Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Kuidas kirjutada referaati? üldnõuded (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • KUIDAS KOOSTADA REFERAATI ?
 
Säutsu twitteris

kuidas koostada referaati?
SISSEJUHATUS
Selle referaadi teemaks on „Kuidas koostada referaati?” ning annabki vastuseid sellele küsimusele. Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel . Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võiks/tuleks neis kirjutada.
Referaat iseenesest on kokkuvõtlik ülevaade teatud probleemi või teema kohta, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjalikele allikatele. Referaadi koostamisel on eesmärgiks süvendada üliõpilase/õpilase oskusi kasutada erialast kirjandust ja arendada väljendusoskust. Referaadis on soovitav esitada järeldused ja omapoolne arvamus. Üldjuhul ei ole referaadi kirjutamisel juhendajat. Referaat kirjutatakse ühe õppeaine teema piirides. Referaadi maht on orienteeruvalt 10-20 lehekülge ( Lepikult , Tamm 2003, lk.10). 
Referaat ei tähenda mitte tõlkimist, vaid just antud teksti refereerimist emakeeles. Ümberjutustus peab olema sidus ja arusaadav. Kui tekib raskusi mingite terminite tõlkimisel, panna kindlasti sulgudesse originaali mõiste. Soovitav on ära märkida, miks valiti just see teema, kuivõrd tekst vastas ootustele, milles autoriga nõustuti ja mis tundub mittepiisavalt argumenteeritud , põhjendamata jmt. Ja vastupidi, mis meeldis, üllatas, kas saab seda meetodit kasutada ka teiste objektide analüüsiks jne.
Referaadi tegemise motoks võiks olla: "Pigem vähem, aga paremini!".


1. ÜLDNÕUDED


 Referaat esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4 (297x210).
 • Referaat peab olema korrektselt vormistatud Wordi dokument.
 • Referaat algab tiitellehega , kus on järgmised väljad: kooli nimi, pealkiri, töö liik, autori nimi, klass, kuupäev.
 • Tiitellehele järgneb sisukord.
 • Kasutatakse püstkirja Times New Roman suurusega 12.
 • Tekst kirjutatakse ainult ühele lehekülje poolele.
 • Tekst peab olema äärest-ääreni reastuses (Justify) ja 1,5 kordse reavahega.
 • Vasaku ääre laius peab olema 3 cm, parem 2 cm ja ülevalt ning alt 2,5 cm.
 • Tekstilõigud eraldatakse üksteisest täiendava reavahega. Töö ees ja taga on valge puhas leht, nn. köiteleht. Sõnade poolitamist ei kasutata.
 • Iga järgnev alapeatükk eraldatakse eelnevast tekstist ühe tühja reaga .
 • Tekstilõigud eraldatakse taandrea või tühja reavahega.
 • Peatüki pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse kaks tühja rida.
 • Kõik töö lehed (alates tiitellehest kuni resümee lõpuni) nummerdatakse, sealhulgas ka lehed, kus on tabelid ja joonised. 
 • Tiitelleht , sisukord ja sissejuhatuse esimene lehekülg võetakse nummerdamisel arvesse, kuid leheküljenumbreid neile ei märgita. Leheküljenumbrid kirjutatakse alla keskele või paremasse nurka (Referaadi vormistamine ... 2005; Kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend ... 2002; Roomets 2005, lk.5).

1.1 Töö koostamine


Töö koostamine toimub järgmiste etappidena:
1) teema valik;
2) kirjanduse valik ja läbitöötamine;
3) plaani (kava) koostamine;
4) andmete kogumine;
5) andmetöötlus;
6) töö kirjutamine.
Töö ülesehitus (Kärbes 2005, lk.1):
Tiitelleht
Sisukord
Sissejuhatus, töö tutvustus
Töö põhiosa (materjali tutvustus, tulemused, järeldused)
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus

Teema valik


Töö teema valib töö teostaja ise ning kooskõlastab õppejõu või õpetajaga. Teemad peaksid olema rakenduslikku laadi . Töö teemaks ja eesmärgiks võib olla probleemide väljaselgitamine. Teema valikul on soovitatav silmas pidada:
 • teema aktuaalsust ja konkreetsust;
 • oma huve ning võimalusi koguda materjale antud teemal töö koostamiseks ;
 • teema formuleerimisel tuleb olla informatiivne, see peab olema lühike ja kutsuma lugema;
 • teema valimisel arvestatakse oma huve ja võimeid, teema originaalsust, võimalust teemat edasi arendada järgmistes töödes.

Tulenevalt töö koostamise etappidest võib töö esialgne teema muutuda. Teema valikul tutvutakse erialase kirjandusega või olukorraga uuritaval objektil. Selle käigus peaks selguma, mis suunas tööd arendada. Soovitav oleks koostada nn. töö koostamise kalenderplaan , millest nähtuvad orienteeruvalt töö tähtsamate etappide ja peatükkide valmimise tähtajad. Ajakava koostamine ja sellest kinnipidamine on aluseks töö tähtaegsele valmimisele (Kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend ... 2002; Referaadi vormistamine arvutis ... 2005).
Kirjanduse valik
Kirjanduse valik on õppuri iseseisev töö, mille edukus sõltub õppuri initsiatiivist ja mitmesuguste bibliograafiliste materjalide kasutamise oskusest. Allikmaterjalid võib jaotada kolme rühma:
 • publitseerimata materjalid (uurimistööde aruanded , diplomitööd, magistri - ja doktoriväitekirjad jm, mida säilitatakse raamatukogudes, arhiivides; ettevõtete aruanded, raamatupidamisdokumendid, revideerimisaktid, käskkirjad, kohtutoimikud jm materjalid);
 • publitseeritud materjalid (raamatud, artiklid, ajakirjad , seaduslikud aktid jne);
 • elektroonilised väljaanded (võivad dubleerida paberkandjatel olevaid trükiseid) ja andmebaasid.

Töö koostamiseks vajaliku kirjanduse valikul tuleks eelistada uuemaid väljaandeid ning mitte lähtuda vaid ühe autori kirjutistest. Õpikutele lisaks tuleks kindlasti kasutada ka ajakirjandust (Kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend ... 2002).2. Töö kirjutamise stiil ja keel


Töö tuleb kirjutada täpses ja selges oskuskeeles. Oluline on töö stiililine ja keeleline korrektsus . Kõneviis ja –vorm, milles töö kirjutatakse, peab olema ühtne kogu töö ulatuses. Soovitav on umbisikulise tegumoe kasutamine (näiteks ”töös käsitletakse, analüüsitakse, uuritakse” või “on käsitletud, analüüsitud” jne).
Kirjutamisel tuleb silmas pidada järgmisi üldistatud nõudeid:
 • referaat peab olema sõnastatud korrektselt ja loogiliselt;
 • tuleb kasutada selget ja täpset oskuskeelt, üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogiat;
 • väljendused olgu loomulikud ja lihtsad;
 • ei liialdata võõrsõnadega;
 • tuleb hoiduda tõlkevääratustest;
 • peab vältima paljusõnalisust;
 • tuleb vältida sõnakordusi ja kasutada rikkalikumat sõnavara;
 • kirjutada tuleb nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vajalik;
 • pole soovitav kasutada slängi, stampkeelendeid, ajakirjanduslikke, käibe- ja poeetilisi (üliemotsionaalseid) fraase ;
 • hoiduda tuleb võõrkeelte liigsest mõjust eestikeelsele tekstile

(Referaadi vormistamine ... 2005).

3. TIITELLEHT


 Tiitellehele tuleb märkida:
 •         kooli nimetus;
 •         eriala osakond ;
 •         autori ees- ja perekonnanimi ;
 •         õpperühm;
 •         töö pealkiri;
 •         töö liik (referaat);
 •         töö juhendaja eesnimi ja perekonnanimi;
 •         töö valmimise koht ja aasta.
  Tartu Ülikool
  Õpetajate seminar
  Alus- ja alghariduse õppetool

  REFERAADI PEALKIRI
  Referaat
  Juhendaja: Ees- ja perekonnanimi
  Koostas: Ees- ja perekonnanimi
  Kursus/Klass

  Tartu 200x

  Tiitellehe näidis:
  4. Sisukord
  Sisukorras näidatakse kõik töö peatükid ja teised alajaotused täpses vastavuses nende pealkirjade ja alguslehekülgede numbritega. Eessõna, sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu ja resümee on ilma järjekorranumbriteta, kuid loetletakse sisukorras. Samuti tuleb sisukorras loetleda ükshaaval kõik lisad koos pealkirja ja alguslehekülje numbriga.
  Kõikide peatükkide (sealhulgas ka eessõna, sissejuhatuse, kokkuvõtte, kasutatud kirjanduse ja resümee) pealkirjad kirjutatakse suurte tähtedega (v.a sisukorras). Alajaotuste, alapeatükkide, alapunktide jm pealkirjad kirjutatakse väiketähtedega (v.a suur algustäht). Pealkirjade järele punkti ei panda. Poolitused pealkirjades ei ole soovitavad. Kõiki peatükke, samuti töö teisi iseseisvaid komponente (sisukord, eessõna, sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu, resümee) soovitatakse alustada uuelt lehelt. Kui pealkirjaga samale lehele ei mahu vähemalt kaks rida sellele järgnevat teksti, tuleks kirjutamist alustada järgmiselt lehelt. Peatüki pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse vähemalt üks tühi rida. Pealkirja ja eelneva teksti vahele jäetakse vähemalt kaks tühja rida (Referaadi vormistamine ... 2005).
  MS Word’is koostatakse sisukord automaatselt, kui pealkirjad on vormistatud
  Heading - stiilis. Arvuti koostatud sisukorras ei puudu ükski pealkiri, leheküljenumbrid sisukorras ja töös on vastavuses ning pealkirjad on stiililiselt korrektsed (Lepikult, Tamm 2003, lk.17).
  Näide:
  SISUKORD
  SISUKORD 2
  SISSEJUHATUS 3
  1. ESIMESE PEATÜKI PEALKIRI 4
  1. Alapeatüki pealkiri
  2. Alapeatüki pealkiri 5
  2. TEISE PEATÜKI PEALKIRI 6
  2.1. Alapeatüki pealkiri
  2.2. Alapeatüki pealkiri 7
  2.3.1. Alapeatüki pealkiri 8
  KOKKUVÕTE 9
  KASUTATUD KIRJANDUS 10
  LISAD
  Lisa 1. Pealkiri 11
  Lisa 2. Pealkiri 12

  5. Sissejuhatus


  Sissejuhatuses peaks sisalduma :
  • teema valiku põhjendus,
  • teema aktuaalsus, tähtsus, uudsus,
  • probleem (võib olla küsimuse vormis),
  • töö põhieesmärgid ja -ülesanded,
  • ülevaade allikatest, materjalidest

  Sissejuhatus ei tohi täita töö peatüki ülesandeid ja ei tohi olla
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #1 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #2 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #3 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #4 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #5 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #6 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #7 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #8 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #9 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #10 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #11 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #12 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #13 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #14 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #15 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #16 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #17 Kuidas kirjutada referaati-üldnõuded #18
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-02-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 27 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor like_a_boss Õppematerjali autor

  Lisainfo

  kuidas koostada referaati?
  SISSEJUHATUS

  Selle referaadi teemaks on „Kuidas koostada referaati?” ning annabki vastuseid sellele küsimusele. Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid juhiseid, mida peavad erinevad referaadi osad sisaldama ning millest võiks/tuleks neis kirjutada.

  Referaat iseenesest on kokkuvõtlik ülevaade teatud probleemi või teema kohta, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjalikele allikatele. Referaadi koostamisel on eesmärgiks süvendada üliõpilase/õpilase oskusi kasutada erialast kirjandust ja arendada väljendusoskust. Referaadis on soovitav esitada järeldused ja omapoolne arvamus. Üldjuhul ei ole referaadi kirjutamisel juhendajat. Referaat kirjutatakse ühe õppeaine teema piirides. Referaadi maht on orienteeruvalt 10-20 lehekülge (Lepikult, Tamm 2003, lk.10). 

  Referaat ei tähenda mitte tõlkimist, vaid just antud teksti refereerimist emakeeles. Ümberjutustus peab olema sidus ja arusaadav. Kui tekib raskusi mingite terminite tõlkimisel, panna kindlasti sulgudesse originaali mõiste. Soovitav on ära märkida, miks valiti just see teema, kuivõrd tekst vastas ootustele, milles autoriga nõustuti ja mis tundub mittepiisavalt argumenteeritud, põhjendamata jmt. Ja vastupidi, mis meeldis, üllatas, kas saab seda meetodit kasutada ka teiste objektide analüüsiks jne.

  Referaadi tegemise motoks võiks olla: "Pigem vähem, aga paremini!"

  referaat , eesti keel

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  17
  doc
  Referaadi koostamine
  76
  doc
  Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine
  60
  pdf
  Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend
  41
  doc
  Uurimistöö kirjutamise juhend
  30
  doc
  Uurimistöö vormistamine
  68
  pdf
  ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND
  88
  docx
  Eesti keele reeglid
  22
  pdf
  Uurimuse vormistamine

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun