Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Add link

Kuidas kirjutada referaati? üldnõuded - sarnased materjalid

hend, loetelu, lehek, kirjutata, kirjutatakse, tood, sulg, rgne, soovitav, pealkirjad, nummer, hendi, loetelus, tabelite, rele, veerg, lepikult, hiosa, autorit, idatakse, viide, nade, kuup, imalik, koma, rkused, hega, ljel, tabelid, hiku, rgmise, sisukorras, hendeid, perekonnanimi, autorite, koolon, alapeat, andmet, kass, sissejuhatuses, rjekorras
17
doc

Referaadi koostamine

KUIDAS KOOSTADA REFERAATI? SISSEJUHATUS Selle referaadi teemaks on ,,Kuidas koostada referaati?" ning annabki vastuseid sellele küsimusele. Referaat koosneb peatükkidest, mis selgitavad näiteks referaadi üldnõudeid ning on abistavaks materjaliks selle kirjutamisel. Annab täpseid ju...

Kirjandus - Põhikool
13 allalaadimist
76
doc

Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine

... välja valitud kirjandusallikate lühikirjeldus); andmete analüüsi protsessi kirjeldus. 6. Uurimistöö usaldusväärsuse tagamine. 7. Uurimistöö tähtsus erialapraktika arendamise seisukohast. 8. Uurimistöö eetika, kuidas on tagatud teadustööle esitatavate eetikanõuete täitmine. 56 9. Kursusetöö või diplomitöö esialgne struktuur ja planeeritud lehekülgede arv alates tiitellehest ja lõpetades lisadega. Kursusetöö maht on 20-25 lehekülge ja diplomi...

Eesti keel - Kutsekool
212 allalaadimist
60
pdf

Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend

...ri_kaljapulk.htm (15.06.2005) Teder, J., Golik, M. (2006). Ethnic Minorities and Entrepreneurship in Estonia. 14th Nordic Conference on Small Business Research. Stockholm: 20 p. [http://www.ncsb2006.se/download_title.htm]. Tüür, L. (2003). Kuidas mõista informatsiooni ehk mõtteid targast tulevikuühiskonnast. – Infofoorum, 7. [E-ajakiri] http://www.tlu.ee/~i-foorum/ (12.01.2007) Rahandusministeeriumi 2007–2010 strateegiline arengukava. – Rahandusministeeriumi kodulehekülg. [WWW] http://www.fin.ee/ (14.01.2008...

Eesti keel -
8 allalaadimist
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

...uurimistöö põhieesmärkideks on teadusliku kirjandusega töötamise, andmete kogumise ja analüüsimise ning teadusliku töö vormistamise kogemuse saamine. Uurimistöö sisaldab uurimusliku protsessi konkreetset tulemus- kirjalikku aruanne sellest, mida õpilane uuris, kuidas ta uuris ning millised on järeldused ja tulemused, milleni õpilane töö käigus jõudis. PROBLEEM ­ lahendust nõudev küsimus või raskesti lahendatav ülesanne. Teiste sõnadega uurimisülesanne. Uurimistöö teostaja peab enesele ise püstitama küsimused, valima neist välja jõukohasemad ning leidma iseseisvalt (j...

Eesti keel - Keskkool
106 allalaadimist
30
doc

Uurimistöö vormistamine

...Kui loetelu koosneb üksikutest sõnadest või lühikestest fraasidest, kirjutatakse loetelu punktid üksteise järele ja eraldatakse komaga. Näide: Tootmisprotsessi sisendid on töö, kapital, maa. Kui loetelu punktideks on laused, siis võib need kirjutada üksteise järele või alustada iga lauset uuelt realt. Loetelus kasutatakse nummerdamist tavaliselt siis, kui on oluline nende järjekord või arv, kui tekstis mõnele neist viidatakse või kui loetelu punktid koosnevad mitmest lausest. Numbri või tähe järel on ümarsulg, alustatakse väiketä...

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
68
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

...tatiivset uurimistööd püstitatakse uurimisküsimus. Uurimisküsimus on küsimus, millele tahetakse antud uuringuga vastust leida ja ühtlasi aitab see mingi nähtuse kohta leida erinevaid tähendusi. Uurimisküsimused algavad tavaliselt sõnadega mis? kuidas? missugune?. Uurimisküsimusest on näha, keda või mida uuritakse. Näide: Kuidas põhjendavad õpilased oma puudumisi? (uuritakse õpilasi) Uurimisküsimus(ed) on sisuliselt uurimuse eesmärgi või uurimisprobleemi sõnastamine küsimuse vormis. ...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
22
pdf

Uurimuse vormistamine

...d tekstid kaldkirjas olevatest tsitaatsõnadest. Sellistest võõrsõnade rohkest kasutusest on ajendatud ka minu uurimistöö. Töö eesmärgiks oli uurida erinevate väljaannete muusikaalast sõnavara, et vaadata, kas rohke tsitaatsõnade kasutamine on õigustatud ja kuidas võõrapäraseid sõnu ja nimetusi eesti keeles koheldakse. Töö käigus tekkis vajadus vaadelda ka seda, kas võõrsõnade leksikon aitab muusikahuvilisel orienteeruda keeruliste nimetustega stiilide seas ehk kui paljud leitud sõnadest on kirjas võõrsõnade leksikonis. Lisaks nendele eesmärkidele andis töö v...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
13
doc

KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

...ellele järgneva teksti vahele jäetakse vähemalt üks tühi rida. Pealkirja ja eelneva teksti vahele jäetakse vähemalt kaks tühja rida. 2.5. Kokkuvõte Kokkuvõttes tuuakse tehtud tööst tulenevad järeldused ja ettepanekud. Järeldustest peab selguma, kuidas töö sissejuhatuses seatud ülesanded on lahendatud, milliste tulemusteni on jõutud ning kas eesmärk on saavutatud. Ettepanekutes esitab töö autor seisukohad ja lahendused olukorra parandamiseks. Võib tuua ka töö edasiarendamise suunad ja edaspidist lahendamist vajavad probleemid. ...

Eesti keel - Kutsekool
2 allalaadimist
26
odt

Referaadi näidis / Koostamise juhend

...n otsene vajadus: tabel jätkub järgmisel leheküljel (kus enam ei korrata tabeli pead, vaid tuuakse ära ainult veergude numbrid); töö tekstis viidatakse tabeli teatud veergudele; mõne veeru nimetuses on näidatud kuidas saadakse tulemus antud veergu, näiteks (veerg 2 x veerg 4). Poolitada tohib ainult selliseid tabeleid, mis ühele leheküljele ei mahu. Jätkamisel tabeli pealkirja ei korrata. Tabeli järje paremale nurgale kirjutatakse “Tabeli 2 järg”. Tabelid peavad olema paigutatud nii, et nend...

Andme-ja tekstitöötlus - Keskkool
83 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...kuid järgnevateks õpinguteks. Käesolev juhendmaterjal tutvustab mitmete koolide näiteid ja soovitusi loovtöö korraldamiseks ja läbiviimiseks. Loovtöö korraldamise ja läbiviimise põhimõtted esitatakse kooli õppekava üldosas, kus on kirjeldatakse täpsemalt, kuidas toimub: loovtöö korraldamine; loovtöö teema valimine; õpilaste juhendamine; loovtöö esitlemine; loovtöö hindamine. Juhendmaterjali koostajad Ene Kulderknup ja Inge Raudsepp Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse üldhariduse õppekavade ja eksamite osakonna pea...

Eesti keel - Põhikool
58 allalaadimist
52
doc

Tööde vormistamise juhend

...esialgsel määratlemisel. Esimesele küsimusele vastates võib probleeme tekkida nn interdistsiplinaarsetes valdkondades. Kas praegu olulist tähendust omavad õppimisega seotud teemad kuuluvad psühholoogiasse või kasvatusteadustesse, see sõltub juba sellest, kuidas määratletakse kasvatusteaduslikku sisulisest. Sisuliselt määrab töö kuulumise kasvatusteaduslike hulka tema ainestik. Mõistagi käsitleb see mingeid probleeme kasvatustegelikkuse nähtuste ja protsesside ääretust mitmekesisusest ja on määratud esmajoones kasvatusteaduslike probleemide eripärast ja ...

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
398 allalaadimist
46
pdf

Uurimistöö koostamise juhend

...ohta: ................................................................................................................ 23 1. Uurimistööst Uurimistöö on: 1) uurimusliku protsessi konkreetne tulemus- kirjalik aruanne sellest, mida uuriti, kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, milleni töö käigus jõuti; 2) protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstemati- seeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil. Uuring- lühiajaline v. ühekordne andmete kogumine, piir...

Eesti keel -
19 allalaadimist
27
doc

Uurimistöö vormistamine

...kokkuvõtlikult eraldi peatükkidena. Arutelu Arutelu peamisteks ülesanneteks on: · kõige olulisemate tulemuste väljatoomine; · järelduste ja ettepanekute tegemine; · töö edasiarendamise võimaluste analüüs. Järeldustest peab selguma, kuidas on lahendatud töö sissejuhatuses püstitatud ülesanded. Arutelus võib püstitada uusi probleeme, mis tulenesid töö tulemustest. Arutelus ei tõsteta töö eelnevate osade tekstilõike mehhaaniliselt kokku. Arutelus võivad sisalduda viited tekstile ja kirjandusele. ...

Uurimistöö - Keskkool
580 allalaadimist
40
doc

Loo KK uurimistöö koostamise juhend

...daja aktiivse suhtlemise teel. Töö kirjutamine annab võimaluse uurida konkreetset probleemi või ainevaldkonda põhjalikumalt ja arendab oskust iseseisvalt mõelda ning märgata ja luua seoseid. Uurimistöö edukaks sooritamiseks on õpilasel vaja teada, kuidas tööd koostada, millised nõuded kehtivad ning kuidas tööd kaitsta. Uurimistöö koostamise, hindamise ning retsenseerimise aluseks on käesolev Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend. 1.1 Uurimistöö mõiste Uurimistöö on õpilase poolt valitud ja juhendaja poolt aktsepteeritu...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
4
doc

REFERAADI KOOSTAMISE NÕUDED

...merdada tuleks siis, kui selleks on otsene vajadus: · tabel jätkub järgmisel leheküljel (kus enam ei korrata tabeli pead, vaid tuuakse ära ainult veergude numbrid); · töö tekstis viidatakse tabeli teatud veergudele; · mõne veeru nimetuses on näidatud kuidas saadakse tulemus antud veergu, näiteks (veerg 2 x veerg 4). Poolitada tohib ainult selliseid tabeleid, mis ühele leheküljele ei mahu. Jätkamisel tabeli pealkirja ei korrata. Tabeli järje paremale nurgale kirjutatakse "Tabeli 2 järg". Tabelid peavad olema paigutatud nii, et nende lugemine oleks või...

Ainetöö - Keskkool
1 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

...odi, endistviisi ja endist viisi, teistviisi ja teist viisi, kaht(e)viisi ja kahte viisi · eritähenduslikud väljendid kokku: mehemoodi `tublisti' (vrd poiss on juba mehe moodi), omamoodi · määrsõnaga kokku: niimoodi, nõndamoodi, kuidasmoodi, niiviisi · vorm nõuab kokkukirjutamist: mismoodi, misviisi pidi · käändsõnast harilikult lahku: teed pidi (= teed mööda), mereteed pidi, nurki pidi (= nurki mööda), rööpaid pidi (= rööpaid mööda); hõlma pidi, sanga pidi · kaheti võib kirjutada ...

Eesti keel - Keskkool
213 allalaadimist
38
doc

KIRJALIKU TÖÖ VORMISTAMINE

...2006). Ethnic Minorities and Entrepreneurship in Estonia. 14th Nordic Conference on Small Business Research. Stockholm: 20 p. [http://www.ncsb2006.se/download_title.htm]. Tüür, L. (2003). Kuidas mõista informatsiooni ehk mõtteid targast tulevikuühiskonnast. – Infofoorum, 7. [E-ajakiri] http://www.tlu.ee/~i-foorum/ (12.01.2007) Rahandusministeeriumi 2007–2010 strateegiline arengukava. – Rahandusministeeriumi kodulehekülg. [WWW] http://www.fin.ee/ (14.01.2008...

Majandus -
5 allalaadimist
56
pdf

Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend

...tamiseks ning hüpoteeside kinnitamiseks);  tutvustada töö ülesehitust, kasutatud meetodeid, peamisi lähtematerjale ja allikaid. Sissejuhatus ei täida peatüki ülesandeid, see ei tohi sisaldada liigseid andmeid ega töö tulemusi. Sissejuhatus tuleks kirjutada pärast töö põhiosa ja selle maht ei tohiks ületada kümnendikku töö põhiosast (sissejuhatus piirdub 1–2 leheküljega). 2.2.4. Töö põhiosa Töö põhiosa jagatakse peatükkideks ja nende alajaotusteks, kus esitatakse teema põhjalik käsitlus. Töö põhiosas tehakse ära kõik o...

Ainetöö - Keskkool
16 allalaadimist
63
doc

Lõputööde vormistamine

...ja nõuandeid; 3) teema aktuaalsust; 4) teema uudsust; 5) uurimisobjekti eripära; 6) võimalust teemat edasi arendada järgmistes töödes. Teema valik nõuab eeltööd. Enne teema valikut peab autor teadvustama endale seda, miks probleemi käsitleda, kuidas seda lahendada ja missuguste tulemusteni jõuda. Teema valikul tutvutakse erialase kirjandusega ja/või olukorraga uuritaval objektil. Selle käigus peab selguma, mis suunas tööd arendada. Pealkirja õige valik on töö eduka lõpuleviimise suhtes olulise tähtsusega. Töö pealkiri peab ...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
261 allalaadimist
16
doc

REFERAADI KOOSTAMISE JUHEND

...le, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või interneti lehekülgi. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutamist. Referaadis tuleb oma sõnadega välja tuua kõige olulisem ehk refereerida loetut. KUIDAS VALIDA REFERAADI TEEMAT? Teema võib olla etteantud õppejõu poolt või tuleb ise valida laiema valdkonna käsitlemisel just üliõpilasele huvipakkuv teema. Kui teema on lubatud ise valida, siis tuleb lähtuda oma teadmistest või huvidest. Olulisemaks ohuks on teemast mööda kirjutamine. Vabalt valitud t...

Kirjandus - Keskkool
11 allalaadimist
23
doc

Eesti keele reeglid

...a: Tulge palun siia. Mõttekriipsudega eraldatakse pikemad kiillaused, eriti kui kiillauses esineb komasid või ta on hüüd- või küsilause: Ühel päeval ­ mäletan seda tänagi nii selgesti, nagu oleks see eile juhtunud ­ avaldas isa mulle kogu tõe. See noormees ­ kuidas ta nimi ongi? ­ paistab päris tubli olevat. Kui mõttekriipsudega eraldatav kiillause on pea- ja kõrvallause vahel, siis pannakse kõrvallause koma mõttekriipsu järele: Kui Ants rääkis isamaa-armastusest ­ ja seda tegi ta väga sagedasti ­, siis mõtles ta ikka oma õigustele ja eesõigustele. Sulgu...

Eesti keel - Tartu Ülikool
128 allalaadimist
52
pdf

Referaatide koostamise ja vormistamise juhend

...admisi juba teadaolevale. Uurimus on konkreetses õppeaines või harrastustegevuses koostatav põhjalik iseseisev töö, mis ei piirdu refereerimisega. Uurimusest peavad selguma õpilase seisukohad ja järeldused. Seega peab töö autoril olema teadmisi, kuidas uuritavat probleemi läbi töötada: probleemi määratlemine, kirjanduse ja teiste allikmaterjalide valik ja analüüs, sealhulgas fotode, dokumentide jms näitmaterjali kogumine; kirjalik või suuline küsitlus jne. Õpilasuurimuse maht on soovitavalt 30-35 lehekülge. Õpilane, toetudes juh...

Ainetöö - Keskkool
8 allalaadimist
40
pdf

ÕPILASTE KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE

...vituste, vähetuntud valemite, meetodite jms puhul tuleb näidata nende allikas, viidates vastavale kirjandusele. 2.1.5 Kokkuvõte Töö kokkuvõttes esitatakse lühidalt töö olulisemad tulemused, järeldused ja nende arutelu. Kokkuvõttes peab selguma, kuidas on lahendatud töö sissejuhatuses püstitatud probleemid ja milliste tulemusteni jõuti. Oluline on autoripoolse nägemuse väljatoomine. Kokkuvõte peab olema lähedane töö põhiosa jaotiste struktuurile. Kokkuvõttes ei tooda enam uusi, tekstis va- ...

Sport - Kutsekool
6 allalaadimist
24
doc

TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND

.......................................................................................3 1.1. Mis on probleem?...........................................................................................................3 1.2. Kuidas seada eesmärki?................................................................................................. 3 2. UURIMISTÖÖ JUHENDAMINE JA KOOSTAMINE.........................................................4 2.1. Uurimistöö juhendamine...............................................................

Uurimustöö - Põhikool
10 allalaadimist
17
pdf

Kirjalike tööde vormistamise juhend

...rde käib praktiline osa, siis tuleks siin ka lisada praktilise töö teostamisel lahendatavad ülesanded. · Töö ülesehituse selgitamine. Sissejuhatus tuleb lühidalt selgitada, mitmeks peatükiks töö on jaotatud, mis on iga peatüki eesmärk ja kuidas peatükid omavahel haakuvad.Milliseid meetodeid sarnaste porbleemide lahendamiseks kasutatakse? Miks töö autor just sellise meetodi valis? · Milliseid andmeid ja millisest allikast autor töös kasutab ja kasutatavate meetodite lühitutvustus? Millistele tähtsamate...

Kontoritöö tarkvara - Kutsekool
48 allalaadimist
13
doc

Uurimistöö vormistamine

... Loomeprotsessis eristatakse seitset astet: a) ettevalmistus, b) inkubatsioon, c) ilmumine, d) viimistlemine, e) hindamine, f) nautimine, g) puhkamine. Kui loetelus on pikemad sõnaühendid või laused, milles esineb koma, sulud jms, siis võib need kirjutada üksteise alla eraldi ridadena, eraldades üksteisest semikooloniga. Loetelu punkti järjenumbri või tähe järel on ümarsulg. Loetelu punkti alustatakse väiketähega. Küsitlusele esitatakse rida nõudeid: 1) küsimused on sihipärased, mitte juhuslikud; 2) küsimused peavad olema arusa...

Uurimistöö alused - Keskkool
232 allalaadimist
60
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND

...sed ja analüüs antud peatükis ja vormistatakse vastavalt käesoleva juhendi õpilasuurimuse metoodika osa nõuetele. 3.3.6. Kokkuvõte Praktilise töö raporti kokkuvõttes peab selguma 16 1) kuidas eesmärgid on täidetud; 2) millise hinnangu annab pärast analüüsi praktilise töö läbiviija tehtule; 3) praktilise töö läbiviija hinnang enesearengule töö teostamisel. 3.3.7. Võõrkeelne resümee Resümee pikkus on 1-2 lehekülge. Õpilane valib keele ise. Resümee ülesandek...

Essee filmist - Keskkool
11 allalaadimist
6
pdf

Referaadi kirjutamine

Kuidas referaati kirjutada Mis on referaat? Referaat on mingi teema lühike kokkuvõte, mille tegemisel sa kasutad kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, õpikuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või internetilehekülgi. Referaat ei ole kirjand, milles võib kogu jutu kirjutada...

Eesti keel - Põhikool
35 allalaadimist
24
docx

Uuri ja kirjuta konspekt

...ea alus, kui uurija valikud kõigil neljal ­ probleemiseade, teadusfilosoofilisel, uurimistrateegilisel ja teoreetilise käsituse tasandil on ühtekuuluvad. Uurija valikud enne andmete kogumist: 1) Probleemiseade: · Kuivõrd täpselt suudan määratleda probleemi? · Kuidas liigendada probleemi? · Kuidas formuleerin probleemi selgesti ja mõistetavalt? 2) Teadusfilosoofilised valikud (ontoloogia, epistemoloogia, loogika, teoloogia): · Kuidas saan aru uuritavast objektist? · Kuidas loodan saada teadmisi? 3) Meetodite valimine: · Missugused meetodid annavad kõige par...

Kirjandus -
91 allalaadimist
21
pdf

Teadustöö vormistamise juhend

...iku töö vormistamiseks. Uurimistöö on 10.-11. klassi üleminekueksami või gümnaasiumi lõpueksami üks võimalikke vorme, mis on välja pakutud kooliõppekavas. Uurimusest peavad selguma õpilase seisukohad ja järeldused. Seega peab töö autoril olema teadmisi, kuidas uuritavat probleemi läbi töötada: probleemi määratlemine, kirjanduse ja teiste allikmaterjalide valik ja analüüs, sealhulgas fotode, dokumentide jmt näitmaterjali kogumine, küsitlus jm. Valmis uurimistööd retsenseerib kirjalikult õpetaja, kes ei ole uurimistöö juhendaja. Retsensent ei ...

Informaatika - Keskkool
30 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... 7. Nimetada logistika funktsionaalsed valdkonnad. 8. Nimetada logistika funktsiooniülesed valdkonnad. 9. Kuidas on seotud ettevõttes omavahel turundus ja logistika? 1 Logistika ülesanded ja missioon 15 1.4. Logistikasüsteem ...

Logistika alused - Kutsekool
444 allalaadimist
29
doc

Sõnade ortograafia

... MÕTTEKRIIPS(ud) PANNAKSE 1) liitlauses osalause esiletõstmiseks, nt Vanemad rügasid hommikust õhtuni ­ rikkust ei toonud aga kumbki neist koju. 2) pikema kiilu eraldamiseks muust lausest, eriti kui kiilus juba on teisi kirjavahemärke, nt. Meie uus sekretär ­ kuidas ta nimi nüüd oligi? ­ näeb päris hea välja JUTUMÄRKIDESSE PANNAKSE 1) otsekõne ja tsitaat, nt ,,Mis te minu uue saaniga teinud olete?" küsis jõuluvana päkapikkudelt. 2) tsiteeritav lause, nt Louis XIV lemmiklause olevat olnud ,,Riik ­ see olen mina" ÜMARSULGUDESSE PANNAKSE muust tekstist v...

Eesti keel - Põhikool
344 allalaadimist
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

... · Epistemoloogia on tunnetusteooria ­ kuidas saab teadmisi sotsiaalsete objektide (organisatsioonide (March, 1991; Crossan et al, 1999) · Resource-Based View ­ n. ettevõtte sisemised strateegilised ressursid; konkurentsieelis; val...

Uurimistöö alused -
60 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun