Sõnu seletav sõnaraamat

Eristus - allikad (kui leges, siis ius civile) ja kui vormivaba tehing või muud õigusallikad (ediktid nt) siis tegemist ius gentiumiga Preetoreid 2- roomlaste(loodi algselt, püsis esialgu ius civile pinnal) ja välismaalaste (hakkas üle võtma teistest õigussüs õigust, st ta vaatas mis on selline universaalsem nt kõik rahvad tunnevad ostmist ja müümist, järelikult võiks see olla selline tehing mida kaitstakse ka juhul kui see pole kaitstud pidulike vormidega)
Eristuvad – konkurendid ei paku midagi säärast, 3) üleolek – kasu, mida tarbija võib saada ka teistest kaupadest- teenustest, tuleb siit paremini esile, 4) esitletavus – erinevust on kerge tutvustada ja ta on “nähtav” tarbijatele, 5)ülevõetavus–konkurentidel on erinevust raske kopeerida, 6) jõukohasus – erinevuse kinnimaksmine on tarbijatele jõukohane, 7) kasumlikkus – firma suudab erinevuse juurutada kasumiga.
Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või mittetulundusühingutele tasutud sisseastumis- rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse ja liikmemaksud, kui nendes ühingutes isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise osalemine ei ole otseselt seotud maksumaksja isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga ettevõtlusega või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast

Eristatavad vormid on järgmised: 1) pehme ehk neutraalne huumuslik kõdu ehk mull; 2) moder (keskmiselt huumuslik kõdu); 3) moor (toorhuumuslik kõdu). 12. Kirjeldage isehõrenemise protsessi puistus? Millest on see tingitud? Puistu isehõrenemine on tingitud olelusvõitlusest (kasvuks vajalike ressursside hulk kasvukohal on piiratud, seetõttu tekib suuremaks kasvades nende vahel terav konkurents). 13. Mets ja valgus.
Eristatud on kolme laenuperioodi: esmalt XIX sajandi teisest kümnendist XX sajandi teise kümnendi lõpuni, seejärel 1920. 1930-ndad aastad ja kolmas periood jääb ajavahemikku 1940. 1980. Kuni 1980-ndate aastate lõpuni on enamik laenude puhul tegemist nn kultuurilaenudega, mis on üle võtetud valdavalt kirjalikest allikatest teiste keelte vahendusel (Leemets 2003: 571, Jõgi 1989: 649 kaudu).2
Eristusläved – minimaalne erinevus kahe samalaadse ärritaja vahel, mis tekitab veel erinevuse aistinguis Signaalide avastamise teooria – Green&Swets. Lävi ei ole lihtsalt selline püsiv väärtus, mis sõltub ärritaja tugevusest ja seisundist, vaid et lävesid mõõtes „mängivad kaasa“ nii sensoorsed kui ka otsuse vastuvõtmise protsessidega seotud psüühika infotöötlustasandid.

Erisoodustus on muu hulgas: 1) eluasemekulude täielik või osaline katmine; 2) sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks; 3) kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega; • teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude
Eristuslävi – minimaalne mõõdetud erinevus kahe ärritaja vahel,mida aisingutes on võimalik ka eritada;eristuslävest väiksemat eritust pole enam võimalik aista Weber’i-Fechner’i seadus - See on psühhofüüsika põhiseadus,pärineb 19 sajandist;mida kõrgem ärritajate väljendusmismäär,seda suurem peab olema erinevus ärritajate vahel,et nad oleksid eristatavad üksteisest;
Eriseoseseenergia - ühe osakese seouts tuumaga II Põrkel tekib neutron, eraldub neutriino radioaktiivsus liigid: III Prooton ühineb neutroniga deutroniks ioniseerivateks kiirgused: alfa-, beeta- ja IV Kaks deutronit põrkuvad gammakiirgus V tekib heeliumi tuum kaudselt ioniseerivateks kiirgus: neutronkiirgus varjestamisvõimalused: beetakiirgus- õhuke Päikese ja tähtede energiaallikas on

Erisus on välja kujunenud ajal, mil ettevõtete asutajatel või suuromanikel oli vaja laiendada uute aktsionäride abiga ettevõtte kapitali, kuid samal ajal ei tahtnud nad ära anda kontrolli ettevõtte üle. Teise järgu aktsia struktuur tähendab, et ettevõtte asutajad omavad kontrolli ettevõtte üle ja teevad kõiki suuri otsuseid, kaasaarvatud ettevõtte müümine.
Eristavaks jooneks on teadmiste suur usaldusväärsus, mille tagavad mõistete täpne defineerimine ja mõistete loogiliselt mittevastuoluliste süsteemide kasutus, nähtuste võimalikult objektiivne ja range mõõtmine (sh matemaatilis- statistiliste kriteeriumite alusel) ja uurimistulemuste korratavus sõltumatute uurijate poolt ning eri aegadel juhul, kui eeltingimused on samad.
Erisusena on kehtestaud pikemad korralise kontrolli perioodsused võrguettevõtjate elektripaigaldistes tingimusel, et elektripaigaldised on eelnevalt tehnilisekontrolli käigus tunnistatud nõuetekohaseks ja on tagatud pidev hooldus ja korrashoid: 1. põhivõrguettevõtja ajalaamade, jaotlate, elektriülekande ja jaotusliinide elektripaigaldistetes üks kord 15a jooksul.

Eristuse aluseks on rahvalaulu kasutamine, rahvalaul on kas elavas kasutuses või väljaannetes ja arhiivis (esimene vs teine elu). Elava kasutuse puhul on oluline kasutusvaldkond (kiigelaul pulmalaul jne), väljaannetes ja arhiivis on oluline aga regilaulude liigitamine vormi põhjal (regivärsiline, riimiline) või sisu ja teemade alusel (lüürilised laulud, lüroeepilised)
Erisoodustuseks on igasugune kaup, teenus, boonustasu või rahaliselt hinnatav kingitus, mida tööandja on teinud oma töötajale seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast, st kulutus ei ole seotud tööandja ettevõtlusega.
Erisoojus - FÜÜSIKALINE SUURUS, MIS NÄITAB, KUI SUUR SOOJUSHULK ON VAJA ÜHE MASSIÜHIKU AINE SOOJNDAMISEKS ÜHE KRAADI VÕRRA vee erisoojus tähendab, et 1 kg vee temperatuuri tõstmiseks 1 kraadi võrra tuleb talle anda soojushulk 4200 J. sulamine ja tahkumine- sulamine on tahke aine muutumine vedelaks, tahkumine vedeliku muutumine tahkeks.

Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija (tööandja) kohustus ( TuMS § 2 lg 2 ja SMS § 2 lg 1 p 7). Erisoodustus on tehtud lisaks palgale ja erisoodustuse summat ei isikustata ning enamasti ei ole võimalik saajat kindlaks teha, st saaja on anonüümne.
Erisuse printsiibiga - ei või rikastele teha suuremaid makse ning seda ümber jagada olulisel määral; kui võtame progressiivselt maksu ja jagame vaestele - rikkad hakkavad ära kolima B. Võrdsete võimaluste printsiibiga - ebavõrdsus on õigustatud, kui selle abil tagatakse võrdsed võimalused Kõiki teenitud hüviseid ei jaotata võrdselt.
Eristumiseks on mitmeid võimalusi, alustades klubi asukohast ning lõpetades pakutavate teenustega. Meie proovime eristuda teistest analoogsetest klubidest valides rohkem teistsuguseid turunduskanaleid. Kuna meie klubi asub Tallinnas, siis kõige soodsamaks vahendiks on reklaamkleebistega katta isiklikud sõiduautod.

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse lõikes 3 nimetatud isikule seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast.
Eristuslävi - minimaalne erinevus kahe samalaadse ärritaja vahel, mis tekitab veel erinevuse aistinguis. Erutusläve kõrgendamise teelmuudetakse mitteaktuaalsed impulsid alalävisteks ning kaitstakse sel moel organismi tarbetute reaktsioonide ja asjatu kurnamise eest ning välditakse liigset infomüra.
Erisoodustuse saajaks on töötaja, vastavalt tulumaksuseaduse § 48 lõikele 3. Töötaja mõiste tulumaksuseaduse §-s 48 on sätestatud tunduvalt laiemana, kui töötaja mõiste töölepinguseaduse §2 tähenduses, kuid erisoodustuse seisukohast ei ole oluline, milline seadus tööalaseid suhteid reguleerib.

Erisused on aga selles, kuivõrd seotud on tavad, harjumused ja formaalne kontroll eesmärkidega. Emotsionaalsed suhtumused võivad grupeeruda ühiskondlikult tunnustatud eesmärkide ümber ning jätta oma toetusest ilma antud kultuuri poolt määratletud eesmärkide saavutamise vahendid.
Erisoojusmahtuvust kasutades on metalli ligikaudne aatommass 60,6483. Kõige lähem aatommassilt on koobalt (Co), mille aatommass on 59 (58,93) või nikkel (Ni), mille aatommass on 59 (58,69). Kuna kasutatav metall jäi katse alguses määramata, siis ei saa leida ka katses tehtud viga.
Eristuvat kirikutorni – üks 105 meetri kõrgune harilik püramiid 1140. aastast ja teine 113 meetri kõrgune 16. sajandi alguses teise varasema torni otsa rajatud kirikutron – kõrguvad üles üle kahvaturohelise katuse, kus kogu ümbruses on liitunud piilarid.

Eriseoseenergia - tuuma seoseenergia ühe nukleoni kohta.
Eristatavad - on peaaegu ühesuguse ehituse ja talitlusega (tulp, liiliad, ka nartsiss) või on üks neist kadunud (esinevad anatoomilises mõttes ainult tupp- või kroonlehed) (sinilill, ülane, kask, hanemalts), nimetatakse seda lihtsaks õiekatteks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Erisoojus on soojushulk, mis on vajalik 1kg aine soojendamiseks, sulamissoojus on soojushulk, mis on vajalik 1kg aine sulatamiseks 2. Kuidas soojenevad ja jahtuvad suure erisoojusega ained? Soojenevad aeglaselt , samuti jahtuvad aeglasemalt 3. Millise aineoleku muutused vajavad soojust ja millised eraldavad soojust ? Tahkest-vedelaks-gaasiliseks---vajavad soojust Gaasilisest-vedelaks-tahkeks---eraldavad soojust 4. Nimeta soojusülekande liigid.

Eristuslävi - ühe ja sama ärritaja kõige väiksem erinevus, mida inimene tajub 22.Mis põhjustab daltonismi, mis kanapimedust Värvipimeduse e. daltonismi põhjus ( kolvikeste töö häiritud)on tavaliselt geneetiline, kuid võib olla ka silma-,
Eristamisel on oluline stiimuli ja reaktsiooni ajaline järgnevus – klassikalise tingituse korral eelneb tingimatu (kaasasündinud olulise tähendusega) stiimul reaktsioonile, operantse tingituse korral toimub reaktsioon enne kinnitust.
Eristavad vajadused ehk teisisõnu spetsiifilised või eriomased vajadused võivad olla väga mitmesugused ja seda nii iga inimese või – laiemalt võetuna – erinevate kliendirühmade vaatenurgast, nt. Eakad,usuliste vajadustega inimesed.

Eristumisega on muidugi võimalik liialdada, mida eeskujud ja trendid peavadki ära hoidma, kuid inimestel on komme kritiseerida sageli ka ilma mõjuva põhjuseta, lihtsalt kuna keegi ei ühti nende isiklike ideaalidega piisavalt.
Erisoojus on kuiva õhu erisoojuse ja veeauru erisoojuse summa: d cnõ = ckõ + cva , (1.11) 1000 kus ckõ on kuiva õhu erisoojus, ckõ =1,005 kJ/(kg·K) vahemikus 0…100 ºC, cva – veeauru erisoojus, cva =1,8 kJ/(kg·K).
Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse töötajale (juhatuse liikmele) või tema abikaasale, vanematele, lapsele ja teistele sugulastele olenemata erisoodustuse andmise ajast

Eristatavad on kaks osapoolt: üks haridus- Communications. In parallel, ja teadusministeeriumi alluvuses ja teine the Ministry of Education and majandus- ja kommunikatsiooni- Research develops and ministeeriumi alluvuses.
Eristamisel on vaja teada lähtekivimi reaktsiooni, B-horisondi iseloomu, eluviaalhorisondi tunnuseid (kas ülaveest mõjustatud). Erinevad pinnavormidel, Wakt vähem kui LP-del väga palju põuakrtlikke liivadel.
Erisoojus - soojushulk, mis on vaja ühe massiühiku temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra. J/gK Kalorimeetria on toiming, mis võimaldab eksperimentaalselt määrata ülekandeil eralduvat soojushulka.

Erisoojus – füüsikaline suurus, mille väärtus sõltub keha materjalist ning m( t L − t A ) ta on arvuliselt võrdne selle soojushulgaga, mida on vaja anda kindla massiga kehale selleks, et keha temp.
Eristamaks kultuuri - ja indiviiditasandite käsitlusi, pakkusid Triandis, Leung, Villareal ja Clark (1985) mõisteid idiotsentrism ja allotsentrism kui individualismi ja kollektivismi vasteid isiksuse tasandil.
Eristusläveks nimetatakse minimaalset stiimuli väärtuste erinevust, mida vaatleja on suuteline vähemalt 75%-l (75% sellepärast, et välistada juhuslik äraarvamine, mis on 50%) katsekordadest avastama.

Erisoodustused on aastate lõikes muutunud: • Alates 2003.aastast kuni 2009.aastani oli erisoodustuse hinna ülempiiriks 2000 krooni, vastava arvestuse olemasolul ehk kui töötaja pidas sõidupäevikut.
Eristamisel on peamiseks küsimuseks, kas tegemist on regulatiivset toimet omava aktiga. Menetlustoiming regulatiivne ei ole. Peamine juhtlõng menetlustoimingu ja eelhaldusakti eristamiseks on siduvus.
Eriseoseenergia – seoseenergia ühe nukleoni kohta Tuuma mass ei ole võrdne üksikute nukleonide masside summaga Tuuma mass on alati väiksem tuuma moodustavate prootonite ja neutronite masside summast

Eristada rahuldavat ehk siis järgmiseks päevaks kohaletoimetamise teenust samal ajal kui ostjad erinevatest rahvustest võivad pidada järgmiseks nädalaks kohaletoimetamise teenust täiesti normaalseks.
Erisoojuse ühik on džaul kilogrammi ja kelvini kohta (J/kg K). Metallidel ja nende sulamitel on teiste ainetega võrreldes väike soojusmahtuvus, mistõttu nende kuumutamiseks kulub vähe soojust.
Eristatud on kaht võimalikku juhtimisstiili: Kaalutlev - on alluvatega sõbralik, avatud nende ettepankutele. Algatuslik - range, kuid määratleb selgelt ja üheselt, mida ia kuidas alluvad

Erisusi on täheldatud psühholoogilistes kogemustes nagu inimeste käitumise seletamises, sotsiaalne looderdamine (social loafing) ja soodumuses keskenduda enda positiivsetele omadustele.
Eristatud on kolm organit: Seadusandlik, täidesaatev ja õigustmõistev võim. Oma tegevuses kõik kolm nii loovad õigust, rakendavad õigust, kui ka mõistavad õigust (tasakaalustavad).
Erisoojus ce – soojushulk, mis kulub 1 g aine Standardne entalpia - reaktsiooni entalpia 298K juures temperatuuri tõstmiseks 1° võrra Standardne entalpiamuut delta H– sellise protsessi

Erisoodustuste maksuperioodiks on kalendrikuu. Kui erisoodustuste üleandmise aja määratlemisel tuleb valida mitme kalendrikuu vahel ja maksumaksja ekib, siis võib see tuua maksuintressi või karistuse.
Eris on maailmas tuntud oma kuulsa ''tüliõuna'' pärast, millest on juttu ''Iliases'', nimelt Thetise ja Peleuse pulmadele oli kutsutud kõik jumalad ja jumalannad v.a Eris.
Eristanud andeid ehk eeldusi silmapaistvate sünnipäraste võimete kujul, mis oskuste süstemaatilise arengu protsessi tulemusena väljenduvad talen- dis ehk vilumuses mingis valdkonnas.

Eristuslävi on kõige madalam keeleotsas (1mm) ja sõrmeotsas (2mm) ning kõrgeim selja- ja õlapiirkonnas (70mm). Kvaliteet – igal aistingul on oma kvaliteet, mida saab võrrelda.
Erisoodustus on oma olemuselt mitterahaline palk, kuid maksumaksjaks on töötaja asemel tööandja. Töötajat vabastatakse saadud erisoodustuste deklareerimisest ja maksustamisest.
Eristustunnuseks on isasloomadel esinev oranz või telliskivipunane kõhualune, emasloomadel on kõht valkjashall, kollakas või rohekas. Saaremaal võib kohata ka üleni musti isendeid.

Erisurve tõmbe - Elektri juht Ag hõbe Cu vask P fosfor vahemik`C `C g/cm2 tugevus Cum/S mm2 15 80 5 650-800 710 8,4 250 7 5 89 6 650-810 710 8,2 250 5 2 91,8 6,2 650-810 710 8,1 250 4
Erisoojuse ühik on J/(kg*K) , Moolsoojuse ühik J/(mol*K). 2. Vabadusastmete arvu all mõistetakse sõltumatute suuruste arvu, mille abil on võimalik määrata süsteemi olekut.
Eristas abc - d vanadest mehhaanilistest liitmismasinatest , mis kasutasid otsest lugemist oli see, et ABC kasutas loogilisi operatsioone, et teostada liitmist ja lahutamist.

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu ja sotsiaalmaksu makstakse erisoodustuselt ning sellelt arvestatud tulumaksu summalt kokku vastavalt maksustamisperioodil kehtiva maksumääraga.
Erisoojuse si - ühikuks on J / (kg K) . Seega ülekantav soojushulk Q = c m ∆T ja keha soojusmahtuvus C = c m . Aine moolsoojus on ühe mooli selle aine soojusmahtuvus.
Erisoojus cv – keha soojusmahtuvus jääval ruumalal – gaasi soojendamisel ei lasta sel paisuda J/(kg*K) Aine moolsoojus on ühe mooli selle aine soojusmahtuvus.

Erisoojus ce – soojushulk, mis kulub 1 g aine temperatuuri tõstmiseks 1K võrra Moolsoojus Cm – soojushulk, mis kulub 1 mooli aine temperatuuri tõstmiseks 1K
Eristusvõime on piiratud. Inimene eristab spektris umbes 130-140 tooni.Kõige kitsamas plaanis võib värvi tooni määratleda nimetusega: punane, sinine, valge.
Erisus on   see,   et   töötakt   on   pikem   kui  vabalthingaval,   varajane  väljalaskeklapi  avamine  põhjustab   energia  raiskamist.

Erisoojus on soojusmahtuvus massiühiku kohta (c= C/m) entroopia on Q/T=S. Entroopiat ei saa mõõta, seda kasutatakse süstemaatilise oleku määramiseks.
Erisoodustus on tehtud lisaks töötasule ja erisoodustuse summat ei isikustata ning enamasti ei ole võimalik saajat kindlaks teha, st saaja on anonüümne.
Erisoodustused on teema, mille üle tihti vaieldakse, siiski on selge, et erisoodustusega on tegemist ainult siis, kui on täidetud alljärgnevad neli punkti:

Eristab 3 - 6 helikõrgust pk. •A/koores amputeeritud jäseme osas-puudub info sissevool, latentne pidurdus väheneb •Projektsioonikiud müelinis.
Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija (tööandja) kohustus.
Erisubjektiga koosseis ehk eridelikt on selline, kus tegija eriline isikutunnust avaldub teatavates füüsilistes (rase naine), õigulikes (ametnik) vm tunnustes.

Erisoovidega – allveelaevades kasutatavatel ei tohi laser sisaldada põlevaid osi või näiteks Jaapani jaoks tuli teha aparaadi korpus musta värvi.
Erisoodustus on igasugune kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse töötajale olenemata erisoodustuse andmise ajast.
Erisoojus - (ka erisoojusmahtuvus) on füüsikas soojushulk, mis on vajalik ühikulise massiga ainekoguse temperatuuri tõstmiseks 1 kraadi võrra.

Erisuseks võs - s nimetatud regulatsioonile on asjaolu, et tasaarvestamiseks ei piisa tööandja avaldusest, vaid vajalik on saada töötaja nõusolek.
Erisoojus – soojusmajtuvus massiühiku kohta; soojushulk, mis on vajalik ühikulise massiga ainekoguse temperatuuri tõstmiseks 1 kraadi võrra.
Erisoodustuse hinnaks on rahalise nõude suurus;  täiskasvanute koolituse seaduse § 3 tähenduses taseme- või vabaharidusliku koolituse kulude katmine.

Erisoojuseks nimetatakse soojushulka, mis tõstab antud aine ühe massiühiku temperatuuri ühe kraadi võrra Valem: ………………………….
Eristamise põhipõhjus on see, et sõnal hierarhial on inimeste meeltes on seos türanlike hierarhiatega, kuid holarhia käib vaid loodusliku hierarhia kohta.
Eristumine - psühholoogilise mina sünd /võõristamine/ probleemne Harjutamine-aktiivse liikumise algus  TELEOLOOGIA- eesmärgi püüdlus.

Eriseoseenergia ühik on 1MeV. A Tuumareaktsioonid on tuumade muundumised, mis toimuvad tuumade vastastikmõjus elementaarosakeste või teiste tuumadega.
Eristustunnuseks on isasloomadel Joonis 4. esinev oranz või telliskivipunane kõhualune, emasloomadel on kõht valkjashall, kollakas või rohekas.
Eristusläve tundlikkus on suhteline. Mida tug on algusärritaja, seda suurem peab olema talle lisatav ärrituse määr, et erinevust suudetaks aistida.

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav tegevus, mida rakendatakse ettevõtte majandustulemuste saavutamiseks.
Eristumine valitsejatest on meid ühendanud – klassivastuolud varjusid rahvuslike erinevuste taha. Alaväärsus viib soovini võõrastega samastuda.
Eristus on tähtis seepärast, et kinnisasjadele ja vallasasjadele saab väga paljudel juhtudel osaks erinev õiguslik regulatsioon.

Eristusläveks nimetatakse minimaalset stiimuli väärtuste erinevust, mida vaatleja on suuteline vähemalt 75%.l katsekordadest avastama.
Erisugupõlvede vahe on suur. Noortematel 1990 a. pensionile jäänuil on mitmeti erinevaim elu olnud kui sajandi alguses sündinutel inimestel.
Erisuseks on siin veel see, et sellisest direktiivist ei saa võtta füüsilise või eraõigusliku isiku kohustusi, neid ei saa luua.

Erisoojus – on soojushulk, mis on vajalik ühikulise massiga ainekoguse temperatuuri tõstmiseks ühe temperatuuri ühiku võrra.
Eristumisel – oma-võõras. Multikultuurne lähenemine (multicultural approach) – Gruppide erinevusi tunnistatakse ja austatakse.
Eristatavad on 5 põhilist histoonide klassi: H2A, H2B, H3 ja H4 kuuluvad nukleosoomi koostisesse; histoon H1 asub linker-DNA alas.

Eris - tatakse kolme liiki vererakkusid, millest kõige arvukama rühma moodustavad punased vererakud ehk erütrotsüüdid.
Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu loonustasu, rahaliselt hinnatav soodustus, mida ettevõtja annab oma töötajale.
Eristavaid tunnuseid on vähe, mõjub tegelane üheplaanilisena ("lamedana"), äärmustes taandub siluetiks või kõverdub karikatuuriks.

Eristamiseks – Vana-Kuustse, Vastse-Kuustse) (ka muud kohanimed, nt kaks küla kõrvuti). Vaja ka teada nime tekkimise tausta.
Erisused on määratud reguleerimise meetoditega, st milliste vahendite ja millisel viisil reguleeritakse vastavaid suhteid.
Erisoojuseks nimetatakse soojushulka, mis on vaja anda teatud kogusele kehale tema temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra.

Erisoojuseks nimetatakse soojushulka, mis tõstab antud aine ühe massiühiku temperatuuri ühe kraadi võrra : (valem vihikus)
Eristatud on ka hilisemat laenurühma, skandinaavia laene, kuid sageli ei ole selleks piisavalt häälikulisi kriteeriume.
Erisoodustuseks on tööandja poolt töötajale töösuhtest tulenevalt rahaliselt hinnatava hüve andmine, olenemata sellest

Eristatavad on kolm zanri: kangelaseepos, rüütliromaan ja armastusluule. Kangelaseeposte autorid on enamasti teadmata.
Eristusläved – minimaalne erinevus kahe samalaadse ärritaja vahel, mis tekitab vaevumärgatava erinevused aistinguis.
Erisrarn – Carex appropinquata; appropinquata (lad.k.) – ligistunud, mõeldud on tihedasti koondunud pähikuid.

Eristarn on mitmeaastane, hallroheline, 40-80 cm kõrge, väga lühikese torte moodustava risoomiga lõikheinaline.
Erisäte on kehtestatud raseda töötingimuste ajutise kergendamise või ajutise üleviimise kohta teisele tööle.
Eristumine ehk diversifikatsioon (ingl. k. diversificatiori) – tarbijate rühmitamine vastavalt nende vajadustele.

Eriseisundi põhjuseks on geograafiline lähedus ja seega kaasnevad ajaloolised sidemed, eriti muidugi piiriäärsetel aladel.
Erisoodustus on töötajale osaliselt või täielikult tasu maksmine naturaalvormis asjade, teenuste või hüvedena.
Erisegud – miscellaneous drinks ● Pick me up ● Alkoholivabad joogid ● Muud (näit diabeetilised joogid)

Eristuslävi on kõige madalam keeleotsas (1mm) ja sõrmeotsas (2mm) ning kõrgeim selja- ja õlapiirkonnas (70mm).
Eristades kohustus - ja käsutustehinguid, siis kohustustehingu tühisus ei too endaga kaasa käsutustehingu tühisust.
Eristuslävi – KÕIGE VÄIKSEM ERINEVUS ÄRRITAJATE VAHEL. KOMPENSATSIOON – ÜHE AISTINGU KORVAMINE TEISEGA.

Erisoojuse si - ühikuks on J / (kg . K) . Seega ülekantav soojushulk Q = c m T ja keha soojusmahtuvus C = c m.
Eristataks enormatiivseid ehk iõgust loovaid akte ja mitte normatiivseid ehk individuaalselt ehk õiguse rakendamise akte.
Eristus üld - ja oskussõnastike vahel on lihtsustatuse aste, mõnel juhul ka lihtsustuse teadvustamise aste.

Eris on hästi valgust peegeldav taevakeha, mille pind on tõenäoliselt kaetud jäätunud metaaniga.
Erisoojuseks nimetatakse soojushulka, kulub ühe kilogrammi aine temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra.
Eristamise alusena on pakutud välja „kollase sisaldus” soojades ning „sinise sisaldus” külmades toonides.

Eristatavus – kas see ei ühti mõne konkurendi pakkumisega; Toote positsioneerimise võtted turunduses 13
Erisoodustusmaksud - tuleb tasuda sõiduauto kasutamise, lähetuste, töötervishoiu kulutuste ja muudel juhtudel.
Eristuslävi - minimaalne mõõdetav erinevus kahe ärritaja vahel, mida aistingutes on võimalik määrata.

Eriseoseenergia on seoseenergia ühe nukleoni kohta, seda saab leida seoseenergia jagamisel nukleonide arvuga.
Erisoodustuse saaja ehk töötaja ei vastuta selle eest, kui tööandja on jätnud erisoodustuselt maksu maksmata.
Erisoojus on soojushulk, mis on vaja anda massiühikule ainele, et tõsta selle temperatuuri 1K võtta.

Eristamisel on nende liikumisterritooriumi suurusel, omavahelisel kattuvusel ning liikumisintensiivsusel.
Eristumistunnustena on toodud erinevaid tunnuseid nagu autod, toitumisharjumused, spordialade eelistused, kunst.
Erisoojus on soojushulk, mis kulub ühikulise massiga keha soojendamiseks temperatuuriühiku võrra.

Eristiivalised on suurekasvulised, neil on suhteliselt jäme tagakeha ja istudes nad tiibu kokku ei pane.
Erisubjektne – norm on adresseeritud eritunnustega isikute ringile (riigiametnikud, tööandjad jne).
Erisuseks on see, et töötaja vastutab töösuhtes üldjuhul vaid süüliselt tekitatud kahju eest.

Erisoodustus – kui paika pandud, kus riigis maksustatakse tasu, siis tasutakse seal ka erisoodustus.
Erisoojus cv – keha soojusmahtuvus jääval ruumalal – gaasi soojendamisel ei lasta sel paisuda J/
Eristada mono - ja oligosahhariide, kuna happelises keskkonnas taandavad vaske üksnes monosahhariidid.

Eristumine - tegevus või omadus, mis teeb ettevõtte eriliseks ja sihtrühma poolt väärtustatuks.
Eristuslävi - ühe ja sama ärritaja väikseim erinevus, mida inimene märkab  Adaptsiooni näited
Eristuslävi on minimaalne erinevus kahe samalaadse ärritaja vahel, mida inimene saab veel eristada.

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav hüve, mida ettevõtja annab oma
Erisoojus ce on soojushulk, mis kulub, et tõsta ühikulise massiga keha soojust ühe kraadi võrra.
Eristas väljendid - parole - üksik kõneakt; langue - märkidevahelistest erinevustest koosnev süsteem.

Erisused – spetsiifilised teenused, spetsiifilised kalkulatsioonid 15. Üksikisik ja majandus
Erisoojus – nim. soojushulka mis on vaja juurde juhtida ühele hulgaühikule, et tõsta temp.
Erisoojus c - soojushulk, mis tõstab 1kg aine temperatuuri 1K võrra, neid võib leida tabelist.

Erisoojus cp – keha soojusmahtuvus jääval rõhul – gaasi soojendamisel hoitakse rõhk const.
Eristada millal on päev millal öö siis polnud keegi kindel kaua nad seal pimeduses olid triivinud.
Eristuslävi – väikse, objektide, ärrituste erinevus, mida tajusüsteem on võimeline avastama

Erisoodustuse andmine on pigem tööandja huvides, sest töötaja jaoks on kasulikum saada suuremat palka.
Erisoojus – näitab soojushulka, mis on vajalik 1g aine temperatuuri tõstmiseks 1*C võrra.
Erisuse printsiibiga - ei või rikastele teha suuremad maksud; kui võtame progressiivset maksu ja jagame

Erisoojus – Näitab, milline soojushulk tuleb 1kg ainele anda, et ta t0 tõuseks 1K võrra.
Eristatav on üldine enesehinnang ja palju valdkondlikke või spetsiifilisi enesehinnanguid.
Erisõiduk on suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veoseveo ja pukseeritavat seadet vedav

Eristuma – avastati, et küttida on parem odadega ja küpsetatud toit on palju maitsvam.
Erisoojus on võrdne soojushulgaga, mis on vajalik selleks, et tõsta 1kg antud aine temp.
Eristatud on väikelapse, koolieeliku, noorema ja keskmise ning vanema kooliea kirjandust.

Erisoojus – soojushulk, mida vajatakse, et materjali massiühiku to tõuseks 1o võrra.
Eriseadusest tulenevalt on arstil õigus selliseid protseduure teha kui on vastavad nõuded järgitud.
Erisoodustus - rahaliselt hinnatav hüvitis,mida töötaja saab tööandjalt töösuhetest.

Eristatavusega - see peab selgelt erinema teistest Eestis registrisse kantud äriühingutest.
Erisoodustus – on igasugune kaup, teenus, boonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus.
Eristuslävi - min mõõdetud erinevus 2 ärritaja vahel, mida aistingutes on ka võimalik

Erisoojus – soojushulk (J), mis tõstab antud aine massiühiku (kg) temperatuuri 1 K
Erisoojus – kui suur soojushulk peab kehale kanduma, et 1 kg massiga keha soojeneks
Erisoodustus on õigusmõiste, mille sisustamisel tuleb arvestada iga juhtumi eripära.

Erisoojus on 1 cal =4, 17 J, mis tõstab 1 grammi vee soojust 1 kraadi ( C ) võrra.
Eristamiseks on nimele „Draakoni Kaevu tee“ alati lisatud tegeliku tootmisala nimi.
Eriseadus – konkreetsed alused; võib kohustada haldusakti kehtetuks tunnistama.

Erisegud – miscellaneous drinks 1. Pick me up – ärata mind üles, pohmajook.
Erisoojused on tabeliväärtustele lähedasemad küttekeha suurema võimsuse juures.
Eristamise aluseks on püütud võtta võimalikult kergesti tähelepandavad välistunnused.

Eristuslävi on kõige väiksem erinevus kahe ärritaja vahel, mida suudame eristada.
Eristav äratundmine on äratundmise kõrgem aste, kus tuleb lähtuda objekti eritunnustest.
Erisoodustuse hinnaks on 4000 krooni kuus sõiduauto kohta, kui nn sõidupäevikut ei peeta.

Eristatav – toimub üksiku eraldamisena grupist Taju valivus – selektiivsus.
Eristusvõimeliseks ehk tarbijad eristavad värvi ja seostavad värvi konkreetse toodetega
Erisoojus on soojushulk, mis on vaja anda massiühikule ainele, et tõsta selle

Eristamise aluseks on see, et ühel juhul on inimesest lähtunud rünne, teisel juhul ei
Eristamise aluseks on maksetähtaeg. Kohustus mille tähtaeg on alla 1a. On lühiajaline
Eristatud on vähemalt 28 erinevat häält, mida nad suhtlemise käigus teevad.

Eristumiskasv – Embrüonaalsete rakkude muutumine koeülesannet täitvaks rakuks.
Erisoojus on soojushulk teatud ainehulga temperatuuri tõstmiseks 1 K võrra.
Eristumine – ettevõte peab püüdma vastata küsimisele kuidas eristutakse?

Erisuseks halduskohtumenetlusest on see, et lisaks õiguspärasusele kontrollitakse ka otstarbekust.
Erisoojus on soojushulk, mis on vajalik 1kg aine soojendamiseks 1 C võrra.
Eristamisviise on teisigi, kuid oksade järgi on neil kõige lihtsam vahet teha.

Erisoodustus on sisuliselt saaja tulu, aga maksud maksab erisoodustuse andja.
Eristamise tähendus on aga siiski vajalik, kuna enamasti on regulatsioonid erinevad.
Eristatud on ka teole või vastupidi tegutsejatele keskenduvaid teooriaid.

Erisoojus – aine soojuslikke omadusi iseloomustav füüsikaline suurus.
Eristuslävi – kõige väiksem ärritajate erinevus, mida inimene märkab.
Eristuse aluseks on see, kas toimingut vaadeldakse reegli või teo seisukohast.

Eriseaduseks on 1996.a. vastuvõetud Vabariigi Presidendi valimise seadus.
Erisoolisus – elule omane tunnus, mis kujunes välja juba ainuraksetel.
Erisoodustushinnaks on turuhind, seega on selleks kohvi hind koos käibemaksuga.

Eristamislävi – minimaalne tugevuse muutus, mida inimkõrv tajub, u 1 dB
Eristuslävi – minimaalne energia hulk, mis tekitab erinevuse aistingus
Eristuvad ehk diferentseeruvad vastavalt on tulevasele funktsioonile.

Eristiivalised – Anisoptera (tondihobud) silmad ulatuvad pealael kokku.
Eristumise strateegia – kui toode erineb konkurentide omast, on ta ainulaadne.
Eristiivalistel on tagatiivad esitiibadest laiemad, eriti tiibade alused.

Erisoodustus on oma olemuselt palk, kuid maksumaksjaks on tööandja.
Eristatav on üldine enseh ja palju valdkondlikke enesehinnanguid.
Erisoodustus on olemuselt töötaja/saaja tulu, kuid erisoodustuselt

Erisoolisuse määramiseks on mitu võimalust : • sugu määratakse ploidsusega.
Eristus lävi – kahe sarnase ärritaja vaheline väikseim erinevus.
Eristuslävi – väikseim ärrituse erinevus aistingu muutumiseks.

Erisoodustus - kingitused, annetused, dividendid, vastuvõtukulud.
Erisõrmistikud on kokkupandavad, et neid oleks lihtsam kaasas kanda.
Eristuvus –  fookuses oli pilt selge, teised hägused

Erisatakse kõrgus - , laius-, pikkus-, sügavus- ja ümbermõõtmeid.
Eristamist on kolme liiki: reaalne, modaalne ja põhjenduslik.
Erisoolistel inimestel on suhte koha pealt erinevad arusaamad ja ootused.

Erisubjekti – kompetentse riigiorgani – vastavat tegevust.
Eristamise aluseks on mikroskoobis jälgitavad rakusisesed muutused.
Eriseoseenergia – ühe tuumaosakese kohta tulev seoseenergia.

Eristub kaela - , rinna-, nimme-, ristluu ja sabapiirkonnaks.
Eristuslävi – KÕIGE VÄIKSEM ERINEVUS ÄRRITAJATE VAHEL.
Eriseosenergia – see on seosenergia ühe massiühiku kohta.

Erisoodustuse osas on tööandja ja töötaja huvid vastandlikud.
Eriseosenergia – on ühe nukleoni kohta tulev seosenergia.
Eristumine e. differentseerumine. Järgneb kudede teke.

Eristumine tähendab uue tootega uuele turule minekut.
Erisused on jur isikust võ seoses esindusõigusega.
Eriseosenergia –  on ühe tuumaosakese seosenergia.

Eristamisel – joon, polüjoon, joone jämedus jne.).
Eristatavad aktivatsiooni - , koagulatsiooni- ja fibrinolüüsifaas.
Eristatavad hoovi - ja pargipool ehk siis esi- ja tagakülg.

Erisuundades e. eritasapindades. Mehaanilised omadused:
-
Eriseosenergia on tuuma seosenergia ühe nukleoni kohta.
Erisoodustuse hinnaks on antud juhul üleantava hüve turuhind.

Erisoojus on väike(1,..). Kulu on suurem kui veel.
Erisoojus - Ühikulise massiga keha soojumahtuvus.

Erisoojuse mõõtühik on üks džaul kilogramm-kelvini kohta.
Eriseoseenergia on üldjuhul suurim rasketel tuumadel.
Eris - tamisele (Raudjärv, 1995, lk 54).

Eristav – See on biidermeieri stiilis tool.
Eristatavad on kahekordne tuumamembraan ja tuum.

Erista looma - , taime-, seene- ja bakterirakku.
Eristumine on ajalooline, mitte kuskil kirjas.
Eriseoseenergia – graafik, graafiku analüüs.

Eriseoseenergia on seoseenergia nukleoni kohta.
Erisoojused on ära toodud eraldi failides.
Eristatud on riskigrupp ja kontrollgrupp.

Eris - tüli ja vihkamise jumalanna
Erisuunas - vulkaanide purse maavärinad

Eris on vanakreeka tülijumalanna.
Eristatavat aastaaega - kevad, suvi, sügis, talv.

Eristumis - ja jagunemisvõimelistest
Eristused - Kodaniku isiklik vabadus.

Erisused avalik - õiguslikust ühendusest.

Erisegud – miscellaneous drinks

Vote UP
-1
Vote DOWN
Erisatavad on 3 vormi, pigmentretiniit (RP) mis erinevad ning paljudel raskusastmelt ning patsientidel ka kromosomaalse vestibulaarne lookuse poolest düsfunktsioon.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Eristav valiidsus – kas mõõdetakse seda, mida teisi, eristuvaid konstrukte mõõtma disainitud meetodid ei

Vote UP
-1
Vote DOWN
Eristatav teistest - tugevalt arenenud kulmukaared, kolju eest madalam ja tagant pikem.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Erisurve on ühele pinnaühikule tulev mass.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto