Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

ÜLESANNE I PINNATÜKK (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kuidas see pööramine toimus ?
  • Mis vahe on sirgjoone ja sirglõigu vahel ?
 
Säutsu twitteris
Arvutigraafika   I   
ÜLESANNE    I     Pinnatükk 
Sissejuhatus  
 
Enne  joonestusprogrammiga   AutoCAD   töötama  asumist  on  soovitatav 
läbi  lugeda  see    Sissejuhatus  ja  teha  endale  märkmeid    sest  vastavalt 
Murph’i  seadustele
 
 
 
 „... juhul,  kui vaatamata mitmesugustele ja laiaulatuslikele 
 
 
katsetele,  uus  seade  ei  hakka  tööle,  on  edasise  aja  kokkuhhoiu  
 
 
mõttes viimane aeg alustada tutvumist selle seadme    
 
 
kasutusjuhendiga...” 
 
Aga ...teisest küljest ei maksa kaotada ka lootust, ja kui on küllalt julgust, 
võib minna kohe leheküljele 270 ja hakata joonestama pinnatükki. 
 
Sel juhul tabab seniseid AutoCAD-programme kasutanuid rida üllatusi... 
 
       
Põhimõtteliselt saab siintoodud Juhendis toodud andmeid AutoCAD-19.0 kohta 
kasutada  ka  vanemate  AutoCAD-vormingute  korral,  sest  tegelikult  on  AutoCAD-
joonestamise  põhitõed püsivad ja kanduvad vormingust vormingusse. Väga harvad on 
juhused,  kus  mõni   käsk   ei  tööta  uuemas  vormingus  või  on  antud  talle  uus  nimi.  Küll 
aga lisanduvad alati uute võimalustega  käsud  ja põhimuutujad ning sageli ka vanadele 
käskudele uued võimalused, kuid kahjuks mitte alati kõige mõistlikumalt tehtult. 
         Juhendi koostamisel on eeldatud, et kasutajal on inglise keele oskus, iseseisva 
mõtlemise  oskusest  rääkimata.  Töö  kiirust  parandab,  kui  osatakse  „kümnesõrmelist 
masinkirja”,  s.t.  suudetakse  sõrmistele   vajutada   neid  nägemata.  Et  kasutatavate 
arvutite  välisseadmete  hulgast  puuduvad  tavaliselt  skanner,  kaamera,  digitaator, 
valguspliiats,  vektorkuvar  jms.,  ei  kirjeldata  tööd  nendega.  Juhendi    on 
möödapääsmatu  õppevahend  neile,  kes  õpivad  Tallinna  Tehnikaülikoolis  kursusi 
"Arvutiraafika-I"  ( joonestamine   tasandil)  ja  "Arvutigraafika-II"  (kolmemõõt-
meline  joonestamine)  ning  „Insenerigraafika”  (koosneb  atvutijoonestamise  alg-
kursusest  ja  tehnilisest  joonestamise  mõningatest  üksikutest  alg-elementidest,  mida 
on  inseneri  harimiseks ilmselt liiga vähe). 
ÜLESANNE  I  Pinnatükk 

 
      
Mõistagi  ei  suuda  see  juhend  haarata  kogu  AutoCADi  materjali,  sest  juba 
ainuüksi  programmiga  kaasas  olev  teatmematerjali  kokkuvõte    hõlmab  mitu-mitu 
paksu  köidet,  igaüks  mahuga  üle  tuhande  lehekülje.  Lisaks  on  programmis  võimalik 
välja  kutsuda  teabematerjali   mahus   paarsada  megabaiti  ja  kuna  AutoCAD-19.0  on 
üles  ehitatud  interneti-  ja  eriti  „pilveinterneti”-kesksena,  saavad  registreeritud 
kasutajad sealt alati abi, kui vaid oskavad küsida. 
 
Kõikidel joonisel:  
 
   –  objektide valikkuruuduke „punkt  joonel “; 
          ↵   –  vajutus sõrmisele [ Enter ] 
 
 
NB! Sõrmiste nimetused on juhendis kõikjal paigutatud [   ]-sulgudesse,  
 
     välja arvatud tähised    ↵   ┐ ja ┌  ja nad on toodud poolpaksus kirjas. 
 
 
Arvutiga   töötaja   kirjutatud  tekst  ja  arvude     sisestamine   arvutisse  –  kirjapilt  on 
PÜSTKIRI    SUURTÄHTEDEGA  ja  RÕHUTATULT  (BOLD  ehk  POOLPAKS 
RASVANE kiri)  ning rea lõpus on ALATI  kas  tähis  ┐ , ┌ või ↵ 
┐  –    vasak-klõps (või lihtsalt  klõps): – lühike kiire vajutus (muusikalisi oskussõnu 
 
kasutades –   “stoccato”-löök),  millega  kinnitatakse  tehtud  valik   hiire   vasakule 
 
sõrmisele;  
  –   parem-klõps –  lühike kiire vajutus hiire paremale sõrmisele (sageli  on sellel 
sama  toime mis    ↵,  näiteks  objektivaliku lõpetamisel); 
 
 
Küsimus enesekontrolliks:  
  
Kui suur on  kirja kõrguse ühik  „punkt” (lähtume rahvusvahelisest, s.t. 
Inglismaal kasutatavast ühikust, sest mujal (kohati Eurooma mandri-osas ja 
Venemaal) võib ta olla teistsugune):  
 kiri 8 punkti;  kiri 12 punkti; kiri 20 punkti; kiri 28 punkti 
 
 
Värvuste kasutamine: 
 
roheline – arvuti vastused; alusfaili nimi Italic, poolpaksus kirjas  (Bold). 
 
sinine – mingi viidatud nimi, või tähendus, või  märkus , mis pole nii tähtis, seda 
seda punaselt näidata; 
ÜLESANNE  I  Pinnatükk 

 
 
punane – erilist tähelpanu nõudvad märkused („manitsused”). 
 
poolpaksus kirjas  antakse väljendeid mida on vaja eriti rõhutada ja seda eriti 
nende esmakordsel mainimisel. 
   
kaldne  poolpaks  kiri  –  valikuakna    tähtsamad   pealkirjad   (kui  valikuaknal  on 
alajaotused, on nende pealkirjad –  allajoonitud poolpaks kaldkiri) ; 
   
SUURTÄHTEDEGA  poolpaksu   kirjaga  – põhimuutujate ja käskude nimed.   
   
Selguse  mõttes  on  pikemate  liitsõnade  üksikosad  eraldatud  üksteisest 
sidekriipsuga, näiteks: 
   lõpp-punkt 
 
   
Kahekõned  arvutiga  on    Juhendis  toodud  üldiselt  koopiana  Käsurea 
piirkonnast
 
   
Käsupiirkond on jaotatud rõhtsa  joonega  kaheks osaks: 
  Joone pealne osa   – sama käsu eelnevalt kasutatud valikuridade koopia(d) 
  Joone all esimesel  real  – Käsureal  
    – 
 – käsu  ikoon  (reas alati esimesel kohal); 
    – 
   – käsu  nimi (suurtähtedega, poolpaksu kirjapildiga); 
    – 
    –  arvuti  poolne   selgitus ,  mida  teha 
   
 
esimesena  ja  mille  välajakutsumise  kohta  pole  vaja  teha   täiendavaid  
   
 
valikuid
    – 
 
      –  Valikurida,  kus  on 
   
toodud hallidel väljadel, üksteisest kitsaste valgete ribadega eraldatult,  
   
võimalikud  valikud    edasiseks  töötamiseks.  Nagu  eelnenust  näha,  võib  valik 
   
koosneda ka mitmest sõnast  (Base point) või siis tähest ja sõnast (Z direction)  
   
Kui see valikute jadada ei   mahu  eelnevatega koos ühte  ritta , võib ta olla  
   
kujutatud järgnevatel ridadel;  
 
   
Valiku tegemiseks Valikureast on kaks võimalust: 
ÜLESANNE  I  Pinnatükk 

 
   
 
– klõpsata vastaval halil väljal (soovittav); 
   
 
– sisestada võtmetähed (valiku nimes siniste SUURTÄHTEDENA,  
   
 
 
neid võib seal olla rohkem kui üks!) valikust. 
     
 
– 
  – arvuti poolt pakutav valik on alati  nool --sulgudes, selles 
   
 
 
 
suunas edasi minekuks  piisab  kui klõpsata  ↵ , aga võib ka 
   
 
 
 
sisestada  seal oleva(d) võtmetähe(d), antud juhul "X";  
   
 
 
NB! Millegi sisestamiseks või  arvutile  "selgeks tegemiseks"  
   
 
 
 
(alates AutoCAD-19.0 !)  pole vaja kursorit viia Käsureale
   
 
 
 
kirjutatu ilmub sinna paea-aegu alati ise. 
   
 
 
   
Arvuti poolt pakutav valik võib tähendada kas "default"  – soovitatav   või siis 
" current " – (senini) kasutatud. Arvuti poolt  pakutud  valikuid võib üldiselt alati tarviduse 
korral muuta. 
 
 
 
NB! Valikurida lõpeb alati kaksik- punktiga  (koolon). 
     –
  – kooloni järgi on näidetes alati kujutatud kasutaja poolt tehtud valik, näites 
   
 
on  valikuks   "Items" (objektid), mis on tehtud "I"  sisestamisega;  
    – 
   –  kolmnurk  Käsupiirkonna lõpus lubab sirvida  arvutil  eelnenult tehtut. Kui 
   
 
kolmnurka  pole    –  tähendab  see  seda,  et  varem  pole  pärast  joonise 
   
 
avamist  midagi  tehtud.  Kui  tegelikult  on  tõesti  palju  tehtud,  kuvatakse 
   
 
vaid   viimased    toimingud .   Eelmiste   toimingute  kuvamiseks    viia   kursor  
   
 
Käsupiirkonna lõppu ja liugusiga „kerida ette” teave eelnenu kohta.  
 
   
Teine võimalus arvuti-tarbija kahekõne kirjeldamiseks on tekstiline. 
 
   
Järgnevalt  võrdleme  kaht  ühe    käsu  esitamise  viisi  –  koopiat  käsureast  ja 
tekstilist. 
   
Arvuti kuvab: 
 
 
 
   
Tekstiline esitlus: 
 
ÜLESANNE  I  Pinnatükk 

 
HATCH   
 
Pick  iInternal point or [ Select  objects / seTtings ]: 
  
   
Kus: 
HATCH   –  käsu nimi, suurtähtedega, poolpaksu laia joonega ("rasvane" kiri); 
  –   vajutus sõrmisele [ Enter ] ( sisesta
sulgudes – täiendav selgitus; 
Pick iInternal point or [Select objects / seTtings ]: – Valikurida   –  roheline  
   
 
 
poolpaks kaldkiri: 
Pick Internal point   – arvuti antud selgitus, mida teha esimesena ja mille kohta  
   
pole vaja teha täiendavaid valikuid („sisestada punkt piirjoontega piiratud alal”) 
or   –  tähenduses "või siis tee  mõni järgmine valik" 
[Select objects / seTtings ]: – nelinurksetes sulgudes, rida üksikuid  
   
 
Valikuvõimalusi, eraldatud üksteisest kaldkriipsudega; valiku tegemiseks  
   
 
sisestada see  suurtäht  (need suurtähed), mis on  valikus ,  
   
 
seega   – objektivalikuks sisestada  "↵"  ja viirutuse täpsemaks  
   
 
 
seadistamiseks sisestada "↵". 
   
Mõne  Valikurea  lõpus  võib  olla  nool--sulgudes  mingi  sõna  või  arv,  mis 
tähendavad kas siiani kasutataut või soovitatavat nime või arvulist suurust. 
 
 
   
Kohati  (eriti  mingi  mõiste    esmakordsetel  mainimisetel)    kasutatakse  mingi 
tegevuse, nime või abistava võtte kirjeldamist nii, et selle  
tegevusega   seotud  nime 
algustäheks on SUURTÄHT, näiteks Tarbijateljestik, Ülariba, Käsurida jne. 
 
 
Arvulise suuruse või omaduse sisestamise näidetes on sisestamised kujutatud 
poolpaksus rasvase kirjaga, näiteks:  
3.14286       lõppu on paigutatud sõrmise [ Enter ] piltkujutis (tähis) 
 
või on see arvsuurus paigutatud look- { } –sulgudesse: 
{3.14187}   
 
kui  aga  mingi  sisestamine  vajab  täpsustamist,  siis  lisatakse  ka  selgitus 
looksulgudesse, näiteks: 
{kursor joonte lõikepunkti lähedal}  ↵ 
ÜLESANNE  I  Pinnatükk 

 
   
sisestamist  näitava  tähise  ↵    asemel  võib,  ja  sageli  on  soovitatavamgi, 
kasutada hiire vasakpoolse nupu tähist   
{kursor joone lõpp-punkti lähedal┐  
 
 
NB!    Sisestamisel  tuleb  arvestada  seda,  et  tühikul  (sõnavahe-sõrmis),  mida 
tähistatakse   Programmeerimiskeelte  käsikirjades  (  ⌴  ),  on  sisestamisel  sama 
tähendus kui tähisel  ↵   
 
 
Enesekontroll  eeltoodud    arvu    π    ligikaudsete  arvuliste  väärtuste  kohta 
(põhimõttel: "Kes ei tunne minevikku, selle jaoks ei ole tuevikku")
 
 
Millal, mis maalt ja kelle poolt on need  ajalooliselt ligikaudsed  (isegi  kaasajal  
enamuse  tehniliste  lahenduste  jaoks  küllaldase  täpsusega)    π    väärtused  leitud? 
(Spikker:  märksa rohkem kui  2000 aasta tagasi). 
 
 
Eestikeelsete  mõistete  ingliskeelsed  vasted  (ja  vastupidi)  on  nende 
esmakordsel  esinemisel  paigutatud  ()-sulgudesse.  Sõna,  mille  vaste  antakse,    on 
paigutatud jutumärkidesse, näiteks: 
   
    “booting” (alglaadimine), tähenduses “kuum algkäivitus”  
 
 
 
Akende   nimetused  on  kirjutatud  allakriipsutatud  kaldkirjas  poolpaksus 
kirjaviisis 
 
 
Sõrmiste  nimetus  on  antud  poolpaksus  kirjaviisis  [  ]-sulgudesse  kirjutatult, 
näiteks  
[  F8  ],    [   Ctrl   ],    [  *  ],    [    
 
 
Kui  seadistada  SAVETIME = 0  –  lülitatakse  joonise automaatsalvestus välja 
(seda pole soovitatav teha!). 
 
 
 
 
 
*   
 
*   
 
* 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
ÜLESANNE I PINNATÜKK #1 ÜLESANNE I PINNATÜKK #2 ÜLESANNE I PINNATÜKK #3 ÜLESANNE I PINNATÜKK #4 ÜLESANNE I PINNATÜKK #5 ÜLESANNE I PINNATÜKK #6 ÜLESANNE I PINNATÜKK #7 ÜLESANNE I PINNATÜKK #8 ÜLESANNE I PINNATÜKK #9 ÜLESANNE I PINNATÜKK #10 ÜLESANNE I PINNATÜKK #11 ÜLESANNE I PINNATÜKK #12 ÜLESANNE I PINNATÜKK #13 ÜLESANNE I PINNATÜKK #14 ÜLESANNE I PINNATÜKK #15 ÜLESANNE I PINNATÜKK #16 ÜLESANNE I PINNATÜKK #17 ÜLESANNE I PINNATÜKK #18 ÜLESANNE I PINNATÜKK #19 ÜLESANNE I PINNATÜKK #20 ÜLESANNE I PINNATÜKK #21 ÜLESANNE I PINNATÜKK #22 ÜLESANNE I PINNATÜKK #23 ÜLESANNE I PINNATÜKK #24 ÜLESANNE I PINNATÜKK #25 ÜLESANNE I PINNATÜKK #26 ÜLESANNE I PINNATÜKK #27 ÜLESANNE I PINNATÜKK #28 ÜLESANNE I PINNATÜKK #29 ÜLESANNE I PINNATÜKK #30 ÜLESANNE I PINNATÜKK #31 ÜLESANNE I PINNATÜKK #32 ÜLESANNE I PINNATÜKK #33 ÜLESANNE I PINNATÜKK #34 ÜLESANNE I PINNATÜKK #35 ÜLESANNE I PINNATÜKK #36 ÜLESANNE I PINNATÜKK #37 ÜLESANNE I PINNATÜKK #38 ÜLESANNE I PINNATÜKK #39 ÜLESANNE I PINNATÜKK #40 ÜLESANNE I PINNATÜKK #41 ÜLESANNE I PINNATÜKK #42 ÜLESANNE I PINNATÜKK #43 ÜLESANNE I PINNATÜKK #44 ÜLESANNE I PINNATÜKK #45 ÜLESANNE I PINNATÜKK #46 ÜLESANNE I PINNATÜKK #47 ÜLESANNE I PINNATÜKK #48 ÜLESANNE I PINNATÜKK #49 ÜLESANNE I PINNATÜKK #50 ÜLESANNE I PINNATÜKK #51 ÜLESANNE I PINNATÜKK #52 ÜLESANNE I PINNATÜKK #53 ÜLESANNE I PINNATÜKK #54 ÜLESANNE I PINNATÜKK #55 ÜLESANNE I PINNATÜKK #56 ÜLESANNE I PINNATÜKK #57 ÜLESANNE I PINNATÜKK #58 ÜLESANNE I PINNATÜKK #59 ÜLESANNE I PINNATÜKK #60 ÜLESANNE I PINNATÜKK #61 ÜLESANNE I PINNATÜKK #62 ÜLESANNE I PINNATÜKK #63 ÜLESANNE I PINNATÜKK #64 ÜLESANNE I PINNATÜKK #65 ÜLESANNE I PINNATÜKK #66 ÜLESANNE I PINNATÜKK #67 ÜLESANNE I PINNATÜKK #68 ÜLESANNE I PINNATÜKK #69 ÜLESANNE I PINNATÜKK #70 ÜLESANNE I PINNATÜKK #71 ÜLESANNE I PINNATÜKK #72 ÜLESANNE I PINNATÜKK #73 ÜLESANNE I PINNATÜKK #74 ÜLESANNE I PINNATÜKK #75 ÜLESANNE I PINNATÜKK #76 ÜLESANNE I PINNATÜKK #77 ÜLESANNE I PINNATÜKK #78 ÜLESANNE I PINNATÜKK #79 ÜLESANNE I PINNATÜKK #80 ÜLESANNE I PINNATÜKK #81 ÜLESANNE I PINNATÜKK #82 ÜLESANNE I PINNATÜKK #83 ÜLESANNE I PINNATÜKK #84 ÜLESANNE I PINNATÜKK #85 ÜLESANNE I PINNATÜKK #86 ÜLESANNE I PINNATÜKK #87 ÜLESANNE I PINNATÜKK #88 ÜLESANNE I PINNATÜKK #89 ÜLESANNE I PINNATÜKK #90 ÜLESANNE I PINNATÜKK #91 ÜLESANNE I PINNATÜKK #92 ÜLESANNE I PINNATÜKK #93 ÜLESANNE I PINNATÜKK #94 ÜLESANNE I PINNATÜKK #95 ÜLESANNE I PINNATÜKK #96 ÜLESANNE I PINNATÜKK #97 ÜLESANNE I PINNATÜKK #98 ÜLESANNE I PINNATÜKK #99 ÜLESANNE I PINNATÜKK #100 ÜLESANNE I PINNATÜKK #101 ÜLESANNE I PINNATÜKK #102 ÜLESANNE I PINNATÜKK #103 ÜLESANNE I PINNATÜKK #104 ÜLESANNE I PINNATÜKK #105 ÜLESANNE I PINNATÜKK #106 ÜLESANNE I PINNATÜKK #107 ÜLESANNE I PINNATÜKK #108 ÜLESANNE I PINNATÜKK #109 ÜLESANNE I PINNATÜKK #110 ÜLESANNE I PINNATÜKK #111 ÜLESANNE I PINNATÜKK #112 ÜLESANNE I PINNATÜKK #113 ÜLESANNE I PINNATÜKK #114 ÜLESANNE I PINNATÜKK #115 ÜLESANNE I PINNATÜKK #116 ÜLESANNE I PINNATÜKK #117 ÜLESANNE I PINNATÜKK #118 ÜLESANNE I PINNATÜKK #119 ÜLESANNE I PINNATÜKK #120 ÜLESANNE I PINNATÜKK #121 ÜLESANNE I PINNATÜKK #122 ÜLESANNE I PINNATÜKK #123 ÜLESANNE I PINNATÜKK #124 ÜLESANNE I PINNATÜKK #125 ÜLESANNE I PINNATÜKK #126 ÜLESANNE I PINNATÜKK #127 ÜLESANNE I PINNATÜKK #128 ÜLESANNE I PINNATÜKK #129 ÜLESANNE I PINNATÜKK #130 ÜLESANNE I PINNATÜKK #131 ÜLESANNE I PINNATÜKK #132 ÜLESANNE I PINNATÜKK #133 ÜLESANNE I PINNATÜKK #134 ÜLESANNE I PINNATÜKK #135 ÜLESANNE I PINNATÜKK #136 ÜLESANNE I PINNATÜKK #137 ÜLESANNE I PINNATÜKK #138 ÜLESANNE I PINNATÜKK #139 ÜLESANNE I PINNATÜKK #140 ÜLESANNE I PINNATÜKK #141 ÜLESANNE I PINNATÜKK #142 ÜLESANNE I PINNATÜKK #143 ÜLESANNE I PINNATÜKK #144 ÜLESANNE I PINNATÜKK #145 ÜLESANNE I PINNATÜKK #146 ÜLESANNE I PINNATÜKK #147 ÜLESANNE I PINNATÜKK #148 ÜLESANNE I PINNATÜKK #149 ÜLESANNE I PINNATÜKK #150 ÜLESANNE I PINNATÜKK #151 ÜLESANNE I PINNATÜKK #152 ÜLESANNE I PINNATÜKK #153 ÜLESANNE I PINNATÜKK #154 ÜLESANNE I PINNATÜKK #155 ÜLESANNE I PINNATÜKK #156 ÜLESANNE I PINNATÜKK #157 ÜLESANNE I PINNATÜKK #158 ÜLESANNE I PINNATÜKK #159 ÜLESANNE I PINNATÜKK #160 ÜLESANNE I PINNATÜKK #161 ÜLESANNE I PINNATÜKK #162 ÜLESANNE I PINNATÜKK #163 ÜLESANNE I PINNATÜKK #164 ÜLESANNE I PINNATÜKK #165 ÜLESANNE I PINNATÜKK #166 ÜLESANNE I PINNATÜKK #167 ÜLESANNE I PINNATÜKK #168 ÜLESANNE I PINNATÜKK #169 ÜLESANNE I PINNATÜKK #170 ÜLESANNE I PINNATÜKK #171 ÜLESANNE I PINNATÜKK #172 ÜLESANNE I PINNATÜKK #173 ÜLESANNE I PINNATÜKK #174 ÜLESANNE I PINNATÜKK #175 ÜLESANNE I PINNATÜKK #176 ÜLESANNE I PINNATÜKK #177 ÜLESANNE I PINNATÜKK #178 ÜLESANNE I PINNATÜKK #179 ÜLESANNE I PINNATÜKK #180 ÜLESANNE I PINNATÜKK #181 ÜLESANNE I PINNATÜKK #182 ÜLESANNE I PINNATÜKK #183 ÜLESANNE I PINNATÜKK #184 ÜLESANNE I PINNATÜKK #185 ÜLESANNE I PINNATÜKK #186 ÜLESANNE I PINNATÜKK #187 ÜLESANNE I PINNATÜKK #188 ÜLESANNE I PINNATÜKK #189 ÜLESANNE I PINNATÜKK #190 ÜLESANNE I PINNATÜKK #191 ÜLESANNE I PINNATÜKK #192 ÜLESANNE I PINNATÜKK #193 ÜLESANNE I PINNATÜKK #194 ÜLESANNE I PINNATÜKK #195 ÜLESANNE I PINNATÜKK #196 ÜLESANNE I PINNATÜKK #197 ÜLESANNE I PINNATÜKK #198 ÜLESANNE I PINNATÜKK #199 ÜLESANNE I PINNATÜKK #200 ÜLESANNE I PINNATÜKK #201 ÜLESANNE I PINNATÜKK #202 ÜLESANNE I PINNATÜKK #203 ÜLESANNE I PINNATÜKK #204 ÜLESANNE I PINNATÜKK #205 ÜLESANNE I PINNATÜKK #206 ÜLESANNE I PINNATÜKK #207 ÜLESANNE I PINNATÜKK #208 ÜLESANNE I PINNATÜKK #209 ÜLESANNE I PINNATÜKK #210 ÜLESANNE I PINNATÜKK #211 ÜLESANNE I PINNATÜKK #212 ÜLESANNE I PINNATÜKK #213 ÜLESANNE I PINNATÜKK #214 ÜLESANNE I PINNATÜKK #215 ÜLESANNE I PINNATÜKK #216 ÜLESANNE I PINNATÜKK #217 ÜLESANNE I PINNATÜKK #218 ÜLESANNE I PINNATÜKK #219 ÜLESANNE I PINNATÜKK #220 ÜLESANNE I PINNATÜKK #221 ÜLESANNE I PINNATÜKK #222 ÜLESANNE I PINNATÜKK #223 ÜLESANNE I PINNATÜKK #224 ÜLESANNE I PINNATÜKK #225 ÜLESANNE I PINNATÜKK #226 ÜLESANNE I PINNATÜKK #227 ÜLESANNE I PINNATÜKK #228 ÜLESANNE I PINNATÜKK #229 ÜLESANNE I PINNATÜKK #230 ÜLESANNE I PINNATÜKK #231 ÜLESANNE I PINNATÜKK #232 ÜLESANNE I PINNATÜKK #233 ÜLESANNE I PINNATÜKK #234 ÜLESANNE I PINNATÜKK #235 ÜLESANNE I PINNATÜKK #236 ÜLESANNE I PINNATÜKK #237 ÜLESANNE I PINNATÜKK #238 ÜLESANNE I PINNATÜKK #239 ÜLESANNE I PINNATÜKK #240 ÜLESANNE I PINNATÜKK #241 ÜLESANNE I PINNATÜKK #242 ÜLESANNE I PINNATÜKK #243 ÜLESANNE I PINNATÜKK #244 ÜLESANNE I PINNATÜKK #245 ÜLESANNE I PINNATÜKK #246 ÜLESANNE I PINNATÜKK #247 ÜLESANNE I PINNATÜKK #248 ÜLESANNE I PINNATÜKK #249 ÜLESANNE I PINNATÜKK #250 ÜLESANNE I PINNATÜKK #251 ÜLESANNE I PINNATÜKK #252 ÜLESANNE I PINNATÜKK #253 ÜLESANNE I PINNATÜKK #254 ÜLESANNE I PINNATÜKK #255 ÜLESANNE I PINNATÜKK #256 ÜLESANNE I PINNATÜKK #257 ÜLESANNE I PINNATÜKK #258 ÜLESANNE I PINNATÜKK #259 ÜLESANNE I PINNATÜKK #260 ÜLESANNE I PINNATÜKK #261 ÜLESANNE I PINNATÜKK #262 ÜLESANNE I PINNATÜKK #263 ÜLESANNE I PINNATÜKK #264 ÜLESANNE I PINNATÜKK #265 ÜLESANNE I PINNATÜKK #266 ÜLESANNE I PINNATÜKK #267 ÜLESANNE I PINNATÜKK #268 ÜLESANNE I PINNATÜKK #269 ÜLESANNE I PINNATÜKK #270 ÜLESANNE I PINNATÜKK #271 ÜLESANNE I PINNATÜKK #272 ÜLESANNE I PINNATÜKK #273 ÜLESANNE I PINNATÜKK #274 ÜLESANNE I PINNATÜKK #275 ÜLESANNE I PINNATÜKK #276 ÜLESANNE I PINNATÜKK #277 ÜLESANNE I PINNATÜKK #278 ÜLESANNE I PINNATÜKK #279 ÜLESANNE I PINNATÜKK #280 ÜLESANNE I PINNATÜKK #281 ÜLESANNE I PINNATÜKK #282 ÜLESANNE I PINNATÜKK #283
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 283 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-01-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 7 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor MarisG Õppematerjali autor

Mõisted

juhendi koostamisel, selguse mõttes, kahekõned arvutiga, käsupiirkond, kolmnurka pole, hatch, algustäheks, akende nimetused, sõrmiste nimetus, joonestusprogrammi autocad, autocad, vestlusaken startup, aknal, autocad, autocad, hiire, dgn, angbase, angdir, aunits, auprec, luprec, measureinit, length, precision, angle, grad, radians, clockwiese, põhimuutuja angbase, drag, sample output, direction, selgitus null, tollide kasutamisel, järgmisena, põhimuutujad, objektivalikul, abimees, ahvi moodi, aktiveeruma, algpunkt, lubamatu, kasutatakse minuteid, arvuti vastus, asendusobjekt, assotsiaat, saab akende, bold, bold, byblock, bylayer, autocad, constraint, current, diskett, dvd, eraldusteravus, väljund, esmakordne, globaalteljestik, haaraja, hetkeväärtus, horisontaalne, ikoon, nime ees, ikoonijada, ikoonijada, joonestusvälja servadel, autocadis, ikoonijadade kasutamisel, ikoonijadad, jooksev, joonejämedus, kiivsirged, noolsulgudesse, kontrollkujutis, kursor, näidetes, käsundusaken, käsukomplekt, käsurida, autocad, käsureale, alias, abistamisvõimaluse, linnuke, lohistamine, lokaalne, lähend, lühitellimus, lülitamine, maailmateljestik, massiiv, menüü, meelisfail, metafail, moondetegur, mõõtmestamise liik, täiendavalt, läbimõõdumärgil, nimega väljad, enamkasutatavad, nool, normaalrida, nupp, nööpnõel, käsuga ddedit, operaator, palett, paun, piksel, proxy, punktipilv, käskude kirjeldustes, põhimuutujate lühikirjeldused, põhimuutuja väärtuseks, tdcreate, tducreate, tdupdate, tduupdate, kursori, kursori ristile, ruudukest, nimega aktiveerub, püstsuund, dwg, joonise fail, rippmenüü, selgitus, rõhtne, rööpjoon, shortcut, sakk, tellimiseks, selgitus, sihtpunkt, string, sõrmis, vestlusakendel, tarbijateljestik, topeltklõps, tragimine, töö aeg, täitenurk, tühivalik, umbketas, ssk, vahemälu, vaikimisi, valikurida, erand, valikud, arc valikureas, vaikimisi, käsus change, kindlam, ainsaks erandiks, varjatud joon, vestlusaken, scale, välkmälu, võtmesõna, õpikoda, ülariba, ülariba koostises, bak, täiendavalt, autocad drawing, other formats, dwg convert, dwf, dwfx, 3d dwf, pdf, dgn, fbx, other formats, archive, etransmit, email, plot, batch plot, plot preview, page setup, manage plotters, drawing properties, units, audit, status, purge, recover, current drawing, all drawings, a kõrval, 3d basic, järgmistes ridades, customize, autocad classic, set current, rename, settings, cui, dwg, autodesk exchange, küsimärk, teiseks puuduseks, ülariba ikoonid, tavalistes ikoonijadades, tööala, tööriistakast clipboard, samal põhimõttel, circle, arc, rectangle, polygon, ellipse, scale, kihid, mline, tööriistakast block, joonestamise tööala, joonestamise tööala, joonestamise tööala, rippmenüüd, ülariba tööriistakastis, rippmenüü express, kogu ülariba, autocad, ikoonijada, ikoonijada, arrayrec, scale, trim, extend, terrorismi tõttu, ikoonijada osnap, ikoonijada text, palett, päikese kujutis, color, linetype, lineweight, plot, description, neid ikoonijadasid, joonestusvälja parem, täppisjoonestamise teljestik, ümberlülitamiseks, olekuriba peal, knicks, neid ridu, võimalikud valikud, valikurea lõpul, erandina, alustame kursori, aktiveerub, kujuks, naaberreaks, bak, bak, dwg, bak, hiirega joonestamine, eelduseks, nagu teada, erinevat värvi, mm fotoanduril, autodesk, ringjoon, neid tekstivälju, määrab c, määrab w, objektivalikul box, järgnevatena, apply to, properties, operator, value, käsk, select filter, delete, programmi aknana, tunnusarv, võrgustikule, võrejoonte sagedus, standardile, object snap, erimite sisse, endpoint, midpoint, center, node, intersection, extension, insertion, perpendicular, tangent, nearest, parallel, options, marker, color, aperture size, 44 mb, autocad, autocad, favorites, desktop, buzzaw, savetime väärtused, joonestamise ajal, alajaotuses attributes, klõpsatud, kasutatavast autocad, snap, snap, snap, snap, vaikimisi, autocad, off, joonestamisel, archimedese arvutatu, järjes, enamus autocad, point size, senine olek, bak, dwg, joonestamine, ikoon tähendab, options, vastavalt kooligeomeetriale, sirglõigu joonestamine, ray, kiire joonestamiseks, ühest alg, xline, vaikimisi, käsk, redraw, redrawall, regen

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

154
pdf
ÜLESANNE III KLAMBER
80
pdf
ÜLESANNE IV KANN
53
doc
AutoCad I
184
pdf
Arvutigraafika I TIHEND
56
doc
Autocad II
575
docx
Nimetu
1072
pdf
Logistika õpik
50
doc
Exami materajal

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun