Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised on töökorralduse elemendid ?
 • Millised kaasaja töökorraldussüsteemid ?
 • Mis on organisatsiooni põhiprotsess ?
 • Mis on organisatsiooni tugiprotsess ?
 • Mis on töö analüüs ?
 • Millised on töö analüüsi info allikad ?
 • Mis on organisatsiooni struktuur ?
 • Milles avaldub organisatsiooni struktuuri otstarbekus ?
 • Kuidas toimub ametikohtade kavandamine ?
 • Mis ülesanded peavad olema organisatsioonis täidetud ?
 • Kuidas neid ülesandeid saab jagada inimeste ja seadmete vahel ?
 • Kuidas ülesandeid rühmitada, et tekiksid ametikohad ?
 • Milline on optimaalne ülesannete hulk töötajale ?
 • Milline peaks olema vahekord organisatsiooni efektiivsuse ja inimeste rahulolu vahel ?
 • Mis on töö spetsialiseerimine ?
 • Mis on tööde rotatsioon ?
 • Mis on töö laiendamine ?
 • Mis on töö rikastamine ?
 • Milles seisneb töö psühholoogiliste tegurite kaudu töökorralduse kujundamine ?
 • Millised on töökorraldust mõjutavad tegurid tootmises ?
 • Millised on töökorraldust mõjutavad tegurid teeninduses ?
 • Millised on töökorraldust mõjutavad tegurid logistikas ?
 • Millised on enamlevinud organisatsiooni struktuuri kujundamise tüübid ?
 • Mis on juhtimisulatus ?
 • Mis on tsentraliseerimine ja detsentraliseerimine töökorralduses ?
 • Mis on ametikirjeldus (ametijuhend) ?
 • Mis on isikukirjeldus ?
 • Mis on organisatsiooni tootlikkus ja kuidas seda arvutatakse ?
 • Mis on tööjõu tootlikkus ja kuidas seda arvutatakse ?
 • Mis on tunnitootlikkus ja kuidas seda arvutatakse ?
 • Mis on tööjõukulude tootlikkus ja kuidas seda arvutatakse ?
 • Mis on inimkapitali tootlikkus ja kuidas seda arvutatakse ?
 • Millised on peamised tootlikkuse tõstmise võimalused töökorralduses ?
 • Mis on tööajanorm ja kuidas seda arvutatakse ?
 • Millised on tööaja korralduse erinõuded ?
 • Millised on tööaja arvestuse liigid ?
 • Mis on tööajagraafik ?
 • Mis on tööajatabel ?
 • Millised on võimalused ebaühtlase töömahu puhul töö korraldamiseks ?
 • Mitu normtöötundi on 2012 aasta detsembris ?
 • Mis on tööaja summeerimine ?
 • Miks kasutatakse tööaja summeerimist ?
 • Millised on tööajakorralduse vormid ?
 • Millised on palgakorralduse eesmärgid ?
 • Millised on peamised palgapoliitika elemendid ?
 • Mis on palgasirge ?
 • Millist informatsiooni annab organisatsioonile palgauuring ?
 • Mis on tööde hindamine ?
 • Millised on tööde hindamise peamised põhimõtted ?
 • Mille poolest erineb tööde ja töötajate hindamine ?
 • Mille poolest erinevad tööde hindamise analüütilised ja mitteanalüütilised meetodid ?
 • Milles seisneb tööde järjestamine tööde hindamise meetodina ?
 • Milles seisneb tööde klassifitseerimine tööde hindamise meetodina ?
 • Milles seisneb ametikohtade hindamine kriteeriumide astmestikus ?
 • Milliste tööde hindamise meetodite hulka kuulub Hay profiilmeetod ?
 • Millega tuleb arvestada tööde hindamise meetodi valimisel organisatsioonile ?
 • Kuidas meetod sobib organisatsiooni kultuuriga, keskkonnaga, juhtimisstiiliga ?
 • Mis on palgaskaala ja millistest koostisosadest see koosneb ?
 • Millised on ajapalga kasutamise eelised ja puudused ?
 • Millised on tükipalga kasutamise eelised ja puudused ?
 • Millised on tulemuspalga peamised eelised ja puudused ?
 • Millised on väärtuspalga kasutamise eelised ja puudused ?
 • Millised on ettevõtte tulemustest sõltuva palga kasutamise eelised ja puudused ?
 • Millised on teadmistel ja oskustel põhineva palga kasutamise eelised ja puudused ?
 • Mis on mitterahalised motivaatorid, loetle mitterahalisi motivaatoreid ?
 • Milliste võtete abil toimub mitterahaliste motivaatorite kasutamine ?
 • Millised on soodustuste kujundamise eesmärgid ?
 • Millised on soodustuste rakendamise poliitikad ?
 • Milliseid soodustuste liike tänapäeval enam kasutatakse, loetle soodustuste liike ?
 • Kuidas on tegevuste juhtimine seotud palgakorraldusega ?
 • Milles seisneb töötasusüsteemi administreerimine ?
 • Kuidas mõjutab palgakorralduse kujundamist organisatsiooni elutsükkel ?
 
Säutsu twitteris
KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS
 • Millised on töökorralduse elemendid? Kuidas töökorralduselemendid sisalduvad ametikoha töös, too sellekohaseid näiteid?
  Struktuuriüksused (Hooldusravi osakond)
  Ametikohad (Meditsiiniõde)
  Ülesanded (Patsientide terviseseisundi jälgimine ööpäevaringselt)
  Tegevused (Patsiendi vererõhu mõõtmine)
  Tööoperatsioonid (Manseti paigutamine patsiendi käevarrele)
 • Millised kaasaja töökorraldussüsteemid?
  Käsitsitöö (tööriistad või vahendid; töötaja)
  Inimene-masin (masin või seade; töötaja)
  Automatiseeritud ( automaatne masin või seade; töötaja ajutine kohalolek )
 • Mis on organisatsiooni põhiprotsess?
  Põhiprotsess on tegevuste ahel, millele organisatsioon seab oma fookuse . Kõikide tegevuste keskne osa, milles luuakse lisaväärtus.
 • Mis on organisatsiooni tugiprotsess?
  Tugiprotsessid – tegevuste valdkonnad, mis toetavad põhiprotsessi toimimist (personal, raamatupidamine , asjaajamine jne.
 • Mis on töö analüüs?
  Töö analüüs on organisatsiooni tegevuses valdkond , mille käigus kogutakse informatsiooni ametikohal tehtava töö kohta, ja uuritakse töö iseärasusi. Töö analüüsi tulemusena koostatakse ametikirjeldus (ametijuhend, töökirjeldus) ja vajadusel muud töökorraldusega seotud dokumendid (nt protsessikirjeldused, teenusstandardid, struktuur jms).
  Töö analüüsi eesmärgiks on organisatsiooni missiooni, visiooni, eesmärke, tegevusprotsesse toetava töökorralduse kujundamine ja elluviimine nii organisatsioonis tervikuna, kui ka selle allüksustes ja ametikohtadel.
 • Millised on töö analüüsi info allikad?
  • Vastavatel ametikohtadel töötavad inimesed, kelle tööd analüüsitakse (nt kassapidaja töö analüüsimisel kogutakse täidetavate tööülesannete kohta informatsiooni kassapidajatelt endilt). Sõltuvalt kasutatavast töö analüüsi meetodist võib saadav info olla ebatäpne või moonutatud
  • Vastavate ametikohtade täitjate otsesed juhid (nt kassapidaja töö analüüsimisel kogutakse täidetavate tööülesannete kohta informatsiooni klienditeenindusjuhilt). Info on asjatundlik , kuid sageli moonutatud.
  • Dokumendid ja andmebaasid – dokumentide ja andmebaaside analüüs (nt sõlmitud lepingute arv, teostatud toimingute arv jms)
  • Kliendid ja koostööpartnerid (nt klientide hinnangud )

 • Vaatluse kui töö analüüsi meetodi olemus ja kasutusvõimalused
  Vaatluse puhul vaatleb sõltumatu vaatleja - kuidas töötaja oma tööd teeb. Kogutakse infot selle kohta, kuidas ja milliseid tegevusi ta sooritas (nt tööülesande täitmiseks kulunud aja mõõtmine; täidetavate tööülesannete kaardistamine jms). Informatsioon sooritatud tegevuste kohta saadakse visuaalsel teel.
  Meetodiga kaasneb oht, et töötaja käitub vaatluse algetapis tavapärasest erinevalt. Sellisel juhul võib töötaja teadlikult lisada oma tegevusse aeganõudvaid ja tööd keerukamana näitavaid liigutusi.
  Kasutatakse erinevaid vaatluse vorme:
  • vahetu vaatlus ; videosalvestiste vaatamine
  • ühe töötaja vaatlemine; mitme töötaja samaaegne vaatlemine

  Vaatlus ei sobi tööde puhul, mis nõuab mõtlemist ja otsuste vastuvõtmist, samuti spetsiifilist laadi tehniliste tööde puhul.
 • Ankeetküsitluse kui töö analüüsi meetodi olemus ja kasutusvõimalused
  Analüüsi läbiviimiseks vajalik informatsioon kogutakse kirjaliku küsimustiku abil. Küsimustiku kaudu kogutakse informatsiooni tööga seotud komponentide kohta, näiteks: töö sisu, töökeskkond, infovahetus, koostöö, tööalased kompetentsid .
  Meetod sobib enamusele elukutsetest. Ankeet koostatakse vastavalt ametikoha töö iseärasustele ja uuritavatele valdkondadele. Kindlasti on ankeedi koostamisel vaja arvesse võtta vastajate haridustaset ja küsitluses saadud andmete töötlemisviisi. Ankeetküsitluse peamiseks puuduseks on ankeetide tagastamine ja 100%-ne täitmine.

 • Intervjuu kui töö analüüsi meetodi olemus ja kasutusvõimalused
  Intervjueerimisel küsitletakse töö vahetut teostajat, sageli ka tema vahetut juhti ning töökaaslaseid. Intervjuu viib läbi üks või enam intervjueerijat.
  Intervjuu võib olla kas a) individuaalne intervjuu (korraga intervjueeritakse ühte inimest) või b) fookusgrupi intervjuu (korraga intervjueeritakse mitut inimest).
  Intervjuu viiakse läbi kas a) struktureeritud intervjuuna või b) struktureerimata intervjuuna.
  Meetod sobib enamusele elukutsetest. Intervjuu eelis võrreldes küsimustikuga on see, et vastused saab kõikidele küsimustele. Samuti on võimalik esitada täiendavaid küsimusi, mida küsimustik ette ei näe.
  Puuduseks on läbiviimise ressursimahukus (aeg, intervjueeritavate kasutamine). Ühe intervjuu keskmine kestus on 40-80 minutit.
 • Dokumentide ja andmestute analüüsi kasutusvõimalused töö analüüsi läbiviimisel
  Sobib kasutada kõiki dokumente, mis mingil määral kirjeldavad olemasolevat töökorraldust. Alustada võiks organisatsiooni ülddokumentidest ( missioon ; visioon; eesmärgid/arengukava; põhimäärus; protsessikirjeldused; teenuste standardid ; ametijuhendid; andmebaasid või andmestud, millesse tehakse tööprotsessi jooksul kandeid kas inimeste või elektroonilise süsteemi poolt (klientide andmebaas, sissepääsusüsteem, tööaja arvestuse süsteem jne).
  Oluline on välja selgitada dokumentatsioon, mis sisaldab analüüsitavate ametikohatade töötajate töökorraldust kirjeldavat informatsiooni.
 • Erinevate töö analüüsi meetodite kombineeritud kasutamine
  Kombineeritult kasutatakse töö analüüsi meetodeid tulemuste usaldusväärsuse tõstmiseks.
  Kõige sagedamini kombineeritakse:
  • enesevaatlusega seotud meetodeid koos mõne teise meetodiga (vaatlus, küsimustik)
  • küsimustik, intervjuu
  • vaatlus, intervjuu
  • dokumentide analüüs, intervjuu

 • Mis on organisatsiooni struktuur?
  Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel eesmärgiga luua tõhus tööjaotus. Selleks määratakse iga ametikoha ülesanded ja seos teiste ametikohtadega.
 • Milles avaldub organisatsiooni struktuuri otstarbekus ?
  Organisatsiooni struktuuri otstarbekus avaldub järgmises:
  • ettevõtte efektiivsuse tagamine
  • organisatsiooni eri osade talitluse koordineerimine tegevusalade järgi
  • organisatsiooni paindlikkuse ja keskkonnaga kohanemisvõime tagamine (kuivõrd organisatsioon suudab kohaneda keskkonna tingimustega; keskkonna tingimustele paindlik reageerimine).

 • Kuidas toimub ametikohtade kavandamine?
  Selleks, et kavandada uusi ametikohti peab mõtlema sellest:
  Mis ülesanded peavad olema organisatsioonis täidetud?
  Kuidas neid ülesandeid saab jagada inimeste ja seadmete vahel?
  Kuidas ülesandeid rühmitada, et tekiksid ametikohad?
  Milline on optimaalne ülesannete hulk töötajale? (et ei oleks liiga üle koormatud)
  Milline peaks olema vahekord organisatsiooni efektiivsuse ja inimeste rahulolu vahel?
 • Mis on töö spetsialiseerimine?
  Töö spetsialiseerimine – iseloomustab, millisel määral
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #1 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #2 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #3 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #4 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #5 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #6 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #7 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #8 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #9 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #10 KORDAMISKÜSIMUSED AINES TÖÖ- JA PALGAKORRALDUS #11
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-04-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 233 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Jekaterina.V Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Kordamisküsimused ja vastused eksamiks ettevalmistamiseks

  Märksõnad

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (2)

  TriinKa profiilipilt
  TriinKa: Väga hea, täpselt loengus kasutatud slaidide järgi koostatud
  20:23 03-02-2013
  rauno90 profiilipilt
  rauno90: aitäh!
  20:40 19-03-2013


  Sarnased materjalid

  8
  doc
  Kordamisküsimused õppeaines Juhtimine
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  113
  doc
  TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ
  46
  doc
  Konspekt Personalijuhtimine 2013
  40
  docx
  Ehituse juhtimine
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun