Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on süsteemi inimene-tehika-keskkond maatriks ?
 • Milline on TTO juhtimissüsteemi mudel ISO standardi alusel ?
 • Mis on kontoris nn ruumiõhusündroom ?
 • Mida iseloomustab platoni koopa näide riski konteksti ja kommunikatsiooni aspektis ?
 • Mis on andmed, informatsioon ja teave ?
 • Kes, kus, millal, kui palju Teadmised - eeskirjad, instruktsioonid, praktilised oskused – kuidas ?
 • Mis on riskide identifitseerimise sammud ?
 • Mis sunnib inimest reageerima erilise kaitse - ja kohanemistegevusega. 48. Läbipõlemise sündroom ja millised on selle astmed ?
 • Mis on töövägivald ?
 
Säutsu twitteris
Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015.
Teema 1. EL töötervishoiu ja tööohutuse normatiivmaterjalid ja strateegia põhimõtted.
 • Eurodirektiivid töötingimuste ja seadmete ohutuse osas.
  Raamdirektiiv meetmete kohta töötajate tervise kaitseks ja tööohutuseks
  Eridirektiivid raamdirektiivi 89/391/EEC juurde:
  I: mis käsitleb töötervishoiu nõudeid töökohtadel (OJ L
  II: töö ajal kasutatavaid töövahendeid käsitlevate
  töötervishoiu- ja tööohutusealaste miinimumnõuete kohta töötajaile
  III: 89/656/EEC 30.11.1989 töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta
  isikukaistevahendite kasutamisel töökohtadel töötajate poolt (OJ L 393, 20.12.1989)
  IV: 90/269/EEC 29.05.1990 töötervishoiu- ja tööohutusealastest miinimumnõuetest
  raskuste teisaldamisega kaasneva riski ja eriti võimalike seljavigastuste vältimise
  kohta töötajatel (OJ L 156, 21.06.1990)
  V: 90/270/EEC 29.05.1990 töötervishoiu ja tööohutuse nõuete kohta kuvaritega
  töötamisel (OJ L 156,21.06.1990)
  VI: 90/394/EEC 28.06.1990 kantserogeenidega töötavate inimeste kaitsmisest (OJ L
  196, 26.07.1990)
  VII: 90/679/EEC bioloogiliste ohuteguritega töötamine
  VIII: 92/57/EEC ajutised ja mobiilsed töökohad
  IX: 92/58/EEC töötervishoiu- ja tööohutusealased märgid tööl
  X: 92/85/EEC rasedate , äsjasünnitanud ja rinnaga toitvate emade kaitse
  XI: 92/91/EEC kaevandav tööstus (puuraugud)
  XI: 92/104/EEC karjäärid ja maa-alused kaevandused
  XII: 93/103/EEC kalalaevad
  XIII: 92/29/EEC parandused meditsiiniabis kalapüügialuste pardal
  XIV: 93/104/EEC tööaja organiseerimine
  94/33/EEC noorte töötajate kaitse
  80/1107/EEC ohtlikud tegurid: keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste ohtudega
  kokkupuutumine
  82/605/EEC ohtlikud tegurid: metallilise plii ja selle komponentidega
  kokkupuutumine
  83/447/EEC asbestiga töötamine
  86/188/EEC kahjustav müra
  88/364/EEC teatud spetsiifiliste tegurite ja tegevuste keelamine
  Eurodirektiivi 89/391/EEC art. 6.2 sätestab preventsiooni põhiprintsiibid :
  - vältida riske
  - hinnata riske, mida ei saa vältida
  - võidelda riskidega nende tekkeallikates
  - kohandada töö inimese võimetele vastavaks (arvestada nõudeid töökoha
  kujundamisel, töövahendite, -meetodite, -viiside valikul , et vähendada
  monotoonset ja arütmilist tööd)
  - kohandada tehnikat inimesele
  - asendada ohtlik ohutuga
  - arendada üldist ennetuspoliitikat
  - edastada töölistele asjakohast informatsiooni ja teadmisi riskidest ja nende mõjust
  tervisele
  - eelistada kollektiivsete kaitsevahendite kasutamist individuaalsetele.
 • Euroopa komisjoni töötervishoiu ja tööohutuse strateegia
  Teema 2. Eesti Vabariigi töötervishoid
 • Eesti töökeskkonnaalane seadusandlus
  Üldnõuded
  (1) Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab.
  (2) Töökeskkonnas toimivad tehnilised, füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid ei või ohustada
  Töötaja ega muu töökeskkonnas viibivaisiku elu ega tervist.
  (3) Töökeskkonnafüüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite parameetrid peavad vastama tööhügieeni normidele.
  (4) Töökeskkonna ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
  (5) Kui ohutegur ületab piirnormi , tuleb kasutada ühiskaitsevahendeid. Kui neist ei piisa, annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid.
  (6) Isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.
  (7) Pikaajalisest sundasendis töötamisest või töö monotoonsusest tingitud füüsilise või vaimse ülekoormuse vältimiseks peab tööandja korraldama
  töötamisesobivas tempos ja tööaja hulka arvatavate vaheaegadega ning töövõimetaastamiseks sisustama puhke ruumi.
 • Tööohutuse korraldus ettevõttes
  Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab.
  Töökeskkonna füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite parameetrid peavad
  olema hoitud sellisel tasemel, et nad ei ohusta töötaja elu ega tervist.
  Tööandja peab tagama, et töötaja kasutusse antud masin, aparaat või muu töövahend
  oleks projekteeritud nii, et on tõkestatud pääs selle ohualale. Samuti peab olema
  viidud võimalikult madalaks tööprotsessis töökeskkonda eralduvate gaaside, aurude ja
  tolmude kontsentratsioon. Müra, vibratsioon , kiirgus ja muud kahjulikud
  tootmistegurid peavad olema igal juhul allpool kehtestatud piirnorme või madalad.
  Uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on suured kohustused pandud tööandjale.
  Tööandja on kohustatud viima läbi töökeskkonna terviseriskide hindamise, teostama
  süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, korraldama töötajate tervise kontrollimist,
  teavitama töötajaid töökeskkonnas valitsevatest riskidest ja varustama neid
  isikukaitsevahenditega.
  Töökeskkonnaspetsialist tootmisettevõttes on pädev insener töökeskkonna alal või
  tootmistegevusega mittetegelevas ettevõttes ka muud töökeskkonna-alast õpetust
  saanud spetsialist, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusealaseid
  ülesandeid. Töökeskkonnaspetsialist peab tundma töötervishoidu ja tööohutust
  reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, neid jälgima ja kontrollima ning
  võtma tarvitusele meetmeid töökeskkonna ohutegurite mõju vähendamiseks.
  Töökeskkonnaspetsialist on kohustatud peatama töö ohtlikus töölõigus või keelama
  ohtliku töövahendi kasutamise, kui on tekkinud oht töötaja elule või tervisele. Ohutu
  töökeskkonna loomise eesmärgil teeb töökeskkonnaspetsialist koostööd töötajatega
  ning töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu ja töötervishoiuarstiga. Tööandja
  võib väiksemas ettevõttes ka ise täita töökeskkonnaspetsialisti kohustusi. Tööandja on
  kohustatud teavitama Tööinspektsiooni tööle võetud töökeskkonnaspetsialistist kümne
  päeva jooksul.
  Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse
  küsimustes ning tema volitused kehtivad kaks aastat. Kuni 10 töötajaga ettevõttes
  valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku. Tööandja korraldab
  töökeskkonnavolinike valimiseks töötajate üldkoosoleku. Valimised loetakse
  toimunuks, kui neis on osalenud kõigist töötajatest vähemalt 50 protsenti. Tööandja
  teeb valitud töökeskkonnavolinike nimed ja ametid Tööinspektsiooni asutusele
  teatavaks 10 päeva jooksul. Töökeskkonnavoliniku kohustuseks on jälgida, et töötajad
  oleksid varustatud isikukaitsevahenditega ja kannaksid neid, pidada sidet tööandja,
  töökeskonnaspetsialisti ja töötajate vahel, jagada töötajatele infot neid huvitavates
  töökeskkonna ohutust puudutavates küsimustes. Töökeskkonna- volinikul on õigus
  nõuda tööandjalt ohtude vähendamist töökohal, pöörduda asukohajärgse tööinspektori
  poole, peatada töö ohtlikus töölõigus. Tööandja korraldab oma kulul
  töökeskkonnavolinike koolituse ja täiendõppe .
  Töökeskkonnanõukogu on tööandja ja töötajate esindajate koostöökogu, kus
  lahendatakse ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi . Vähemalt 50
  töötajaga ettevõttes moodustatakse tööandja algatusel töökeskkonnanõukogu, kus on
  võrdselt tööandja määratud esindajaid ja töötajate valitud esindajaid. Nõukogu
  liikmeid on vähemalt neli ja nende volitused kehtivad kaks aastat. Tööinspektsioonil
  on tootmise ohtlikkust arvestades õigus nõuda töökeskkonnanõukogu moodustamist
  ka alla 50 töötajaga ettevõttes. Töökeskkonnanõukogu analüüsib ettevõtte
  töötingimusi, registreerib tekkivad probleemid ja teeb tööandjale ettepanekuid nende
  lahendamiseks ning jälgib vastuvõetud otsuste täitmist. Töökeskkonnanõukogu osaleb
  ka uute seadmete muretsemisel, et oleks võimalik arvestada nende ohutuse taset; ta
  analüüsib tööõnnetusi ja kutsehaigusi, muid sagedasi haigestumisi ja püüab leida
  abinõusid nende ennetamiseks. Töökeskkonnanõukogu liikmete täiendkoolitust
  töökaitse alal finantseerib tööandja. Töökeskkonnanõukogu informeerib oma
  tegevusest igal aastal kirjalikult Tööinspektsiooni kohalikku asutust.
  Töötervishoiuteenistus on sotsiaalministri tegevusloa alusel loodud
  töötervishoiuteenuseid osutav asutus või ettevõtte struktuuriüksus .
  Töötervishoiuteenistus aitab läbi viia töökoha riskianalüüsi, mõõdab töökeskonna
  ohutegurite parameetreid,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #1 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #2 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #3 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #4 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #5 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #6 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #7 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #8 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #9 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #10 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #11 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #12 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #13 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #14 Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015 #15
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2016-01-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 10 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor madlitammel Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Töökeskkond ja ergonoomika arvestuse mahukas konspekt. Kõikidele küsimustele vastatud - viimane osa küsimustik koosneb graafikutest, mille leiab raamatust.

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  vtppp123 profiilipilt
  11:05 23-08-2017


  Sarnased materjalid

  8
  docx
  Töökeskonna küsimused ja vastused
  29
  doc
  Kaugõppe materjal
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  74
  docx
  TÖÖOHUTUS
  7
  doc
  Töökeskkonna kordamisküsimuste vastused
  8
  docx
  Arvestuse kordamisküsimused
  53
  docx
  1 kursus tööohutus ja töökeskond
  161
  pdf
  Juhtimise alused

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun