Sõnu seletav sõnaraamat

Tonka ehk põhjaõng Põhjaõng, tonka, krunda- selliseid nimesid kannab püügiviis, mille puhul võtmisest ei anna märku ujuk(erandiks krunda) vaid sellest saadakse aimu muul moel, õngeraskus ja enamasti ka sööt paiknevad aga püügiajal veekogu põhjal (vt. joonis 7). Tonka on passiivne püügivahend mis vajab kalamehe abi vaid kala haakimisel ning välja toomisel. Lihtsaim põhjaõng koosneb õngenöörist, sellele jäigalt kinnitatud raskuset ning liini otsa seotud konksust.
Teatud eeldustel on võimalik arvutada tihedus lihtsustatud valemite abil, nagu näiteks Lineikini valem: ρ( T , S , p ) = 1 + 10 −5 ( 6.89T − 0.918T 2 − 0.39TS + 82 S + 5 ⋅10 −3 P ) (5.5) Stratifikatsioon.Ookeanis on tavaliselt püsiv kihistus (stratifikatsioon) – tihedamad veekihid paiknevad kergematest allpool. Juhul, kui mingi häirituse tõttu satub kergem veeosake tihedama veekihi alla, hakkab mõjuma Archimedese jõud ja veeosake liigub tagasi üles.
Töörõhk katlas - auru piirrõhk katla normaalse tööreziimi juures (kgf/cm2,bar, Pa),abikateldes 1,5 MPa 1MPa =1000000Pa =10kgf/cm2/1atm=0,1MPa=0,98bar 2.auru tootlikkus - auru kogus, mille toodab katel normaalse tööreziimi juures 1h jooksul(kg) 3.küttepind - pind katlas, mis üheltpoolt on kokkupuutes veega ja teiseltpooltkuumade gaasidega(m2) 4.aurustuspind - veepind katlas kust toimub auru eraldumine(vee ja aururuumivaheline peegelpind)

Tanke on vaja erinevate lastide üheaegseks veoks, laeva parema püstuvuse tagamiseks ja lõpuks kõige tähtsamaks – hoidumaks merereostusest Uutel tankeritel peavad olema ka kahekordsed pardad (double hull) Ballastlastis ülesõitudel on keelatud lisaballasti võtta kaubatanki Lossimiseks on tankerite pumbaruumid miidlis ja lossimistorustike kollektorid mõlemas pardas, mida välistorustike ühendamisel abistavad tõsteseadmed.
Takt - survetakt(kolb alt-ülesse) komprimeerimine 2.takt-survetakt(kolb ülevat-alla)töötakt 3.takt-väljalasketakt(kolb alt-ülesse) 4.takt-sisselasketakt(kolb ülevalt-alla) 2.taktiline - erinevalt 4.taktilisest mootorist toimub töötsükkel kahetaktilisesmootoris väntvõlli ühe pöörde jooksul 360(kraadi), selle jooksul peab toimuma gaaside paisumine, väljalase, sisselase(läbipuhumine) ja komprimeerimine.
Tavapärased on väärtused alla 1 kW/m. Suurimaid väärtusi (kuni 1,5 kW/m) võib leida Soome lahe idaosas, kus soodsate läänetuulte korral võivad lained areneda küllaltki pikkadeks ning kõrgeteks ja proportsionaalselt sellega kasvab ka nende poolt edasi kantav energia (valem 15). Laineenergia tagasihoidlikud väärtused Soome lahe lõunarannikul on seotud eelkõige Läänemerel domineerivate tuulte suundadega.

Th ülesandeks on diiselmootori hoidmine alalises valmisolekus tööks, enneaegsete kulumiste ärahoidmiseks ja rikete avastamiseks ning kõrvaldamiseks. TH kaudu kogume andmeid laeva mehanismide tehnilise seisukorra ja kulumiste kohta. Neid andmeid arvestame remondi nimekirjade koostamisel TH on profilaktiline tegevus, aga samas peab ta olema läbiviidud instruktsioonis ettenähtud mahus ja ettenähtud ajal.
Tottu on Laanemeri liigivaene; Vaatamata sellele on Laanemeri pohjustab vihmade maksimum augustis-septembris. Soolsuseks isenditerikas (ligikaudu 1 % kogu maailmamere kalasaagist nimetatakse lahustunud mineraalsoolade massi merevee puutakse Laanemerest); Noor meri (ca 10000 aastat); Suur massiuhiku kohta, mida klassikaliselt valjendatakse promillides vesikond; Talvel osaliselt jaaga kaetud.
Tõug on ühte liiki kuuluvate loomade küllalt suur rühm, kellel on õhesugune põlvnemine, eksterjöör, majanduslikult kasulikud omadused ja sarnased elutingimused (tõus peab olema küllaldane arv loomi, kes on levinud teatud maa-alal ja kellel on ühine põlvnemine ning tõuline väärtus). Rahvusvaheliselt tunnustatakse tõuks seda loomade kooslust, kellel on tõuraamat.

Tekimaja on suuremal või vähemal määral kastikujuline, võrdlemisi kerge konstruktsiooniga ehitis, mida kasutatakse rooli- ja raadioseadmete paigutamiseks, majutuseks, jne .Tavaliselt ei asetse tekimaja laeva terve laiuse ulatuses, vaid paigutatakse sektsioonina laevakere peale Tekiehitiste ja tekihoonete ülesandeks on mahutada mitmesuguse otstarbega laevaruume.
Traalimine - traalnooda pukseerimine laeva järgi ettenähtud kiirusega, kusjuures jälgitakse pidevalt kajaloodiga ja traalianduritega kalade liikumist ning merepõhja.
Täiesüsteemses kasvanduses on tavaliselt sugukalatiigid sugu- ja asenduskalade suviseks pidamiseks, I järgu kasvutiigid kalade kasvatamiseks sama suvisteks, II järgu kasvutiigid kahesuvise kala kasvatamiseks, tootmistiigid kauba kala (kolmesuvise kala) kasvatamiseks ning talvitustiigid sugu- ja asendus kalade, samasuviste ja kahesuviste kalade talvitamiseks.

Tmo - s tegelevad VTS probleemidega mitmed allüksused, nt. IMO Safety of Navigation Committee (NAV 40), Maritime Safety Committee (MSC). Teiseks rahvusvaheliseks organisatsiooniks, kes on tegelenud rohkem VTS probleemidega on IALA (International Association of Lighthouse Authorities) Rahvusvaheline Tuletornitalituste Assotsiatsioon.
Tööprotsessi järgi - jagunevad diiselmootorid nelja-ja kahetaktilisteksmootoriteks: 4.taktilises diiselmootoris toimub töötsükkel igas silindris 4 takti e väntvõlli kahe täispöörde jooksul (720kraadi) jooksul 2.taktilises diiselmootoris toimub toimub töötsükkel igas silindris 2 takti e väntvõlli ühe täispöörde (360 kraadi) jooksul.
Tüürimeestele on toodud STCW koodeksi vastavates tabelites A-II/1, A-II/2 ja A-II/3. 2. Mereõppeasutuste poolt läbiviidav püstuvusküsimusi ja sobivaid arvutusmeetodeid käsitlev teoreetiline õpe ja antav haridus peavad vastavuses STCW nõuetele kajastama käesolevas juhendis kirjeldatud püstuvuse korraldamise vajadusi ja abinõusid.

Tansei maru on esimene laev omasuguste seas, mis on kohaldatud hübriid navigatsiooni süsteemiga. See navigatsiooni süsteem tagab iseloomuliku täpsuse laeva asukoha määramisel, see on hädavajalik uurimisretkedel ja laseb TANSEI MARU-l tagada kõrgetasemelise toimimise ookeani uuringutel.
Tahomeetreid on kahte liiki 1. Statsionaarsed asetsevad statsionaarselt mootori juhtpuldil, sillas ja kontroll – juhtimis ruumis 2. Käsitahomeetrid ja neid kasutatakse statsionaarsete tahomeetrite kontrolliks Kontroll teostatakse järgmiselt: Laev sõidab vaikse ilmaga sirgel kursil.
Tehiskuivatite kasutamisel on järgmised eelised: • on võimalik saada väga madala ja etteantud niiskusega puitu • lühem kuivatusaeg nõuab väiksemat laopinda • kuivati töötab aasta ringi ühesuguse tootlikkusega • ilm ei mõjuta kuivatamisprotsessi tulemusi • suureneb tuleohutus.

Teoreetilist kaartevahet nimetatakse ka spandivaheks (v.k. шпация), mida tähistatakse – δ L= Lpp/10. Teoreetiliste kaarte arvu suurendatakse sageli ahtri ja vööriosas nn. poolkaartega, näiteks ahtris ½; 1½ ja vööris 8½; 9½ , mis tagab täpsemad arvutustulemused.
Tekile on paigutatud last mōōtmetega h = 1,5 m, B = 3 m, L = 4 m kaaluga 250 kN. Arvutada lasti kinnitamiseks vajalik soringute läbimõõt, kui põiki laeva asuvad soringud kinnitatakse lastist 2,5 m, piki laeva asuvad soringud aga 1,5 m kaugusele.
Tükklastiks nimetatakse lasti, mis on pakitud kastidesse, tünnidesse, vaatidesse, pudelitesse, balloonidesse. Mõnda tükklasti nagu nt. puuvilla ja tselluloosi veetakse pallides, mis on risttahukakujulised metall-lintidega kokkutõmmatud lastiüksused.

Topituli on valge tuli, mis asetseb laeva diametraaltasandis ja näitab katkestamatut valgust 225 kraadise silmapiirkaare ulatuses ning on paigutatud nii, et näidata valgust laeva vöörist mõlemale poole 22,5 kraadi ulatuses traavrsist tahapoole.
Tööprotsesse on oluliselt hõlpsam planeerida, kuna autodele paigaldatud seadmed annavad sõidukite asukohast ülevaate reaalajas. See omakorda kindlustab kontrolli tööaja sihipärase kasutamise üle ning tagab kulude kokkuhoiu ja efektiivsuse kasvu.
GPS
Tuldtõkestavad b - 30 takistavad tule levimist läbi ukse 30 min jooksul kuigi temperatuur on 843 kraadi Klinketuksed paigaldatakse veekindlatesse vaheseintesse allpool vaheseinte tekki võimaldamaks laevaperel ja reisijatel läbida veekindlaid vaheseinu.

Tõsine hädaoht tähendab ohtu Vastuseid põhisignaali baasil moodustatud Rooliseadme ülesandeks on laeva juhitavuse Tekilaadungi asetamisel laeva tuleb järgida, et pardal olijate (tegelikult ka üle parda küsimustele või nõuetele; tagamine.
Tarindite puhul tähendab deformeerumine reeglina konstruktsiooni purunemist, püüniste puhul see aga nii ei ole. Vastupidi, püünise deformeerumist arvestatakse püünise projekteerimisel eesmärgiga anda püünisele suurem püügivõime.

Töötavaks keskkonnaks on aurukatlast võetav vee aur. Auru kondenseerumise tulemusena injektori segukambris tõuseb katlasse antava veejoa surve injektori survetorus kõrgemaks kui samast katlast töötavaks keskkonnaks võetud veeauru surve.
Tuletõrjesüsteemid on tulekahju kiireks avastamiseks ja kustutamiseks (laevade eluvõime tagamiseks tulekahju korral) Signalisatsioonisüsteem(suitsuandurid, kuumuse andurid) tagavad tulekolde kiire avastamise, käsitsi teavitamise nupud.
Teisaldatav paak on mahuti ruumalaga üle 450 liitri, mis ei moodusta laeva konstruktsiooni osa. Teisaldatavate paakide konstruktsioon peab olema selline, et see ei nõua lastimiseks-lossimiseks paagi konstruktsioonosade eemaldamist.

Töökindluse nimel on laevad varustatud ka avarii jahutusega, mis on mereveega kus temperatuur ei tohiks ületada 45-50° C. Jahutussüsteemi kaitseks korrosiooni jms vastu kasutatakase tsinkprotektoreid, mida peaks aeg-ajalt vahetama.
Talvitus okt - apr. Asustamine kasvutiikidesse aprillis ja septembris taas väljapüük ja talvitus okt-apr. Aprillis taas väljapüük talvitustiikidest ja asustamine kasvutiikidesse ja septembris väljapüük ning turustamine.
Tsetaanarvuks nimetatakse tsetaani mahulist protsenti mahus alfametüülnafta - liinga, mille juures segu on sama isesüttimistemperatuuriga, kui vaatlusall oleval kütusel. Praktikas määratakse tsetaanarv laboratoorsel teel.

Trapetsreeglil on lisaks lihtsusele ka tabelarvutustes võimalus kasutada nn. ringsummerimist e. noolsummat – Σint . Saadud integraalsumma on kahekordne trapetsreegli funktsioon, mille korrutamisel süvissammuga tuleb
Torustiku kinnitust - kontrollida hüdroajami töö ajal mittekontrollitavaid ühenduskohtade ja agregaatide korrasolekut ja vajadusel rikked kõrvaldada - kontrollida hüdroakumolaatori töörõhku ja vajadusel lisada gaasi
Tuulehaug – tungib Eésti rannikumerre kudemisajal ja viimaste aastate töönduspüük 135 t. • LEST – saak oli kõrge 1980ndatel – 1800 t ja langes 1995.a. 100 t. Viimasel ajal püütakse 400-500 t aastas.

Transportlaevadel on pikimetatsentri kõrgus GML umbes 2 suurusjärku suurem (s.t. umbes 100 korda) kui põikmetatsentri kõrgus GM. Vigastamata laeval pikimetatsentri kõrgus on alati positiivne ja pikipüstuvus tagatud.
Triivivaks nimetatakse ka laeva, millel puudub merel käik, on jääs kinni või mille ankur ei pea. Triivi mõjul hakkab laev kalduma kõrvale oma tõelisest kursist ja hakkab liikuma nn. kaardikursi järgi.
Tuleohu vältimiseks on kõrgetemperatuuriliste soojussüsteemide termoõlid kõrge leektäpiga, nende isesüttimistemperatuur ja koksistumistemperatuur on oluliselt kõrgemad maksimaalsetest töötemperatuuridest.

Tehnilisest seisukohast on optimaalne püügivõimsus selline minimaalne laevastiku suurus, mis (arvestades taas ka bioloogilist varu, püügiregulatsioone jne) on võimeline välja püüdma kogu soovitud kalakoguse.
Tan - Total Ammonia Nitrogen Lämmastiku üldsisaldus Kjeldahlil (TKN) – Orgaanilise lämmastiku ja  ammooniumi sisaldus vee sees nagu on kindlaks määratud Kjeldahli meetodiga.
Tekkiv käivitusvool on nimivoolust kuni paarkümend korda suurem (seda suurem, mida suurem ja mida kiirem on mootor). Suur vool tekitab kommutaatori ringtule ja rikub kommutaatori ning seega kogu mootori.

Tehnilised parameetrid on nooda pikkus, kõrgus ja alumise selise taglastus (raskused, veoköie haarad). Seinnooda pikkus valitakse arvestades püügiobjekti käitumist ja püügilaeva manööverdusvõimet.
Toores papli - või haavapuu on terava kirvega raiuda pehme ja mõne vääratusega võib lüüa ülearu sügavale või isegi augu läbi puu. Ainuke töökindel õõnestusriist on hea künakirves.
Tähtsaimad on laevade maksimaalsed ja gabariitsed mõõtmed, mis määravad laeva võimalused sadamaid kasutada, dokkida, kanaleid läbida ja üldist navigatsiooniala e faarvaatrit valida.

Torusselüpsi puudus on pika lüpsitorustiku olemasolu, torude liitekohtade ebatihedus ja piima äravoolutorustiku paiknemine enamasti lauda lae all, kuhu piima imemiseks kulub rohkesti vaakumit.
Toiduobjektideks on plankterid(esmajoones aerjalalised ja vesikirbulised), vähemal määral ka põhjalähedastes veekihtides elavad koorikloomad, eriti lõhkjalalised ja kirpvähilised.
Tüügaskala keha on soomustetam, kuid kaetud tüügastega, uimed on varustatud teravate ogakiirtega. Mürk asetseb erilistes reservuaarides, mis paiknevad uimekiirte juurte läheduses.

Tootlikkus - võimalikult mitu tööoperatsiooni ühe kinnitusega; cnc-tööpinkide hea tundmine/kasutamine, mis võimaldab maksimaalset cnc-tööpingi omaduste ära kasutamist.
Tandemtüüpi kolvid on 2 või 3 astmelised, valmistatud kas malmist või alumiinium sulamist (kiirekäigulised). Kolvi alumine aste on varustatud nii õli kui ka kompresioonrõngastega.
Trosside läbimõõt on väga suur ja laevades soringutena selliseid trosse ei kasutata, seepärast tuleb kasutada silmussoringuid, mis hakkavad libisema 1,4 kordse katkekoormuse juures.

Transportimisel on tähtsamaks ülesandeks plaatide hoidmine niiskumise eest. Laastplaate tuleb säilitada kuivas kohas, eelistatavalt katuse all, varjus vihma ja niiske õhu eest.
Traalnooda sisselaskmine - traalnooda võrkosa lastakse vette võrgurullilt, siis ühendatakse kaablid traallaudadega ja alustatakse traallaudade ning vaierite sisselaskmist traalvintsilt.
Temperatuuri mõõdetakse - termomeetritega, temperatuuri on vaja teada,et teada vastavate süsteemide temperatuuri, et ei toimuks ülekuumenemist vms. Termomeetreid võib jagada omakorda.

Töötavas katlas on vaatamata automaatkaitse töösserakendumisele termoõli põlemise tulemusena temperatuuri tõus katlas ja küttepinna sissepõlemine praktiliselt vältimatud.
Tottey canyon – scilliy saared, reostus: 80-119 tuhat tonni toornaftat, 80km prantsuse ja 190 km briti randa, hukkus üle 15000 merelinnu, põhjuseks navigatsiooniline viga;
Tori hobune on keskmise suurusega, kuiva tugeva konstitutsiooniga Pea on keskmise suurusega, otsmik on lai Turi ja selg on keskmise pikkusega, üsna laiad ja lihaselised.

Transpordis on liigitamise aluseks otstarbekas valida tunnused, mis võimaldavad tagada lasti rikkumata veo. Kõige üldisemalt jaotatakse lastid kuiv- ja vedellastideks.
Termokliin – veekiht, milles temperatuuri muutumine vertikaalsihis on suurim (võrreldes temperatuuri muutusega sele kihi peal või all asuvates kihtides). Joonis 1.
Toksilisus – näiteks dinoflagellaat Gyrodinium aureolum põhjustas kalade suremise 1980 aastal Loch Fyne’s; mõned dinoflagellaadid pole seotud eutrofeerumisega.

Tasakaalukam on mootor. Näiteks ühel juhul pöörded langevad kui me ei anna rohkem kütust peale, teisel juhul aga suurenevad pöörded, kui mu ei vähenda kütust.
Toornaftaga pesul on ka puudusi ja need on järgmised: - suureneb meeskonna töökoormus - pikeneb lossimisaeg - tuleb teha kulutusi toornaftaga pesu seadmete ostmiseks.
Traallaud - seadis traalnooda horisontaalava kindlustamiseks, mida kasutatakse üksiktraalpüügil. Materjal - metall (kujuga:ristkülik,ovaalne,tiivakujulised).

Treimisel on nõrgalt ovaalse kujuga ( sama kuju kui seda on rõngas vabas olekus) sellest treitud rõngastele freesitakse lukupilud ja rõngapinnad lihvitakse.
Tselluloos on eelkõige paberi toore, kuid ka tehiskiudainete, plastmasside ja kilede tootmise vaheprodukt. Teda transporditakse meritsi arvestatavates kogustes.
Türistor on selline pooljuhtelement, mis päripinge olemasolul pärast lühikese tüürvoolu impulsi andmist tüürelektroodile juhib voolu anoodilt katoodile.

Tahhogeneraatorid – Tahhomeetreid kasutatakse pöörlemissageduste mõõtmiseks (laevakruvid, abimasina võllid jm), et tagada laeva parameetrite stabiliseerimist.
Toitlustamine messis on reguleeritud eraldi käskkirja või korraldusega 7.3.2.Mess ja puhkeruumid on jagatud kaheks osaks, millest ahtripoolsemad on laeva juhtkonnale.
Tavaliselt 25 - 100 meetri pikkusi ja 5-6 m laiusi ning 1,5-2 m sügavusi pinnasetiike, mis on väljavoolu suunas alaneva põhja tõttu kergesti tühjendatavad.

Täistsükliga seafarmis on lisaks poegimissigalala veel vabade ja tiinete emiste sigala, kus peetakse ka sugukulte ja oma karja uuendamiseks kasvatatavaid noori sugusigu.
Trümmis on keelatud kasutada lahtist tuld, tõsta üksi raskusi. Laadimise ajal peab jälgima, et ei olek luugikrae all ning et last ei hakkaks kukkuma.
Trumlilt on keelatud. 18. Pärast haalamistööde lõpetamist tuleb liigsed trossid asetada puhtidesse või kerida poolidele ja pelid välja lülitada.

Transformaator - ehk trafo on elektromagnetiline seade (elektrimasin), mis võimaldab muuta vahelduvvoolu voolutugevust ja pinget voolusagedust muutmata.
Toitainete biooksüdatsioon on intensiivne. Sellega on vastavuses intensiivselt talitlevad mahukad hingamis-vereingeelundid ning kogu organismi aktiivne ainevahetus.
Temperatuuridetektorid on ehituselt kõige lihtsamad ja neid kasutatakse elu- ja laoruumides. Suitsudetektoreid kasutatakse masina-, pumba- ja mootoriruumides.

Tank - konteiner Lihter on ujuv, kinnine konteiner; LASH-lihtriveolaev Võtavad pardale 40…90 lihtrit ühikkandevõimega 180…370 tonni.
Tanki - ja lastioperatsioonide kooskõlastatuse puudumine ja tankioperatsioonide puudulikkus võivad laeva püstuvusele ebasoodsalt mõjuda.
Täiesüsteemne kalakasvatus – oma haudemaja, sisseostetud mari, noorvastsed asustatakse noorkalatiikidesse, kust nad paigutatakse edasi suurematesse tiikidesse.

Taldrikud on nummerdatud, ülemises osas on sälgud, milledega taldrik asetatakse hoidja kiilu peale ja seda tehakse palanseerimise eesmärgil.
Tamper - proof unit designed to withstand the extreme shock, impact, pressure and heat, which could be associated with a maritime incident.
Töövahenditks on spetsiaalsd kaabitsad, haamrid, terasharjad, lihvimiskettad pinna puhastamiseks ning pulverisaator, rull, pintsel värvimiseks.

Tiigid on jaotatud kategooriatesse: Sugu ja asenduskalade tiik, I järgu kasvutiik, II järgu kasvutiik, tootmistiik, talvitustustiigid.
Tirk on käesoleva määruse tähenduses lant või rakis, millel on kuni 3 konksu harude vahega mitte üle 30 mm. /Kalapüügieeskiri/
Tulekahju avastamiseks on gaasiveolaevad varustatud kolme tüüpi tulekahjudetektoritega: - temperatuuridetektorid - suitsudetektorid - leegidetektorid.

Taimkiudtrossid on nõrgemad kui terastrossid nõuded laeval ja Eestis registreeritud laeval arvatud värske kala ja kala töötlemise jäägid.
Tekiteenistuse juhiks on vanemtüürimees. 2.2.6.1.2. Tekiteenistusse kuuluvad kõik tüürimehed, turvaülem, pootsman, kõik madrused ja turvamehed.
Tonnaažid – tonnages – teatud laevaruumide mahud registermahutavuse ühikutes 1969. aasta laevade mõõdistamise konventsiooni järgi.

Tsunami on oma nime saanud jaapanikeelsetest sõnadest tsu, mis yähendab sadam ja nami, mis tähendab laine, kokku seega laine sadamas.
Tuletornid on tugeva ehitusega tornikujulised ehitused harilikult silindri, koonuse või prismakujulised, mille tipus asub valgustusseade.
Tükklasti veol on lastiplaani koostamine keeruline ülesanne erineva stoovimisteguriga lastide suure arvu ja kõige erinevate omaduste tõttu.

Taldrikklapp on suhteliselt jäik ja raske, seepärast peab tema tõus löökide vältimiseks pessa istumisel olema võimalikult väike.
Tursk – massiivse süstja kehaga kala, keda iseloomustab3 seljauime ja 2 pärakuuime olemasolu ning alalõual paiknev poise.
Töösse on kaasatud vastavate maade poliitikud, tippametnikud, eksperdid ja spetsialistid, lai avalikkus ning mitmed huvigrupid.

Tunduva lõuna - põhjasuunalise ulatuse tõttu valitsevad mere mitmisuguste osade pinnakihis üsnagi erinevad temperatuuritingimused.
Tööpingi kontroller - juhtpult koos elektrilise juhtsüsteemiga (tänapäeval juba arvuti), mis juhib tööpingi erinevaid töömehhanisme.
Töötemperatuuride vahemikus – 900C...+2000C, kuni kõrgtempera-tuuriliste soojussüsteemideni + 40...+340 oC). VI – 8 Kahekontuurilised katlad.

Tööveis – toore kehaehitusega, paksu tihke nahaga, massivse tugeva lihastiku ja luustikuga, suure pea ja jämedate jalgadega.
Termoõlikatelde - ja süsteemide tootjad, et kuna töörõhud on madalad, on katla nõuetekohase kasutamise korral tuleoht minimaalne.
Teises grupis on v2ljavalitud kaardid eelseisvaks reisiks ja v6imalikeks tormivarjukohtadeks • Kolmandas grupis on k6ik 8lej22nud

Traalnoot on merepõhjal püügivalmis, vaierite sisselaskmine lõpetatakse ja traaler hakkab liikuma vajalikul püügikiirusel
Traaversiks nimetatakse laeva diametraaltasapinnale ristset suunda, st eseme kursinurk KN =90° kas vasakus või paremas poordis.
Tsink – tsingi puudus põhjustab kõige sagedamini noorsigadel parakeratoosi, eriti kui sääta sigu Ca rikka söödaga.

Toodud arvud on keskmised. Mõõtudes esineb erinevusi sõltuvalt konteineri otstarbest ja valmistamiseks kasutatud materjalist.
Tavaliselt 5000 – 8000 marjatera) teades saab arvutada, kui palju on vaja pidada emaskalu soovitud koguse noorkalade tootmiseks.
Testitulemused on antud ühikus ppm, lämmastikusisalduse arvutamiseks korruta tulemus 0,3ga või vaata originaaljuhendi tabelit.

Tühjendamine vähkidest on raskem kui väljapüük katusekividest, drenaažitorudest või muudest kunstmaterjalist tehtud varjepaikadest.
Tallinna õhus on suhteliselt palju teetolmu, millest suur osa tekib autokummidega tee kulutamisel, eriti talvel naelkummidega.
Talvitustiigid on piklikud, piisava sügavusega (üle 1,5 meetri )kõva ning taimestikuvaba põhja ja rikkaliku veevarustusega.

Ttt – ôhutemperatuur ºC (kümnendiku täpsusega) Näiteks: + 0,4ºC : 10004; + 3,4ºC : 10034; - 34,6ºC : 11346
Tsentrifugaalpumba jõudlus on kuni 2 m³/s, tõstekõrgus (rõhk) kuni 4500 m. Pump ja selle imitoru tuleb enne käivitamist täita veega.
Temp masinaruumis on liiga madal 6. Kütuse halb pihustamine 7. Klapid ebatihedad 8. Turbokombressorid ei anna õhku silindrisse

Täisfloorid on a) veetihe ja b) vett läbilaskev 2.Brakettfloor. Täisfloor peab olema vähemalt iga neljanda kaare kohal.
Torusselüpsil on tublisti kergem ka lüpsjate tõõ, sest piim transporditakse laudast kaudu piimaruumi ilma lüpsja abita.
Trummel on osaliselt uputatud ning veest kogutud nafta eemaldatakse harjadelt kaabitsaga ning suunatakse reservuaari.

Takistusteks on liikumisteed tõkestavad rajatised. Avamaastiku liigid väldivad metsaga ja põõsastikuga kaetud alasid.
Torukaitsmes on kasutust leidnud peamiselt fiibertoru, mille kuumutamisel eralduvad gaasid kustutavad kaarleegi kiiresti.
Temperatuurivahemikus – 10 kuni 55 oC transporditavate veeldatud gaaside jaoks võib lugeda laeva korpust teiseks barjääriks.

Tigureduktor on separaatori ja elektrimootori vahel, et tõsta pöörete arvu,sest separaator käib tunduvalt kiiremini.
Triger on kahe stabiilse väljundolekuga loogikalülitus, millel on otseväljund ja tavaliselt ka pöördväljund.
Tekkinud lained on esialgu hästi teravad, hakates siiski vähehaaval kasvama, pikisuunas jõudsamalt kui vertikaalsuunas.

Transponderite usaldatavus on antud juhul võtmesõnaks VTS-operaatorile. Radari puhul võib operaator kaotada sihtmärgi teekonna.
Traalnooda väljavõtmine - traalnooda väljavõtmist alustatakse vaierite väljavõtmisega vintsi abil vähendades laevakiirust.
Tipus on kerakujuline signaalmärk läbimõõduga vähemalt 25 cm ja millel on helenduv triip ning topituli.

Tuleb arvestada on veel mitmeid, siis ei ole mõtet neid kõiki siin üles lugeda (kõiki ei suuda autor tuvastadagi).
Töökindlus - tõrketa töö tõenäosus kindlates töötingimustes antud tööea jooksul(pidev tõrgeteta töö).
Treilerite probleemiks on see, et nende sillad on õhkpatjadel ja mõnikord ei tule kogu õhk enne kettide kinnitust välja.

Tanapaeval on ule mindud praktilisele soolsuse skaalale alambasseinid. Helsingi Komisjoni poolt heaks kiidetud.
Traalpüük - aktiivne nüüdisaja levinuim kalapüügiviis, mida teostatakse laeva järgi veetava traalnoodaga.
Tankeritel on lubatud kasutada ainult ohutuid tuletikke (safety matches). Lahtise tule kasutamine on keelatud.

Teguriga 6 - 10. • Üle-kuumenemise oht on kõige suurem kõrge temperatuuriga gaaside piirkondades asuvatel
Täitumisandurid - kinnitakse traalnooda kalakotile, mis annavad signaali kalakoti täitumisest roolimajas kuvarile.
Tuleohutuse - , sanitar- ja töökaitse-eeskirju. 8.Tegema remonttöid mehaaniku korraldusel ja juhendamisel.

Tursk on röövkala, kelle ohvriks langevad räimed, kilud, lestad ja ka enda nõrgemad liigikaaslased.
Tekiehitis on ülatekist pealpool asetsev ehitis, mis ulatub laeva küljest küljeni ning moodustab kerega
Täiskasvanud vähid on happelise vee suhtes vastupidavamad, kõige tundlikumad madala pH suhtes on mari ja pojad.

Töö ro – Ro laeval, veoste kinnitamine Ro – Ro laevad on samuti tänapäeval väga populaarsed.
Trapetsvalemiga võrreldes on teised täpsemad, kuid nõuavad täiendavaid või keerukaid ordinaate ja kordustegureid.
Tabel 1 on võrdlus kahe 20. sajandi laeva parameetrite kohta võrreldes 16-st erinevat näitajat.

Tkm - süvis kiilult miidlis Tkm=0,5(Tka+Tkf).ttrimm( different)t=Tkf-Tka. AP-ahtri loodsirge.
Tootlikkus on kõige suurem kolvi käigu keskosas ,sest kolvi liikumise kiirus on seal kõige suurem.
Trafo on elektromagneetiline aparaat, mis on ette nähtud pinge muutmiseks muutumatul sagedusel.

Tööratas on kolme kuni kuue labaga propeller Suure läbimõõduga rummu külge on kinnitatud labad.
Trafo ehitus - Madalsagedustel töötav trafo koosneb elektrotehnilisesest lehtterasest südamikust.
Tänu asukohale on sellised transpordiviisid võimalikud mööda Mississippi jõge ning Mehhiko lahel.

Takt - töötakt(kolb ülevalt-alla) 2.takt-läbipuhumine(kolb alt-ülesse)komprimeerimine
Täisveeväljasurve – loaded displacement ∆ F – suvise lastimärgini lastitud laeva veeväljasurve.
Tühiveeväljasurve – light displacement ∆ L – laevakere, masinavärgi, varuosade ja katlavee kaal.

Tavaline basseinimaterjal on klaaskiud, kuid sobivad ka vinüül, PVC, akrüül, polüetüleen, jt. plastikud.
Tihendi eelised on odavus ja reguleerimise lihtsus . Uuematel pumpadel kasutatakse . lauptihendeid.
Transfennical on laevu jalaga segada,laevad käivad praegu teisipäevati,reedel ja pühapäeval.

Tõmbenumbriteks on aga Rip Cord byi Fly, mis pakub õhulennu kogemust vertikaalses tuuletunnelis.
Tehnorandla – hudrotehniliste rajatistega randla, ehk inimese keskkonna vastastikust moju.
Tellised on inertne last: nad ei allu teiste lastide mõjule ega mõjuta ise teisi laste.

Tegevused metsas on keskkonnasõbralikud, sotsiaalselt õiglased ja majanduslikult elujõulised.
Tõugudel on suletud tõuraamat, st kasutatakse aretuses ainult selle oma tõu täkkusid.
Tekistringer on teistest teki plaatidest paksem ja kulgeb piki laeva kogu korpuse ulatuses.

Traalvints - püügimehhanism vaierite ja kaablite sisselaskmiseks ning väljavõtmiseks.
Tõug on genofondis, tõenäoliselt leiab kasutamist uute munakanakrosside loomisel.
Tulekustuti on koridorites. Laevas on kuus tuletõrjejaama, igas tuletõrjejaamas on üks

Talvel ära - ei tea kus. 20. RANDKIUR – Kaljustel skääridel, tegusteb madalas vees.
Toodud armatuurielemendid on kohustuslikud ka leektoru- ja kombineeritud ning utilisatsioonikateldele.
Tõmmukajakas – mustjaspruun, levinud, liivaluidetel pesitseb, Soomes lamedatel kividel.

Takt - survetakt 2.takt-survetakt 3.takt-väljalaske takt 4.takt-sisselaske takt
Tekitajaks on   Argulus’e   (kalatäi)   perekonda   kuuluvad   parasiitvähid.
Tankid on paigutatud trümmi ning toetuvad tugevatele flooridele ja kiilsonitele.

Tüüpiline värvus on tume või helepunane, võib esineda heledat ninapeeglit ja sabatutti.
Tipus on sälk tamiili jaoks, mis ei tohi olla liiga kitsas ega liiga sügav.
Transfennica on Euroopa laevandusettevõte kiire planeeritud liinilaevandusteenused.

Tabel 2 on samasugune võrdlus nagu tabel 1, ainult 21. sajandi laevade kohta.
Tabel 4 on samasugune võrdlus nagu tabel 3, ainult 21. sajandi laevade kohta.
Taandudes kesk - Rootsi alale sai paisjärv Närke väina kaudu ühenduse ookeaniga.

Tahmapuhuri põhiosa on pööratav toru auru- või suruõhu-jugasid suunavate düüsidega.
Tingimustes kasvatamisel on aga peegelkarpkala kõrgema kehaga ja tüsedam kui soomuskarpkala.
Tühjendamise abil on kiirem ja efektiivsem kui vähkide kogumine püügivahendite abil.

Tiigid on sorteerimise ja/või harvendamise hõlbustamiseks tühjendatavad.
Traallook - profiilmetallist seadis traallaua vettelaskmiseks ja hiivamiseks.
Tagasiside määr on võrreldav teiste sarnaste kirja teel läbi viidud uuringutega.

Terminal on koht, kus puutuvad kokku erinevad standardid ja ohutusnõuded.
Tugevdatud lülil on tugu või ülisage plinkiv; UQ- ultrasage plinkiv; IUQ- poole.
Täisverelisteks tõugudeks on inglise, araabia täisvereline ja anglo-araabia täisvereline.

Tööpõhimõtte järgi - leektorukatel-põhiliseks elemendiks on silindri kujuline kere.
Talvitustiigid on pikad, kitsad (pikkuse-laiuse suhe 10:2) ja sügavad (2-3 m).
Täispuhutavad päästeparved on laevades väga laialt levinud kollektiivsed päästevahendid.

Termokostüümid – Eesti seaduste kohaselt peab olema igale meekonna liikmele.
Tsirkulatsiooni puudumine on väga ohtlik nähtus, mis põhjustada torude sissepõlemist.
Tandemvalik – valik toimub ühe tunnuse järgi mõne põlvkonna jooksul.

Tihe seos on kartograafia geodeesia arvutustehnika ning merefüüsikaga.
Topimärgid on mõlemas süsteemis samad vasakul silinder, paremal koonus.
The seasil on mahutavus 225282 brt. Seega on laeval sees 637548m3 ruumi.

Tiigid on tühjendatavad sorteerimise ja “saagikoristuse” jaoks.
Tänapäevase 3 - kihilise laastplaadi tootmine algas Šveitsis 1946. aastal.
Tabel 3 on võrdlus kahe 20. sajandi laevas osutatud teenuste kohta.

Tavaliselt vala – takse pumbasilinder koos korpuse ja alusega ühestükis.
Temperatuurist 2 – 7 päevaks puhke seisundisse, kleepudes mingile alusele.
Tootmistsükkel on Eestis kasutusel vaid Ilmatsalu ja Haaslava kasvandustes.

Tsirkulatsioonipumbad on soovitav töösse rakendada peale peamasina käivitamist.
Tõsteparv on vigastatud inimeste tõstmiseks kiirvalvepaadist laevale.
Tööde läheduses on keelatud viibida isikuil, kes selle tööga seotud pole.

Tank on jagatud kaheks kambriks, üks kamber kummalegi pumbale.
Tulepaagid on kergema ehitusega, nende alumine osa on sõrestikuline.
Tutt - TIIR – hakisuurune, must pea,hele kõht, peenike nokk.

Täisfloorides on ovaalsed kergendusavad ja läbivooluavad alumises osas.
Teised lestalised – merilest – erineb lestast sileda kehapinna poolest.
Tursa liha on rasvavaene, kuid maitsev ja sobib hästi dieettoiduks.

Tarinditest on kalapüüniste näol tegemist painduvate tarinditega.
Täispöörete arv on 100 siis peab töötama vähemalt 25 pöörde juures.
The seasil on aga 18 ja Quantum of the Seasil on 16 päästepaati.

Tõttu väljatulek on madal, aga vähkide keskmine suurus võib olla suur.
Tuurlastel on näilised uimekiired, mis pole enamasti luustunud.
Tüürpoordi märk – roheline – G, topimärk: koonus, tuli: roheline

Tabelite abil on hea välja tuua laevade parameetrite erinevused.
Tõuaretuse seisukohalt on karpkala suur viljakus tootjale pigem puuduseks.
Tuhaks kütuses on lahustunud soolad ja ka mehhaanilised osakesed.

Tekitajaks on emased parasiitvähid perekon nast Ergasilus.
Tobiad – rulja kehaga ja terava lõppeva peaga kalad.
Tõug on aretatud Prantsusmaal Roueni linna lähistel.

Tervisehäired on seotud raskelt ravitava või kutsehaigusega.
Triiv - laeva kõrvalekaldumine kursist tuule mõjul.
Täispuhutav liugtee on reisijate kiireks evakueerimiseks parvedele.

Tekimadrus - deck-hand Tõusu-mõõnahoovus- tidal stream
Trosside on pöörellüli, mis väldib keti keerdumist.
Tehnoloogia arenguga on kaasnenud kiire, mugav ja soodne tootmine.

Tavaline koger - sedavõrd erinevad on nad oma esivanemast!
Tooder – koosneb vardast, ujukist ja topimärgist

Traalnoot on jõudnud trumlini, sõukruvi ei tööta.
Tirk on väike lant, millel on kuni 3 konksu.
Tanki kalibreerimistabelid on arvutatud temperatuuri 15 °C jaoks.

Tahhomeetri anduriks on püsimagnetiga sünkroongeneraator.
The gear on the seabed in the fishing position.

Tiikide tühjendamine on sama tähtis kui tiikide täitmine.
Tõmmuvaeras – Must sulestik, valge tiivajoonega.

Tiigid on ehituselt eelmistest keerulisemad.
Tõu - ja suguloomade geneetiline sugulus.

Tka - maksimaalne süvis ahtri kiilult.
Transfennical on regulaarsed veeremilaevaliinid.
Trimm – 0 – 15 cm ahtrisse NÕUETELE

Tuletis on kõige suurem gradiendi suunas.
Teised linnuliigid on valinud elupaigaks rannikuala.
Toppendtihendeid nimetatakse pooljäiktihenditeks.

Tõstma - to heave up Varjuma- to shelter
Taasveeldamis - kaskaadseadme põhimõtteskeem
Tuletõrjevoolikud on viidud kõikidesse ruumidesse

Tööpõhimõtte on neil sama nagu kontaktoritel.
Tekimajad e. kambrid ei ulatu parrasteni.
Traalnoot on tekil valmis sisselaskmiseks

Tuulehaug – luud keetmisel roheliseks.
Tõõ sisuks on sadama puudused ja plussid.

The anti - grounding surveillance).
Tursk on väga ablas röövkala.Vote UP
-1
Vote DOWN
Turvatase 2 – kõrgendatud turvatase, kehtib kuni on turvaintsidendi kõrgendatud risk; Turvatase 3 – erakorraline turvatase, kohaldatakse, kui eksisteerib vahetu turvaintsidendi risk.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Teoreetiline joonis – kalalaev SRT Traditsiooniline projekteerimise joonis on ka laeva välisplaadistuse pinna- laotus, mis koosneb kerelaotusest ja tekiplaanidest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Tugipukk - tugipukk on ettenähtud töösilindrite või ka silindriploki sidumiseks alusraamiga.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto