Facebook Like

Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses (11)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on inimkommunikatsioon ?
 • Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus ?
 • Milline roll on teretamisel kommunikatsioonis ?
 • Milline roll on hüvastijätmisel kommunikatsioonis ?
 • Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid ?
 • Millised sõnumid on verbaalsed ?
 • Millised sõnumid on mitteverbaalsed ?
 • Millised on erinevad inimkommunikatsiooni kanalid ?
 • Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites ?
 • Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel ?
 • Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on aja roll inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on efektiivne inimkommunikatsioon ?
 • Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Miks peab kommunikatsioonis osalema aktiivselt ?
 • Mida tähendab valikuline tähelepanu ?
 • Milliseid filtreid me kasutame ?
 • Mida tähendavad informatsiooni valikuline vastuvõtmine, organiseerimine ja interpreteerimine ?
 • Kuidas me loome arusaamise iseendast ?
 • Kuidas me loome arusaamise teistest ?
 • Mida tähendab esmamulje efekt ?
 • Mis on stereotüübid ?
 • Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust ?
 • Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus ?
 • Mida tähendab kodeerimine ja dekodeerimine inimkommunikatsioonis ?
 • Mis tingib ümberlülitumise ühelt kodeerimisviisilt teisele ?
 • Mis on egotsentriline kõne ?
 • Milline on keele roll maailma mõistmisel ?
 • Millised on keele probleemid inimkommunikatsioonis ?
 • Mida tähendab seksistlik keelekasutus ?
 • Mida uskuda kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus ?
 • Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on silmade ja näo roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Milline on zestide roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Milline on puudutuste roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Milline on riietuse roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Mida tähendab parakeel ?
 • Miks on kuulamisoskus oluline inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on pseudokuulamine ?
 • Mis on kuulamistõkked ?
 • Mis on aktiivne kuulamine ?
 • Mis on empaatiline kuulamine ?
 • Kuidas kuulata efektiivselt ?
 • Mis on lähisuhete aluseks ?
 • Mis on usaldus? Kuidas see tekib ?
 • Milline on lähisuhete elutsükkel ?
 • Milline on inimsuhete dialektika ?
 • Milline roll on perekonnal inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on konflikt ?
 • Millised on erinevad konfliktide lahendamise viisid ?
 • Mida tähendab kehtestav käitumine konflikti lahendamisel ?
 • Kuidas reageerida kriitikale ?
 • Millised on ebaausad võitlusviisid konflikti lahendamisel ?
 • Millised on ausa võitluse reeglid konflikti lahendamisel ?
 • Mis on oluline läbirääkimiste pidamisel ?
 • Kuidas valmistuda läbirääkimisteks ?
 • Mida tähendavad sotsiaalsed normid ja reeglid ?
 • Mida tähendavad sotsiaalsed rollid ?
 • Mida tähendab rollidevaheline konflikt ?
 • Mis on eneseavamine ?
 • Mis on Johari aken ?
 • Millised on eneseavamise plussid ja miinused ?
 • Millised on eneseväljenduse neli kategooriat ?
 • Millised sõnumid on täissõnumid ?
 • Mis on minu teada fakt ?
 • Mida olen tähele pannud, lugenud või kuulnud ?
 • Millised sõnumid on risustatud sõnumid ?
 • Millised on tõhusa eneseväljenduse reeglid ?
 • Mida tähendavad domineerimine, staatus ja võim inimkommunikatsioonis ?
 • Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest ?
 • Mis võib takistada teisest kultuurist arusaamist ?
 • Mis on etnotsentrism ?
 • Mis on stereotüübid ?
 • Miks on vaja sallivust kultuuridevahelises suhtlemises ?
 • Mis on intervjuu ?
 • Millised on erinevad intervjuu liigid ?
 • Millised on erinevad intervjuu küsimuste liigid ?
 • Millised on erinevad intervjuu vastuste liigid ?
 • Milline peab olema intervjuu ülesehitus ?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueeritav ?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueerija ?
 • Mis määrab ära inimeste grupi ?
 • Milline on väikeses grupis toimuva kommunikatsiooni omapära ?
 • Kuidas väike grupp mõjutab oma liikmete arvamust ?
 • Millised on väikeste gruppide plussid ja miinused probleemide lahendamisel ?
 • Miks on grupi otsused üksikisikute otsustest riskantsemad ?
 • Mis on ajurünnak ?
 • Millised on grupi liikmete rollid ?
 • Millised on grupi juhi rollid ?
 • Mida teha et grupi töö oleks edukas ?
 • Mida peaks grupi juht edu nimel tegema ?
 • Millised on erinevad juhtimisstiilid ?
 • Milline on väikese grupi elutsükkel ?
 • Kuidas grupi suurus mõjutab otsuste vastu võtmist ?
 • Millised on erinevad otsuste tegemise mudelid väikestes gruppides ?
 • Mis on avalik esinemine ?
 • Millest sõltub esineja usutavus ?
 • Millised on erinevad kõne ettekandmise viisid ?
 • Mis on auditooriumi analüüs ?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mudelid ?
 • Mis iseloomustab kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Milline on juhi roll kommunikatsioonis suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab alla suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab üles suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab horisontaalset kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis juhtub informatsiooniga liikumisel mööda organisatsiooni hierarhianivoosid ?
 • Mis on kuulujutud, miks ja kuidas need tekivad ?
 • Mis iseloomustab massikommunikatsiooni kui inimkommunikatsiooni liiki ?
 • Milline on uute kommunikatsiooni tehnoloogiate mõju inimkommunikatsioonile ?
 • Mis on veenmine ?
 • Millised võivad olla kõne eesmärgid ?
 • Miks sisaldab veenmist kõik mida te ütlete ?
 • Kuidas olla veenev ?
 • Mis mõjutab kõneleja usutavust ?
 • Millest alustada kõneks valmistumisel ?
 • Kuidas analüüsida publikut ?
 • Millal nad teada said ?
 • Kuidas esineda erinevatest kultuuridest pärit kuulajatele ?
 • Kuidas võita publiku sümpaatiat ?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mustrid ?
 • Miks on kõnes vajalikud nii loogiline kui ka emotsionaalne käsitlus ?
 • Millega toetada ja illustreerida oma juttu ?
 • Mida tuleb silmas pidada statistika kasutamisel ?
 • Miks on kõne sissejuhatus oluline ?
 • Mis peab olema kõne sissejuhatuses ?
 • Milleks sa siin oled ?
 • Kuidas luua head sissejuhatust ?
 • Millist sissejuhatust tuleb vältida ?
 • Miks on kõne kokkuvõte oluline ?
 • Mis peab olema kõne kokkuvõttes ?
 • Kuidas luua head kokkuvõtet ?
 • Millist kokkuvõtet tuleb vältida ?
 • Millised on visuaalsete abivahendite plussid ja miinused ?
 • Mida tuleb silmas pidada slaidide ettevalmistamisel ?
 • Mida tuleb silmas pidada jaotusmaterjalide kasutamisel ?
 • Kuidas harjutada esinemiseks ?
 • Mida tuleb silmas pidada märkmete tegemisel ja kasutamisel ?
 • Mida silmas pidada esinemise ruumi valimisel ja istekohtade planeerimisel ?
 • Milline on varustuse kuldreegel ?
 • Millised võivad olla segavad asjaolud kõnega esinemisel ?
 • Mis on lavahirm ?
 • Kuidas jagu saada lavahirmust ?
 • Milline on kehakeele roll kõnepidamisel ?
 • Millised on keelekasutuse reeglid kõnepidamisel ?
 • Mida tähendab silmside auditooriumiga ja miks on see oluline ?
 • Millal tegelikult algab ja lõpeb esinemine ja miks ?
 • Mida ei tohi esineja teha enne kõne alustamist, kõne ajal ja kõne lõpus ?
 • Millised on puldi kasutamise käsud ja keelud ?
 • Millised on mikrofoni kasutamise käsud ja keelud ?
 • Mis on lugemine ?
 • Milline on seos lugemise ja kirjutamise vahel ?
 • Millised on kirjatöö tegemise etapid ?
 • Mis on mõtete püüdmine ?
 • Mis on kirjutamiskramp ja kuidas sellest üle saada ?
 • Mis on mõtete korrastamine ?
 • Mis erinevus on suulisel ja kirjalikul kommunikatsioonil ?
 • Mis on kirjatöö eesmärk ja põhiidee ?
 • Milline peab olema kirjutaja suhtumine lugejasse ?
 • Mis on tekstistrateegia ?
 • Millised on arutlevad tekstistrateegiad ?
 • Mis on struktureerimine ?
 • Mida tähendab sissejuhatuse struktureerimine ?
 • Mida tähendab põhiidee juures püsimine ja selle väljaarendamine ?
 • Mida tähendab kokkuvõtte struktureerimine ?
 • Mis on viimistlemine ?
 • Mis on sisulõigud ?
 • Mis on sidelõigud ?
 • Mis on üleminekud ?
 • Mida tähendab sõnastuse viimistlemine ?
 • Mis on toimetamine ?
 • Mis on referaat ?
 • Mis on parafraseerimine ?
 • Mis on plagiaat ?
 • Milline peab olema teadusteksti stiil ?
 • Milline on hea pealkiri ?
 • Mis on annotatsioon ?
 • Mis on resümee ?
 • Mille poolest erinevad resümee ja kokkuvõte ?
 • Mille poolest erinevad annotatsioon ja sissejuhatus ?
 • Mis on retsensioon ?
 • Millal viidata allikale ?
 
Säutsu twitteris
INIMKOMMUNIKATSIOON
1. Mis on inimkommunikatsioon? Ühise arusaamise loomine inimeste vahel
2. Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus? *füüsiline heaolu *enesemääratlus *tööalane kommunikatsioon
3. Milline roll on teretamisel kommunikatsioonis? * esmamulje loomine
4. Milline roll on hüvastijätmisel kommunikatsioonis?
5. Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid? *arusaamine * meelelahutus *arvamuse mõjutamine * paranenud suhted *tegevus
6. Millised sõnumid on verbaalsed ? Sõnadega väljendatavad
7. Millised sõnumid on mitteverbaalsed ? Muul viisil : zestid, kehaliigutused, näoilmed jms
8. Millised on erinevad inimkommunikatsiooni kanalid?
9. Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites? *füüsilised *psühholoogilised *füsioloogilised *semantilised
10. Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel? Kuulamine on tahtlik tegevus- tähelepanu, arusaamine, meeldejätmine
11. Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis?
12. Milline on aja roll inimkommunikatsioonis?
13. Milline on efektiivne inimkommunikatsioon? Kui see mida saatja mõtles, on samamoodi arusaadav ka vastuvõtjale
14. Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ? *empaatia
15. Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust? *pöörata tähelepanu *mõelda rääkijaga kaasa jne
16. Miks peab kommunikatsioonis osalema aktiivselt?
17. Mida tähendab valikuline tähelepanu? Milliseid filtreid me kasutame? *füsioloogilised *psühholoogilised
18. Mida tähendavad informatsiooni valikuline vastuvõtmine, organiseerimine ja interpreteerimine? Võime töödelda tetud informatsiooni ja filtreerida välja muu
19. Kuidas me loome arusaamise iseendast? * enesehinnang *enesekontseptsioon
20. Kuidas me loome arusaamise teistest?*esmamulje*füüsiline atraktiivsus*väljendusrikkus*stereotüübid ja per.üldistuse
21. Mida tähendab esmamulje efekt? Esimene informatsion on kõige otsustavam mulje kujundamisel
22. Mis on stereotüübid? Stereotüübid on teatud rühma liikmete või isikute kategooria kohta tekkinud arvamused või kaalutlused, mis põhinevad üksnes nende kuuluvusel sellesse rühma. Enamik stereotüüpe viitavad väga negatiivsetele seisukohtadele, mis kannavad edasi eelarvamusi.
23. Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust? *vastuvõtja enesekindlus *konteksti mõju jne
24. Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis?
25. Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus? Primaarne ja sekundaarne assotsiatsion, mida sõna esile kutsub
26. Mida tähendab kodeerimine ja dekodeerimine inimkommunikatsioonis? *Kodeerimine… tegevus, kus valitakse verbaalne ja mitteverbaalne käitumine vastavalt kasutatava keele reeglitele sõnumi moodustamiseks *Dekodeerimine… vastuvõtja poolne sõnumi töötlus ja selle allika sisemist olekut peegeldavale käitumisele tähenduse omistamine
27. Mis tingib ümberlülitumise ühelt kodeerimisviisilt teisele?
28. Mis on egotsentriline kõne? Sisekõne, endale rääkimine
29. Milline on keele roll maailma mõistmisel?
30. Millised on keele probleemid inimkommunikatsioonis? * abstraktne keel *mitmetähenduslik keel *järeldused *polaarsed sõnad * eufemismid ehk asendusnimed
31. Mida tähendab seksistlik keelekasutus? Sooliselt spetsiifiliste sõnade kasutus
32. Mida uskuda kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus? Miks?
33. Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis?
34. Milline on silmade ja näo roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
35. Milline on žestide roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
36. Milline on puudutuste roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
37. Milline on riietuse roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
38. Mida tähendab parakeel? tähendab sisuliselt kõne komponente eraldivõetuna (rütm, tugevus, tempo, kõla ja häälekõrgus). Inimene reedab parakeele kaudu oma tuju ja olemust.
39. Miks on kuulamisoskus oluline inimkommunikatsioonis?
40. Mis on pseudokuulamine ? osaline kuulamine on tingitud kuulaja vajadustest *saada hiljem ise ära kuulatud *vältida tõrjutu seisundisse sattumist
41. Mis on kuulamistõkked? barjääri loomine kuulaja poolt (võrdlemine, mõtete lugemine, vastuseks valmistumine, sõelumine, valikuline kuulamine, siltide kleepimine, unelemine, samastumine, nõuandmine, väitlemine, teema vahetamine, oma õiguse tagaajamine, takka kiitmine
42. Mis on aktiivne kuulamine? eeldab täielikku pühendumist
43. Mis on empaatiline kuulamine? on kõneleja teate emotsionaalse tähenduse ja tähtsuse kõneleja jaoks tabamine
44. Kuidas kuulata efektiivselt? *pöörata tähelepanu *mõelda rääkijaga kaasa *vältida müra jne
45. Mis on lähisuhete aluseks? *turvalisus *usaldus
46. Mis on usaldus? Kuidas see tekib? uskumus või veendumus , et teise poolt ei tule midagi halba. Tekib kogemuste ja üksteisetundmise põhjal
47. Milline on lähisuhete elutsükkel? teineteisele lähenemine: algatus ,proovimine,intensiivistumine,ühendumine,sidumine.
teineteisest kaugenemine: eristumine, eemaldumine, stagneerumine, vältimine, lõpetamine
48. Milline on inimsuhete dialektika ? inimsuhted kui vasturääkivate ja vastandlike impulsside jada, mis loob pingeid inimeste vahel * Autonoomsus /seotus * Kindlus /ebakindlus * Avatus /suletus
49. Milline roll on perekonnal inimkommunikatsioonis? *Perekond kui süsteem*Kommunikatsiooni reeglid*Seotus ja kohanduvus *Perekonna arenemise staadiumid: koolieelsed lapsed, kooliealised lapsed, noorukieas lapsed
50. Mis on konflikt? Konfliktide tekkimise aluseks on vastuolu, mis tuleneb inimeste erinevatest huvidest, arvamustest,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #1 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #2 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #3 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #4 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #5
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 352 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 11 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Agnes Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (11)

ETS5005 profiilipilt
ETS5005: Halleluuja we have a lifesaver väga kasulik kui aeg on otsas.
18:47 13-12-2008
Quester profiilipilt
Quester: väga hea!!

kõik KT vastused on olemas!
14:39 21-11-2008
Gegegerda profiilipilt
Gegegerda: Hoidis palju aega kokku
21:24 20-03-2013


Sarnased materjalid

16
docx
Väljendusoskuse kontrolltöö - inimkommunikatsioon
8
docx
Väljendusoskuse KT 2012
19
doc
Väljendusoskus kontrolltöö ISS0110
8
docx
Väljendusoskus kontrolltöö vastused
6
docx
INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks
32
doc
Eksami kordamisküsimused ja vastused
10
doc
Kordamisküsimused - vastused eksamiks
18
docx
Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastusedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun