Facebook Like
Küsitlus


1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millisesse usku perekond kuulub ?
 • Millised on pere usulised kombetäitmised ja harjumused ?
 • Kes on selle pere ülalpidaja(te)ks ?
 • Kust see abi pärineb ?
 • Kui sageli need toimuvad ?
 • Mil määral täidab perekond oma praegusele arengustaadiumile vastavaid ülesandeid ?
 • Millises seisundis on mööbel ja kui palju seda on ?
 • Kui päevavalgus) on piisavalt heas seisukorras ?
 • Mis väikelastele võib ohtlikuks osutuda ?
 • Mida nad võivad kasutada ?
 • Mis on vahetu naabruse ja laiema kogukonna iseloomustavateks näitajateks ?
 • Mis on demograafilised iseloomulikud näitajad naabruses ja kogukonnas ?
 • Kellaaeg jne.) vastavad teenused ja võimalused perekonnale on ?
 • Milline on kuritegevuse tase lähinaabruses ja kogukonnas tervikuna ?
 • Kui kaua on perekond kõnealuses piirkonnas elanud ?
 • Milline on pere geograafilise mobiilsuse ajalugu ?
 • Kust on pere oma praegusesse elukohta kolinud või immigreerunud ?
 • Kui sageli või millises ulatuses neid teenuseid või võimalusi peres kasutatakse ?
 • Kellelt pere abi saab või kellega ta suhtleb ?
 • Millised on pere vaated ja seisukohad oma üldise kogukonna suhtes ?
 • Kes need kõik täpsemalt on ja mis on nende suhete olemus (vastavate suhete kvaliteet) ?
 • Kui tugevasti ja selgelt pereliikmed väljendavad oma vajadusi ja tundeid ?
 • Kuidas pereliikmed suhtlemisel osalevad ja vastaspoolt kuulavad ?
 • Kui sageli kasutatakse diskvalifitseerivaid asjaolusid ?
 • Mis tüüpi on emotsioonid, mida perekonna alasüsteemi raames esitatakse ?
 • Kes peamiselt kellega räägib ja tavaliselt missuguses maneeris ?
 • Mis on oluliste sõnumite edastamise tavaliseks mudeliks ?
 • Mis tüüpi ebafunktsionaalseid protsesse võib märgata pere suhtlemismudelites ?
 • Kes milliseid otsuseid langetab ?
 • Kellele jääb tavaliselt viimane sõna ?
 • Kui olulised on need otsused või probleemid perekonnale ?
 • Kui palju raha kulutada ?
 • Kes otsustab töö või elukoha muutuste üle ?
 • Kes jälgib laste tegevust ja langetab selle üle otsuseid ?
 • Kuidas kõnealune perekond oma otsuseid langetab ?
 • Millise võimutüübi alusel perekond langetab oma otsuseid ?
 • Kellele jääb tavaliselt viimane sõna või kes langetab otsuseid olulistes küsimustes ?
 • Kes on tegelikult vastutav ja miks (võimu omamise alus) ?
 • Kes juhib perekonda ?
 • Kes võidab tähtsate probleemide üle vaieldes, kelle argumendid jäävad peale ?
 • Kes lahkarvamuste korral (kui neid esineb) väljub tavaliselt tavaliselt võitjana ?
 • Kes saab harilikult oma tahtmist abikaasade vaheliste lahkarvamuste puhul ?
 • Milliseid ametlikke positsioone ja rolle igaüks pereliikmetest täidab ?
 • Kui kompetentsena pereliikmed tunnevad end vastavate rollide esitamisel ?
 • Millised mitteametlikud või varjatud rollid perekonnas eksisteerivad ?
 • Kui sageli või järjepidevalt neid esitatakse ?
 • Mis erinevad rollidest, mida nõuab nende positsioon perekonnas ?
 • Milline on selle isiku mõju, kes seda rolli või neid rolle mängib ?
 • Millised olid need isiksused ?
 • Kuidas on kohandunud pereliikmed, kes on omandanud uue rolli ?
 • Kui olulised on need määratletud väärtused perekonna jaoks ?
 • Millises ulatuses tajuvad pereliikmed pere teiste üksikisikute vajadusi ?
 • Kui tundlik on perekond iga oma liikme tegevuse ja murede suhtes ?
 • Millises ulatuses neid teadvustatud vajadusi rahuldatakse perekonna poolt ?
 • Mil määral jagatakse omavahel vastastikust hoolimist ja toetust ?
 • Kui hästi saavad pereliikmed üksteisega läbi ?
 • Kuidas suhtutakse lastesse kõnealuses perekonnas ?
 • Millised kultuurilised seisukohad mõjutavad perekonna lastekasvatusmudeleid ?
 • Kuidas mõjutavad lastekasvatamismudeleid ühiskondliku klassi tegurid ?
 • Kus valitseb suur risk lastega seotud probleemide tekkeks ?
 • Kui nii, siis millised faktorid asetavad perekonna riskipositsioonile ?
 • Kui suuresti väärtustatakse perekonnas tervist ?
 • Millise tervist arendava tegevusega tegeleb perekond regulaarselt ?
 • Mis eesmärgid on perekonnal tervisega seoses ?
 • Kes on siinkohal otsustajaks ?
 • Millistest allikatest saavad pereliikmed tervisalast informatsiooni ja nõuandeid ?
 • Kuidas nimetatud informatsiooni ja nõuandeid pereliikmetele edastatakse ?
 • Kuidas see perekond hindab oma praegust tervislikku seisundit ?
 • Millised on praegused terviseprobleemid perekonna enese poolt määratletuna ?
 • Mis allikatest nende toit pärineb ?
 • Kes vastutab sisseostude tegemise, toidusedeli planeerimise ja toiduvalmistamise eest ?
 • Kuidas toite valmistatakse ?
 • Kui palju söögikordi päevas on ?
 • Kuivõrd adekvaatsed on külmkapp ja pliidid pere vajaduste rahuldamiseks ?
 • Milline on pere suhtumine toidusse ja söögiaegadesse ?
 • Millised on pere harjumused suupistete tarbimisel ?
 • Millised on pere tavapärased harjumused seoses magamisega ?
 • Kes otsustab laste magamamineku üle ?
 • Kus pereliikmed magavad ?
 • Mis tüüpi lõõgastava ja füüsilise tegevusega pereliikmed regulaarselt tegelevad ?
 • Kui pikka aega on keegi pereliikmetest tarbinud alkoholi või muid narkootilisi aineid ?
 • Mida teeb perekond oma tervisliku seisundi parandamiseks ?
 • Mida teeb perekond haiguste/nakkuste ärahoidmiseks ?
 • Kes on tervise suhtes peres eestvedaja(te)ks ?
 • Mida teeb perekond kodus esinevate terviseprobleemide ja haiguste ravimiseks ?
 • Millised on pere väärtushinnangud, seisukohad ja hoiakud koduse hooldamise suhtes ?
 • Millal kontrolliti viimati nägemist ja kuulmist ?
 • Kuidas on olukord pereliikmete vaktsineeritusega ?
 • Keskkonnast tingitud haigusi ?
 • Milliste arstide ja/või tervishoiuasutuste teenuseid perekond kasutab ?
 • Mida arvatakse perekonnas meditsiiniteenustest, mis on nende lähikonnas kättesaadavad ?
 • Mida arvab perekond neist meditsiiniteenustest, mida ta ise kasutab ?
 • Millised on perekonna suhtumine ja lootused seoses õe rolliga ?
 • Mis osutaks kiirabiteenuseid nii lastele kui täiskasvanutele ?
 • Kuidas kutsuda kohale kiirabiautot ja parameedikuid ?
 • Kuidas perekond tasub neile osutatud meditsiiniteenuste eest ?
 • Kui kaugel tervishoiuasutused perekonna elukohast asuvad ?
 • Mis liiki transporti pere kasutab sinna pääsemiseks ?
 • Keskkonnast tingitud) on perel tulnud tegemist teha ?
 • Kestvust ja tugevust ?
 • Millised on vastupanutegurid stressitekitajate suhtes ?
 • Mis tüüpi probleemidega ?
 • Millised on perekonna sisemised toimetulekustrateegiad ?
 • Millised on perekonna välised toimetulekustrateegiad ?
 
Säutsu twitteris
13
FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL (PIKEM VORM)
Järgnevad juhised kujutavad endast nende hindamisküsimuste/valdkondade edasiarendamist, mis eelnevate peatükkide lõpul ilmnesid, alates identifitseerivate ja keskkondlike andmete hindamisest, jätkates struktuuriliste ja funktsionaalsete dimensioonide hindamisega ning tehes lõppjärelduse perekonna stressi ja toimetuleku hindamisega.
Friedmani perehindamismudel koosneb 6 põhikategooriast :
 • Identifitseerivad andmed.
 • Arengustaadium ja ajalugu.
 • Keskkondlikud andmed.
 • Perekonna struktuur.
 • Perekonna funktsioonid.
 • Perekonna stress ja toimetulek .
  Iga kategooria sisaldab arvukalt alakategooriaid. Perehooldusega tegelevad õed peaksid otsustama, millised alakategooriad on eriti olulised (pärast põhilist hindamistüüpi), et neid uurida lähemalt perevisiitide ja otseste kontaktide kaudu. Mitte kõik selle alakategooria valdkonnad ei pruugi vajada hindamist - hindamise sügavus ja ulatus sõltuvad pere eesmärkidest, probleemidest ja ressurssidest, samuti ka perega töötava õe rolliasetusest.
  IDENTIFITSEERIVAD ANDMED
  Olulise tähtsusega andmed, mis kirjeldavad vastavat perekonda põhiterminite abil, on ära toodud järgmises lõigus.
  1. Perekonna nimi.
  2. Aadress ja telefon.
  3. Pere koosseis. Selle informatsiooni kogumiseks võib kasutada tabelit A-1 või perekonna genogrammi (joon. 8-2). Tabeliformaadi kasutamisel märkida üles esmalt täiskasvanud pereliikmed , seejärel kõige vanem laps, järgnevalt ülejäänud lapsed vanuse järjekorras. Järgmisena teised kodakondsed, olgu nad siis omavahel sugulased või mitte. Kui on mujal elavaid pereliikmeid või sõbru, keda peetakse pereliikmeteks, kuigi nad samas peres ei ela, kaasake ka nemad loetelu lõppu. Iga pereliikme suhe ülejäänutega, samuti sünnikuupäev, sünnikoht, tegevusala ja haridustase tuleks lähemalt täpsustada.
  4. Perekonna vormi tüüp.
  5. Kultuuriline ( etniline ) taust : (sealhulgas kahe erineva kultuuri mõjude ulatus) : Seda kirjeldades kasutage juhistena järgnevaid kriteeriume, määratlemaks perekonna kultuurilist ja religioosset orientatsiooni ning erinevate kultuurimõjude ulatus :
  5. 1. Perekonna või pereliikmete sedastatud etniline taust (nende endi poolt määratletud):
  5. 2. Kodune keel. Kas kõik pereliikmed räägivad inglise keelt?
  5. 3. Päritolumaa ja aeg, mille vältel perekond on elanud Ühendriikides ( millisesse generatsiooni kuuluvad pereliikmed, immigrandistaatust arvestades?)
  5. 4. Perekonna sotsiaalne raamistik (kas pärinetakse ühest ja samast etnilisest grupist?)
  5. 5. Perekonna elupaik (osa etniliselt homogeensest naabruskonnast).
  5. 6. Religioossed, sotsiaalsed, kultuurilised, meelelahutuslikud ja/või hariduslikud tegevusalad ja üritused (kas need jäävad perekonna kultuurirühma raamesse?).
  5. 7. Toitumis - ja riietumisharjumused (traditsioonilised või läänepärased).
  5. 8. Kodune interjöör (kultuuriliste mõjutegurite tunnused).
  5. 9. Traditsiooniliste või “kaasaegsete” rollide ja võimustruktuuri olemasolu peres.
  5.10. Ringkonna osa(d), mida perekond sageli külastab või kus sageli viibib - perekonna territoriaalne kompleks (kas on see peamiselt samas etnilises kogukonnas )?
  5. 11. Tervishoiuteenuste ja meditsiinitöötajate kasutamine perekonna poolt. Kas pere külastab perearsti , on seotud tavapärase meditsiiniasutusega, või on sel perel traditsioonilised, indigeensed tervisalased seisukohad?
  6. Religioosne määratlemine.
  6. 1. Millisesse usku perekond kuulub?
  6.. 2. Kas pereliikmed erinevad oma religioossetelt uskumustelt ja kombetäitmistelt?
  6. 3. Kui aktiivselt on perekond seotud mingi teatud kiriku, pühakoja või muude religioossete organisatsioonidega?
  6. 4. Millised on pere usulised kombetäitmised ja harjumused?
  6. 5. Millised religioonil baseeruvad seisukohad või väärtushinnangud on selle pere jaoks kesksel kohal?
  7. Sotsiaalne klassiseisund (põhineb elukutsel, haridusel ja sissetulekul).
  Hinnata perekonna sotsiaalset klassikuuluvust kolme eelnimetatud näitaja alusel.
  Majanduslik staatus.
  Kes on selle pere ülalpidaja(te)ks?
  Kas perekond saab mingit täiendavat toetust või abi? Kui jah, siis mislaadi abiga on tegemist või kust see abi pärineb?
  Kas perekond peab oma sissetulekut piisavaks? Mida ta ise oma finantsilisest toimetulekust arvab ?
  Ühiskondlik klassimobiilsus.
  8. Perekonna vaba aja üritused.
  Pakutud hindamisvaldkonnad, mis hõlmavad perekonna vaba aja üritusi, sisaldavad järgmist :
  8. 1. Pere tegevuse ja ürituste täpsem määratlemine - mis tüüpi üritustega on tegemist ja kui sageli need toimuvad?
  8. 2. Perekonna alasüsteemide vaba aja ürituste täpsem loetelu : ( abikaasade alasüsteem, vanemate-laste alasüsteem; õdede-vendade alasüsteemid).
 • 3. Pereliikmete tunnete täpsem vaatlus seoses nende vaba aja/lõõgastavate üritustega.
  PEREKONNA AJALUGU JA ARENGUSTAADIUM.
 • Perekonna praegune arengustaadium.
 • Mil määral täidab perekond oma praegusele arengustaadiumile vastavaid ülesandeid?
 • Perekonna ajalugu päris algusest kuni praeguse ajani, mis sisaldab ajaloolist väljakujunemist, tervist ja tervisega seotud sündmusi ning läbielamusi (lahutused, surmajuhtumid, kaotused jne.) mis selle pere elus on toimunud.
 • Mõlema lapsevanema perekondlik põlvnemine (millist elu perekond varem on elanud, praegused ja varasemad suhted vanavanematega).
  KESKKONDLIKUD ANDMED
  Keskkondlikud andmed hõlmavad pere ümbruskonda - arvestades väiksemat piirkonda nagu kodu ja sellega seotud aspektid, kui ka laiemat kogukonda, kus perekond alaliselt elab.
  13. Kodu ja seda iseloomustavad omadused.
  13.1. Kirjeldada elamu tüüpi (maja, korter , möbleeritud üüritubadega maja jne. Kas perekond on elamu omanik või rentnik?
  13. 2. Kirjeldada kodu seisundit (interjööri ja maja välimust). Interjööri alla kuuluvad tubade arv ja tüüp ( elutuba , magamistoad jne.), nende kasutamine ja möbleerituse tase. Millises seisundis on mööbel ja kui palju seda on? Kas küte, ventilatsioon ja valgustus (nii kunstlik kui päevavalgus) on piisavalt heas seisukorras? Kas põrandad, trepid, käsipuud ja muud struktuurid on küllaldaselt korralikus seisundis?
 • 3.Hinnata köögis veevarustuse , sanitaarse olukorra ja külmkapi vastavust nõuetele.
  13. 4. Vannitubades jälgida sanitaarse olukorra, veevarustuse ja tualeti seisundit, käterätikute ja seebi olemasolu. Kas pereliikmed kasutavad ühiseid käterätikuid? Millises seisukorras on vann ?
  13. 5. Hinnata magamistingimusi vaadeldavas majas . Kas need on pereliikmete jaoks piisavalt head, pidades silmas nende vanust , omavahelisi suhteid ja spetsiaalseid vajadusi?
  13. 6. Jälgida kodu üldist seisundit puhtuse ja sanitaarolukorra suhtes. Milline on pere hügieeni ja puhtuse tase? Kas majapidamises tuleb ette parasiitputukate esinemist ja/või sanitaarseid probleeme, tingituna lemmikloomade pidamisest?
  13. 7. Kas esineb märke vana värvikihi mahakoorumisest (võimalik allikas mürgituse saamiseks), mis väikelastele võib ohtlikuks osutuda?
  13. 8. Määratleda lähemalt perekonna territoriaalne üksus. Kas neil naabruskonnas ringi- liikumine on mugav ja on seal ressursse või teenuseid, mida nad võivad kasutada?
  13. 9. Hinnata privaatsustingimusi ja pere enda arvamusi ses suhtes, kas kõigil pereliikmetel on küllalt privaatsust.
  13. 10. Jälgida kodus esinevate riski- ja ohutegurite olemasolu või
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #1 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #2 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #3 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #4 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #5 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #6 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #7 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #8 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #9 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #10 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #11 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #12 1 FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL #13
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-09-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 11 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor ybyf Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Pereõenduse eksam

  Märksõnad


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  13
  docx
  FRIEDMANI PEREHINDAMISMUDEL
  990
  pdf
  Maailmataju ehk maailmapilt 2015
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  343
  pdf
  Maailmataju uusversioon
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  477
  pdf
  Maailmataju

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun