Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link


Kordmisküsimused eksamiks (1)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millal on kahe vektori vektorkorrutis positiivne?
 • Millal on kahe vektori vektorkorrutis negatiivne?
 • Millal on kahe vektori skalaarkorrutis positiivne?
 • Millal on kahe vektori skalaarkorrutis negatiivne?
 • Millal on kahe vektori vektorkorrutis 0?
 • Millal on kahe vektori skalaarkorrutis 0?
 • Mis on jõu ühik SI-süsteemis?
 • Mis on töö ühik SI-süsteemis?
 • Mis on võimsuse ühik SI-süsteemis?
 • Mida on vaja teada punkti asukoha leidmiseks mingil ajahetkel?
 • Mis on liikuva punkti trajektoor?
 • Mis on punkti liikumise kiirus?
 • Mis on punkti liikumise keskmine kiirus?
 • Kuhu on suunatud kiirus kõverjoonelisel liikumisel?
 • Mis on punkti liikumise kiirendus?
 • Mis on kiirenduse tangentsiaalkomponent?
 • Mis on kiirenduse normaalkomponent?
 • Kuhu on suunatud kiirendusvektori tangentsiaalkomponent?
 • Kuhu on suunatud kiirendusvektori normaalkomponent?
 • Mis on nurkkiirus?
 • Mis on nurkkiiruse ühik SI-süsteemis?
 • Mis on joonkiirus?
 • Mis on kesktõmbekiirendus?
 • Kuhu on suunatud kiirus ühtlasel ringliikumisel?
 • Kuhu on suunatud kiirendus ühtlasel ringliikumisel?
 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel kiirendus seotud nurkkiirusega?
 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel kiirendus seotud joonkiirusega?
 • Missugune on ühtlasel ringliikumisel kiirenduse normaalkomponent?
 • Missugune on ühtlasel ringliikumisel kiirenduse tangentsiaalkomponent?
 • Kuidas on ühtlasel ringliikumisel joonkiirus seotud nurkkiirusega?
 • Kuhu on suunatud nurkkiiruse vektor?
 • Mis on võnkumise periood?
 • Mis on võnkumise sagedus?
 • Mis on ringsagedus?
 • Kuidas on ringsagedus seotud sagedusega?
 • Mis on sageduse ühik SI-süsteemis?
 • Mis on võnkumise hälve?
 • Mis on võnkumise amplituud?
 • Mis on võnkumise faas?
 • Mis on lainepikkus?
 • Mis on laine sagedus?
 • Mis on laine periood?
 • Mis on lainearv?
 • Mis muutub sinusoidaalse laine puhul sinusoidaalselt?
 • Mis jääb sinusoidaalse laine puhul konstantseks?
 • Kuidas liiguvad punktid sinusoidaalse ristlaine korral?
 • Kuidas liiguvad punktid sinusoidaalse pikilaine korral?
 • Kuidas saab arvutada laine levimise kiirust kui on teada lainepikkus ja sagedus?
 • Kuidas saab arvutada lainepikkust kui on teada laine levimise kiirus ja periood?
 • Kuidas on omavahel seotud lainearv ja lainepikkus?
 • Kuidas on omavahel seotud laine sagedus ja periood?
 • Milles seisneb jõudude superpositsiooni printsiip?
 • Millised jõud on fundamentaaljõud?
 • Millised jõud on näivjõud?
 • Mis on konservatiivne jõud?
 • Mis on keha kaal?
 • Kuidas on keha kaal seotud massiga?
 • Millest on tingitud keha kiirendus?
 • Millest oleneb keha inerts?
 • Mis on inertsiaalne taustsüsteem?
 • Kuhu on suunatud hõõrdejõud?
 • Mis on rõhumisjõud?
 • Mis on osakese liikumishulk impulss?
 • Kuidas kõlab liikumishulga jäävuse seadus?
 • Millest tekib reaktiivliikumine?
 • Kuidas on seotud osakesele mõjuv resultantjõud ja liikumishulk?
 • Milliseid füüsikalisis suurusi ja kuidas seob ideaalse gaasi olekuvõrrand?
 • Mis on jõuimpulss?
 • Kuidas on seotud liikumishulga muut ja jõuimpulss?
 • Mis on jõumoment?
 • Kuhu on suunatud jõumomendi vektor?
 • Millal on keha tasakaalus?
 • Mis on liikumishulga moment?
 • Kuhu on suunatud liikumishulga momendi vektor?
 • Kuidas kõlab liikumishulga momendi jäävuse seadus?
 • Mis on keha inertsmoment?
 • Millest oleneb keha inertsmoment?
 • Millal on jõu poolt tehtav töö negatiivne?
 • Millal on jõu poolt tehtav töö positiivne?
 • Kesktõmbejõu töö ühtlasel ringliikumisel on negatiivne positiivne või null?
 • Kuidas arvutada gaasi kokkusurumiseks tehtavat tööd?
 • Mis on võimsus?
 • Mis on kilovatt-tund?
 • Mis on kineetiline energia?
 • Millest oleneb kineetilise energia suurus?
 • Mis on potentsiaalne energia?
 • Mis on soojushulga ühik SI-süsteemis?
 • Mis on erisoojuse ühik SI-süsteemis?
 • Mis on entroopia ühik SI-süsteemis?
 • Kuidas väljendada Kelvini skaalas antud temperatuuri Celsiuse skaalas?
 • Kuidas väljendada Celsiuse skaalas antud temperatuuri Kelvini skaalas?
 • Mis on temperatuur?
 • Kuidas arvutada 1 grammis aines olevate molekulide arvu?
 • Kuidas arvutada 1 mooli aine massi?
 • Mis on Browni liikumine ja kuidas seda seletada?
 • Mis erinevus on molekulide soojusliikumisel gaasis ja vedelikus?
 • Mis erinevus on molekulide soojusliikumisel vedelikus ja tahkes kehas?
 • Mis on ideaalne gaas?
 • Mida näitab Maxwelli jaotus?
 • Mida näitab Avogadro arv?
 • Mida näitab Boltzmanni konstant?
 • Mis on keha siseenergia?
 • Mis on aine erisoojus?
 • Mis on soojushulk?
 • Mis on soojusjuhtivus?
 • Kuidas toimub konvektiivne soojusvahetus?
 • Kuidas toimub kiirguslik soojusvahetus?
 • Mis vahe on soojushulgal ja temperatuuril?
 • Mis on I liiki perpetuum mobile?
 • Mis on II liiki perpetuum mobile?
 • Mis on entroopia?
 • Kuidas on ülekantava soojushulga entroopia seotud temperatuuriga?
 • Mida väljendab entroopia ja temperatuuri korrutis?
 • Mis on negentroopia?
 • Kuidas hinnata energia kvaliteeti?
 • Mis on süsteemi termodünaamiline tõenäosus?
 • Kuidas on entroopia seotud süsteemi termodünaamilise tõenäosusega?
 • Millistes protsessides entroopia ei muutu?
 • Millistes protsessides entroopia kahaneb?
 • Milles seisneb Brillouini seos?
 • Mis erinevus on entroopial statistilises füüsikas ja informatsiooniteoorias?
 • Kuidas on seotud entroopia ja informatsioon?
 • Mis on elektrostaatiline konstant?
 • Mis on aine dielektriline läbitavus?
 • Mille poolest erineb juht dielektrikust?
 • Mis on vabade laengute kandjad metallis?
 • Mis on vabade laengute kandjad vedelikus ja gaasis?
 • Milles seisneb elektrostaatilise välja ekraniseerimine?
 • Mis vahe on elektrostaatilise välja tugevusel ja potentsiaalil?
 • Mis vahe on elektrostaatilise välja potentsiaalil ja energial?
 • Kuidas oleneb punktlaengu elektriväli uuritava punkti kohavektorist?
 • Milline on elektriväli tasapinnalise laetud plaadi ümber?
 • Mis on kondensaator?
 • Millest oleneb kondensaatori mahtuvus?
 • Mis on alalisvool?
 • Milline on alalisvoolu kokkuleppeline suund?
 • Millest oleneb metallist juhi takistus?
 • Kuidas sõltub metallist juhi takistus ristlõike pindalast?
 • Kuidas sõltub metallist juhi takistus juhi pikkusest?
 • Kuidas on alalisvoolu võimsus seotud voolutugevusega?
 • Kuidas on alalisvoolu võimsus seotud pingega?
 • Mis on magnetiline konstant?
 • Mis on keskkonna magnetiline läbitavus?
 • Millest oleneb magnetilise induktsiooni suurus?
 • Kuidas on magnetilise induktsiooni suurus seotud teda tekitava voolu tugevusega?
 • Millest oleneb magnetväljas paiknevale vooluga juhile mõjuv jõud?
 • Mis on magnetvoog?
 • Millest tekib indutseeritud elektromotoorne jõud?
 • Mis määrab indutseeritud elektromotoorse jõu tugevuse?
 • Millise seaduse järgi määratakse indutseeritud elektromotoorse jõu suund?
 • Mille poolest erineb pööriselektriväli harilikust elektrostaatilisest väljast?
 • Mis on eneseinduktsioon?
 • Mis on juhi induktiivsus?
 • Millest oleneb juhi induktiivsus?
 • Millisel füüsikanähtusel põhineb elektrimootori töö?
 • Millisel füüsikanähtusel põhineb elektrigeneraatori töö?
 • Kuidas oleneb elektrivälja energia tihedus elektrivälja tugevusest?
 • Kuidas oleneb elektrivälja energia tihedus keskkonna dielektrilisest läbitavusest?
 • Kuidas oleneb magnetvälja energia tihedus magnetilisest induktsioonist?
 • Kuidas oleneb magnetvälja energia tihedus keskkonna magnetilisest läbitavusest?
 • Mis on elektrilaengu ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu?
 • Mis on pinge ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu?
 • Mis on elektrimahtuvuse ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu?
 • Mis on juhi takistuse ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu?
 • Mis on elektromotoorse jõu ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu?
 • Mis on magnetvoo ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu?
 • Mis on induktiivsuse ühik ja kuidas see väljendub põhiühikute kaudu?
 • Mis oli Michelsoni katse eesmärk?
 • Milles seisnes Michelsoni katse?
 • Mis oli Michelsoni katse tulemus?
 • Mis järelduse tegi Einstein Michelsoni katsest?
 • Mis on Galilei teisendused?
 • Mis on Lorentzi teisendused?
 • Mis on aja dilatatsioon?
 • Mis on pikkuse kontraktsioon?
 • Milline on erirelatiivsusteooria põhipostulaat?
 • Mis on omapikkus?
 • Mis on inertsiaalsüsteem?
 • Mis on seisumass?
 • Mis on relativistlik mass?
 • Mis on seisuenergia?
 • Mis on relativistlik koguenergia?
 • Mille poolest erineb üldrelatiivsusteooria erirelatiivsusteooriast?
 • Kuidas kõlab ekvivalentsuse printsiip üldrelatiivsusteoorias?
 • Mis on tuuma seoseenergia?
 • Mis on massidefekt?
 • Keskmisteks energia vabaneb või neeldub?
 • Kui nukleonide masside summa?
 • Millistel tuumadel on eriseoseenergia suurim?
 • Mis on elektronvolt?
 • Milles seisneb Plancki kvanthüpotees?
 • Milles seisneb de Broglie hüpotees?
 • Milles seisnevad Heisenbergi määramatuse relatsioonid?
 • Mis oli Bohri aatominudeli põhiline puudus?
 • Mille poolest erineb kvantmehaaniline aatomi mudel Bohri mudelist?
 • Mis on Schrödingeri võrrandi lahendiks?
 • Mida näitab olekufunktsiooni mooduli ruut?
 • Milles seisneb komplementaarsusprintsiip?
 • Mis on superpositsiooniline seos kvantmehaaniliste olekute vahel?
 • Milline vastastikmõju on kõige nõrgem?
 • Milline vastastikmõju on kõige tugevam?
 • Millistele osakestele mõjub gravitatsioon?
 • Millistele osakestele mõjub elektromagnetiline vastastikmõju?
 • Millistele osakestele mõjub tugev vastastikmõju?
 • Millised mateeriaosakesed on stabiilsed?
 • Millistest kvarkidest koosneb prooton?
 • Millistest kvarkidest koosneb neutron?
 • Mis on tugeva vastastikmõju laeng ja mitu neid on olemas?
 • Mis on annihilatsioon?
 • Mitmest kvargist koosnevad mesonid?
 • Milline virtuaalne osake vahendab elektromagnetilist vastastikmõju?
 • Milline virtuaalne osake vahendab tugevat vastastikmõju?
 • Millised osakesed vahendavad tuumajõudusid prootonite ja neutronite vahel?
Vasakule Paremale
Kordmisküsimused eksamiks #1 Kordmisküsimused eksamiks #2 Kordmisküsimused eksamiks #3 Kordmisküsimused eksamiks #4 Kordmisküsimused eksamiks #5 Kordmisküsimused eksamiks #6 Kordmisküsimused eksamiks #7 Kordmisküsimused eksamiks #8 Kordmisküsimused eksamiks #9 Kordmisküsimused eksamiks #10 Kordmisküsimused eksamiks #11 Kordmisküsimused eksamiks #12 Kordmisküsimused eksamiks #13 Kordmisküsimused eksamiks #14 Kordmisküsimused eksamiks #15 Kordmisküsimused eksamiks #16 Kordmisküsimused eksamiks #17 Kordmisküsimused eksamiks #18 Kordmisküsimused eksamiks #19 Kordmisküsimused eksamiks #20 Kordmisküsimused eksamiks #21
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-01-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 166 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor copycat Õppematerjali autor

Lisainfo

302 küsimust vastustega

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (1)

endrik87 profiilipilt
endrik87: Suhteliselt kasutu materjal, vanad materjalid. Mõne küsimuse isegi saab vastatud sellega eksamil.
20:26 08-05-2011


Sarnased materjalid

29
doc
Põhivara füüsikas
28
doc
põhivara aines füüsikaline maailmapilt
31
rtf
Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt
16
doc
Kordamisküsimused
109
doc
Füüsikaline maailmapilt
414
pdf
TTÜ üldfüüsika konspekt
13
docx
Konspekt füüsika eksamiks
16
odt
Füüsika kordamisküsimused ja vastused

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun