Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link
Erosioonkorrosioon – osakeste mehaaniline lahtirebimine pinnalt liikuva gaasi või vedeliku toimel (nt torustikes) Tüüpilised korrosioonikahjustuste ilmingud on ühtlane korrosioon, laiguline korrosioon, pisteline korrosioon, piirpinna korrosioon, pilukorrosioon, hõõrdekorrosioon, kontaktkorrosioon, kihtkorrosioon, kihtide vaheline korrosioon, kristallide vaheline korrosioon, kristallide sisene korrosioon, väsimuskorrosioon.
Erosioon - lammorg, sälkorg, moldorg; põhja- ja küljeerosioon • Setete transport • Setete kuhjamine e. akumulatsioon-delta, kuhjetasandik jõe suudmealal Delta suurus ja kuju oleneb: jõe vooluhulgast ja kantud setete hulgast, suudmeveekogu põhja ja lainetuse iseloomust ning hoovuste ja tõusu-mõõna esinemisest.
Erosioon – vooluvee kulutav tegevus (jagatakse pinnaliseks erosiooniks ja lineaarseks erosiooniks). 21. Litosfäär – maakera suhteliselt kivimiline kest, mis hõlmab maakoore ja vahevöö ülemise osa (tükeldab laamadeks). 22. Astenosfäär – litosfääri alune osaliselt üles sulanud kivimitega vöönd.

Erosioon on peamiselt tuule või vooluvee toimel pinnase sette ärakanne,mis viib mulla viljakuse vähenemisele ning maa erosiooni tundlikkuse suurenemisele ehk kõrbestumisele. Mis on probleemi põhjusteks? * Paduvihmadest ja üleujutustest tekkivad vooluveed
Erosioon on küll looduslik nähtus, kuid inimene võib oma tegevusega sellele tublisti kaasa aidata. Eriti tundlikud on klimaatilised piirialad ja mägede nõlvad, erosiooni kiirendavad liigkarjatamine, metsade maharaiumine ja väärad maaharimisviisid.
Erosiooni põhjused - nt mullapinda suurte paduvihmade eest kaitsva taimkatte hävitamine, lageraie nõllav(pindmine kiht hakkab liikuma, mulla elustik muutub) Muldade sooldumine- tingitud põldude niisutamisest (liigsoolane muld muutub viljatuks)

Erosioon ehk voolava vee, liustike, tuule või lainete tekitatud kulutus, mille tagajärjel osa pinnasest ära http://www.jkalpiklubi.ee/fotod_alpinismist/l kandub. aviin/010176.jpg Kasutatud materjal
Erosioonilis - denudatsiooniliste protsesside toimel, kuid järvede nüüdisilme pärineb siiski viimasest jääajast, mil mööda nõgu liikus aluspõhja tugevasti kujutav jääkeel.
Erosioon on peamiselt tuule või vooluvee toimel pinnase sette ärakanne, mis viib mulla viljakuse vähenemisele ning maa erosiooni tundlikkuse suurenemisele ehk kõrbestumisele.

Erosioonilis - denudatsiooniline ehk Ürg-Neeva hüpotees – arvatakse, et klindi ees voolas ida-lääne suunaline suur jõgi ehk Ürg-Neeva, mis kulutas ühte kallast rohkem.
Erosioon - mille tagajärjel kantakse ära mulla ülemised kihid,vihmavesi. Deflatsion-mille tagjärjel kannab suurvett aladelt ära viljakad mullakihte tuul.
Erosioon – ehk uuristus on voolava vee, liustike, tuule või lainete tekitatud kulutus, mille tagajärjel osa pinnasest ära kandub ( vahemereline vöönd )

Erosioon - pinnase ärakanne vooluvee poolt(tugev vihmasadu, lumesulavesi) kui vesi ei suuda maapinda imbuda, kallakpindadel, hõreda taimestikuga aladel.
Erosioon - tuule ja vooluvete põhjustatud lühilainelist päikesekiirgust, kuid ei lase mulla ja setete ärakanne maailmaruumi tagasi pikalainelist
Erosioon ehk mullastiku looduslik ärakanne on üks peamisi tegureid. Mullaosakesed kanduvad ära mööda maapinda liikuva vee või tuulte mõjul.

Erosioon – ehk uuristus on tuule (deflatsioon ehk ärakanne) ja vooluvete poolt põhjustatud kivimite, setete või mulla kulutus ja ärakanne.
Erosioon - ... Uuristamine, vooluvete kulutav tegevus, mille tagajärjel uhutakse ära kivimeid*, setteis* ja mulda*. Aitäh, vaatamast!!! =D
Erosioon on aga kasvav probleem ja liiva aina väheneb, mistõttu tulevikus on üha enam vaja liiva randadesse juurde tuua teistest paikadest.

Erosioon on Tansaanias olnud alati aktuaalseks ohuks, kuna Tansaania vihmaperiood on küll lühike, kuid väga intensiivne. 9. Metsamajandus
Erosioon - tuule ja vooluvete põhjustatud mulla ja setete ärakanne Kõrbestumine- protsess, mille käigus viljakad alad muutuvad kõrbeks.
Erosioonkorrosioon – ka mehaaniline korrosioon • Toimub materjali hävimine pinnaosakeste eraldumise kaudu liikuvate vedelike ja gaaside toimel.

Erosioon - Uuristamine, vooluvete, tuule, liustike, lainete jm. kulutav tegevus, mille tagajärjel kantakse ära kivimeid, setteid, mulda
Erosioon - mulla ärakanne veega  Deflatsioon-tuulekanne  Keemiline degradatsioon  Füüsikaline degradatsioon Kõrbestumine
Erosioon – protsesside kogum, mille käigus maakoore pealmine osa mureneb ja kandub ühest kohast teise voolutee, tuule vms. abil.

Erosioon - mullastiku looduslik ärakanne, mida põhjustavad paduvihmad, vooluveed, tuul, õhutemperatuuri suuremad kõikumised jm.
Erosioon ehk uuristus on voolava vee, liustike, tuule või lainete tekitatud kulutus, mille tagajärjel osa pinnasest ära kandub.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Erosioon - mulla ja setete ärakanne tuule ja vee poolt ( suured paduvihmad, mis tekitavad ajutised vooluveed) . 1. VEE - EROSIOON - eriti intensiivne järskudel nõlvadel ( mäestikes) NT. MÄESTIKES ja ka VAHEMERELISE kliimaga aladel, kus erosiooni soodustanud inimtegevus( metsad hävitatud, intensiivne põlluharimine.

Erosioon – mulla ärauhtumine voolavate vetega või tuule ärauhtumine tuulega (deflatsioon). Eluuvium ja deluuvium.
Erosioon – uuristumine, vooluvete kulutav tegevus, mille tagajärjel uhutakse ära kivimeid, setteid ja mulda
Erosiooniprotsess ise on üldiselt pikaajaline, silmaga nähtavate kahjustuste tekkimiseks kulub tavaliselt mitmeid aastaid.

Erosioon on siis tuule või vooluvee toimel pinnase sette ärakanne , mis viib mulla viljakuse vähenemisele.
Erosioon – protsessi käigus kulutatakse ära murenemisel tekkinud materjal ning haaratakse edasikandesse.
Erosioon – Seal esineb nii lagedaid alasid kui ka mägiseid alasid, mis põhjustavad eri liiki erosiooni

Erosioon on protsesside kogum, mille käigus maakoore pealmine osa mureneb ja kandub ühest kohast teise.
Erosiooni tõttu on vähenenud nii looduslike taimekoosluste all olev kui ka maaviljeluseks sobivate alade pind.
Erosioonilised järved on liustiku või vooluvete uuristatud nõod ja eestis on erosioonitekkelisi järvi kõige enam.

Erosioon e. vooluvete kulutav tegevus Vooluvete erosiooni toimel kantakse veermina edasi ca 16 bilj.
Erosioonilised jäänukid on Avaste astang, Maalinna soosaar ehk Soontagana, Kirbla kõvik, Lihula kõvik, Uisu pank.
Erosioon – uuristus, voolava vee kulutus, mille tagajärjel kandub ära kivimeid, setteid, mulda.

Erosioon - tahkete osakeste ja lahustunud komponentide füüsikaline eemaldamine (kivist/settest)
Erosioon – kantakse ära lahustumatud kivimiosakesed, soodustatakse lahustumise jätkumist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Erosioon – ehk uuristus on tuule (deflatsioon ehk ärakanne) ja vooluvete poolt põhjustatud kivimite, setete või mulla kulutus ja ärakanne. Kuna kõigepealt kantakse ära mulla pindmised orgaanilist ainet sisaldavad ja peenemad mineraalosad, siis mulla viljakus väheneb oluliselt.

Erosioon – äge limaskesta pindmine defekt, mis ei läbi tunica muscularis mucosat
Erosioon – tahkete osakeste ja lahustunud komponentide füüsikaline eemaldamine.
Erosioon on maapinna kulutamine, uuristamine, lihvimine vee, tuule ja jää poolt.

Erosioon - taimestiku kadumise tõttu, ei ole mullas juuri, mis mulda koos hoiaks.
Erosioon - see on pinnase ära kanne, tuule, vooluvee ja jää raskusjõu toimel.
Erosioon – pinnase ärakanne liustike, lainete, tuule ning voolava vee tõttu.

Erosioon - mullaosakesed paigutuvad maapinna kõrgematelt osadelt madalamatele.
Erosioon - uuristus, väliste loodusjõudude poolt pinnamoodi purustav tegevus.
Erosioon – mullaosakeste ümberpaigutumine vee, tule või inimese abiga.

Erosioon on maapinna uuristamine ja lihvimine vee, tuule ja jää poolt.
Erosioon – e uuristus on pinnaseosakeste ärakanne tuule ja vee poolt.
Erosioon - maakoore pealmine osa mureneb ja kandub ühest kohast teise.

Erosioon - Mulla, setete ja kivimite ärakandumine vee ja tuule toimel.
Erosioon - pinnase ärakanne tuule, liustike, voolu- ja vihmavee mõjul
Erosioon on looduslik protsess, kiirendab inimtegevus seda10-40 korda.

Erosioon - tuule ja vooluvete põhjustatud mulla ja setete ärakanne.
Erosioon - Mulla uuristamine ja lihvimine tuule, vee ja jää poolt.
Erosioonist on Marsil selgeid tõendeid - kuivanud jõe ja meresängid.

Erosioon - mulla ja setete ära kandmine tuule ja vooluvete mõjul.
Erosioon – uuristamine, vooluvete pinnamoodi kulutav tegevus.
Erosioon - muldade ärauhtumine nõlvade tuule ja vee mõjul

Erosioon – pinnase ärakandumine tuule või vee tõttu.
Erosioonid sõrgadel – ei taha tõusta, sekundaarsed infektsioonid.

Erosioon - pinnase ärakanne tuule või vooluvee poolt.
Erosioonikindlusega on reaktsioonpaagutamise teel saadud kermised.
Erosioon on mulla ära kandumine tuule või vee poolt

Erosioon – mullaosakeste ärakanne vee ja tuulega.
Erosioonilised – mandriliustike või vooluvete nõod.
Erosioon - uhtumine(ärakandmine voolu poolt.

Erosioon on loonud ebatavalised pinnavormid.
Erosioon – vee ja tuuleerosioon.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Erosiooniohtlikkus on kõige suurem C Mullad on kõige niiskemad D Mullad on kõige põuakartlikumad A

Vote UP
-2
Vote DOWN
Erosiooniohtlikum on muld kohas ....A.... . Põua tõttu võib kannatada muld kohas ...A..... . Kohas ...B..... võib muld olla liigniiske.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun