Sõnu seletav sõnaraamat

Enesehinnang on iga inimese jaoks tähtis asi. Seda saab muuta jne. Kui eeldame, et on niisugune adekvaatne enesehinnang ja on võimalik ennast hinnata paremaks või halvemaks, siis kuhu peaks ennast mõtlema? Eestlase enesehinnang on mitte liiga positiivne.
Enesehinnangu järgi on liikumisaktiivsus suhteliselt suur 7-päevase sammumõõtja tulemus: keskmine sammude arv 7543 päevas (2948- 10825), sh 6 last > 8000 sammu (vajalik 10000-12000 sammu). Kõhulihaste (KL) testi individuaalne hinnang McKenzie järgi
Enesehinnang on ettekujutus iseendast, mina-pilt, enesekindlus, endaga toimetulek, enese aktsepteerimine, sotsiaalsetes suhetes toimetulek, eneseväärikus, endast lugupidamine-need on vaid mõned enesehinnangut peegeldavad omadused.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Enesehinnang on ohustatud hakkavad inimesed võrdlema end nendega, kellel läheb kehvemini kui neil (allapoole võrdlemine). Teiste aupaiste säras peesitamine on näha rahvusvaheliste spordivõistluste ajal. Õnnestumine on alati meie õnnestumine aga ebaõnne seletatakse individuaalselt, sportlasest tulenevaks. Enesehinnangu säilitamise mudeli järgi sõltub strateegia valik sellest, kui olulise omadustega on tegemist.
Enesehinnang on objektiivne ja kõige halvemini talutakse situatsiooni, mil nad asuvad pahatahtliku tähelepanu keskmes, kui nende reputatsioonile langeb vari või kui neid süüdistatakse milleski alusetult.
Enesehinnang on madal üritab olla teiste meele järgi, seda kas selleks, et saada teistelt kiitust ja tõsta nii oma enesehinnangut või siis, tunnetades oma alaväärsust, lihtsalt alluda endast parematele.

Enesehinnangut kahjustada – see on iseloomulik joon eriti arengumaade ühiskondadele: inimesed, kes kritiseerivad kritiseerimise pärast, rahuldamaks oma „vargamäe sündroomi“ põdeva ego vajadusi.
Enesehinnang on ettekujutus iseendast - eneseväärikus, enesekindlus, endaga toimetulek, endaga rahulolu, endast lugupidamine ja paljud muud omadused, mis mõjutavad enesehinnangut.
Enesehinnang on üldine enesetunne, Mida igaüks meist endaga kaasas kannab ja mis ei Sõltu objektiivsetest põhjustest, Mis meie rahulolu või rahulolematust Võivad mõjutada.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Enesehinnang on seotud rahuloluga oma kehaga • Ülitundlikkus • Infopuudus + kiired muutused • Ettevalmistamatus (?) • Seksuaalkasvatuse tase koolides? • Hirmud – kas kõik on normaalne? • Normide orjad, võrdlemine teistega • Ebareaalsed stereotüüpsed ideaalid • Dismorfofoobia sündroom • Aktseleratsioon – erinev mõju P ja T • Tasakaalustamata
Enesehinnang on sageli alusetult kõrge, ülehinnatakse ka oma asendit, aeglaselt kujuneb kaaslaste mõistmine ja kaasõpilaste omavaheliste suhete adekvaatne hindamine.
Enesehinnang - enesetõhusus – Üksildus – Kaasneb: ärevus • Hirmud ja foobiad; koolitõrge • Depressioon Hirm • Kolme tüüpi reaktsioonide muster tajutud

Enesehinnang on ühekülgne, märgitakse tusatujuhooge,kiivust, korraarmastust, muret tervise pärast, kuid ennast peetakse konformsemaks, kui tegelikult ollakse.
Enesehinnanguga isikud on optimistlikumad, nad seavad endale kõrgeid eesmärke, saavutavad elus rohkem ja tulevad üldiselt paremini toime ka mitmesuguste probleemidega.
Enesehinnanguga inimesed on enesekindlad, valmis oma vigadest õppima, väljendavad selgelt oma vajadusi, seisavad silmitsi oma hirmudega ning püüavad neid ületada.

Enesehinnang lihtsalt on selle inimese ressursiks, sest enese väärtustamine ning austamine aitab iseenesele ja ümbritsevatele raskel hetkel toeks olla.
Enesehinnang on üldistuv. Igal inimesel on tegevusvaldkonnad, milles toimetulek on eriti oluline ja teatud inimesed, kelle arvamus on tähtis.
Enesehinnangut on paljud uurijad pidanud üheks põhiliseks psühholoogilist heaolu säilitavaks teguriks ning olulisemaks isiksuse näitajaks.

Enesehinnangu tõstmine on nagu raha taskus – madala ensehinnanguga laps ei saa lubada endale riski, mis hävitaks tema niigi väikese eneseusalduse.
Enesehinnangut on määratletud kui mina kontseptsiooni afektiivset osa ehk tundmuslikku avaldust, mis valdavad inimese enesekohast suhtumist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Enesehinnang – minakontseptsiooni hinnanguline komponent, hinnang, mis antakse iseendale (Olen võimas!, Olen vilets, Olen OK, Olen parem kui enamus inimestest). Enesehinnang mõjutab suhteid läbi avatuse, emotsioonide (interaktsioonide taust), tüüpilise tõlgendusstiili (“Sa ei viitsi niikuinii mind kuulata, sest ma olen

Enesehinnang on kõikuv, stabiliseerub tavaliselt 16-18 es-ks. Murdeeas tõuseb emotsioonide intensiivsus, juhitavus väheneb.
Enesehinnang - inimese mina-kontseptsiooni hinnanguline osa, sisaldab tema poolt internaliseeritud sotsiaalseid hinnanguid.
Enesehinnang on üldise motivatsiooni aluseks - kui mul on usk iseendasse, on ka usk ettevõetud projekti õnnestumises.

Enesehinnang - kujuneb kogu elu vältel, võrreldes pidevalt oma tegelikku tegevust ja käitumist vastavate ideaalidega.
Enesehinnang on muudetav uute enesekohaste positiivsete kogemuste ning käitumis- ja mõtlemisviiside omandamise abil.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Enesehinnang on seotud enda väärtustamisega ja selle telje alumine ots põhjustab depressiooni. Paljud psühhiaatrilised patsiendid kannatavad madala enesehinnangu all. See võib tekitada nõiaringi, ja kuna teised peavad pessimismi ning apaatiat alaväärsuse tunnusteks, on endast kerge säilitada halba arvamust.

Enesehinnang – noored tunnevad, et neid, nende soove ja vajadusi ning tegevust väärtustatakse ning tunnustatakse.
Enesehinnang on inimese emotsionaalne hinnang enda kohta, mis ilmneb tavaliselt rahulolu või rahulolematuse kujul.
Enesehinnang on inimese hinnang oma väärtusele, see mõjutab inimeste valikuid tegevuste ja tööde valikuid.

Enesehinnanguga inimesed on optimistlikumad. Nad seavad elus kõrgeid eesmärke ja enamasti tulevad elus ka paremini toime.
Enesehinnang on vahetult seotud: õnne ja heaoluga ning maailmapildi, hoiakute ja hinnangutega maailma kohta.
Enesehinnanguvajadus on tänapäeval ja just Lääne ühiskonnas inimeste käitumises väga oluliseks motivaatoriks.

Enesehinnang seevastu on tungivalt seotud ärevushäiretega ning vastuvõtlikkusega negatiivsetele emotsioonidele.
Enesehinnangus on midagi spetsiifilist, mis mõnikord määrab, kuidas me asjadesse suhtume või käitume.
Enesehinnang - hinnang endale(enese omaduste ja atribuutide võrdlemisel sotsiaalsete normide põhjal).

Enesehinnang on mõõdupuu meie enda väärtuste mõõtmiseks ja määrab, kuidas me ennast tunneme.
Enesehinnang on langenud ja ta suitsiidsed mõtted võivad viia ka rängemal juhul enesetapuni.
Enesehinnang - kirjeldab mina-pilti, tunne selle kohta, kes me oleme ja mida me väärt oleme.

Enesehinnang on inimese üldine arusaam endast ning kuidas ta ennast kui inimest hindab.
Enesehinnang on mina kontseptsiooni hinnanguline aspekt (suhtumine endasse positiivselt)
Enesehinnang on teatud tundevarjundiga enesekohane hoiak, mis on omane igale inimesele.

Enesehinnang tähendab ka seda, mida inimene arvab oma tegevuste ja saavutuste kohta.
Enesehinnang tähendab seda, mida inimene arvab enda ja oma hakkamasaamise kohta.
Enesehinnang on enda võimekuse hindamine ja võrdlemine oma võimekust teistega.

Enesehinnang – suhtumine endasse, mis sõltub ka teiste suhtumisest inimesse.
Enesehinnang on otseseks kaitseks välismaailmast tulevate "rünnakute" vastu.
Enesehinnang mõõtmiseks on viimastel aastakümnetel välja arendatud suur hulk skaalasid.

Enesehinnanguga inimesed on sõbralikud, tahavad saavutada ning taluvad kriitikat hästi.
Enesehinnang on seotud kindlate alade või oskustega ja saavutuste tasemega.
Enesehinnang – inimese üldine suhtumine iseendasse, eneseväärikustunne

Enesehinnang on positiivsed ja negatiivsed mõtted ja tunded iseenda kohta.
Enesehinnang on oluline faktor eneseteadvuse ehk mina-pildi kujunemisel.
Enesehinnang on inimese üldine hinnang endale ja suhtumine endasse.

Enesehinnang on suhteliselt püsiv ja kompleksne hinnang iseendale:
Enesehinnangu muutmist – korrigeerin oma hinnanguid, milline on minu panus.
Enesehinnang – tunneb huvi selle vastu, kuidas ta ennast hindab.

Enesehinnangu taastamisel on narkootikumidest loobumisel vägagi oluline koht.
Enesehinnang on väga oluline faktor elus edukalt toimetulekuks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Enesehinnang on pealispinnal, enesekindlus on aga sisemine äratundmine, mis näitab, kui hästi laps ennast tunnen ehk teisisõnu pilti, mis lapsel endast on. Enesekindel inimene tunneb ise, et ta on tubli ja „kõlbab“ ka juhtudel, kui ta on valesti teinud.

Enesehinnanguga inimesel on tunduvalt lihtsam oma eksimustega toime tulla.
Enesehinnang on objektiivne. Võidakse noorem välja näha.
Enesehinnang – minakontseptsiooni hinnanguline komponent.

Enesehinnang - naistel on meestest madalam enesehinnang.
Enesehinnang – see, mida ta ise oma võimetest arvab.
Enesehinnang on aga see, mis aitab ilul välja paista.

Enesehinnang on teadlikkus enda isiku väärtustest.
Enesehinnang on vahelduv. Nõrk punkt on elumuutus.
Enesehinnang on objektiivne, ei valeta ega teeskle.

Enesehinnanguid on kolme sorti, neist halvim on madal.
Enesehinnang – pos või neg hinnang enda kohta.

Enesehinnang on püsiv, ent arenemisvõimeline.

Enesehinnangut on võimalik muuta ja parandada.
Enesehinnang – ei tunnistatud autoriteeti.

Enesehinnang on õpitud mitte pärilik.
Enesehinnang on üks peamisi psühhol.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Enesehinnangud on suhtelised, sõltudes olukorrast ja kontekstist, muutes oma suunda ja kaalu uue elukogemuse põhjal.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto