Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Nüüdisühiskond (5)

5 VÄGA HEA
Punktid
ühiskond - Isegi need väikesed ühiskonnad, millesse laps kõige enne sisse kasvab – perekond ja mänguseltskond, on talle tähtsad vaid üksikvahekordade kaudu

Lõik failist

Nüüdisühiskond
 • Nüüdisühiskonda iseloomustavad:
  • Tööstuslik kaubatootmine ( konveierid )
  • Rahva osalemine ühiskonna valitsemises
  • Vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus
  • Kapitalism ja demokraatia
  • Teenindusühiskond
  • “kitsenev ja paisuv” maailm
 • Algas Inglismaal 18. saj. lõpus
 • Nüüdisühiskonna aluseks loetakse:
  • Protestantlust (eelkõige kalvinism )
  • Majandusliku huvi tekkimist (time is money)
  • Isikuvabadusi (my home is my castle )
  • Masinad (alguses on alati mägi ja riie )
 • Nüüdisühiskonna kujunemise etapid:
  valdkond
  Agraarüh.
  Industriaalüh.
  Postindustriaalüh.
  Info-ja teadusüh.
  Ajavahemik
  Euroopas
  U~3000eKr.- 19.saj II pool
  19.saj I pool-1950ndad
  1950ndad-1990
  1990-...
  Eesmärk
  ellujääda
  kasum
  Haridus , heaolu
  Info, aeg
  Tootmisviis
  Käsitöö
  masinad
  Masinad
  Robotiseeritud masinad
  Resp.amet
  Peremees
  Vabrikant, pankur , jurist
  Ärimees, spetsialist
  IT-mees
  Riigivorm
  Monarhia jms.
  Diktatuur, demokraatia
  Ühendatud
  Valitsus välised org. Nt. Green Peace, NGO-d
  Perevorm
  Suurpered
  Tuumpere
  Mittetäielik perekond
  Kõik
  Valitsuse roll
  Kaitsta rahvast
  Ühishüvis, maj. reg, infrastruktuuri tagamine
  Sotsiaalkindlustus
  Avalik haldus
  Tähtsaim kapital
  Maa
  Tööjõud, tooraine
  Know -how
  Info, aeg
  Näide tänapäevast
  Jeemen, Keenia , Laos
  P-Korea, Kõrgõstan, Usbekistan
  Hiina, Venezueela, Venemaa
  Eesti, Läti, USA
  Tekkimise põhjus
  Neoliitiline revolutsioon
  Tööstusrev.
  Tehnoloogia areng ja heaoluüh.
  Internet
  Hääbumise põhjus
  James Watt
  Tehnoloogia areng
  Heaoluriik
 • Resursside ümberjagamine
 • Tulu läheb sotsiaalsfäärikatteks (pensionäärid, haridus, toetused)
 • püüab parandada inimeste toimetulekuvõimalusi ning sekkub maj. ja tulude jaotamisse.
 • Lisaks klassikalistele ülesannetele (seadusloome, õiguskord, riigikaitse) ka sotsiaalsed ülesanded ning reguleerib (aktiivse sekkumisega) majandust.
 • Majanduslikku tõhusust kõrvutatakse heaoluriigis alati sotsiaalse õiglusega.
 • Olulisim eesmärk on ühishüvede pakkumine
 • 2 põhilist tunnust:ressursside ülekandmine ühest valdkonnast teise
 • ning pool avalikest kuludest läheb sotsiaalsfääri vajadusteks
  võetakse
  toetatakse
  Liberaal -ne
  USA
  Vabadus
  Kõigilt natuke maksude näol
  Abivajajaid, kuid vaeseid ei aidata järele
  Sotsiaal-dem.
  Rootsi,
  UK
  Võrdsus
  Võetakse hästi palju, astmeline tulumaks
  (inimesed ei viitsi enam tööl käia)
  Antakse palju tagasi, tasuta haridus, arstiabi jms.
  Konser-vatiivne
  Saksamaa 1960.a.
  Mõõdukad maksud
  Väljamaksed riigile olulistele inimestele, perekond hoolitseb vanurite eest
  Sotsiaalmaks 33%
  Tulumaks 21%
  Töötuskindlustus 1%
  Pensionikindlustus 2%
  Demokraatia levik
  Demokratiseerumise lained
 • 1826 -1922 – Ladina-Ameerikast Mussolini ja NSVL -ni
 • 1945-1960 – II ms-st Hruštšovi sula lõpuni
 • 1974 - ? – Portugalist autoritaarsete režiimide tugevnemiseni
 • kommunistliku bloki lagunemine muutis dem. ja diktatuuri vahekorda maailmas.
 • Dem. levik on olnud 20. sajandil ülemaailmne suundumus
 • Lähimate aastate põhitrendiks kujuneb demokraatia kindlustamine
  Siirdeperiood
 • Periood, mille jooksul üks valitsemiskord asendub teisega.
 • Algab vabade valimistega ja lõppeb demokraatia kindlustumisega
 • Kestab u. 20 aastat
 • Ohud:
 • Majanduskriis , erastamine
 • Mässud, demonstratsioonid
 • Populism
 • Korruptsioon
 • Diktatuur
  Demokraatia kolm põhinõuet
 • Konkurents
 • Hääleõigus
 • Kodanikuõigused
  Demokraatia tunnused
 • Mitmeparteisüsteem
 • Täiskasvanud kodanike üldine valimisõigus
 • Regulaarselt toimuvad vabad ja salajased valimised, millega ei kaasne valimistulemuste võltsimist
 • Suuremate poliitiliste parteide vaba võimalus meedia ja avaliku kampaania kaudu oma vaateid tutvustada
 • Kodanikuvabaduste tunnustamine
 • Õigusriik
 • Võimude lahusus ja tasakaalustatus
 • Kontroll- ja kohtuorganite poliitiline sõltumatus
 • Vaba ja pluralistlik kodanikuühiskond
 • Vaba ajakirjandus
 • Vähemuste kaitse ja nendega arvestamine
 • Tsiviilkontroll relvajõudude üle
  Vabaks demokraatiaks ei kvalifitseeru riigid, kus
 • mitmed viimased valimised riigis on võitnud pidevalt üks poliitiline jõud (
 • suur võim riiki puudutavate otsuste üle on koondunud ilma valimisteta võimu juurde saanud jõu kätte (mitteparlamentaarsed monarhiad, võõrvõim või rahvusvaheline kontroll)
  Demokraatiate mured maailmas
 • ÜRO ignoreerimine suurriikide poolt olulistes küsimustes (nt. 20.03.2003)
 • Autoritaarsete režiimide tugevnemine maaimaareenil (nt. Hiina,Hugo Chavezi Venezuela )
 • Terrorismioht, rahva võimust eemaldumine, ähvardav majandus- (energia-) kriis muudab ühiskonda suletumaks ning äärmuslikele ideedele vastuvõtlikumaks
  Ühiskonna jätkusuutlikkus
 • Rooma Klubi 1970
 • Praeguse põlvkonna vajaduste rahuldamine, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve
 • Ökoloogiline tasakaal
  • Valitsemine- legitiimsus (põhiseaduse järgi, õiguspärane)
  • Rahvas aktsepteerib valitsuse tegevust
  • Efektiivne valitsus (erinevate sotsiaalsete gruppide huvide rahuldamine)
 • Heaolu kasv
 • Demograafiline
  • Rahvastikutaastamine
  • Rahvuslik kvaliteet (haridustase, tervis, tööpotensiaal, kaasatus ühiskonda)

  Sektorid-valdkonnad
  Avalik sektor
  Erasektor
  Mittetulundussektor
  Näited
  ERR, president jt.
  AS, FIE, OÜ, TÜ
  MTÜ, SA, ühistud, seltsid
  Põhivaldkonnad
  Poliitika, riigi- ja omavalitsusasutused
  Raha, kasum,
  eraettevõtted
  Kodanikuühendused ja - organisatsioonid
  Hõivatute osakaal
  35%
  60%
  5%
  Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis.
  Sotsiaalne struktuur e. kihistumine mõjutab inimeste positsiooni ühiskonnas, suhteid erinevate gruppide vahel ja üldist arengut.
  Nüüdisaegne demokraatia vastandub monarhiale kui ainuvõimule- polüarhia (paljude võim)
  Avalik sektor
 • Tuumaks on riik
 • Riigi tunnused:
  • Seotud võimu teostamisega ning selle võim on ülimuslik ja sõltumatu
  • Otsused vormistatakse kirjalike õigusnormidena ning need on kõigile siduvad
  • Omab kontrolli kindla territooriumi üle
  • Riigi institutsioonid on avalikud
   • Kohus ja keskpank peaksid teineteisest sõltuma
   • Seadusandlik ja täidesaatev võim peaksid olema eraldiseisvad
   • Lisaks veel järelvalveinstitutsioonid
 • Riigiasutuse tunnused
 • Kindel struktuur ja hierarhia
 • Moodustatakse õigusakti alusel kindlate ül. täitmiseks
 • Toimimisraha tuleb riigieelarvest
 • Töötajateks on avalikud teenistujad
  Palju avalik-õiguslikud asutused alluvad mõnele ministeeriumile mitte otseselt riigile
  Erasektor
 • Ülesehitatud turumaj. põhimõttel
  Turumajandus
 • Vältida turutõrkeid
 • Täieliku konkurentsi puudumine
 • Tegeletakse ainult kasumlikuga
 • Maj. ebavõrdsuse teke/suurenemine
  Tarbjakaitse - ühishüvise tagamine
  Stratifikatsioon - kihistumine mingi tunnuse alusel (sünnipärand, varandus )
  Stratifikatsioon on vajalik, sest siis on inimesel identiteedi kriteeriumid
 • Jagada inimesed klassidesse- Marx
 • Resursside alusel- Weber
 • Elulaadi, päritolu, jms alusel-
 • Tõusnud on sotsiaalne mobiilsus ja põlvkondadevaheline mobiilsus e. lapsed valivad vanematest erineva elukutse .staatus on inimeste poolt kujundatud ja hinnanguline
 • Omistatud staatus- muutumatu tunnus(nt. Ema, laps)
 • Omandatud staatus- valikute, teenete või pingutuste tulemus(nt- muusik , kuulsus)
 • Roll ja rollikonflikt
 • Inimgruppide eristumise alused:
  • Varanduslikud
  • Regionaalsed
  • Rahvuslikkud
  • Ideoloogilised

  Võim ühiskonnas
  Tuntuim võimu teoreetik on Marx-
 • Ta on määratlenud võimu kui inimese suutlikkust mõjutada teiste tegevust ning saavutada sel viisil oma huvide elluviimine
 • Võim on ebavõrdselt jaotunud
 • Võimu ressursid võivad olla nii ainelised kui vaimsed
 • tööliklassvalitseb aga alles pärast revolutsiooni
  Kui võim on autoriteetne kuuletuvad inimesed mitte hirmust, vaid veendumusest, et võimude nõudmised on õigustatud
  Riigivõimule ainuomased tunnused (e. monopoolsed)
 • ainuõigus kehtestada seadusi, koguda makse, kasutada vägivalda julgeoleku tagamiseks
 • tema otsused on kohustusliku
 • korraldab riigi igapäevaelu
 • üks keskpunkt ja selge võimuasutuste hierarhia
  Ideoloogiad
  Ideoloogia on korrastatud ideekogum, mis propageerib kindlaid väärtusi
  Poliitilised ideoloogiad
  Aktsepteeritud
  Vihatud
  Konservatism
  Kommunism
  Sotsialism
  Natsionalism
  Rahvuslus
  Natsism
  Liberalism
  Fašism
 • Kontenar- riik ei peaks sekkuma, erastamine, riigiül. maj.poliitikaga tagada stabiilne maj.
 • Kensianistid- riik peaks sekkuma maj.
 • Konservatiivid - kodumaise turu kaitse, kaitsetollid
 • Liberaalid- erastada
 • Sotsiaalid- võrdsus, peale maksmine , maj. Kontroll
 • Tänapäeval- riik sekkub maj. maksude kaudu, et tagada heaoluriik
  Konservatism
 • Liberalismi vastand
 • Tuginev traditsioonidel, rahvuslusel ja kristlikul moraalil
 • Indiviidid on vabad, sünnilt võrdsed
 • Keegi ei pea valitsema
 • Vabadus on tähtsam kui võrdsus
 • Mõõdukate maksude poolt ning riigi sekkumise vastu
 • Progresiivne
 • Inimloomus on ebatäiuslik
 • Töö heaolu parandamiseks
 • Esindajad: G.W. Bush, Winston Churchill, Ronald Reagan , Margaret Thatcher
  • Individualistlik- üh. pakub vabadust
  • Traditsiooniline- euroopalik
  • Uus konservatism – Hayeki mõjul esile kerkinud
  • Neo konservatism- pettusid liberalismis, Bushi toetajad
  • 21.saj. alguses oli selle ideoloogia lõpp

  Sotsiaaldemokraatia
 • Väärtustab võrdseid võimalusi
 • Tugevat riiki, mis kindlustab väärika elatustaseme
 • Turumajandus
 • Tsiviilkontroll
 • Kodanikke toetatakse
 • Hoidutakse kihistumisest
 • Tekkis Saksamaal
 • Eraldus sotsialismist
 • Esindajad: Otto Bauer, Willy Brand, Eduard Bernstein
  Vasak- ja parempoolsus
 • On üksteisele lähenenud
 • Rõhutatakse aktiivse kodaniku ideaali
 • Säilinud on erinev suhtumine võrdsusesse
  Fašism
 • Rahvuslikele ja kultuurilistele tunnustele tugineva ühtsuse loomine
 • Algses tähenduses poliitiline liikumine Itaalias 1922-1943 Benito Mussolini juhtimisel
 • Ei usu igavese rahu võimalust
 • Natsionalistlik
 • Ainuparteisüsteem
 • Ühiskonnaelu range reglementeerimine
 • Juhikultus
 • Agressiivne välispoliitika
 • Ksenofoobia - on hirm või viha võõrapärase või võõramaise vastu
 • Tähtis riik ja rahvus, mitte rass
 • Ründas kommunismi, konservatiivsust ja parlamentaarset liberaalsust
 • Levis ka Saksamaal, Hispaanias, Austrias , Portugalis, Ungaris, Kreekas jne
  Natsism
 • Kodanike teod tehtud riigi heaolu nimel
 • Tugevad rahvused sõjalise võimu abil
 • Pluralismi lubamine on viga
 • Eesmärk ühendada kõik saksa keelt rääkivad rahvad
 • Natsismi peetakse üheks fašismi haruks
  tunnusjooned
 • Äärmuslik natsionalism
 • Demokraatia eitamine
 • Piiratud usuvabadus
 • Töölisklassi heaolu
 • Keskkonna kaitsmine
 • Loomade eest hoolitsemine
 • Kollektivism
 • Totalitaarsus
 • Kommunismivastasus
 • Parlamendivastasus
 • Riigi heaolu “tõeliste” sakslaste jaoks
 • Pan-Germanism
 • Rassism
 • Eugeenika (pärilike omaduste parandamine)
 • Vastuolu majandusliku ja poliitilise liberaalsuse suhtes
  Nimed ja Loojad
 • Tuntuim valitsusjuht Adolf Hitler
 • Ideoloogia juurteks on Rahvuslik Liikumine
 • Natsionaalsotsialistlik partei tuli võimule pärast Suurt Depressioon 1933. aastal ning on parim näide natsismist ajaloos
  Hitleri ideed
 • Etniline mitmekesisus nõrgestab Saksa impeeriumi
 • Demokraatia muudab riigi ebastabiilseks
 • Kõige hullemad nn “poolinimesed”
 • Kodumaata rahvused on parasiitsed
  Liberalism
 • Pole õiglane karistada rikkaid kõrgete maksudega
 • Ideoloogia, milles organiseerunud eliit jutlustab rahvale, et tõeline vabadus leidub vaid üksinduses
 • Ühtne õpetus puudub; mõistus, progress, õiglus, võrdsus, vabadus
  Põhialused
 • Vaba turumajandus
 • Konkurents, avatud turud
 • Minimaalne riigi sekkumine
 • Inimõigused ( vabadused )
  Eripärad
 • Liberalism käib kaasas demokraatliku valitsemisviisiga
 • Eliit on ühiskonna peremees
 • Mida rohkem ressursse, seda suuremad on võimalused ja vabadused mõjutada seadusloomet
 • Sallivus pluralismi suhtes
 • Vabad valimised
 • Religioon inimeste eraasi
 • Rajaneb eeldusel, et kõik inimesed on sünnilt vabad ja võrdsed
  Loojad ja esindajad
 • Adam Smith- majandusteooria looja
 • John Locke- majanduslik vabadus, vaimne vabadus
 • Jean- Baptiste Say ja Destutt de Tracy- laissez - faire majandus
 • Benjamin Franklin
 • Anders Chydenius
  Sisemised suunad
 • Poliitiline liberalism: üksikisikud seaduse ja ühiskonna alustala, tähtsustatakse õigusi ja toetatakse liberaalset demokraatiat
 • Kultuuriline liberalism: keskendub üksikisiku elustiili ja südametunnistusse puutuvatesse asjadesse; Holland
 • Majanduslik liberalism: klassikaline liberalism või Manchesteri liberalism; laissez- faire
 • Sotsiaalne liberalism: seaduslik võrdsus, vaestele riigi poolt toetused
 • Modernne liberalism: segu liberalismi vormidest, mis leidub Esimese Maailma riikides tänapäeval
  Neoliberalism
 • Aksepteerib teatud piirini riigi sekkumist igapäeva majanduses
 • Thatcher, Reagan ja Pinochet
  Kommunism
 • sotsiaalneja majanduslik ühiskonnakorraldus
 • Kõik on võrdsed
 • Igaühelt vastavalt tema võimalustele ja igaühele vastavalt tema vajadustele.
 • Marxi käsitlus inimesest rõhutab heatahtlikkust ja koostöövalmidust
 • Kuna kapitalism kui klassisüsteem ei ole võimeline arenema, oli tööliste võit ja klassivaba ühiskonna loomine ilmne
 • Kapitalism on sotsialismi tekkeks vajalik eeltingimus
 • Idee kommunismist tekkis juba antiikajal
 • 19. sajandil kogukonnad , mis põhinesid ühisomandil
 • 1980. aastaks 1/3 maailma rahvast kommunistliku võimu all
  Suunad
 • Leninism
 • Maoism
 • Trotskism
 • Stalinism
 • Eurokommunism – Lääne-Euroopas
 • Nõukogude kommunism – Saksamaa päritoluga töölistenõukogu
 • Tööliste demokraatia
 • Kristlik kommunism
  Tänapäeval
  • Kommunistlikud riigid: Hiina Rahvavabariik, Kuuba , Laos, Põhja- Korea ja Vietnam
  • Kommunistlikel parteidel on veel suur mõjuvõim ka Moldovas, Küprosel,Nepaalis, Indias ja Lõuna- Aafrika riikides
  Rahvusvaheline suhtlemine
  Internatsionaliseerumine e. rahvusvahelistumine
  Rahvusvaheline julgeolek sõltub
 • Põhjalikest muutustest mõnes suurriigis
 • Suhetest suurriikide vahel
 • Tehnoloogilistest avastustest sõjatööstuses
 • Kui üks suurriik kaotab oma tähtsuse tekivad uued jõu struktuurid
  Üldtunnustatud rahvusvahelise suhtlemise normid
 • Hoiduda jõu kasutamisest või sellega ähvardamisest
 • Lahendada tülid rahumeelselt
 • Pidada kinni riigipiiride puutumatusest ja austada riikide territoriaalset puutumatust
 • Mitte sekkuda teiste riikide siseasjadesse
 • Austada inimõigusi ja inimeste põhivabadusi
 • Järgida rahvusvahelise õiguse norme
  Rahvusvahelise suhtlemise vahendid
 • Diplomaatilised suhted (nt. Konsulaarsuhete sisseseadmine Eesti ja Rootsi vahel 29. aug. 1991)
 • Majanduslik koostöö (nt. Vabakaubanduslepingud)
 • Rahvusvahelised lepingud (nt. Vene-Läti piirileping märts 2007)
  Peamised rahvusvahelised organisatsioonid
 • ASEAN – Kagu- Aasia Riikide Assotsiatsioon (1967)
 • ECOWAS – Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (1975)
 • EN (CE) – Euroopa Nõukogu (1949/1993)
 • G7 – seitse juhtivat tööstusriiki (1975 (1976: Kanada ))
 • G8 – G7 + Venemaa (1997)
 • IBRD – Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (1945)
 • IMF – Rahvusvaheline valuutafond (1945/1992)
 • Mercosur – Lõuna-Ameerika ühisturg (1991)
 • NAFTA – Põhja-Ameerika Vabakaubanduslepe (1994)
 • NATO – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (1949/2004)
  • Eesmärgid: kultuuripärandi kaitse, teadusuuringud, kriiside ohjeldamine, rahuvalve väljaspool liikesmaid
  • Kollektiivse enesekaitse põhimõte
 • OECD – Majandusliku Koostöö ja Arngu Organisatsioon (1961 ( OEEC 1948 )
 • OPEC – Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (1960)
 • OSCE – Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsioon (1975/1991)
  • Püüab konflikte ennetada, kriise ohjata ja aidata kaasa konfliktijärgsele sotsiaalsele taastustööle, sealhulgas inimõiguste tagamisele.
  • Pööratakse tähelepanu kodanikuõigustele ja –vabadustele
  • Saadavad oma vaatlejaid vaatama, kas peetakse kinni vabade valimiste nõuetest
 • SRÜ – Suveräänsete Riikide Ühendus (1991)
 • WEU – Lääne-Euroopa Liit (1948/1994)
 • ÜRO (UN) – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (1945/1991)
 • EL (EU) – Euroopa Liit (1957 EMÜ/2004)
 • WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon (1995/1999)
 • Kyoto Protokoll - 1997
  ÜRO ja allorganisatsioonid
  • Rahvasteliidu (1919) järglane (24. okt. 1945)
  • Koosneb:
   • Peaassamblee
   • Julgeolekunõukogu (5 + 10)
   • Rahvusvaheline kohus
   • Hooldusnõukogu †
   • Majandus- ja Sotsiaalnõukogu
   • Sekretäriaat
  • UNESCO – ÜRO Hariduse-, Teaduse-, ja Kultuuriorganisatsioon
  • UNICEF – ÜRO Lastefond
  • UNDP – ÜRO Arenguprogramm
  Euroopa Liidu ajalugu
 • 1951? – Pariisi Leping – Söe ja teraseühenduse asutamine
 • 1957 – Rooma lepingud – EMÜ
 • 1986 – ühtse Euroopa akt – ühisturg
 • 1992 – Maastrichti leping – EL
 • 1997 – Amsterdami leping – dem&sots valdkonna lisandumine
  9. mai 1957 - Rooma Lepingud
 • Euroopa Majandusühenduse asutamisleping
   • Majandusühendus, mis põhineb EL neljal vabadusel;
 • Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euroatom) asutamisleping
  Euroopa Liidu peamised institutsioonid – Euroopa Ülemkogu
 • Koosneb valitsusjuhtidest + EL Komisjoni president + EL Parlamendi president
 • Käib koos vähemalt 2x aastas
 • Ülesanded:
  Euroopa Liidu peamised institutsioonid – Ministrite Nõukogu
 • seadusandlik
 • 27 liiget (vastava valdkonna ministrid )
 • Välisministrid arutavad välis- ja EL SISEpoliitikat
 • Eesistuja valib teemad, päevakorra, juhib istungeid ja vahetub 6 kuu tagant
 • Hääli vastavalt rahvaarvule 4-29, kokku 321
 • Hääletamisel vajalik 258 poolthäält + liikmete enamus (võimalik ühehäälsuse põhimõte)
 • Määrus = seadus
 • Direktiiv = kohandamine
 • Otsus – ühele liikmesriigile, isikule, ettevõttele
 • Arvamus - soovituslik
  Euroopa Liidu peamised institutsioonid – Euroopa Komisjon
 • Sisuliselt EL valitsus
 • Tegev 5 aastat (2004-2009)
 • Alaline organ, tegutseb Brüsselis
 • Komisjoni juhib president (praegu José Manuel Barroso Portugalist)
 • Eestist Siim Kallas
 • Tähtsamad allüksused – 29 peadirektoraati (= ministeerium )
 • Peamised ülesanded
   • Algatab seaduseelnõusid, valmistab ette istungeid (Min. nõuk., Ülemkogu)
   • Jälgib min. nõuk. Otsuste täitmist liikmesriikide poolt
   • Esindab EL-i rahvusvahelistes organisatsioonides (nt WTO)
   • Haldab EL eelarvet
  Euroopa Liidu peamised institutsioonid – Euroopa Parlament
 • Valitakse vastavalt rahvaarvule iga 5 aasta järel
 • Andres Tarand, Katrin Saks, Marianne Mikko, Siiri Oviir, Toomas Savi, Tunne-Väldo Kelam
 • 2007 - 785 saadikut
 • Vetoõigus, komisjoni umbusalduse võimalus
 • Jagab seadusandliku funktsiooni ministrite nõukoguga
 • Ei tegele liidulepingute, välis- ja julgeolekupoliitikaga
 • Kaasotsustamismenetlus siseturu, tarbijakaitse , kultuuri ja tehnoloogia küsimustes
  Euroopa Liidu institutsioonid – Euroopa kohus
 • Kontrollib teisi institutsioone
 • Kaitseb EL kodanikku
 • Algatab ise kohtuasju (riikide vastu)
 • 27 kohtunikku 6 aastat ametis
 • Eestist – Uno Lõhmus
  Euroopa Liidu majanduspoliitika
 • Euroopa Liidu 4 vabadust:
   • Inimeste
   • Kapitali
   • Kaupade
   • Teenuste

  Vaba liikumine liikmesriikide piires
  Euroopa kodakondsus
 • Riikide ülene
 • Vaba liikumine liikmesriikide vahel
 • Õigus võtta kaasa
   • Pensionistaaž
   • Tervisekindlustusega tasuta arstiabi
   • Valida ja kandideerida omavalitsusse ja europarlamenti
  Euroopa Liit vs Euroopa Nõukogu
  9. mai 1957 – EMÜ
  5. mai 1949
  27 liiget
  43 liiget
  Eesmärk: edendada rahu majandusliku koostöö kaudu. EL huvide kaitsmine maailmas.
  Tegevusvaldkonnad: inim-, kultuurilised, sotsiaalsed õigused ja haridus ning kultuur
  Brüssel ja Luxembourg
  Strasbourg
  Eesti liitus 2004
  Eesti liitus 1993
  Euroopa Liit vs. Euroopa Nõukogu 2
  Euroopa Parlament
  Esinduskogu
  Parlamentaarne Assamblee
  Ministrite nõukogu
  Seadusandja
  Euroopa komisjon
  Täidesaatja
  Ministrite Komitee
  Euroopa Ühenduste kohus
  kohus
  Euroopa Inimõiguste Kohus
  Euroopa Liidu laienemine
 • Austria (aastast 1995)
 • Belgia (1957)
 • Bulgaaria (2007)
 • Eesti (2004)
 • Hispaania (1986)
 • Holland (1957)
 • Iirimaa (1973)
 • Itaalia (1957)
 • Kreeka (1981)
 • Küpros (2004)
 • Leedu (2004)
 • Luksemburg (1957)
 • Läti (2004)
 • Malta (2004)
 • Poola (2004)
 • Portugal (1986)
 • Prantsusmaa (1957)
 • Rootsi (1995)
 • Rumeenia (2007)
 • Saksamaa (1957
 • Slovakkia (2004)
 • Sloveenia (2004)
 • Soome (1995)
 • Suurbritannia (1973)
 • Taani (1973)
 • Tšehhi (2004)
 • Ungari (2004)
  Liitumist ootavad : Türgi, Horvaatia , Makedoonia
  Eurotsoon
   • 1999 - Austria, Belgia, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Itaalia, Luksemburgi, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome
    + Vatikan, Monaco , San Marino
   • 2001 – Kreeka
   • 2007 – Sloveenia
   • Ühepoolselt – Andorra , Montenegro , Kosovo
   • Tulevik:
   • 2008 – Küpros ja Malta
   • 2009 – Slovakkia
   • 2010 – Leedu, Bulgaaria, Eesti
   • Käega katsutav raha – 1.jaan 2002
   • Rahapoliitika – Euroopa keskpangale

  10

 • Vasakule Paremale
  Nüüdisühiskond #1 Nüüdisühiskond #2 Nüüdisühiskond #3 Nüüdisühiskond #4 Nüüdisühiskond #5 Nüüdisühiskond #6 Nüüdisühiskond #7 Nüüdisühiskond #8 Nüüdisühiskond #9 Nüüdisühiskond #10 Nüüdisühiskond #11
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-10-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 436 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 5 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Liisilii Õppematerjali autor
  Põhjalik konspekt eksamiks

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  46
  docx

  Ühiskonna õpetus : täielik konspekt 10-12 klass

  11ÜHISKONNA ÕPETUS 1.1. Nüüdisühiskond -on kujunenud suurriikide moodustumisega (19.saj). nt. Saksamaa- Pr. Preisi sõda 1870-1871 Otto van Bismarck ühendas Saksamaa suurriigiks mõisted-turumajandus,avalik –ehk valitsussektor,kodanikuühiskond,heaoluriik(sotsiaalne võrdsus ja õiglus) diktatuur jaguneb – autoritaarne totalitaarne- nt Valge-Vene,1924 NSVL,Saksamaa (1933), 1922 Itaalia (Mussolini) tööstusühiskond e. industriaalühiskond 1760-80ndad Inglismaal, kivisöe kasutusele võtt, tekstiilivabrikud industriaalühiskond, postindustriaalühiskond, info ühiskond, teadmusühiskond 1) kaidi leht+ 14h töö,põhilised leibkonna mudelid?(vt lk 7),manufaktuur – suur ettevõte, kus on tööjaotus (tea ka konveiertootmise plusse ja miinuseid) esimene konveierlint võeti kasutusele Fordi autotehases; „Aeg on raha!“ range arvestus, bürokraatia tugevnes, ametnikud haarasid ohjad; ratsionaalsus, Too välja 2 põhjust mi

  Ühiskonnaõpetus
  thumbnail
  56
  docx

  12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

  GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID Pilet 1 1. Ühiskonnaliikmed. Maslow püramiid. Rahvastiku erinevad jaotusviisid. Sotsiaalne liikuvus. Tänapäeva ühiskond on eripalgeline ja mimekesine. Selleks et ühiskond toimiks on vaja, et ühiskonna liikmed üksteise erinevust tunnustaksid ja salliksid. Inimeste vahelised erinevused jagatakse kahte kategooriasse: bioloogiline erinevus (sugu, vanus, rass) ja sotsiaalne erinevus (haridustase, jõukus, elukoht). Ameerika psühholoog Abraham Maslow koostas tuntuma sotsiaalsete ja bioloogiliste inimvajaduste hierarhia. Hierarhia on koostatud nii, et kõrgemate vajaduste rahuldamiseks eeldab madalamate vajaduste rahuldatust. Füsioloogilised vajadused – vee-, toidu-, une- ja eluks sobiva keskkonna vajadus Turvalisusvajadus – vajadus füüsilise ja vaimse kaitstuse järele Kuuluvusevajadus – vajadus kuuluda sotsiaalsesse gruppi Tun

  Ühiskonnaõpetus
  thumbnail
  96
  doc

  Euroopa Liidu aine eksamimaterjal

  Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 2014 Arutlusküsimused: Kas föderatsioon USA moodi on võimalik? Mis on selle eeldused? Kas EL saab olla vaid majandusekeskne? Kas Eesti kodanikul on Euroopa kodaniku identiteet? Kas viimane suudab asendada esimest? Kas föderatsioon on realistlik perspektiiv? Kas klassik föderatsioonile on alternatiive? Kas igasugune lõimumine tähendab suveräänsuse kadu? Kuidas komisjon ametisse saab? Kas alati olnud igal riigil 1 volinikukoht? Mis saab siis kui liikmesriikide arv suureneb? Komisjoni miinused/plussid? Kui suur aga üldse on EL'i roll globaalselt? kas Euroopa Liidu näol on tegemist rahvusvahelise organisatsiooniga või on siin hoopis tegemist föderatsiooniga, millegi riigilaadsega? kas EL on midagi täiesti unikaalset? kas EL tähistab rahvusriikide kadu või hoopi

  Euroopa liit
  thumbnail
  36
  doc

  Euroopa liidu kujunemine

  I loeng EUROOPA LIIDU AJALOOLINE KUJUNEMINE ehk EUROOPA INTEGRATSIOONI KRONOLOOGIA Sissejuhatus: · Mis asi on Euroopa Liit ­ ühine raha; inimeste vaba liikumine, teenuste vaba liikumine, kaupade vaba liikumine, kapitali vaba liikumine; · Mingi hulk riike on kasvanud üksteisega kokku, see on suur protsess. · Euroopa nõukogu, parlament, kohus, erinevad komiteed jne. · Euroopa Liit on loodud teatud eesmärkide saavutamiseks. On palju plusse ja miinuseid. Väga raske on määratleda, kas on negatiivne või positiivne. · Millal sai alguse EL? Konksuga küsimus. Euroopa liidul pole ühtset sünnidaatumit. Areng on etapiviisile. Sõjajärgne periood. 1952 esimene oluline daatum ­ loodi Söe ja Teraseühendus. Väga tähtis. 9 Mai on Eurooopa päev ­ 1950 kuulutati see idee välja, Prantsuse välisminister ütles, et neil Saksamaaga on plaan luua midagi sellist. 1958 Rooma Leping ­ loodi EL majandusühendus, mis

  Diplomaatia
  thumbnail
  4
  docx

  Euroopa Liit - kujunemine,valitsemiskorr aldus

  EL kujunemis lugu · Euroopas on olnud mitmeid ühendavaid suurvõime: o Rooma impeerium o Saksa ­ Rooma kesiriik o Rootsi Suurriik o Austira ­ Ungari impeerium o Hansaliit · I MS eel vastukaaluks Ameerika Ühendriikidele Mainiti Euroopa Ühendriike, o 1915 ­ Euroopa Ühendriikide loosungid o 1922- Richard Nikolaus von Coudenhove ->Ühtne Euroopa o 1929 ­ Prantsuse peaminister Aristide Briand->Rahvasteliidu koosolekul tõi idee luua Euroopa Liit, mida juhitaks Prantsusmaalt o Utopism-ebavõimalik,kuid ideaalna maailmanägemus · II MS lõppedes toetas SBR ideed luua midagi Euroopa Ühenduse taolist. o 1946 ­ W.Churchill tõi Zürichis mõtte luua Euroopa Ühendriigid o 1948-OEEC(Organisation for European Economic Co-Operation)=Euroopa majandus koostöö organisatsioon) ->Koordineeris Marshalli plaani(USA toetas anti

  Ühiskonnaõpetus
  thumbnail
  62
  docx

  Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

  Ühiskonda mitmekesistavad erinevad inimesed ­ mitmekesisus ehk pluralism on ühiskonnale loomulik. Erinevused inimhulkade vahel tingivad kihistatuse ehk sotsiaalse struktuuri. Ühiskonnaelu tasandid - perekond, küla, linn või riik, riikide ühendus, maailm. Ühiskonnaelu valdkonnad - majandus, kultuur, haridus, tervishoid, valitsemine. o Nüüdisühiskonna kujunemine (industriaalühiskond, postindustriaalne ühiskond, teadmusühiskond, siirdeühiskond) - nüüdisühiskond vormus koos rahvusühiskondade/rahvusriikidega 19. sajandil. Nüüdisühiskond ­ TÄNAPÄEVA ARENENUD ÜHISKOND, MIDA ISELOOMUSTAVAD AVALIKU SEKTORI, TURUMAJANDUSE JA KODANIKUÜHISKONNA ERISTATAVUS, RAHVA OSALUS ÜHISKONNAELU KORRALDAMISES, VABAMEELSUS VAIMUELUS NING INIMÕIGUSTE TUNNUSTAMINE. Nüüdisühiskonda iseloomustavad: · ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune seotus · tööstuslik kaubatootmine

  Ühiskonnaõpetus
  thumbnail
  14
  docx

  Ühiskonnaõpetuse koolieksami materjal

  Ühiskonnaõpetuse koolieksami materjal I kursus ,,Ühiskonna areng ja demokraatia" Ühiskond ja selle areng Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid Rahvastiku jaotamine 1.) kaasasündinud ehk bioloogilised erinevused nt: rass, sugu, seksuaalsed orientatsioonid, vanus 2.) elu jooksul õpitud ehk sotsiaalsed erinevused nt: jõukus, perekondlik staatus, haridus, väärtushinnangud Sotsiaal-majandusliku seisundi määratlemine 1.) peamine tunnus elatusallikas nt: töötasu (vabariigi keskmine 1221), toetused (toimetulekutoetus jne), sotsiaalabi, investreerimine, pension (keskmine 400). Ühiskonna kihistumine ehk stratifikatsioon (õp lk 12/13) 1.) rikkad-vaesed 2.) eliit-mass Poliitiline eliit Sõjaväeline eliit Akadeemiline eliit Ametnike eliit Loomeeliit 3.)kõrg-, kesk-, alamklass Rahvusvähemused Vähemusrahvus ehk rahvusvähemus- rahvusgrupp, kes erineb riigi põhirahvusest etnilise kuuluvuse, keele, usu v?

  Ühiskonnaõpetus
  thumbnail
  40
  docx

  Ühiskonna riigieksami materjal

  Nüüdisühiskond o Ühiskonna mõiste Suurte inimhulkade kooselu korrastatud eluviis. o Nüüdisühiskonna kujunemine Ühis- Agaarühiskond Tööstus Post-industriaal Infoühiskond Teadmusühiskond kond ühiskond ühiskond Tunn o 3000a eKr o 18. saj ­ o 20.saj o 1980n o 21. Saj - ... u-sed ­ 18.saj 20. Saj keskpaik-.. dad o Paindlik lõpp keskpaik . o Uue töögraafik o Peamine o Peamine o Teenindu tehnoloogia o Teadussaav tööhõive tööhõive s-sektori kasutusele- u-tuste raken- põllumajan tööstuses osatähtsuse võtt damine majan- duses o Linnastu tõusmine o Inform duses, polii- o Suurpered mi-ne, o Kõrgte

  Ühiskonnaõpetus
  Kommentaarid (5)

  Cheithlyn profiilipilt
  Cheithlyn: Väga hea ja põhjalik töö!
  19:14 11-11-2010
  kadri13 profiilipilt
  kadri13: Väga palju oli kasu :)
  14:18 29-03-2009
  belladonnakillz profiilipilt
  belladonnakillz: bow wow päris heaaaa.
  16:22 03-04-2010  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun