Facebook Like
Küsitlus


Bioloogia õpiku küsimused ja vastused (12. klass) (33)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida nimetatakse populatsiooni geneetiliseks struktuuriks ?
 • Mida väidab Hardy - Weinbergi seadus ?
 • Mis on mikroevolutsioon ?
 • Milline osa on evolutsioonis mutatsioonidel ?
 • Kuidas mõjutab populatsiooni geneetilist struktuuri kombinatiivne muutlikkus ?
 • Mis on geenivool ja kuidas see mõjutab populatsioonide omadusi ?
 • Mis on geneetiline triiv ja millest see sõltub ?
 • Kuidas mõjutab populatsiooni geneetilist struktuuri pudelikaelaefekt ?
 • Milles seisneb olelusvõitlus ?
 • Milles väljendub looduslik valik ?
 • Kuidas mõjutab looduslik valik populatsiooni geneetilist struktuuri ?
 • Milles seisneb loodusliku valiku evolutsiooniline tähtsus ?
 • Mis on suguline valik ?
 • Milles seisneb stabiliseeriva valiku tähtsus ?
 • Milliseid muutusi populatsioonis põhjustab suunav valik ?
 • Mille poolest erineb lõhestav valik suunavast ?
 • Mille poolest erinevad varjevärvus ja hoiatusvärvus ?
 • Mis kujundab kohastumusi ?
 • Milles võib avalduda käitumiskohastumus ?
 • Milles seisneb organismide vastastikune kohastumine ?
 • Milline on liigi bioloogiline määratlus ?
 • Millistele liikidele on rakendatav bioloogiline liigimääratlus ?
 • Milles seisneb liigi morfoloogiline määratlus ?
 • Millised tegurid takistavad liikidevahelist ristumist ?
 • Mis on ristumisbarjäär ja mis seda põhjustavad ?
 • Millest algab liigiteke ?
 • Millised tegurid määravad uue liigi tekkimise ?
 • Mis juhtub alamliikidega nende levilate ühinemisel ?
 • Miks saavad kohastuda populatsioonid, aga mitte üksikisendid ?
 • Milline osa on liigitekkes populatsioonide geograafilisel isolatsioonil ?
 • Milles seisneb loodusliku valiku toime ?
 • Milline seos on loodusliku valiku eri vormidel kohastumisega ?
 • Kuidas saavutatakse liigi geneetiline stabiilsus ?
 • Kuidas mõjutab looduslik valik genotüübi ja fenotüübi muutlikkust ?
 • Mis on makroevolutsioon ?
 • Milliste tegurite toimel kulgeb makroevolutsioon ?
 • Millised protsessid iseloomustavad makroevolutsiooni ?
 • Milles seisneb evolutsiooniline mitmekesistumine ehk divergents ?
 • Millest sõltub divergentsi ulatus ?
 • Mis on konvergents ?
 • Millised tunnused on homoloogilised, millised analoogilised ?
 • Mida tähendab evolutsiooniline progress ?
 • Kuidas määratles J. Ray liiki ?
 • Milliseid uuendusi tõi K. Linné süstemaatikasse ?
 • Milles seisneb klassifikatsiooni hierarhiline süsteem ?
 • Millised organismiriigid kuuluvad viieriigilisse süsteemi ?
 • Mille alusel eristas C. Woese organismide evolutsiooni suurharud ?
 • Millised harud (domeenid ehk ülemriigid) kuuluvad elustiku evolutsioonilisse ?
 • Kuidas on omavahel seotud mikro- ja makroevolutsioon ?
 • Milline osa on evolutsioonis liikide väljasuremisel ?
 • Mis on liikide väljasuremise põhjused ?
 • Kuidas on evolutsiooniline regress seotud kohastumisega ?
 • Mis põhjustab evolutsioonilist konvergentsi ?
 • Kumba eelistada ­ kas molekulaargeneetilist või morfoloogilist süstemaatikat ?
 • Milles seisneb kohanemise ja kohastumise erinevus ?
 • Milles seisneb sotsiaalne evolutsioon ?
 • Kuidas võiks toimuda inimese edasine evolutsioon ?
 • Kuidas seletada töö osa inimese evolutsioonis ?
 • Mida võib järeldada hauapanuste leidmisest ürgsete inimeste elupaikadest ?
 • Millised tegurid võisid põhjustada kahejalgsete tekke inimlaste evolutsioonis ?
 • Millist osa inimese evolutsioonis võis etendada neoteenia ?
 
Säutsu twitteris
Õpik lk. 71
 • Mida nimetatakse populatsiooni geneetiliseks struktuuriks?
  Eri alleelide ja genotüüpide arvulist suhet (suhtelist sagedust) nimetatakse populatsiooni geneetiliseks struktuuriks antud geeni suhtes.
 • Mida väidab Hardy - Weinbergi seadus?
  Inglise matemaatik Godfrey Harold Hardy ja saksa arst Eilhelm Einberg tõestasid 1908. a., et pärandumisseadused populatsiooni geneetilist struktuuri ei muuda. Teatud tingimuste kehtimise korral läheb populatsioon kiiresti tasakaaluseisundisse, kus genotüüpide sagedus on määratud alleelide sagedusega ja need jäävad põlvkonniti muutumatuks. Seadus kehtib aga järgmistel tingimustel:
  • Populatsioon on väga suur (s.t. selles on väga palju sigivaid isendeid);
  • kõik ristumised on vabad ehk juhuslikud s.t. nad sõltuvad ainult genotüüpide sagedusest;
  • mutagenees puudub – populatsioonis ei teki märgatava sagedusega uusi mutatsioone ;
  • populatsioon on isoleeritud – puudub geenivool (immigratsioon) teistest populatsioonidest;
  • puudub looduslik valik, s.t. kõik genotüübid on võrdsed kohasusega ehk valikuväärtusega.

 • Mis on mikroevolutsioon ?
  Populatsiooni geneetilise struktuuri püsiva suunaga muutusi nimetatakse mikroevolutsiooniks.
 • Milline osa on evolutsioonis mutatsioonidel?
  Kui mutatsioon avaldub, siis võib ta olla indiviidi eluvõime ja sigivuse suhtes kas neutraalne , kahjulik või kasulik. Kui mutatsioon pole dominantselt lekatiivne (s.t. seda kandva indiviidi surma põhjustav), siis pärandub see põlvest põlve ja moodustab koos teiste mutatsioonidega populatsiooni mutatsioonilise muutlikuse varu. Arvatakse, et kasulike mutatsioonide sagedus on kõige väiksem, aga neid siiski tekib. Nii võib mõne geeni muteerumise tagajärjel suureneda organismide residtentsus antibiootikumile, vastupidavus haigusele, ebasoodsale temperatuurile või muutuda tema suutlikkus leida ning ratsionaalselt kasutada toitu. Võib tekkida keskkonnale paremini vastav kaitsevärvus või kuju. Pealegi pole mutatsiooni kahjulikkus või kasulikkus midagi absoluutset ja jäädavat. Algselt kahjulik mutatsioon võib muutunud tingimustes osutuda kasulikuks ja vastupidi. Kindel on see, et mutatsiooniline muutlikkus annab evolutsiooni lähtematerjali.
 • Kuidas mõjutab populatsiooni geneetilist struktuuri kombinatiivne muutlikkus?
  Geniimmutatsioonide tagajärjel muutub kromosoomide geeni ja teiste geenide alleelide omavaheline kombineerumine, s.o. kombinatiivne muutlikkus. Selle tõttu võib ka väikese arvu alleelide korral olla populatsioonis hulgaliselt erineva genotüübiga indiviide.
 • Mis on geenivool ja kuidas see mõjutab populatsioonide omadusi?
  Geenivool ehk geenisiire on geneetilise materjali vahetus populatsioonide või populatsiooni allosade vahel isendite migratsiooni ja ristumise teel.
  Geenivoolu peamiseks tagajärjeks on soodsate alleelide levimine üle liigi ja populatsioonide geneetiline ühtlustumine, s.t. nende eristumise (divergeerumise) pidurdumine (liigi terviklikkuse tagamine).
 • Mis on geneetiline triiv ja millest see sõltub?
  Geneetiline triiv eh geenitriiv on alleeli- ja genotüübisageduse juhusliku suuna ulatusega kõikumine väikeste populatsioonide järjestikustes põlvkondades; tingitud statistilisest valimiveast alleelide ülekandel vanempõlvkonnast järglaskonda.
  Tingitud statilisest valimiveast alleelide ülekandel vanempõlvkonnast järglaskonda. (nt: looduslik katastroof ja pudelikaelaefekt )
 • Kuidas mõjutab populatsiooni geneetilist struktuuri pudelikaelaefekt?
  Pudelikaelaefekt vähendab geneetilist muutlikkust väikestes populatsioonides, kuid suurendab erinevusi liigi erinevate populatsioonide vahel.


  Õpik lk. 75
 • Milles seisneb olelusvõitlus?
  Olelusvõitlus seisneb sobiva elupaiga ja sugupartneri otsimises, toidu hankimises, toimetulekus konkurentide, kiskjate ja parasiitidega, ebasoodsa temperatuuri, niiskuse, soolsuse, valguse ja muude selliste tingimuste talumisega.
 • Milles väljendub looduslik valik?
  Looduslik valik seisneb populatsiooni isendite valikulises ellujäämises ja ebavõrdses paljunemises, mis on tingitud nende geneetilistest erinevustest ja elutingimuste piiravast toimest.
  Loodusliku valiku põhiidee seisneb selles, et keskkonnatingimused (ehk "loodus") määrab (ehk "valib"), kui hästi organismide tunnused aitavad kaasa organismi ellujäämisele ja paljunemisele; organismid, kellel need tunnused puuduvad, võivad surra enne paljunemist või olla vähem viljakad .
 • Kuidas mõjutab looduslik valik populatsiooni geneetilist struktuuri?
  Looduslik valik saab mõjutada järglaspõlvkondade geneetilist struktuuri ainult nende tunnuste kaudu, mille individuaalsed erinevused väheselgi määral sõltuvad genotüübist.
 • Milles seisneb loodusliku valiku evolutsiooniline tähtsus?
  Darwini teooria, mille kohaselt liikide evolutsioon toimub loodusliku valiku toimel, lähtub eeldusest, et organismide tunnused on vanematel ja järglastel mittedeterministlikul kombel erinevad. Seega vanemad ja nende järglased on üksteisest siiski erinevad.
 • Mis on suguline valik ?
  Suguline valik on emas- või isasisendite poolt teostatav sugupartneri valik mingite isendite kvaliteeti näitavate omaduste alusel.
 • Milles seisneb stabiliseeriva valiku tähtsus?
  Stabiliseeriv valik ehk säilitav valik on loodusliku valiku vorm, mis mõjub mingile liigile suhteliselt püsivas elukeskkonnas . Stabiliseeriva valiku mõjul väheneb keskmisest erinevate genotüüpidega isendite edukus vaadeldavas keskkonnas, seetõttu saavad eelise suhteliselt keskmise genotüübiga isendid. Isendid säilivad oluliste muutusteta.
 • Milliseid muutusi populatsioonis põhjustab suunav valik?
  Selektsiooni kaudu on eelistatud üks äärmuslik fenotüüp ning selle tulemusena muutub populatsiooni keskmine kindlas suunas. Suunav valik leiab aset siis, kui keskkonnas toimuvad pidevad muutused. Suunav valik rakendub populatsioonile ka tõu- või sordiaretuse käigus.
  Suunava valiku toimel arenesid näiteks kunagi kala uimedest maismaaselgroogsete jäsemed, ja vastupidi, nende taaskohastumisel vee-eluga kujunes kalasisalikel ja vaalalistel kalataoline kehakuju.
 • Mille poolest erineb lõhestav valik suunavast?
  Erinevalt suunavast valikust, mis muudab isendi kuju palju just elukeskkonna järgi, tekitab lõhestav valik ühest liigist lausa kaks erinevat rassi (nt. räim – kevad- ja sügisräimeks)  Õpik lk. 79
 • Võrrelge kohastumist ja kohanemist!

  KOHASTUMINE
  KOHANEMINE
  loob, muudab ja säilitab looduslik valik
  toimub enamasti vastusena keskkonnatingimuste toimele
  sobitumine uute elamistingimustega
  isendi fenotüübi otstarbekas muutumine genotüübi raames
  tulemuseks: organismide kohastumus
  tulemuseks: kohanemus
 • Tooge näiteid organismide kohastumustest!
  *Mägisibulal on lihakad vett varuvad lehed
  *Kaktusel on lehed taandarenenud ogadeks, kuid vars on kujunenud lihakaks veehoidjaks
  *Karvasjalg-kakul öölinnuna on suured ja eriti valgustundlikud silmad
  *Lindudel on jäsemed kujunenud tiibadeks, et lennata ning kerged toruluud ning nende keha katab sulestik
 • Mille poolest erinevad varjevärvus ja hoiatusvärvus?
  Varjevärvus on võimalikult loodusega sarnastes toonides (nt. viljapuu-lehekedrik on omandanud nii lehe kuju kui ka värvi, et teda looduses raskem märgata, jänes on suveperioodil pruunikas, et teda niitude ja metsa vahel raskem märgata, talveperioodil aga valge, et kergemini lumevärvusega ühte sulanduda – jääda märkamatuks kiskjate jaoks)
  Hoiatusvärvus on aga võimalikult neoonne või kirgas toon, mis hoiatab teisi liike neile liginemaks (nt. lepatriinude punakas värv annab märku nende ebameeldivast maitsest )
 • Mis on mimikri ? Tooge näiteid!
  Mimikri on kohastumuse tüüp, mis väljendub organismi (looma, taime) tunnuste sarnanemises teisele liigile, keskkonnaelemendile või kummagi üldistusele. Näiteks võib ohutu loomaliik sarnaneda välimuselt hoiatusvärvust kandva mürgise loomaga . Mimikriga on paralleelselt kasutusel mimeesi mõiste, millega tähistatakse tavaliselt sarnasust keskkonnaelemendiga.
  Nt. ohutud sirelased meenutavad väljanägemiselt herilasi või mesilasi; mitmed kahjutud maod sarnanevad mürkmadudega; kägu jäljendab raudkulli jne.
 • Tooge näiteid kohastumuste suhtelisusest!
  Kohastumuste suhtelisus avaldub järgnevas:
  *ühe ja sama keskkonnateguri suhtes kujunevad erinevad, kuid konkurentsivõime seisukohalt samaväärsed kohastumused .
  *organismirühmale tervikuna kasulik omadus ei pruugi olla seda kõigi üksikisendite seisukohalt;
  *kohastumus töötab erinevates situatsioonides (kuigi teatud tingimustes ja teatud ajal) erinevate tagajärgedega.
 • Mis kujundab kohastumusi?
  Liigi uusi kohastumusi kujundab suunav valik olemasolevate.
  Kohastumine kui protsess on pidev ja kohastumise puhul üldiselt ei saa rääkida kindlast algusest ja lõpust. Seetõttu on ka kohastumise hindamine suhteliseks või absoluutseks alusetu. Suhtelised on kohastumused, mis tekivad kohastumise tulemusena.
  Kohastumine toimub organismirühmades. Üksikisend ei evolutsioneeru, järelikult ka ei kohastu. Pealegi algab kohastumine tavaliselt mingi kindla
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #1 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #2 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #3 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #4 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #5 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #6 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #7 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #8 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #9 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #10 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #11 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #12 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #13 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #14 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #15 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #16 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #17 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #18 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #19 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #20 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #21 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #22 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #23 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #24 Bioloogia õpiku küsimused ja vastused-12-klass #25
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-09-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 1502 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 33 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Kai Mänd Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mida nimetatakse populatsiooni geneetiliseks struktuuriks?Mida väidab Hardy - Weinbergi seadus?Mis on mikroevolutsioon?Milline osa on evolutsioonis mutatsioonidel?Kuidas mõjutab populatsiooni geneetilist struktuuri kombinatiivne muutlikkus?Mis on geenivool ja kuidas see mõjutab populatsioonide omadusi?Mis on geneetiline triiv ja millest see sõltub?Kuidas mõjutab populatsiooni geneetilist struktuuri pudelikaelaefekt?Milles seisneb olelusvõitlus?Milles väljendub looduslik valik?Kuidas mõjutab looduslik valik populatsiooni geneetilist struktuuri?Milles seisneb loodusliku valiku evolutsiooniline tähtsus?Mis on suguline valik ?Milles seisneb stabiliseeriva valiku tähtsus?Milliseid muutusi populatsioonis põhjustab suunav valik?Mille poolest erineb lõhestav valik suunavast?Võrrelge kohastumist ja kohanemist!Tooge näiteid organismide kohastumustest!Mille poolest erinevad varjevärvus ja hoiatusvärvus?Mis on mimikri? Tooge näiteid!Tooge näiteid kohastumuste suhtelisusest!Mis kujundab kohastumusi?Milles võib avalduda käitumiskohastumus?Milles seisneb organismide vastastikune kohastumine?Milline on liigi bioloogiline määratlus?Millistele liikidele on rakendatav bioloogiline liigimääratlus?Milles seisneb liigi morfoloogiline määratlus?Millised tegurid takistavad liikidevahelist ristumist?Mis on ristumisbarjäär ja mis seda põhjustavad?Millest algab liigiteke?Millised tegurid määravad uue liigi tekkimise?Mis juhtub alamliikidega nende levilate ühinemisel?Miks saavad kohastuda populatsioonid, aga mitte üksikisendid?Milline osa on liigitekkes populatsioonide geograafilisel isolatsioonil?Milles seisneb loodusliku valiku toime?Milline seos on loodusliku valiku eri vormidel kohastumisega?Selgitage kohastumuste suhtelisust ühe Eestis elava loomaliigi näitel!Kuidas saavutatakse liigi geneetiline stabiilsus?Kuidas mõjutab looduslik valik genotüübi ja fenotüübi muutlikkust?Selgitage, milline osa on evolutsioonis mutatsioonidel.Mis on makroevolutsioon? Tooge näiteid!Milliste tegurite toimel kulgeb makroevolutsioon?Millised protsessid iseloomustavad makroevolutsiooni?Milles seisneb evolutsiooniline mitmekesistumine ehk divergents?Millest sõltub divergentsi ulatus?Mis on konvergents? Tooge näiteid loomariigist!Millised tunnused on homoloogilised, millised analoogilised?Mida tähendab evolutsiooniline progress?Kuidas määratles J. Ray liiki?Milliseid uuendusi tõi K. Linné süstemaatikasse?Milles seisneb klassifikatsiooni hierarhiline süsteem?Millised organismiriigid kuuluvad viieriigilisse süsteemi?Mille alusel eristas C. Woese organismide evolutsiooni suurharud?Millised harud (domeenid ehk ülemriigid) kuuluvad elustiku evolutsioonilisse?Kuidas on omavahel seotud mikro- ja makroevolutsioon?Võrrelge evolutsioonilist progressi ja regressi!Milline osa on evolutsioonis liikide väljasuremisel?Mis on liikide väljasuremise põhjused?Kuidas on evolutsiooniline regress seotud kohastumisega?Mis põhjustab evolutsioonilist konvergentsi?Kumba eelistada – kas molekulaargeneetilist või morfoloogilist süstemaatikat?1.Milles seisneb kohanemise ja kohastumise erinevus?Milles seisneb sotsiaalne evolutsioon?Kuidas võiks toimuda inimese edasine evolutsioon?Millistel põhjustel on inimkonna arvukus viimase 10 tuhande aasta jooksul järjest kiirenevalt kasvanud?Kuidas seletada töö osa inimese evolutsioonis?Mida võib järeldada hauapanuste leidmisest ürgsete inimeste elupaikadest?Tooge välja 3 sarnasust ja 3 erinevust inimese ja inimahvi vahel.Millised tegurid võisid põhjustada kahejalgsete tekke inimlaste evolutsioonis?Millist osa inimese evolutsioonis võis etendada neoteenia? TEEMAKOHASED MÕISTED !

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (33)

  s2mmike profiilipilt
  Kärol Valk: Täpselt õpiku järgi ju, loodan, et on ikka KÕIK õiged vastused ka!!!
  19:11 13-02-2012
  Dreamscaper profiilipilt
  Dreamscaper: oleks võinud selle aasta alguses leida :D
  00:54 19-12-2011
  reeeelika profiilipilt
  reeeelika: täpselt see mida mul vaja oli!
  03:13 12-12-2011


  Sarnased materjalid

  39
  doc
  12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused
  11
  doc
  Bioloogia kordamisküsimused koos vastustega
  18
  doc
  ÖKOLOOGIA kordamisküsimuste vastused 2012
  98
  docx
  Kogu keskkooli bioloogia konspekt
  18
  docx
  Looduskaitsebioloogia eksami küsimused vastused
  10
  pdf
  Bioloogia konspekt-12-klass
  2
  docx
  Evolutsiooni küsimused ja vastused
  13
  doc
  ÖKOLOOGIA eksami küsimuste vastused

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun