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #47 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #48 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #49 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #50 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #51 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #52 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #53 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #54 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #55 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #56 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #57 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #58 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #59 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #60 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #61 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #62 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #63 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #64 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #65 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #66 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #67 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #68 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #69 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #70 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #71 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #72 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #73 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #74 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #75 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #76 POLIITIKA JA VALITSEMIS ALUSED TEST 1 - 12 vastused #77
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 77 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-02-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 99 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor relikat1 Õppematerjali autor

Lisainfo

PVA harjutustestide vastused. Õiged vastused märgitud punasega.
NB !! Kahjuks ei erista siin link värve (õiged vastused peaksid olema punasega, praegu on õiged ja valed vastused koos). Lisatud uus fail kus on sama asja ainult õiged vastused.

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

13
docx
Poliitika ja valitsemise alused harjutustesti õiged vastused
24
doc
Poliitika - ja valitsemise alused - EKSAM
13
docx
POLIITIKA JA POLIITIKA UURIMINE
19
doc
Poliitika ja valitsemise alused
64
doc
Poliitilisest maailmast arusaamine James N Danziger
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
1072
pdf
Logistika õpik
16
doc
Politoloogia ja poliitika

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun