Facebook Like
Küsitlus


Looduskaitsebioloogia eksami küsimused/vastused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on inimasurkonna praegune suurus ?
 • Miljardi täpsusega. 7,089,000,000 - ( nullid , kuna muutub) 2. Kui suur on inimasurkonna kasvu vahe arenenud ja vähearenenud riikides ?
 • Kui suur on inimese jalajälg, mida maakera suudab pikemaajalisest taluda ?
 • Keskmine jalajälg maailmas ?
 • Keskmise inimese jalajälg 2,6 ha, olemas 1,8 ha= ülekulu 40%. Eestis keskmiselt 6,42. Biokapasiteet - ökol. Võimekus on 8,99 4. Kuidas on määratletud looduskaitsebioloogia kui teadus ?
 • Mis LK Bio 5 printsiipi ?
 • Millised kolm filosoofilist allikat on LKBIOl ?
 • Mida võib pidada looduskaitse alguseks Eestis ?
 • Mis eristab LKBio-d – varasemast looduskaitse käsitusest ?
 • Kuidas on loodurikkus/bioloogiline mitmekesisus defineeritud ?
 • Mida mõistetakse loodusrikkuse hierarhilise struktuuri all ?
 • Mis komponentidest see koosneb ?
 • Millised protsessid tekitavad geneetilist mitmekesisust ?
 • Millisest kahest komponendist koosneb liigi geneetiline mitmekesisus ?
 • Missuguseid liigi definitsioone sa tead ?
 • Kui palju on maailmas kirjeldatud liike ?
 • Kuidas mõõdetakse liigilist mitmekesisust ?
 • Kus on kõige enam liigilist mitmekesisust ?
 • Mis on kooslus ja mis on ökosüsteem ?
 • Millest moodustub gild ?
 • Millest sõltub liigrikkus ?
 • Kui palju on Eestis kirjeldatud liike ja kui palju neid arvatakse siin olevat ?
 • Mis on keskkonna ökonoomika ?
 • Mis on ökoloogia ökonoomika ?
 • Keskkonna ökonoomika kaks mitteteadmist – mis need on ?
 • Kuidas toimida nende mitteteadmiste taustal... ?
 • Milles seisneb tehingute vabatahtlikkuse printsiip ?
 • Milles seisneb välismõju ?
 • Milles seisneb turutõrge ?
 • Milles seisneb ühisomandi tragöödia ?
 • Milliseid väärtustüüpe võib olla loodusväärtusel ?
 • Mis on otsene majandusväärtus ja kuidas see jaguneb ?
 • Mis on kaudne majandusväärtus ?
 • Milles seisneb loodusressursi tulevikuväärtus ?
 • Milles seisneb loodusressursi olemasoluväärtus ?
 • Mis on keskkonna eetika ?
 • Mis on instrumentaalne väärtus ?
 • Mis on iseväärtus ?
 • Mis on süvaökoloogia ?
 • Mis on massväljasuremine ?
 • Mis on taustaväljasuremine ?
 • Millised liigid on enam väljasuremise ohus ?
 • Milline on tausta väljasuremise kiirus ?
 • Milline arvatakse olevat ohutud väljasuremise määr ?
 • Mis on väljasuremise võlg ?
 • Mis on 4 põhilist väljasuremise põhjust ?
 • Mis alustel on proovitud eelisjärjestada ökosüsteeme – elupaiku ?
 • Mida kujutavad end loodsurikkuse tulipunktid ?
 • Mis on CRI? Kuidas on ohustatud ökoregioonid ja bioomid ?
 • Mis on Global 200 ?
 • Mis vajavad kaitset 238 regiooni SLAID 5. Punase nimsitu eelisjärjestuse nimistu SLAID 2 järjestust 6. Mis on EDGE ?
 • Mis on loodusrikkuse kaitse liikide-asurkondade tasemel kõige enam levinud ?
 • Mis iseloomustab asurkonda seisundit demograafilises mõttes ?
 • Mis on lambda , mida ta kirjeldab ?
 • Mis on elutabel ?
 • Millest see koosneb ?
 • Kuidas on defineeritud easpetsiifiline sündivus, surevus, elulemus, ellujäävus ?
 • Kes jäävad elama arvutatakse valemiga 1/surevus Ellujäävus - ellujäänud isendite arv teatud vanuseni teatu ajaperioodi jooskul ?
 • Mis on asurkonna sooline ja vanuseline struktuur ?
 • Mis on selle teadmine oluline ?
 • Mis teeb väikesed asurkonnad suurtega võrreldes oluliseks ?
 • Mis on väljasuremiskeeris ?
 • Mida kujutab endas mülgas ja lätte asurkondade käsitus ?
 • Mis on asurkonna elujõulisuse analüüs ?
 • Milleks seda kasutatakse ?
 • Mis on ökoloogiline lõks ?
 • Mis on konsortsium ?
 • Mis on lookus , geen ja alleel ?
 • Mis tekitab geneetilist varieeruvust ?
 • Mis on Fenotüüp , ?
 • Mis on genofond , genotüüp ?
 • Miks on geneetiline varieeruvus oluline ?
 • Mis on geneetiliselt efektiivne asurkonna suurus Ne ?
 • Mis on geenitriiv ?
 • Mis on geenivool ?
 • Mis on geneetilised pudelikaelad ?
 • Mis mõjutab väikeste asurkondade geneetilist mitmekesisust ?
 • Mis on evolutsiooniliselt oluline üksus ?
 • Mis on väikeste asurkondade paradigma ?
 • Mis on kahanevate asurkondade paradigma ?
 • Mis on liigi kadumise põhjused ?
 • Mis määravad geneetilise erinevuse ?
 • Milliseid liike viia koos siht - liigiga ?
 • Mis on taastamise ökoloogia ?
 • Mis on asenduskooslus, taastumatusemurdepunkt ?
 • Millised ohud kaasnevadtaastamisökoloogia arenemisega ?
 
Säutsu twitteris
LKB KORDAMISKÜSIMUSED
1 SLAID
1. Mis on inimasurkonna praegune suurus ? 0,5 miljardi täpsusega.
7,089,000,000 - ( nullid , kuna muutub)
2. Kui suur on inimasurkonna kasvu vahe arenenud ja vähearenenud riikides?
Ligikaudu 6 kordne (ligemale 2 ja ligemale 10-12)
3. Kui suur on inimese jalajälg , mida maakera suudab pikemaajalisest taluda? Praegu keskmine jalajälg maailmas? Eesti jalajälg?
Keskmise inimese jalajälg 2,6 ha, olemas 1,8 ha= ülekulu 40%. Eestis keskmiselt 6,42.
Biokapasiteet – ökol. Võimekus on 8,99
4. Kuidas on määratletud looduskaitsebioloogia kui teadus?
Teadusharu , mis uurib elurikkust ja seda ohustavaid tegureid ning on aluseks praktilisele looduskaitsetööle. (Interdistsiplinaarne teadus, mis võtab kokku liikide , koosluste ja ökosüsteemide kaitsmisega tegelevate erialaspetsialistide püüdlused ja kogemused.)
5. Looduskaitse bioloogia kolm eesmärki. EKSAMI KÜS!!!
Dokumenteerida bioloogilist mitmekesisust
Uurida inimtegevuse mõju bioloogilisele mitmekesisusele,
Võtted negatiivse inimmõju peatamiseks ja selle tagajärgede leevendamiseks ( 1)liikide väljasuremise peatamiseks;2) liigisisese geneetilise muutlikuse säilitamiseks;3) ökosüsteemide funktsionaalsuse kaitsmiseks)
4. Taastamine ( Wilson 1992)
6. Looduskaitse bioloogia 5 eetilist põhialust
1. Elurikkus ehk looduse mitmekesisu tuleb säilitada ning populatsioonide ja liikide enneaegset väljasuremist vältida
2.Ökoloogiline terviklikus ja ökosüsteemide keerukus peavad säilima.( ükskõik milline liik on ökoloogiliselt tähenduslik, kui ta on osa ökosüsteemist)
3.Evolustioon peab jätkuma ( Evolutsioon on protsess, mis lõpptulemusena viib uute liikide tekkimiseni ja elurikkuse uurenemiseni)
4.Elurikkusel ja ka liikidel kitsamalt on iseväärtus
NII RAAMATUS, KUI SLAIDIDEL OLI NEID 4, MITTE 5.
7. Mis LK Bio 5 printsiipi ?
Ettevaatusprintsiip (kui mõne keskkonnakasutusega seotud tegevuse mõjud ei ole päris täpselt teada, ning võib arvata, et võib avalduda negatiivne mõju keskkonnale, siis peab pigem olema ettevaatlik ning lähtuma võimalusest et negatiivne tagajärg, võib realiseeruda)
Dünaamilisuse printsiip (Loodus ei ole tasakaalus)
Evolutsioonilisuse printsiip ( Liigirikkus on evolutsiooni tulem ning liikide rohkus tulevikus sõltub praegustest protsessidest looduses)
Pideva valveloleku printsiip ( Ühegi liigi või piirkonna kaitsealuseks kuulutamisest ei garanteeri selle säilimist )
Inimese juuresoleku printsiip ( See printsiip nendib, et inimmõju on tänapäeval looduses paratamatult igal pool olemas)
8. Miks peetakse LK Biol
•multidistiplinaarseks teaduseks?
•sünteetiliseks teaduseks?
•Kriisiteaduseks?
•„Ebatäpseks“ teaduseks?
Multidistsiplinaarne, kuna tihe seos teiste bioloogiliste teadusvaldkondadega. Ulatub väljapoole bioloogiat : ökonoomika , psühholoogia , sotsio- ökoloogia , kultuuri ajalugu, ajalugu, inimgeograafia jne)
Sünteetiline , kuna on süntees paljudest alusteadustest ( nt. ökoloogia ja ökonoomika, õigusteadus , geneetika , sotsioloogia jne.), mille printsiipe ja uudseid lähenemisviise rakendatakse ressursside kaitse ja kasutamise praktikas (nt. põllumajandus, kalandus , metsandus jne ) Praktilised kogemused mõjutavad omakorda alusteadusi.
Kriisieriala, kuna LKB, peab koguaeg lahendama keerulisi ülesandeid ühe või teise haruldaseks jäänud või ohustatud objekti hoidmiseks ja seisundi parandamiseks. Otsuseid tuleb sageli teha kiiresti ja väga vähese olemasoleva informatsiooni põhjal.( Vastuolu teadusliku probleemikäsitluse põhimõtetega)
Ebatäpne teadus kuna võtmesõnaks on tõenäosuslikkus .
9. Millised kolm filosoofilist allikat on LKBIOl? Nende esindajad?
Romantilis - maagiline looduskaitse eetika ( Emerson , Thoreau, Muir )
Varude alalhoiu eetika (Pinchot)
Evolutsioonilis-ökoloogiline maa-eetika (Leopold)
10. Mida võib pidada looduskaitse alguseks Eestis?
Saanud alguse strateegiliste loodusvarade hoidmisest. Juba 13. Sajandil keelas Taani kuningas metsaraie kolmel Tallinna lähedasel saarel.
11. LK Bioloogia algus – millal Eestis?
1996/97 Esimene LK bio kursus TÜs, hiljem rakenduslik loomaökoloogia TÜs. Nüüdseks LK Bio loegud kolmes ülikoolis.
12. Mis eristab LKBio-d – varasemast looduskaitse käsitusest?
Lkb selts, kitsamate erialade teke, raamatud, ajakirjad, lõimumine teiste valdkondadega – inimese poole
13. Seletage lahti „Evolutsiooniline vaatemäng ökoloogilisel vaatelaval, kus inimesel on oluline roll mängida“.
2 SLAID
1. Kuidas on loodurikkus/bioloogiline mitmekesisus defineeritud?
Bioloogiline mitmekesisus on kõige elava summa – kogu elava maailma rikkus ja varieeruvus.
Bioloogiline mitmekesisus tähendab
• mistahes päritoluga elusorganismide rohkust inter alia maismaa-, mere- jt. veeökosüsteemides ning neid hõlmavates ökoloogilistes kompleksides;
•see sisaldab ka liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemidevahelist mitmekesisust.
2. Mida mõistetakse loodusrikkuse hierarhilise struktuuri all? Mis komponentidest see koosneb? EKSAM!
Ökoloogiline mitmekesisus: Bioomid > Provintsid>Ökoregioonid>Ökosüsteemid> Kooslused -elupaigad
Organismide mitmekesisus: Riigid (looma, taimeriik)>Hõimkond>Klass>Selts> Sugukond > Perekond> Liik>Asurkond…
Geneetiline mitemekesisus: Asurkonnad, indiviidid, Kromosoomid , Geenid jne
3. Millised protsessid tekitavad geneetilist mitmekesisust?
- Geneetiline mitmekesisus suureneb
•Mutatsioonide toimel
•Sugulise paljunemise käigus rekombineerumise teel
- Põhiline varieeruvuse allikas – mutatsioonid
- Rekombineerumine – suurendab siiski märkimisväärselt mitmekesisust
4. Millisest kahest komponendist koosneb liigi geneetiline mitmekesisus?
Liigi geneetiline mitmekesisus = asurkonna sisene +asurkondade vaheline varieeruvus
5. Missuguseid liigi definitsioone sa tead?
Bioloogiline definitsioon – see on grupp tegelikult või potentsiaalselt omavahel ristuvaid isendeid, mis on
sigimise mõttes eraldatud teistest samalaadsetest gruppidest.
Morfoloogiline definitsioon – grupp isendeid mis morfoloogiliselt, füsioloogiliselt ja biokeemiliselt eristub
teistest gruppidest mõningate oluliste tunnuste poolest.
6. Kui palju on maailmas kirjeldatud liike?
Umbes 1,9 mln (aastal 2009)
18000 uut liiki iga aasta kirjeldatud
7. Kuidas mõõdetakse liigilist mitmekesisust?
Oodatav varieeruvus – sugupuu uuringud
Vaadeldud varieeruvus – dna uuringud
- Välja töötatud palju indekseid mis mõõdavad liigrikkust
- Kasulikud vaid võrdlusteks
- Lihtsaim indeks – Liigirikkus ehk liikide arv koosluses – Alfa - mitmekesisus.
- Gamma mitmekesisus - Liigirikkus laiemates geograafilistes regioonides. Näit. Keenia 1000 metsalinnuliigiga on kõrgema gammamitmekesisusega kui UK oma 200 liigiga .
- Beeta mitmekesisus – Varieeruvus teatud keskkonna või geograafilise gradiendi ulatuses
- Sagedasti need indeksid omavahel tugevas korrelatsioonis.
- Probleem – kõik liigid pole võrdsed
8. Kus on kõige enam liigilist mitmekesisust? EKSAMIS!
- Troopilised vihmametsad: 7% maismaapinnast aga enam kui pool liikidest seal; 40% õistaimedest seal.
- Korallrahud/riffid: katab 0,1% ookeani pinnast aga elupaik 8% kalaliikidest.
- Süvameri: 34 35st looma hõimkonnast on meres
- Suured troopilised järved
9. Mis on kooslus ja mis on ökosüsteem ?
Kooslust defineeritakse mingil kindlal territooriumil ja ühetaolistes keskkonnatingimustes elavate liikide
kogumina
Paljusid liike erinevatel troofilistel tasemetel hõlmav kooslus,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


Konto olemas? Logi sisse

Vasakule Paremale
Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #1 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #2 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #3 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #4 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #5 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #6 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #7 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #8 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #9 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #10 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #11 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #12 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #13 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #14 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #15 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #16 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #17 Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused #18
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-10-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 8 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor leighton Õppematerjali autor

Lisainfo

Looduskaitsebioloogia eksami kordamisküsimused slaididelt koos vastustega. Samu küsimusi küsiti ka eksamil.

Märksõnad


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

13
doc
Looduskaitsebioloogia
32
docx
Looduskaitsebioloogia kordamisküsimused
13
doc
ÖKOLOOGIA eksami küsimuste vastused
7
docx
Looduskaitse eksamiks kordamine
12
docx
Looduskaitsebioloogia kordamisküsimused
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
24
docx
Ökoloogia eksami küsimused ja vastused
8
docx
Looduskaitsebioloogia kordamisteemad

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun