Facebook Like

Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on mõõtmine ?
 • Mida nim otseseks, mida kaudseks mõõtmiseks ?
 • Mis on mõõtmisviga ?
 • Kuidas klassifitseeritakse neid ?
 • Mis on usaldusnivoo ?
 • Kuidas leitakse mõõtmise täpsust otsesel mõõtmisel ?
 • Mis on dispersioon ?
 • Kuidas avaldub mõõtmistulemuse viga teiste otseselt mõõdetavate suuruste kaudu ?
 • Millised on SI põhiühikud ?
 • Mis on dimensioonivalem ?
 • Mis on kasutusel bioloogias, keemias ja meditsiinis ?
 • Mida mõõdetakse bioloogias, meditsiinis, keemias füüsika mõistete abil ?
 • Mida nim objekti karakteristlikuks pikkuseks ?
 • Milleks teda kasutatakse ?
 • Mida mõistetakse bioreaktsiooni kiiruse all ?
 • Kuidas on seotud joon- ja nurkkiirus ?
 • Millised võrrandid on allomeetrilised ?
 • Mis on jõud, jõumoment ?
 • Millal on süsteem (keha) tasakaalus ?
 • Kui suur on raskuskiirendus arvuliselt ?
 • Mis on g-jõud? Millised on elusorganismi häired raskuskiirenduse kasvamisel ?
 • Mis on keha inertsimoment ?
 • Mis on massikese (raskuskese) ja kuidas saab leida keskme koordinaadid X,Y,Z ruumis ?
 • Mis on absoluutne ja suhteline deformatsioon ?
 • Millest sõltub biokoe elastsus ?
 • Millisesse rühma kuulub bioloogiline aine ( kristall, amorfne aine jne) ?
 • Milline on biopolümeeridel ehitus ?
 • Mis on isotroopsus, anisotroopsus ?
 • Milline aine on komposiitaine ?
 • Millest sõltuvad luu, naha, veresoonte elastsus ?
 • Mis on reoloogia ?
 • Kuidas sõltub lihase töö välistest mehaanilistest tingimustest ?
 • Kuidas näeb välja lihase analoogmudel ?
 • Kuidas arvutatakse südame tööd ?
 • Kui suur on südame võimsus ?
 • Milline on vererõhk süstoli ja diastoli ajal ?
 • Kuidas leitakse hingamistööd ?
 • Kuidas liigitad vedelik voolamise järgi ?
 • Mis on Reynoldsi arv ?
 • Millest ta sõltub ?
 • Mis on vedeliku voolutugevus ?
 • Mis on voolamistakistus ?
 • Kuidas jaotub vererõhk veresoontes ?
 • Mida nimetatakse hüdrauliliseks takistuseks ?
 • Kui suur on veresoonte hüdrauliline takistus ?
 • Mida nim. rõhugradiendiks ?
 • Mis juhtub voolutugevusega, takistusega veresoone raadiuse suurenemisel ?
 • Millise kiirusega levib pulsilaine ?
 • Mida nim pulsi-, rõhu- ja mahuimpulsiks ?
 • Millest sõltub rõhulaine levimiskiirus ?
 • Mis on viskoossus ?
 • Kui suur on vere viskoossus ?
 • Mis on isoleeritud, suletud ja avatud termodünaamiline süsteem ?
 • Kuidas toimub termoproduktsioon elusorganismis ?
 • Kuidas toimub organismi soojusvahetus väliskeskkonnaga ?
 • Millisel lainepikkusel elusorganism kiirgab ?
 • Kui suur on elusorganismi kasutegur ?
 • Millised nähtused on ülekandenähtused ?
 • Millest sõltub difusioonitegur ?
 • Mida nim molekuli vaba tee pikkuseks ?
 • Millest ta sõltub ?
 • Mida nim molekuli efektiivdiameetriks ?
 • Mis paneb liikuma laenguta osakest läbi membraani ?
 • Kuidas tekib elektriväli ioonide difusioonil ?
 • Mida nim ioonide difusioonitasakaaluks ?
 • Kuidas arvutatakse membraani potentsiaali ?
 • Mis on potentsiaal ?
 • Mida nim laetud osakeste permeaabluseks ?
 • Kui suured on rakumembraani potentsiaalid K+, Na+, Cl- jaoks ?
 • Kui suur on püsisoojase lihasraku potentsiaal ?
 • Millega saavutatakse ioongradientide stabiilsust ?
 • Mis on K+-Na+-pump ?
 • Mida viib K+-Na+ -pump rakust välja ja toob rakku ?
 • Mitu iooni eemaldatakse ja mitu saadakse ühe tsükliga ?
 • Millised rakukanalid on avatud puhkeolekus ?
 • Millised ioonid määravad rahupotentsiaali ja kui suur ta on ?
 • Mis on aktsioonipotentsiaal ?
 • Millised on ergastunud membraani mudelid ?
 • Mis on radioaktiivsus ?
 • Milline on aine radioaktiivsuse ühik ?
 • Mis on poolestusaeg ?
 • Mis on kiirgus-, neeldumis- ja efektiivdoos ?
 • Milline on ioniseeriva kiirguse bioloogiline toime ?
 • Milles seisneb ionisatsioon ?
 • Mis on elektritakistus, eritakistus, elektrimahtuvus ?
 • Mis on elektrijuhtivus (G) ?
 • Kui suur on ,,ohutu" voolutugevuse piir ?
 
Säutsu twitteris
1.Mis on mõõtmine ? Mõõtmise võrrand.
Mõõtmine on mingi füüsikalise suuruse võrdlemine sama liiki suurusega, mis on võetud mõõtühikuks.
X = A*M X – tundmatu füüsikaline suurus, M – mõõtühik, A – mõõtarv.
2.Mida nim otseseks , mida kaudseks mõõtmiseks?
Otsene mõõtmine on see, kui saab mõõteriistaga kohe soovitud tulemuse mõõta.
Kaudseks mõõtmiseks nimetatakse mingi suuruse väärtuse hindamist teiste, temaga matemaatilises sõltuvuses olevate suuruste abil. Need teised suurused võivad olla kas otseselt mõõdetavad, kirjandusest (tabelitest või nomogrammidelt) leitavad või arvuti (kalkulaatori) programmvarustusega kaasaskäivad. Otsitava suuruse leidmiseks peame kasutama valemeid, et soovitud tulemus lõpuks kätte saada. Kaudseteks tulemusteks on nt tihedus, eritakistus ja - soojus .
3.Mis on mõõtmisviga? Kuidas klassifitseeritakse neid?
Mõõteviga on mõõtetulemuse erinevus mõõdetava suuruse tõelisest väärtusest.
Mõõtevead on tingitud 1) mõõteriistade ebatäiuslikkusest; 2) inimese eksitustest mõõtmisprotsessis; 3) juhuslikest protsessidest mõõtmise ajal.
Mõõteriista süstemaatiline viga on määratud mõõteriista täpsusega.
Taandatud viga on mõõteriista absoluutne viga jagatud mõõdetava suuruse maksimaalse väärtusega
4.Mis on usaldusnivoo ?
Tõenäosus, et tegelik väärtus asub veaga määratud vahemikus.
5.Kuidas leitakse mõõtmise täpsust otsesel mõõtmisel?
Mõõtistulemusele liidetakse juurde mõõteriista viga.
Mis on dispersioon? Dispersiooni arvutamisvalem.
Dispersioon on standardhälve ruut.
6. Kuidas avaldub mõõtmistulemuse viga teiste otseselt mõõdetavate suuruste kaudu?
Kaudselt mõõdetud tulemuse viga sõltub argumentide mõõtmise vigadest.
Olgu x = f(u), kus u±Δu on otseselt mõõdetud. Sel juhul x on kaudne mõõtmine. Selle suuruse ebatäpsus on Δx = f(u + Δu) – f(u).
7. Millised on SI põhiühikud ? Mis on dimensioonivalem?
Meeter, sekund, kilogramm, amper , kelvin, kandela , mool.
Dimensiooni valem on seos, mis näitab, kuidas muutub mingi suurus baasühikute muutumisel
8. Nimeta füüsika universaalsed seadused, mis on kasutusel bioloogias, keemias ja meditsiinis?
Energia jäävuse seadus, impulsi jäävuse seadus ja elektrilaengu jäävuse seadus.
9. Mida mõõdetakse bioloogias, meditsiinis, keemias füüsika mõistete abil?
Mehaanikat (taime kasvu, vererõhku, kiirusi), soojusõpetust (kehade, organite, keskkonna temperatuuri), elektrit (laengute, ioonide liikumine ja kontsentratsiooni), optikat (neeldumine, prillid , spektraalanalüüs) ja aatomifüüsikat ( kiirgused ja nende mõju, dosimeetria(kiirituse mõõtmine)).
10. Mida nim objekti karakteristlikuks pikkuseks ? Milleks teda kasutatakse?
Mastabeerimist. Selle abil on võimalik leida füsioloogia ja anatoomia omadusi ja funktsionaalseid suurusi.
11.Defineerida kinemaatika mõisteid: kiirus,kiirendus.
Kiirus on mingi protsessi muutumine ajas. Kiirus üldisemas mõttes tähendab muutumiskiirust — suurust, mis näitab ajaühikus toimuvat muutust . V=s/t
Kiirendus on kiiruse muut ajaühikus.
12. Kirjutage kiiruse ja kiirenduse valemid, esitage kiiruse ja kiirenduse SI-ühikud.
m/s ja m/s2
13. Nurkkiiruse ja nurkkiirenduse valemid.
ω = dφ/dt ja ε = dω/dt
14. Mida mõistetakse bioreaktsiooni kiiruse all? Bioreaktsiooni muutmine ajas.
15.Kuidas on seotud joon- ja nurkkiirus ? v = ωR
16. Millised võrrandid on allomeetrilised?
On füsioloogia ja anatoomia suuruste seos bioobjekti pikkuse või massiga, mis on määratud pikkusega L.
17. Mis on jõud, jõumoment? Andke nende valemid ja ühikud.
Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab vastastikmõju tugevust. F=m*ā, ühikuks N
Jõumoment on jõu võime põhjustada pöörlevat liikumist ümber punkti. , ühikuks on Nm ( njuutonmeeter ).
18. Millal on süsteem (keha) tasakaalus? Kehale rakendatud jõudude summa peab olema null.
19. Kui suur on raskuskiirendus arvuliselt? Leia oma keha raskusjõud.
9,8m/s2, F=mg=65*9,8=637 kg*m/s2
20. Mis on g-jõud? Millised on elusorganismi häired raskuskiirenduse kasvamisel?
Bioloogilistele süsteemidele mõjuv raskuskiirendusega kiirendusjõud. Raskendatud on jäsemete liikumine, hingamine ja siseorganid on kokku surutud.
21.Mis on keha inertsimoment ? Inertsimomendi ühik, valem.
Keha inertsimoment iseloomustab pöörleva keha massi ja selle paigutust
pöörlemistelja suhtes. Ühikuks ml2 on ning valemiks
22. Mis on massikese (raskuskese) ja kuidas saab leida keskme koordinaadid X,Y,Z ruumis?
Massikese on punkt, milles lõikuvad kõik keha või kehade süsteemi kulgliikumist põhjustavate jõudude mõjusirged, ehk punkt, kuhu oleks nagu koondunud kogu keha mass.
23. Pöörleva (veereva) keha kineetilise energia valem.
24. Deformatsiooni liigid. Hooke `i seadus.
Liikideks on tõmme, surve, nihe, vääne ja paine . Elastsusjõud on võrdeline keha deformtsiooniga e kehas tekkiv elastsusjõud Fe on võrdeline keha pikkuse muutusega.
25. Elastsusmoodul ja selle füüsikaline sisu. Mis on absoluutne ja suhteline deformatsioon ?
Elastsusmoodul on pinge, millele vastav suhteline pikenemine on üks. Hooke’i seadus kehtib seni, kuni pole saavutatud elastsuspiir. Absoluutse deformatsiooni korral keha esialgne kuju ja mõõtmed ei taastu , suhtelise deformatsiooni korral taastuvad .
26. Millest sõltub biokoe elastsus ?
Jõududest, mis ei ületa teatud piirväärtust, pingest
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused #1 Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused #2 Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused #3 Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused #4 Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused #5 Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused #6 Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused #7 Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused #8 Meditsiinifüüsika kordamisküsimuste vastused #9
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 9 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-05-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 15 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Eleri Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

16
doc
Kordamisküsimused
83
doc
Füüsika eksami küsimuste vastused
49
pdf
Keskkonnafüüsika kordamisküsimuste vastused
49
pdf
Füüsika I kordamisküsimuste vastused
18
pdf
Füüsika 1 Eksamiküsimuste vastused
46
pdf
Biofüüsika eksami küsimused vastuse valikvariantidega
109
doc
Füüsikaline maailmapilt
34
doc
Kordamisküsimuste vastusedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun