Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Arhiivinduse alused (1)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
ARHIIVINDUSE ALUSED
KORDAMINE JA EKSAMIPILETID
2012/13 KEVAD
PÕHIMÕISTED
Arhiivindus , arhiivihaldus
Arhiiv
Kollektsioon
Arhiivimoodustaja
Dokument
Arhivaal
Säilik
Sari
TEEMAD
Arhiivinduse arengulugu
Dokumendi elukaar : dokumendihaldus , arhiivihaldus, asjaajamise korraldamine
Liigitamine : dokumentide liigitusskeem, arhiiviskeem
Korrastamine: provenientsprintsiip, pertinentsprintsiip
Kirjeldamine: kirjelduselement, kirjeldustasand
Teatmestu: arhiivi ülevaade, nimistu, arhivaalide loetelu
Hindamine: teabeväärtus, tõestusväärtus
Hävitamine
Avalikku arhiivi üleandmine
Arhiivinduslikud printsiibid
Dokumendid luuakse alati kindlatel põhjustel, nad on eelkõige jälg neid loonud asutuse tegevusest. Arhiivi korrastamisel ja kirjeldamisel peab lähtuma arhivaalide ladestumisest ja kinnistama nende tekkekonteksti. Mida vähem on toimunud muudatusi dokumentide asjaajamises ladestumise ja arhivaalide avalikku arhiivi üleandmise vahel, seda selgema ülevaate annab arhiiv asutuse tegevusest ja seda kergemini on ta
kasutatav uurijate poolt.
Kindlasti tuleb silmas pidada kahte põhimõtet:
 • päritolu- ehk provenientsiprintsiipi.

Kasutusel alates 1789, koosnes fondidest, mis ütlses, et ühe arhiivimoodustaja dokumendid ei kuulu kokku teise moodustaja materjalidega. Arhivaalide kuuluvus arhiivi ja nende päritolu peab olema selgesti jälgitav ja eristatav. Niimoodi tagatakse arhiivi kadudeta säilimine. Digitaalsete andmekogude osas võib päritoluprintsiibi järgimine tekitada küsimusi. Erinevad asutused kannavad andmeid ühte ja samasse andmekogusse, kasutavad ja töötlevad neid aga hoopiski teised. Sellegipoolest kuuluvad andmed ise ja vastutus nende eest alati asutusele endale, andmekogu tehnilised lahendused peavad säilitama info andmeandjate (st päritolu) kohta metaandmetena.
 • algse korra austamise ehk registratuuriprintsiipi

Korrastamisel tuleb lähtuda arhiivi moodustumise algsest korrast, et säiliksid seosed arhiivimoodustaja funktsioonide ja/või tegevuste ning nende täitmise käigus tekkinud arhivaalide vahel. Nii säilib arhivaalide tõestusväärtus ja usaldatavus . Arhivaalidevahelised seosed säilivad kõige terviklikumalt, kui arhiivi korrastamisel jätta nad asutuse asjaajamises kasutusel olnud süsteemi. See hõlbustab korrastustööd
ning arhivaalide hilisemat mõistmist ja kasutamist. (AA-s luuakse sama süsteem, mida tahetakse arhiivindudes näha.
Arhiivi korrastamisel tuleb järgida päritolu- ja algse korra austamise põhimõtteid.
Pertinentsprintsiip – tugines klassifikaatoritele, eriti osavad oldi selles osas Saksamaal (kasutusel enne provenientsi ) Jaguneb – a) raamatud; b) toimikud; c) lahtised lehed.
Iga arhivaal on unikaalne teavik , mille korrasta­ mise ja kirjeldamise aluseks on selles leiduva teabe iseloom.
PILET 1
 • Põhimõisted: arhiivindus, arhiivihaldus
  Arhiivihaldus -
  dokumentide haldamise tegevused, mille hulka kuuluvad säilitustähtaja määramine, säilitamine, hävitamiseks eraldamine, arhiivi üleandmiseks korrastamine ja kirjeldamine ( tegevusala , mis käsitleb dokumentide säilitamist, kogumist, juurdepääsu tagamist.)
  Arhiivindus - Teadusharu, mis töötab välja tegevusala uurimise, korraldamise jne. Ajaloo abiteadus, mis käsitleb dokumentide kogumist, säilitamist, kasutamist ja trükis avaldamist. Arhiivindus hõlmab arhiivinduse teooria ja praktika, arhiivinduse ajaloo, arhiivinduse organisatsiooni jm.
 • Dokumentide hindamine ja hävitamine (eesmärk; hindamise kriteeriumid; protsesside kirjeldus)
  HINDAMINE( Asutuse vaates arhiivipidamise alla) Tähendab dokumentida arhiiviväärtuse kindlaks tegemist. Väärtus ühiskonna jaoks, teabe ja tõestusväärtus. Hindamine on arhiivi tegevus, mille eesmärk on välja selgitada dokumentide arhiiviväärtus. Hindamisega otsustatakse, millised dokumendid on osa kultuuripärandist ja mida seepärast säilitatakse püsivalt arhivaalidena. Hindamine on avaliku arhiivi vastutusrikkaim ja raskeim töö, kuna pole võimalik ette ennustada, millist teavet vaja võib minna. 2 tasandit : a)RA hindab ühiskonna ja riigivaates, mida võib vaja minna uurijatele, milliseid fakte on vaja koguaeg tõestada; b) organisatsioonitasand – koostatakse dok.loetelu ja sinna lisatakse säilitustähtajad. Säilitustähtaja määramine ongi organisatsiooni jaoks hindamine. Asutuse mõtlemiskoht, kaua peab dok. säilitama. Võib olla ka alatine säilitamine asutuse enda jaoks.
  Rahvusarhiiv arvestab arhiiviväärtuse väljaselgitamisel järmiste hindamiskriteeriumidega:
  1)arhiivimoodustaja ja funktsiooni(de) olulisus- võetakse arvesse tema asendit avaliku halduse hierarhias nii üleriiklikul kui ka omavalitsustasandil, arhiivimoodustaja või isiku funktsioone, poliitikat ja toimimist, päritolu ja senist kogumistraditsiooni.
  2)teabe uurimispotentsiaal- Hindamisel võetakse arvesse erinevaid uurimisvaldkondi ning erinevaid koolkondi ja meetodeid.
  3) ajaraam - See võib tähendada ajavahemikku, mida hõlmab terve dokumentide kogu, või ka aega, mida katab üksikdokument.
  4)teabe unikaalsus - Hindaja peab määrama, kas kõne all olevad dokumendid on ainsad ja/või kõige täielikumad olulise teabe allikad
  5)teabe kasutatavus - Dokumendid ja andmekogud, mille sisu ja ülesehitus võimaldab kergemini leida vastavat teavet või teavet süstematiseerida, on kasutaja jaoks suurema väärtusega. Dokumenteeritud teabe väärtus kahaneb, kui teave
  on tehnilistel põhjustel raskesti kasutatav.
  6)seotus teise teabega - Kui dokumendid aitavad leida muud arhiiviväärtusega teavet, on nad säilitamisväärsed ka siis, kui nende sisu ei ole unikaalne või täielik.
  7)kogumistraditsioon - Dokumendid, mis on avalikus arhiivis juba säilitatavate teiste dokumentidega kronoloogilises ja sisulises seoses, on rohkem väärtalalist säilitamist, eriti siis, kui vanem osa dokumentidest on leidnud elavat kasutamist.
  8)teabe säilitamiseks vajalik ressurss - Hindamisotsus peab leidma tasakaalu dokumentide väärtuse ja nende säilitamiseks kuluva ressursi vahel. Hetkel on olukord, kus dok. on liiga palju tehtud ja vaja osa hävitada.
  Kõik avaliku sektori arhiivimoodustajate valduses olevad dokumendid, mis on loodud kuni 1945. aastani, on arhiiviväärtuslikud ( konspektis öeldud, et arhiiviväärtusega on kõik dok., mis on loodud enne 1940). Hindamisel tehtud otsuseid reeglina ei muudeta.
  HÄVITAMINE:
  Olenemata sellest, kas asutus on avalik-õiguslik või mitta, tuleb dokumentide hävitamiseks koostada akt.
   (1) Asutus võib oma dokumendid eraldada hävitamiseks pärast säilitustähtaja möödumist. Arhivaale ei hävitata.
   (2) Arhiivimoodustaja taotleb avalikult arhiivilt luba oma dokumentide hävitamiseks eraldamiseks juhul, kui dokumentide arhiiviväärtus või selle puudumine pole varem välja selgitatud .
   (3) Asutus võib dokumendi teabekandja hävitada juhul, kui dokumendis olev teave on üle viidud teisele teabekandjale. Üleviimise protseduur, teostaja , aeg, kasutatud riist- ja tarkvara peavad olema dokumenteeritud ja kontrollitavad ning teabe autentsus , usaldusväärsus, terviklus ja kasutatavus peavad olema tagatud.
  Protsess: Hävitamiseks eraldatavate do. valimine ja selekteerimine (need, mille säilitustähtajad on möödunud) ;
  hävitamiakti kavandi koostamine;
  Hindamise taotlus ;
  Hindamise läbiviimine ja otsuse vormistamine Avalik arhiivi poolt, otsuse ärakiri;
  Hävitamisakti vormistamine ,
  Akti kantud dokumentide hävitamine,
  hävitatud dokumentide kohta loetelus ja hävitamisaktis vastava märkuse tegemine.
  Hävitamisel peab olema kindel, et dokumendid hävivad.
 • Kirjelda arhiivinduse korraldust Eestis
  PILET 2
 • Põhimõisted: arhiiv
  1) arhivaalide kogumise, säilitamise, korrastamise ja kasutamisega tegelev arhiiviasutus;
  2) asutuse või isiku tegevuse käigus loodud või saadud arhivaalide terviklik kogum ( arhiiviseadus )
 • Arhiivi korrastamine (eesmärk; üldised printsiibid; dokumentide ettevalmistamine pikaajaliseks säilitamiseks)
  provenientsiprintsiip / päritoluprintsiip arhiivinduslik põhimõte, mille kohaselt ühe arhiivimoodustaja tegevuse käigus loodud või saadud arhivaalid kuuluvad kokku ja neid ei või segada teist päritolu arhivaalidega.
  Arhivaalide füüsilise korrastamise nõuded sõltuvad nende säilitustähtajast. Arhiiviväärtusega arhivaalid tuleb enne hoidlasse ümberpaigutamist säilitamiseks ette valmistada. See seisneb dokumentide nõuetekohases füüsilises korrastamises sobivate tarvikute abil, arvestades vajadusega neid edaspidi nii kasutada kui ka optimaalsete kuludega säilitada. Tuleb lähtuda RA nõuetest ja kasutada tarvikuid, mis vastavad arhiivipüsivusnõuetele. Füüsiline korrastamine on koondnimetus järgmistele tegevustele:
  Eeltöö- dokumendid võetakse välja registraatorist, kiirköitjast või muust pikaajaliseks säilitamiseks sobimatust (katkisest, määrdunud, mittearhiivipüsivast materjalist) ümbrisest. Dokumentide liigsed koopiad, mittearhiiviaines ja metallkinnitid (kirjaklambrid jms) eemaldatakse. Kinnitusviisist olenemata ei lõhuta üldjuhul tööstuslikke köiteid (nn õmmeldud või klammerdatud kaustikud, registreerimisraamatud jms)
  • Puhastamine - vajadusel, pabermaterjale puhastatakse kuivalt . Niiske või märja puhastusvahendi

  (pintsel, lapp , kinnas, käsn) kasutamine on keelatud.
  • Parandamine - Parandada tuleb ainult nii palju, kui vajalik, ja nii vähe, kui võimalik. Parem on jätta arhivaalid parandamata kui kasutada ebasobivaid materjale. Spetsiaalsed teibid, parandatakse tekstivabalt poolelt.
  • Kahjustunud lehtede töötlemine – konsulteeritakse RA-ga, üldjuhul tellitakse väga kahjustunud ja väärtuslike arhivaalide puhastamine ja/või parandamine professionaalselt konserveerimisteenuse osutajalt
  • Dokumentide järjestamine - Dokumendid järjestatakse järgmiste tunnuste alusel:

 • Kronoloogiliselt — kõige varasem dokument paigutatakse kõige ette ning kõige hilisem dokument kõige lõppu;
 • tähestikuliselt— nimeliste dokumentide kasutamise hõlbustamiseks;
 • temaatiliselt — asjapõhiste toimikute sisu süstematiseeritakse vastava teema/asja piires kronoloogiliselt, vajadusel lisatakse sisunimekiri;
 • korrespondentide, autorite järgi— nii isikutest kui asutustest lähtuvalt, samas kronoloogiliselt iga korrespondendi siseselt;
 • geograafilisusest lähtuvalt — teatud territooriumi või administratiivset üksust puudutavad dokumendid kokku, samas asja sees kronoloogiliselt.
  Tunnuse valik sõltub otseselt olemasolevatest dokumentidest
  • Lehtede nummerdamine – RA võetakse vastu üksnes nummerdatud lehtedega arhivaale, sõltumata lehtede kinnitusviisist. Nummerdada tuleb nii kaantesse või mappi kinnitatud kui ka lahtiselt ümbrikus või

  mapis säilitatavad lehed. Nummerdamiseks kasutatakse pehmet grafiitpliiatsit. Lehtede arv märgitakse säiliku lõppu lisatud nummerdamata paberilehele vormistatud kinnituskirje lehele. Lahtistest lehtedest moodustatud säiliku kinnituskirje leht lisatakse ümbrikusse või mappi samuti lahtiselt. Kinnituskirje võib vormistada : prinditult; käsikirjaliselt, kasutades osaliselt eeltrükitud blanketti; tervikuna käsikirjaliselt. Kinnituskirje peab sisaldama järgnevaid andmeid: lehtede arvu nii numbrina kui sõnades ja kasutatud järjekorranumbreid; kasutatud literaga numbreid ja vahele jäänud numbreid; kirje koostaja nime, allkirja ja kirje koostamise kuupäeva.
  • Lehtede kinnitamine
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Arhiivinduse alused #1 Arhiivinduse alused #2 Arhiivinduse alused #3 Arhiivinduse alused #4 Arhiivinduse alused #5 Arhiivinduse alused #6 Arhiivinduse alused #7 Arhiivinduse alused #8 Arhiivinduse alused #9 Arhiivinduse alused #10 Arhiivinduse alused #11 Arhiivinduse alused #12 Arhiivinduse alused #13 Arhiivinduse alused #14 Arhiivinduse alused #15
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-05-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 81 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Maiuliis Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Arhiivinduse alused eksami piletid (8) vastustega.
  arhivaal , dokumenti , arhivaalid , moodustaja , dokumendid , arhiivimoodustaja , arhiiviväärtus

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  arrikas profiilipilt
  arrikas: kes oli õppejõud antud aines?
  14:42 30-08-2013
  Maiuliis profiilipilt
  Maiuliis: Katrin Roosileht
  19:32 16-09-2013


  Sarnased materjalid

  152
  pdf
  Rahvusarhiivi juhised
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  192
  pdf
  Riigikaitse õpik
  10
  docx
  Arhiivindus
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
  69
  doc
  Turunduse eksam  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun