Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis etappides kulgeb ja millega lõpeb?
 • Mis on tööõnnetuste uurimise eesmärgid?

Lõik failist

Õppeaine TLM 320 „ Tööõigus , tööohutus ja töötervishoid “.Võimalikud
küsimused hindelise arvestuse jaoks. • Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil
  -
  parandada töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkust teha
  mõtestatud tööd
  -
  parandada ettevõtte tegusust ja tootlikkust
  -
  töötajad peavad õppima kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks
  - töökollektiiv peaks õppima iseseisvalt valitsema ning arendama
  tervist ja töövõimet mõjutavaid faktoreid
  -
  vähenendada kulusid töövõimetusele
  -
  vähenendada kulusid seoses pensioniga
 • Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks
  • vältida riski
  • kui pole võimalik vältida, siis tuleb määrara riski suurus
  • püüda vähendada riski tekitavat põhjust (riski allikat)
  • kohandada töö indiviidi võimetele ( töökoha disain , töövahendid, tööprotsess , töömeetodid jne.)
  • töö vastavusse viimine tehnilise progressiga
  • asenda ohtlik töö ohutu või vähem ohtliku tööga
  • arenda kõikjal preventsiooni poliitikat ( tehnoloogia , töökorralduse , töötingimuste ja sotsiaalse koostöö alal)
  • anda prioriteet kollektiivsetele kaitseabinõudele
  • anda töötajatele kõik asjakohased instruktsioonid

 • Tööandja kohustused, õigused ja vastutus
  • kohustus tagada ohutu ja tervislik töökeskkond
  • kohustus teavitama töötajat, milleses töökeskkonnas ta töötab ja töötajal on õigus nõuda ohutut ja tervislikku töökeskkonda
  • viima läbi süstemmaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes
  • vaatama igal aastal läbi töökeskkonna sisekontrolli korralduse ja analüüsima selle tulemusi ning vajaduse korral kohandama abinõud muutunud olukorrale
  • korraldama töökeskkonna riskianalüüd, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid , vormistatakse kirjalikult, säilitatakse 55 aastat
  • töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostama kirjaliku tegevuskava töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks
  • korraldama uue töökeskkonna riskianalüüs , kui töötingimused on muutunud, töövahendeid või tehnoloogiat on vahetatud või uuendatud ja riskitase muutunud
  • tagama, et ohualal töötab ainult asjakohase erijuhendamise või eriväljaõppe saandu töötaja või tööd tehakse sellise töötaja järelvalve all
  • teavitama alaealist ja tema esindajat tööga seotud riskidest ning tema ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõudest
  • teavitama töötajaid töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete ja töötajate usaldusisikute avastatud ohuteguritest , töökeskkonna riskianalüüsi tulemstest ning tervisekahjustuste vältimiseks rakendavatest abinõudest
  • rakendama töötaja tervisekahjustuse vältimiseks ja neutralisserimiseks abinõusid
  • korraldama töötervishoiuteenuste osutamist töötajatele ja kandma sellega seotud kulud
  • korraldama õigusaktidega sätestatud korras tervisekontrolli töötajatele, kelle tervis võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad , ning kandma sellega seotud kulud
  • korraldama tervisekontrolli öötöötajatele nii enne öötööle asumist kui ka regulaarsete vaheaegade järel töötamise ajal ja kandma sellega seotud kulud
  • määrama esmaabiandjad ettevõttes, ning korraldama neile väljaõppe
  • tagama kõigile töötajatele esmaabivahendite kättesaadavuse, neid tuleb hoida nõuetekohaselt märgistatud ja kergesti juurdepääsetavas kohas
  • viima töötaja töö- ja teenistussuhteid reguleerivates seadustes sätestatud korras tema nõudmisel ja arsti otsuse alusel ajutiselt või alalislt teisele tööle või kergendama ajutiselt tema töötingimusi
  • oma kulul andma töötajale isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja pesemisvahendid, kui töö laad seda nõuab, ning korraldama töötajale isikukaitsevahendi kasutamise väljaõppe
  • tutvustama töötajale töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning kontrollima nende täitmist
  • korraldama töötajale enne tööleasumist või töö vahetamist töökohal ja ametile vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhndemise ja väljaõppe. Tuleb korrata kui töövahendeid või tehnoloogiat vahetatakse või uuendatakse
  • koostama ja kinnitama ohutusjuhendi tehtava töö ja kasutatava töövahendi kohta ning andma töötajale juhised keskkonna saastamisest hoidumiseks
  • kõrvaldama töölt alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või pshhotroopse aine olulise mõju all oleva töötaja
  • teavitama kirjalikult Tööinspektsiooni kohalikku asutust oma tegevuse alustamisest või tegevusala muutmisest
  • tegema tööinspektori või Tööinspektsiooni kohaliku asutuse juhataja või tema asetäitja ettekirjutuse teatavaks töötajale, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja töökeskkonnaspetsialistile
  • tööandjal on õigus kehtestada ettevõttes õigusaktides ettenähtust rangemaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid
  • korraldama oma kulul töökeskkonnavolinikule tema kohustuste täitmiseks vajaliku välja- või täendõpe ning võimaldab tal oma kohustusi täita põhitöö ajal. Töökeskkinnavolinikule säilitatakse selleks ajaks keskmine töötasu ja tal on töölepingu seaduses või avaliku teenistuse seaduses ning kollektiiv- ja töölepingus ettenähtud tagatised

 • Töötaja kohustused, õigused ja vastutus
  Kohustused:
  • osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid
  • järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust
  • läbima terviskontrolli vastavalt kehtestatud korrale
  • kasutama ettenähtud isikukaitsevahendeid nõuetekohaselt ning hoidma neid töökorras
  • tagama vastavalt väljaõppele ja tööandja antud juhistele, et tema töö ei ohustaks tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda
  • kohe teatama tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust, tööõnnetusest või tööülesande kaitsesüsteemide puudustest
  • täitma tööohutusalaseid korraldusi
  • kasutama töövahendeid ja ohtlikke kemikaale nõuetekohaselt
  • hoiduma omavoliliselt lahti ühendamast, muutmast või eemaldamast töövahenditele või ehitistele paigaldatud ohutusseadiseid ja kasutama neid seadiseid nõuetekohaselt

  Õigused:
  • nõudma tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi ning ühis- ja isikukaitsevahendeid
  • saada teavet töökeskkonna ohuteguritest, riskianalüüsi tulemustest, tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavatest abinõuetest, tervisekontrolli tulemustest ja tööinspektori ettekirjutusest tööandjale
  • tõsise ja vältimatu õnnetusohu korral peatada töö ning lahkuda oma töökohalt või ohualalt
  • keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või tesite isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohustuse nõudeid, teatades sellest viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule
  • nõuda tööandjalt arsti otsus alusel enda üleviimist ajutiselt või alaliselt teisele tööle või oma töötingimuste ajutist kergendamist
  • saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses
  • pöörduda töökeskkonnavoliniku töökeskkonnanõukogu liikmete, töötajate usaldusisiku ja asukohajärgse tööinspektori poole, kui tema arvates tööandja poolt rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga töökeskkonna ohutust

 • Töökeskkonnavolinik: kes ta on, valimise kord. Kohustused ja õigused
  Töötajate
  valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning
  tema volitused kehtivad neli aastat. Ettevõttes, kus töötab 10 või
  rohkem töötajat, valivad töötajad enda hulgast ühe
  töökeskkonnavoliniku. Kui ettevõttes on vähem kui 10 töötajat,
  siis tööandja on kohustatud konsulteerima töötajatega tööohutuse
  ja töötervishoiu küsimustes. Tööandja korraldab
  töökeskkonnavolinike valimisteks töötajate üldkoosoleku, milles
  kõigil töötajatel on võimalik osaleda kas otse või
 • Vasakule Paremale
  Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #1 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #2 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #3 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #4 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #5 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #6 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #7 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #8 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #9 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #10 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #11 Tööõigus-tööohutus ja töötervishoid #12
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-12-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 78 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor email1 Õppematerjali autor
  Hindelise arvestuse üldküsimused õppeaine TLM-320

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  12
  doc

  Tööseadusandlus

  Võimalikud kontrolltöö küsimused. 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, reguleerimisvaldkond-töökeskkond, kelle suhtes rakendub; TTOS sätestab töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate (edaspidi töötaja) -tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, -tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, -töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, -vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest. Rakendub ka 1) kinnipeetava tööle vanglas vangistusseaduses sätestatud erisustega; 2) õpilase ja üliõpilase tööle õppepraktikal; 3) juriidilise isiku juhatuse või seda asendava juhtorgani liikme tööle. 4) füüsilisest isikust ettevõtja tööle käesoleva seaduse § 12 lõigetes 7 ja 8 sätestatud ulatuses; 2. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk

  Tööseadusandlus
  thumbnail
  14
  doc

  Tööõigus, töötervishoid ja -ohtutus arvestus

  Õppeaine TLM 320 ,,Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid". Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil; RIIGIS: ETTEVÕTTES: 1.Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud tööd; 2.Parandeb ettevõtte tegusus ja tootlikkus; 3.Töötajad õpivad kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks; 4.Töökollektiivid õpivad iseseisvalt valitsema ning arendama tervist ja töövõimet mõjutavaid faktoreid; 5.Vähenevad kulud seoses töövõimetusega; 6.Vähenevad kulud seoses pensioniga. 2. Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks; Sisekontroll Riskianalüüs Tegevuskava Töötajate teavitus Tervisekahjustuste vältimiseks abinõude rakendamine Terv

  Tööõigus
  thumbnail
  13
  doc

  Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid

  Õppeaine TLM 320 ,,Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid". Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil; Riigi tasandil Väiksemad ravikulud ? Ettevõtte tasandil 1) Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud tööd; 2) Paraneb ettevõtte tegusus ja tootlikkus; 3) Töötajad õpivad kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks; 4) Töökollektiivid õpivad iseseisvalt valitsema ning arendama tervist ja töövõimet mõjutavaid faktoreid; 5) Vähenevad kulud töövõimetusega; 6) Vähenevad kulud seoses pensioniga. 2. Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks; § 12¹. Tööandja ennetustegevus (jõustus 01.03.2007.a.)

  Ametijuhend
  thumbnail
  20
  doc

  Tööõigus

  Õppeaine TLM 320 ,,Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid". Võimalikud küsimused hindelise arvestuse jaoks. 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil; Riigi tasandil ??? Ettevõtte tasandil 1) Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud tööd; 2) Paraneb ettevõtte tegusus ja tootlikkus; 3) Töötajad õpivad kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks; 4) Töökollektiivid õpivad iseseisvalt valitsema ning arendama tervist ja töövõimet mõjutavaid faktoreid; 5) Vähenevad kulud töövõimetusega; 6) Vähenevad kulud seoses pensioniga. 2. Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks; § 12¹. Tööandja ennetustegevus (jõustus 01.03.2007.a.) Üldised ennetuspõhimõtted: 1) riskide tekkimise väl

  Töökeskkonna ohutus
  thumbnail
  18
  docx

  Töö ja Keskkonnajuhtimine

  Arvestuse teemad 1. Ergonoomika 2. Tööandja kohustused ja õigused 3. Töötaja kohustused ja õigused 4. Töökeskkonnaspetsialist 5. Töökeskkonnavolinik 6. Töökeskkonnanõukogu 7. Esmaabi organiseerimine ettevõttes 8. Töötajate tervisekontrolli kord 9. Juhendaamine ja väljaõpe 10. Vastutus. 11. Tööõnnetused ja kutsehaigused 12. Valgustus. 13. Müra 1. Ergonoomika tegeleb töötingimuste, nt. valgustuse, müra, mikrokliima, tööasendi ja ka informatsiooniprotsesside, töö organisatsiooniliste, psühholoogiliste jt. tegurite parandamisega • Ergonoomika liigid  süsteemiergonoomika  hambaravi ergonoomika  arvutitöö ergonoomika  rakendus ergonoomika  füüsikaline ergonoomika  töökoha ergonoomika  nägmise ergonoomika  keskkonna ergonoomika  tarbekaupade ergonoomika  tööstus ergonoomika  kõ

  Kategoriseerimata
  thumbnail
  18
  docx

  Töö ja Keskkonnajuhtimine

  Arvestuse teemad 1. Ergonoomika 2. Tööandja kohustused ja õigused 3. Töötaja kohustused ja õigused 4. Töökeskkonnaspetsialist 5. Töökeskkonnavolinik 6. Töökeskkonnanõukogu 7. Esmaabi organiseerimine ettevõttes 8. Töötajate tervisekontrolli kord 9. Juhendaamine ja väljaõpe 10. Vastutus. 11. Tööõnnetused ja kutsehaigused 12. Valgustus. 13. Müra 1. Ergonoomika tegeleb töötingimuste, nt. valgustuse, müra, mikrokliima, tööasendi ja ka informatsiooniprotsesside, töö organisatsiooniliste, psühholoogiliste jt. tegurite parandamisega • Ergonoomika liigid  süsteemiergonoomika  hambaravi ergonoomika  arvutitöö ergonoomika  rakendus ergonoomika  füüsikaline ergonoomika  töökoha ergonoomika  nägmise ergonoomika  keskkonna ergonoomika  tarbekaupade ergonoomika  tööstus ergonoomika  kõ

  Kategoriseerimata
  thumbnail
  22
  docx

  Tööõigus ja tööõhutus

  1.Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil 1. Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud tööd; 2. Paraneb ettevõtte tegusus ja tootlikkus; 3. Töötajad õpivad kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks; 4. Töökollektiivid õpivad iseseisvalt valitsema ning arendama tervist ja töövõimet mõjutavaid faktoreid; 5. Vähenevad kulud töövõimetusega; 6. Vähenevad võimalikud kulud seoses töötaja invaliidsuspensioniga (vastutus). 2. Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks; Vihikus 3. Tööandja kohustused, õigused ja vastutus; Vihikus 4.Töötaja kohustused, õigused ja vastutus; 1) osalema ohutu töökeskkonna loomisel, järgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid; • 2) järgima tööandja kehtestatud töö- ja puhkeaja korraldust; • 3) läbima tervisekontrolli vas

  Tööõigus
  thumbnail
  7
  docx

  Tööõigus, tööohutus kordamisküsimused

  ,,Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid". 1. Töötajate töövõime säilitamise eesmärk riigi ja ettevõtte tasandil; Paraneb töötaja ja kogu töökollektiivi suutlikkus teha mõtestatud tööd; Paraneb ettevõtte tegusus ja tootlikkus; Töötajad õpivad kasutama ja arendama iseendas ja keskkonnas peituvaid ressursse töövõime säilitamiseks; Töökollektiivid õpivad iseseisvalt valitsema ning arendama tervist ja töövõimet mõjutavaid faktoreid; Vähenevad kulud töövõimetusega; Vähenevad kulud seoses pensioniga. 2. Tööandja ennetustegevus tööõnnetuste ja kutsehaiguste ärahoidmiseks; Tööandja ennetustegevus on meetmete kavandamine ja rakendamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks. 3. Tööandja kohustused, õiguse

  Tööõigus
  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun