Facebook Like

Kordmisküsimused eksamiks (1)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millal on kahe vektori vektorkorrutis positiivne ?
 • Millal on kahe vektori vektorkorrutis negatiivne ?
 • Millal on kahe vektori skalaarkorrutis positiivne ?
 • Millal on kahe vektori skalaarkorrutis negatiivne ?
 • Millal on kahe vektori vektorkorrutis 0 ?
 • Millal on kahe vektori skalaarkorrutis 0 ?
 • Mis on jõu ühik SI-süsteemis ?
 • Mis on töö ühik SI-süsteemis ?
 • Mis on võimsuse ühik SI-süsteemis ?
 • Mida on vaja teada punkti asukoha leidmiseks mingil ajahetkel ?
 • Mis on liikuva punkti trajektoor ?
 • Mis on punkti liikumise kiirus ?
 • Mis on punkti liikumise keskmine kiirus ?
 • Kuhu on suunatud kiirus kõverjoonelisel liikumisel ?
 • Mis on punkti liikumise kiirendus ?
 • Mis on kiirenduse tangentsiaalkomponent ?
 • Mis on kiirenduse normaalkomponent ?
 • Kuhu on suunatud kiirendusvektori tangentsiaalkomponent ?
 • Kuhu on suunatud kiirendusvektori normaalkomponent ?
 • Mis on nurkkiirus ?
 • Mis on nurkkiiruse ühik SI-süsteemis ?
 • Mis on joonkiirus ?
 • Mis on kesktõmbekiirendus ?
 • Kuhu on suunatud kiirus ühtlasel ringliikumisel ?
 • Kuhu on suunatud kiirendus ühtlasel ringliikumisel ?
 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel kiirendus seotud nurkkiirusega ?
 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel kiirendus seotud joonkiirusega ?
 • Missugune on ühtlasel ringliikumisel kiirenduse normaalkomponent ?
 • Missugune on ühtlasel ringliikumisel kiirenduse tangentsiaalkomponent ?
 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel joonkiirus seotud nurkkiirusega ?
 • Kuhu on suunatud nurkkiiruse vektor ?
 • Mis on võnkumise periood ?
 • Mis on võnkumise sagedus ?
 • Mis on ringsagedus ?
 • Kuidas on ringsagedus seotud sagedusega ?
 • Mis on sageduse ühik SI-süsteemis ?
 • Mis on võnkumise hälve ?
 • Mis on võnkumise amplituud ?
 • Mis on võnkumise faas ?
 • Mis on lainepikkus ?
 • Mis on laine sagedus ?
 • Mis on laine periood ?
 • Mis on lainearv ?
 • Mis muutub sinusoidaalse laine puhul sinusoidaalselt ?
 • Mis jääb sinusoidaalse laine puhul konstantseks ?
 • Kuidas liiguvad punktid sinusoidaalse ristlaine korral ?
 • Kuidas liiguvad punktid sinusoidaalse pikilaine korral ?
 • Kuidas saab arvutada laine levimise kiirust, kui on teada lainepikkus ja sagedus ?
 • Kuidas saab arvutada lainepikkust, kui on teada laine levimise kiirus ja periood ?
 • Kuidas on omavahel seotud lainearv ja lainepikkus ?
 • Kuidas on omavahel seotud laine sagedus ja periood ?
 • Milles seisneb jõudude superpositsiooni printsiip ?
 • Millised jõud on fundamentaaljõud ?
 • Millised jõud on näivjõud ?
 • Mis on konservatiivne jõud ?
 • Mis on keha kaal ?
 • Kuidas on keha kaal seotud massiga ?
 • Millest on tingitud keha kiirendus ?
 • Millest oleneb keha inerts ?
 • Mis on inertsiaalne taustsüsteem ?
 • Kuhu on suunatud hõõrdejõud ?
 • Mis on rõhumisjõud ?
 • Mis on osakese liikumishulk (impulss) ?
 • Kuidas kõlab liikumishulga jäävuse seadus ?
 • Millest tekib reaktiivliikumine ?
 • Kuidas on seotud osakesele mõjuv resultantjõud ja liikumishulk ?
 • Milliseid füüsikalisis suurusi ja kuidas seob ideaalse gaasi olekuvõrrand ?
 • Mis on jõuimpulss ?
 • Kuidas on seotud liikumishulga muut ja jõuimpulss ?
 • Mis on jõumoment ?
 • Kuhu on suunatud jõumomendi vektor ?
 • Millal on keha tasakaalus ?
 • Mis on liikumishulga moment ?
 • Kuhu on suunatud liikumishulga momendi vektor ?
 • Kuidas kõlab liikumishulga momendi jäävuse seadus ?
 • Mis on keha inertsmoment ?
 • Millest oleneb keha inertsmoment ?
 • Millal on jõu poolt tehtav töö negatiivne ?
 • Millal on jõu poolt tehtav töö positiivne ?
 • Kesktõmbejõu töö ühtlasel ringliikumisel on negatiivne, positiivne või null ?
 • Kuidas arvutada gaasi kokkusurumiseks tehtavat tööd ?
 • Mis on võimsus ?
 • Mis on kilovatt-tund ?
 • Mis on kineetiline energia ?
 • Millest oleneb kineetilise energia suurus ?
 • Mis on potentsiaalne energia ?
 • Mis on soojushulga ühik SI-süsteemis ?
 • Mis on erisoojuse ühik SI-süsteemis ?
 • Mis on entroopia ühik SI-süsteemis ?
 • Kuidas väljendada Kelvini skaalas antud temperatuuri Celsiuse skaalas ?
 • Kuidas väljendada Celsiuse skaalas antud temperatuuri Kelvini skaalas ?
 • Mis on temperatuur ?
 • Kuidas arvutada 1 grammis aines olevate molekulide arvu ?
 • Kuidas arvutada 1 mooli aine massi ?
 • Mis on Browni liikumine ja kuidas seda seletada ?
 • Mis erinevus on molekulide soojusliikumisel gaasis ja vedelikus ?
 • Mis erinevus on molekulide soojusliikumisel vedelikus ja tahkes kehas ?
 • Mis on ideaalne gaas ?
 • Mida näitab Maxwelli jaotus ?
 • Mida näitab Avogadro arv ?
 • Mida näitab Boltzmanni konstant ?
 • Mis on keha siseenergia ?
 • Mis on aine erisoojus ?
 • Mis on soojushulk ?
 • Mis on soojusjuhtivus ?
 • Kuidas toimub konvektiivne soojusvahetus ?
 • Kuidas toimub kiirguslik soojusvahetus ?
 • Mis vahe on soojushulgal ja temperatuuril ?
 • Mis on I liiki perpetuum mobile ?
 • Mis on II liiki perpetuum mobile ?
 • Mis on entroopia ?
 • Kuidas on ülekantava soojushulga entroopia seotud temperatuuriga ?
 • Mida väljendab entroopia ja temperatuuri korrutis ?
 • Mis on negentroopia ?
 • Kuidas hinnata energia kvaliteeti ?
 • Mis on süsteemi termodünaamiline tõenäosus ?
 • Kuidas on entroopia seotud süsteemi termodünaamilise tõenäosusega ?
 • Millistes protsessides entroopia ei muutu ?
 • Millistes protsessides entroopia kahaneb ?
 • Milles seisneb Brillouini seos ?
 • Mis erinevus on entroopial statistilises füüsikas ja informatsiooniteoorias ?
 • Kuidas on seotud entroopia ja informatsioon ?
 • Mis on elektrostaatiline konstant ?
 • Mis on aine dielektriline läbitavus ?
 • Mille poolest erineb juht dielektrikust ?
 • Mis on vabade laengute kandjad metallis ?
 • Mis on vabade laengute kandjad vedelikus ja gaasis ?
 • Milles seisneb elektrostaatilise välja ekraniseerimine ?
 • Mis vahe on elektrostaatilise välja tugevusel ja potentsiaalil ?
 • Mis vahe on elektrostaatilise välja potentsiaalil ja energial ?
 • Kuidas oleneb punktlaengu elektriväli uuritava punkti kohavektorist ?
 • Milline on elektriväli tasapinnalise laetud plaadi ümber ?
 • Mis on kondensaator ?
 • Millest oleneb kondensaatori mahtuvus ?
 • Mis on alalisvool ?
 • Milline on alalisvoolu kokkuleppeline suund ?
 • Millest oleneb metallist juhi takistus ?
 • Kuidas sõltub metallist juhi takistus ristlõike pindalast ?
 • Kuidas sõltub metallist juhi takistus juhi pikkusest ?
 • Kuidas on alalisvoolu võimsus seotud voolutugevusega ?
 • Kuidas on alalisvoolu võimsus seotud pingega ?
 • Mis on magnetiline konstant ?
 • Mis on keskkonna magnetiline läbitavus ?
 • Millest oleneb magnetilise induktsiooni suurus ?
 • Kuidas on magnetilise induktsiooni suurus seotud teda tekitava voolu tugevusega ?
 • Millest oleneb magnetväljas paiknevale vooluga juhile mõjuv jõud ?
 • Mis on magnetvoog ?
 • Millest tekib indutseeritud elektromotoorne jõud ?
 • Mis määrab indutseeritud elektromotoorse jõu tugevuse ?
 • Millise seaduse järgi määratakse indutseeritud elektromotoorse jõu suund ?
 • Mille poolest erineb pööriselektriväli harilikust elektrostaatilisest väljast ?
 • Mis on eneseinduktsioon ?
 • Mis on juhi induktiivsus ?
 • Millest oleneb juhi induktiivsus ?
 • Millisel füüsikanähtusel põhineb elektrimootori töö ?
 • Millisel füüsikanähtusel põhineb elektrigeneraatori töö ?
 • Kuidas oleneb elektrivälja energia tihedus elektrivälja tugevusest ?
 • Kuidas oleneb elektrivälja energia tihedus keskkonna dielektrilisest läbitavusest ?
 • Kuidas oleneb magnetvälja energia tihedus magnetilisest induktsioonist ?
 • Kuidas oleneb magnetvälja energia tihedus keskkonna magnetilisest läbitavusest ?
 • Mis on elektrilaengu ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu ?
 • Mis on pinge ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu ?
 • Mis on elektrimahtuvuse ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu ?
 • Mis on juhi takistuse ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu ?
 • Mis on elektromotoorse jõu ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu ?
 • Mis on magnetvoo ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu ?
 • Mis on induktiivsuse ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu ?
 • Mis oli Michelsoni katse eesmärk ?
 • Milles seisnes Michelsoni katse ?
 • Mis oli Michelsoni katse tulemus ?
 • Mis järelduse tegi Einstein Michelsoni katsest ?
 • Mis on Galilei teisendused ?
 • Mis on Lorentzi teisendused ?
 • Mis on aja dilatatsioon ?
 • Mis on pikkuse kontraktsioon ?
 • Milline on erirelatiivsusteooria põhipostulaat ?
 • Mis on omapikkus ?
 • Mis on inertsiaalsüsteem ?
 • Mis on seisumass ?
 • Mis on relativistlik mass ?
 • Mis on seisuenergia ?
 • Mis on relativistlik koguenergia ?
 • Mille poolest erineb üldrelatiivsusteooria erirelatiivsusteooriast ?
 • Kuidas kõlab ekvivalentsuse printsiip üldrelatiivsusteoorias ?
 • Mis on tuuma seoseenergia ?
 • Mis on massidefekt ?
 • Keskmisteks energia vabaneb või neeldub ?
 • Kui nukleonide masside summa ?
 • Millistel tuumadel on eriseoseenergia suurim ?
 • Mis on elektronvolt ?
 • Milles seisneb Plancki kvanthüpotees ?
 • Milles seisneb de Broglie hüpotees ?
 • Milles seisnevad Heisenbergi määramatuse relatsioonid ?
 • Mis oli Bohri aatominudeli põhiline puudus ?
 • Mille poolest erineb kvantmehaaniline aatomi mudel Bohri mudelist ?
 • Mis on Schrödingeri võrrandi lahendiks ?
 • Mida näitab olekufunktsiooni mooduli ruut ?
 • Milles seisneb komplementaarsusprintsiip ?
 • Mis on superpositsiooniline seos kvantmehaaniliste olekute vahel ?
 • Milline vastastikmõju on kõige nõrgem ?
 • Milline vastastikmõju on kõige tugevam ?
 • Millistele osakestele mõjub gravitatsioon ?
 • Millistele osakestele mõjub elektromagnetiline vastastikmõju ?
 • Millistele osakestele mõjub tugev vastastikmõju ?
 • Millised mateeriaosakesed on stabiilsed ?
 • Millistest kvarkidest koosneb prooton ?
 • Millistest kvarkidest koosneb neutron ?
 • Mis on tugeva vastastikmõju laeng ja mitu neid on olemas ?
 • Mis on annihilatsioon ?
 • Mitmest kvargist koosnevad mesonid ?
 • Milline virtuaalne osake vahendab elektromagnetilist vastastikmõju ?
 • Milline virtuaalne osake vahendab tugevat vastastikmõju ?
 • Millised osakesed vahendavad tuumajõudusid prootonite ja neutronite vahel ?
 
Säutsu twitteris
KORDAMISKÜSIMUSED
 • Millal on kahe vektori vektorkorrutis positiivne?


  (Sin a >0)
 • Millal on kahe vektori vektorkorrutis negatiivne?


  (Sin a q = It 1C = 1A∙s
 • Kirjutada võimsuse ühik põhiühikute kaudu
  Avaldub valemist N = A/t = (Fs)/t = (mas)/t
 • Mida on vaja teada punkti asukoha leidmiseks mingil ajahetkel?
  Nihet
 • Mis on nihe ?
  Nihe on suunatud sirglõik, mis ühendab keha algasukohta lõppasukohaga
 • Mis on liikuva punkti trajektoor ?
  Liikuva punkti P trajektoor on ruumipunktide hulk, mida punkt läbib ajavahemiku
  jooksul.
 • Mis on punkti liikumise kiirus?
  Punkti liikumise kiirus on füüsikaline suurus, mis näitab kui pika vahemaa läbib punkt mingis ajaühikus.

  Kiiruse suurus on teepikkuse tuletis aja järgi.


 • Mis on punkti liikumise keskmine kiirus?

 • Kuhu on suunatud kiirus kõverjoonelisel liikumisel?
  Joone puutujale liikumise suunas
 • Mis on punkti liikumise kiirendus?
  Punkti liikumise kiirendus on füüsikaline suurus, mis näitab ühtlasel muutuval liikumisel, kui palju muutub punkti kiirus ajaühikus. a = (v-v0)/t
  Kiirendus on kohavektori teine tuletis aja järgi.
 • Mis on kiirenduse tangentsiaalkomponent?
  Kiirenduse tangentsiaalkomponent on suunatud piki trajektoori puutujat ja ta näitab, kuidas muutub punkti liikumise kiiruse suurus; tema arvutamiseks tuleb kiiruse suurus diferentseerida aja järgi
 • Mis on kiirenduse normaalkomponent?
  Kiirenduse normaalkomponent on risti trajektooriga ja suunatud kõveruskeskpunkti; ta näitab, kuidas muutub punkti liikumise suund ja tema suurus oleneb kiiruse suurusest ning trajektoori kõverusraadiusest R
 • Kas sirgjoonelisel liikumisel kiirusvektor ja kiirendusvektor saavad olla ühesuunalised?
  Jah
 • Kas kõverjoonelisel liikumisel kiirusvektor ja kiirendusvektor saavad olla ühesuunalised?
  Ei
 • Kas sirgjoonelisel liikumisel kiirusvektor ja kiirendusvektor saavad olla risti?
  Ei
 • Kas kõverjoonelisel liikumisel kiirusvektor ja kiirendusvektor saavad olla risti?
  Jah
 • Kuhu on suunatud kiirendusvektori tangentsiaalkomponent?


  piki trajektoori puutujat
 • Kuhu on suunatud kiirendusvektori normaalkomponent?
  kõveruskeskpunkti
 • Mis on radiaan ?
  kesknurk, millele vastava kaare pikkus on võrdne raadiuse pikkusega. 1 rad = 180/π kraadi
 • Mis on nurkkiirus ?
  Nurkkiirus on suurus, mida mõõdetakse pöörlemisnurga ja selle tekitamiseks kulunud aja suhtega
  Näitab millise pöördenurga sooritab keha ajaühikus.
 • Mis on nurkkiiruse ühik SI-süsteemis?
  Avaldatakse valemist ω = φ / t
 • Mis on joonkiirus ?
  Joonkiirus on kiirus, mis on suunatud piki ringjoone puutujat.
  Joonkiirus ringliikumisel
 • Mis on kesktõmbekiirendus?
  Kiirendus, mis tekib ringliikumisel ning mis on suunatud ringjoone keskpunkti poole.
 • Kuhu on suunatud kiirus ühtlasel ringliikumisel?
  Risti kiirendusvektoriga, piki ringjoone puutujat
  [Kiirendusvektor on alati suunatud trajektoori kumeruse sisse (nõgususe poole).!]
 • Kuhu on suunatud kiirendus ühtlasel ringliikumisel?


  Kiirendus ühtlasel ringliikumisel on suunatud ringjoone keskpunkt poole.
 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel kiirendus seotud nurkkiirusega?
  Ühtlasel ringliikumisel saab kiirenduse arvutada nurkkiiruse kaudu: a = 2 * r
 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel kiirendus seotud joonkiirusega?
  Ühtlasel ringliikumisel saab kiirenduse arvutada joonkiiruse kaudu
 • Missugune on ühtlasel ringliikumisel kiirenduse normaalkomponent?
  konstantne
 • Missugune on ühtlasel ringliikumisel kiirenduse tangentsiaalkomponent?
  See on suunatud piki trajektoori puutujat ja ta näitab, kuidas muutub punkti liikumise kiiruse suurus; tema arvutamiseks tuleb kiiruse suurus diferentseerida aja järgi. Kui kiirus kasvab, siis at > 0. ja kui kahaneb, siis at
 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel joonkiirus seotud nurkkiirusega?

 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel kiirenduse normaalkomponent seotud joonkiirusega?
  R – normaalkomponendi suurus (pikkus), langeb kokku ringi raadiusega
 • Kuhu on suunatud nurkkiiruse vektor ?


  kokkuleppeliselt suunatud piki pöörlemistelge
 • Mis on võnkumise periood? aeg, mis kulub ühe täisvõnke tegemiseks
 • Mis on võnkumise sagedus? suurus, mida mõõdetakse võngete arvuga ajaühikus
 • Mis on ringsagedus ?
  ω on ringsagedus, mis sisuliselt langeb kokku nurkkiirusega ühtlasel ringliikumisel
 • Kuidas on ringsagedus seotud sagedusega?
  ω = πf
 • Mis on sageduse ühik SI-süsteemis?
  Tuleneb valemist f = 1/T Sagedus = 1 Hz = 1/s
 • Mis on võnkumise hälve?
  Z on hälve ehk võnkuva punkti kaugus tasakaaluasendist hetkel t
 • Mis on võnkumise amplituud ?
  r on amplituud ehk võnkuva punkti maksimaalne kaugus tasakaaluasendist
 • Mis on võnkumise faas?
  φ = ωt on faas, mis näitab, “millises faasis on võnkumine”
 • Kas amplituud on jääv punktmassi harmoonilisel sumbumatul võnkumisel?
  Jah on konstantne
 • Kas faas on jääv punktmassi harmoonilisel sumbumatul võnkumisel?
  Ei muutub
 • Kas kiirendus on jääv punktmassi harmoonilisel sumbumatul võnkumisel?
  Jääv 0
 • Kas kiirus muutub punktmassi harmoonilisel sumbumatul võnkumisel?
  Ei
 • Kas periood muutub punktmassi harmoonilisel sumbumatul võnkumisel?
  Ei
 • Kas sagedus muutub punktmassi harmoonilisel sumbumatul võnkumisel?
  Ei
 • Mis on lainepikkus ?
  lainepikkus λ – kaugus kahe samas faasis võnkuva punkti vahel
 • Mis on laine sagedus?
  Võngete arv sekundis(ajaühikus)
 • Mis on laine periood?
  T on võnkumise periood (aeg), mille jooksul võnkumise vaadeldav faas on liikunud edasi lainepikkuse võrra
 • Mis on lainearv ?


  Suurus
  on lainearv
 • Mis muutub sinusoidaalse laine puhul sinusoidaalselt? Laine kaugus x-teljest (hälve)
 • Mis jääb sinusoidaalse laine puhul konstantseks? Aeg, ning amplituud, kui on tegemist sumbumatu võnkumisega
 • Kuidas liiguvad punktid sinusoidaalse ristlaine korral?
  võnkumised toimuvad laine levimise suunaga ristuvas sihis (risti)
 • Kuidas liiguvad punktid sinusoidaalse pikilaine korral?
  Pikki lainet, ehk laine levimise sihis
 • Kuidas saab arvutada laine levimise kiirust, kui on teada lainepikkus ja sagedus?
  lainepikkus * sagedus v = λf
 • Kuidas saab arvutada lainepikkust, kui on teada laine levimise kiirus ja periood?
  laine levimise kiirus * periood (laine levimise kiirus / sagedus)
 • Kuidas on omavahel seotud lainearv ja lainepikkus?
  Lainearv näitab, kui mitu lainepikkust mahub
  meetrisse.
  Lainete kogupikkus ( teepikkus ) = lainearv * lainepikkus
 • Kuidas on omavahel seotud laine sagedus ja periood?
  f = 1/T sagedus = 1 / periood
 • Mis on jõud?
  Jõud on vektor, millega mõõdetakse ühe keha mõju teisele või keha mõju ümbritsevale keskkonnale või keskkonna mõju kehale.
  Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab kehade vastastikmõju tugevust.
 • Milles seisneb jõudude superpositsiooni printsiip?
  Kui kehale mõjub mitu jõudu, on nende mõju liikumisele samasugune nagu siis, kui on tegemist üheainsa resultantjõuga, mis kujutab endast mõjuvate jõudude vektorsummat
 • Millised jõud on fundamentaaljõud?
  Gravitatsioonijõud, elektrostaatiline jõud
 • Millised jõud on näivjõud?


  pseudojõud, ehk siis inertsjõud, tsentrifugaaljõud
 • Mis on konservatiivne jõud?


  Konservatiivseteks (mehaanilist energiat säilitavateks) nimetatakse jõude, mille mõjumisel mehaanilise energia jäävuse seadus kehtib.
  Gravitatsioonijõud on tüüpiline konservatiivne jõud
 • Kas jõuvektor ja liikumishulga vektor saavad olla samasuunalised? Jah
 • Kas jõuvektor ja liikumishulga vektor saavad olla risti? Ei
 • Mis on keha kaal?
  Jõud millega keha mõjutab alust F=mg
  Keha kaal on jõud, millega Maa (või mõni teine suur keha) tõmbab
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kordmisküsimused eksamiks #1 Kordmisküsimused eksamiks #2 Kordmisküsimused eksamiks #3 Kordmisküsimused eksamiks #4 Kordmisküsimused eksamiks #5 Kordmisküsimused eksamiks #6 Kordmisküsimused eksamiks #7 Kordmisküsimused eksamiks #8 Kordmisküsimused eksamiks #9 Kordmisküsimused eksamiks #10 Kordmisküsimused eksamiks #11 Kordmisküsimused eksamiks #12 Kordmisküsimused eksamiks #13 Kordmisküsimused eksamiks #14 Kordmisküsimused eksamiks #15 Kordmisküsimused eksamiks #16 Kordmisküsimused eksamiks #17 Kordmisküsimused eksamiks #18 Kordmisküsimused eksamiks #19 Kordmisküsimused eksamiks #20 Kordmisküsimused eksamiks #21
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-01-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 157 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor copycat Õppematerjali autor

  Lisainfo

  302 küsimust vastustega
  füüsika

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  endrik87 profiilipilt
  endrik87: Suhteliselt kasutu materjal, vanad materjalid. Mõne küsimuse isegi saab vastatud sellega eksamil.
  20:26 08-05-2011


  Sarnased materjalid

  29
  doc
  Põhivara füüsikas
  28
  doc
  põhivara aines füüsikaline maailmapilt
  31
  rtf
  Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt
  16
  doc
  Kordamisküsimused
  109
  doc
  Füüsikaline maailmapilt
  414
  pdf
  TTÜ üldfüüsika konspekt
  13
  docx
  Konspekt füüsika eksamiks
  16
  odt
  Füüsika kordamisküsimused ja vastused  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun