Otsingule "liigitused" leiti 97 faili

Formaat: Tase:
liigitused on nende eesmärkide täitmiseks vajalikud.
Kordamisküsimuste vastused
19
doc

Kordamisküsimuste vastused

Looduskaitse mõtte ja mõiste teke ja arenemine keskkonnakaitseks Eestis ja maailmas. Saab rääkida looduskaitse-eelsest perioodist, kus looduse kaitsmiseks astuti üksikuid samme (tegevus polnud teadlik) ja teadliku looduskaitse perioodist, kus looduse kaitsmisest kujunes laialdane ja sihipärane tegevus. Looduskaitse – ühiskondlikud ja riiklikud meetmed, mis peavad tagama loodusvarade otstarbeka kasutamise, taastamise ja kaitse, tervisliku el...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
241 allalaadimist
Jalanõud
7
odt

Jalanõud

JALANÕUD JALTSITE MATERJALID •Nahk •Nahaasendajad ehk kunstnahk •Tekstiil •Jalatsikumm, mis valmistatakse naturaalsest või sünteetilisest kautšukist (kumm) KAUTŠUKIST (KUMMIST) JALANÕUD KAUTŠUK •Kautšuk on pärit Lõuna­Ameerikast, kust eurooplased selle 15. sajandil kaasa tõid  •17. sajandil leiti, et selle veniva materjaliga saab vooderdada vihmamantleid ning valmistada vettp...

Müügiõpetus ja... - Kutsekool
25 allalaadimist
Ainete liigitamine
1
docx

Ainete liigitamine

AINEID LIIGITATAKSE • Koostise põhjal Lihtsained-koosnevad ühest keemilisest elemendist • Metallid-aatomite vahel on metalliline side,esinevad kristallidena • Mittemetallid-aatomite vahel on kovalentne side Liitained-koosnevad mitmest erinevast keemilisest elemendist • Ehituse põhjal Molekulaarsed ained- koosnevad molekulidest(mittemetallid,mittemetallioksiidid,happed,orgaanilised ained)Mittemolekulaarsed ained-koosnevad...

Keemia - Keskkool
29 allalaadimist
Katusekonstruktsioonid
14
rtf

Katusekonstruktsioonid

Katusekonstruktsioonid Katuseks nimetatakse ehitise osa, mille ülesandeks on katta kogu ehitist pealtpoolt ning ära juhtida ehitisele langevat vihmavett, rahet, lund jms. Katus koosneb kahest osast: Katusekattekonstruktsioonis ja katusekandekonstruktsioonist. Üldmõisted: Kaldkatus on katus, mille katusekatte kalla rõhtpinna suhtes on 1:10 Lamekatus on katus, mille katusekatte kalle rõhtpinna suhtes on 1:10 koo...

Ehitus materjalid ja... - Kutsekool
41 allalaadimist
Seinad
14
docx

Seinad

Hoonele seinakonstruktsiooni valikul, nii materjali alusel kui konstruktsioonilahenduselt, tuleb arvestada järgmiste nõuetega: 1) peavad olema tugevad ja püsivad 2) peavad tagama ruumis nõuetekohase sisekliima 3) peavad olema nõuetekohase helipidavusega 4) peavad vastama hoone tööea nõuetele 5) peavad vastama hoone tulepüsivusklassi nõuetele Seina paksus ja...

Hoone osad -
12 allalaadimist
Skulptuuripõhivormid ja modeleeriminine mõisted
1
rtf

Skulptuuripõhivormid ja modeleeriminine mõisted

nt litograafia,monotüüpia 4)serigraafia-värv kandub trükkitavale materjalile läbi rramile pingutatud sõela,algselt kasutati kandatrükkiks hiinas ja jaapanis Maalikunst-värvidega loodud kahemõõtmeline kujund tasapinnal.Selle vahend on värc esiplaaniks Liigid 1)tehnikate järgi 2)ainestiku järgi 3)Loome meetodid 4)Funktsiooni järgi Loome meetodid-ateljee,vabaõhu, Funktsiooni liigitused -1)Talvel maal-vabalt ümber paigultataval alusel,enne 15s õlivõrve ei tuntud kasutati temperavärve 2)seina ehk manumentallvärv maalikunsti vanimvorm 3)miniatuurmaal-kloostites,raamatutes,tarbe esemetel,ehetel paber leitati hiinas 105 aastal,1632 valmistati tartus,15 s hakkas arenema trükkikunst euroopas,esimesed nähtud avastati 6.s Hiinas Trükkimasina leiutas Johan Gutterberg,1550 aastal võeti kasutusele õlivärve,1841- metal...

- Keskkool
73 allalaadimist
Konspekt
4
xls

Konspekt

Süsteem Managers Central Risk Unit Sisendid Protsessid Väljundid Tagasiside Möödaühendus Mudel wordi tõestuseks Globaalne 1. Globaalne 2. Euroopaliit 3. Eesti Vabariik 4. Kohalik omavalitsus...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
142 allalaadimist
Sotsioloogia üldkursus
28
doc

Sotsioloogia üldkursus

Sulkunen) 9 Ühiskonnaelus on keskse tähtsusega see, et inimesed kehtestavad üksteise jaoks käitumisreeglid ja ühtlasi valvavad nende täitmist. Sotsiaalne norm on seega käitumisreegel, mida toetatakse sunnivahendite e. sanktsioonidega (E. Allart) Normi liigitused : Üldised normid Osalised normid Erilised normid Tavanormid (folkways) Ranged normid (mores) Tabud – üliranged normid, mille rikkumist peetakse mõeldamatuks. Tabu on võimas ühiskondlik veendumus, et teatud tegu on eriti põlastusväärne. Normid tähendus on ajas muutuv. Mõningad normid on formuleeritud seadusteks. Igal ühiskonnal on sotsiaalse kontrolli süsteem – vahendite kogum, mis kindlustab oodatud ja sobiva käitumise...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
454 allalaadimist
Asjaiguse konspekt
9
pdf

Asjaiguse konspekt

NORMATIIV- ja MITTE-NORMATIIV AKTI ERINEVUSED Normatiivakt: • Suunatud objektiivse õiguse kehtestamisele • Sisaldab üldkohustuslikke käitumisreegleid ehk õigusnorme Mittenormatiivne õigusakt: • Annab subjektiivsed õigused ja paneb kohustused konkreetsele subjektile või määratletud subjektide ringile • Ei sisalda õigusnorme, vaid rakendavad neid( N: kohtuotsus, ametisse nimetamine, autasustamine jne.) 2. EV NORMA...

Asjaõigus -
208 allalaadimist
Agrokeemia konspekt - Väetised-amp-väetamine
22
doc

Agrokeemia konspekt - Väetised & väetamine

kõik, mis näeb välja & lõhnab nagu sõnnik. Varasem sõnniku definitsioon: Sõnnik on põllumajandusloomade väljaheidete ja allapanu segu, mis on läbinud kuumkäärimise temperatuuril 60-70°C. Kuumkäärimise mõju – hävitab 60-70% umbrohu seemne ja patogeenid – haiguste tekitajad (enamus patogeene on seened & viirused). Ideaalne oleks, kui iga ha saaks aastas 12-14 t sõnnikut (aga antakse 2-4 t a.). Sõnniku liigitusedjaotus kuivaine sisalduse järgi: 1) tahe (mitte tahke!!) sõnnik – kuivaine üle 17%, soovitav üle 20% (20-25%) 2) poolvedel sõnnik – kuivainet 8-14% 3) vedel sõnnik e. läga – alla 8% kuivainet (virts ≠ vedelsõnnik) 14-17% kuivainet sisaldav sõnnik on tehnoloogiline praak kuna tahke sõnniku toomisel liiga vedel ja vedela käsitlemisel liiga tihe. See sõnnik tuleb ümber teha, kas allapanu või vett lisades. „Pol...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
114 allalaadimist
Agrokeemia konspekt - Taimede mineraaltoitumine
17
doc

Agrokeemia konspekt - Taimede mineraaltoitumine

SÕNNIK Sõnnik on loomakasvatuses üks põhitoodangutest, mis koosneb loomade tahedatest ja vedelatest väljaheidetest ja millele võib olla lisatud allapanu (vastavalt loomade pidamisviisile). Varasem sõnniku definitsioon: Sõnnik on põllumajandusloomade väljaheidete ja allapanu segu, mis on läbinud kuumkäärimise. Kuumkäärimise mõju – hävitab 60-70% umbrohu seemne ja patogeenid – haiguste tekitajad. Sõnniku liigitused : a) kuivaine sisalduse järgi: 1. tahe sõnnik, kuivaine üle 17%, soovitav üle 20% 2. poolvedel sõnnik – kuivainet 8-14% 3. vedel sõnnik – alla 8% kuivainet (läga = vedel sõnnik) (14-17% kuivainet sisaldav sõnnik on tehnoloogiline praak kuna tahke sõnniku toomisel liiga vedel ja vedela käsitlemisel liiga tihe. See sõnnik tuleb ümber teha, kas allapanu või vett lisades. TAHE SÕNNIK 15...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
78 allalaadimist
Riik ja Õigus täiskonspekt
41
doc

Riik ja Õigus täiskonspekt

4) Ettekirjutuse kohustuslikkuse järgi: 1) impeartiivsed ehk kategoorilised; 2) dispositiivsed - jätavad pooltele määrata õigusi ja kohustusi + võimaliku riigi poolt kehtestatud lahenduse variandi, kui pooled ise ei ole määranud teisiti; 3) soovitavad (ka juhendavad või selgitavad). 5) Eriliigitused: 1) definitsiooninormid ehk legaaldefinitsioonid; 2) delegatsiooninormid; 3) era- ja avaliku õiguse normid; 4) normid õigusharude järgi. Materiaalõiguse normid ning protsessuaalõiguse normid Materiaalõiguse normid reguleerivad aluseid, kuidas mingite asjaolude esiletulekul tuleb käituda. Materiaalõiguse normid ei rakendu iseenesest; eeladavd, et subjekti mitteõiguspärase käitumise korral tuleb kohaldada materiaalõiguses sätestatud sundi. Protsessu...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
406 allalaadimist
Majandusanalüüs
79
doc

Majandusanalüüs

Kaudkuludeks võivad olla näiteks ettevõtte juhtimisega seotud kulud, arvutivõrgu haldamisega seotud kulud. Kuigi võib tunduda, et otsekulusid saab samastada muutuvkuludega ja kaudkulusid püsikuludega, ei ole see siiski täpselt nii. Mõlemad liigitused toimuvad erinevate kriteeriumide alusel. Näiteks kui seadmega toodetakse ühte toodet, on selle hoolduskulu ühelt poolt püsikulu, aga teisalt toote otsekulu. Kui sama seadmega 9 toodetakse mitut toodet, on hoolduskulu endiselt püsikulu, kuid ühe toote jaoks kaudkulu, sest seda ei saa konkreetselt siduda kulukandjaga. Samas tootegrupi puhul on taas tegemist otsekuluga, sest seadme h...

Majandus - Tartu Ülikool
561 allalaadimist
Eksami küsimuste vastused
17
docx

Eksami küsimuste vastused

kategoorilised b) dispositiivsed - jätavad pooltele õiguse määratleda õigusi ja kohustusi ning võimaliku riikliku lahendi variandi, kui pooled pole otsustanud teisiti c) soovitavad e. juhendavad • Eriliigitused: a) definitsiooninormi e. legaaldefinitsioonid b) era ja avaliku õiguse normid c) õigusharude järgi 23. Õigusakti mõiste ja õiguse allikad: Õigusakt - akt (eriline trükitud kirjalik dokument), millega tehakse õigusnorme teatavaks. Mõistet õiguse allikad kasutatakse 2 tähenduses: 1) Materiaalses mõttes - õigust loovad allikad 2) Kuidas õigusnorme luuakse -...

Õigus - I Studium
402 allalaadimist
Tervislik toitumine
21
doc

Tervislik toitumine

Kasutage järgnevaid andmeid, et määratleda: ajavahemikud, mis on vajalikud söödud toidu seedimiseks; parimad toiduainete liigitused ja soovitatav toidu hulk. Vesi. Kui te joote vett tühja kõhu peale, jõuab see soolestikku kohe. Mahlad. Puu- ja juurviljamahlad ning puljongid seeduvad 15-20 minutiga. Poolvedelad toiduained. Segasalatid (segage mikseris kuni vedela konsistentsini salati ja selleri lehed, kurk ja tomat, ning sööge nagu suppi). Ka juur- ja puuviljad seeduvad 20-30 minutiga. Puuviljad. Arbuus seedib 20 minutit. Kõige kasulikum on, kui ta oleks ühel toidukor...

Toitumisõpetus - Kutsekool
83 allalaadimist
Leping
4
doc

Leping

LEPING. 1.1 Lepingu mõiste ja liigid. Lepingu mõiste- Leping on tehing kahe või enama isiku ( lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma. Lepinguga luuakse poolte vahel võlaõiguslik suhe, mille sisuks on mingi teo tegemise kohustus ja selle vastav õigus mingi hüvede vahetamise valdkonnas. Lepingu all mõelda...

Juhtimise alused - Audentese Ülikool
161 allalaadimist
Kordamisküsimuste vastused
7
doc

Kordamisküsimuste vastused

Meetodi olemus, mõiste, liigitused (lokaalsed ja üldteaduslikud – empiirilis-teoreetilised, ja puhtteoreetilised) Meetod – vahend või tee probleemi lahendamiseks. Teaduslik meetod on teadusliku tunnetuse menetlus, sihikindlalt teostatav protseduur. Meetodeid liigitatakse: lokaalsed (omased mingisugusele konkreetsele teadusharule ja neid kasutatakse ainult nimetatud teaduse valdkonnas) ja üldteaduslikud : empiirilis-teo...

Teadustöö alused - Eesti Maaülikool
172 allalaadimist
EESTI TAIMESTIK
19
doc

EESTI TAIMESTIK

Kuivade kasvukohtade taimedel (nt kaktuselised) väheneb astelde (endised lehed) arvel taime transpireeriv pind. (kaktuselised, kukerpuu, ohakas) Köitroad: Esinevad nõrgavarrelistel taimedel, kellel nad talitlevad roni-ja kinnitusvahendina. Köitraoks võib muunduda osa lehest (hernel, elulõng ja mungalill) Vivipaaria: seeme idaneb elava taime küljes 34. Õitsemine. Sessoonsus. Õite liigitused . Õitsemine- Üheaastane õitseb 20-30 päeva peale idanemist, mõned mitmeaastased 10 aastaselt v. hiljemgi. Õite liigitus- Sõltuvalt sellest, kuidas õied on korraldanud isassugurakkude edasi-kandmise (tolmlemise) teisele õiele jaotatakse taimed tuul- ja loomtolmlejateks. Sesoonsus- Monokarpne õitseb üks kord, polükarpne õitseb mitu korda Üheaastane õitseb 20-30 päeva peale idanemist, mõned mitmeaastased 10 aastaselt v. hiljemgi. Öö...

Eesti loodusgeograafia - Eesti Maaülikool
102 allalaadimist
Inimkaubanduse ennetamine
42
ppt

Inimkaubanduse ennetamine

• Seksikaubandust on raske piirata, lubades prostitutsiooni. Prostitutsioon on inimkaubanduse suurim taastootja. Enamik inimkaubanduse ohvritest on värvatud prostitutsioonis ekspluateerimiseks. INIMKAUBANDUSE ERINEVAD LIIGITUSED • Eesti on ühtaegu inimkaubanduse lähteriik, transiitriik ning majanduse arenedes ja elatustaseme tõustes üha enam ka sihtriik. • Seksuaalne ekspluateerimine on inimkaubitsejate tulusaim tegevusharu, mis on viimastel aastakümnetel plahvatuslikult kasvanud. INIMKAUBANDUSE ERINEVAD LIIGITUSED • Seksuaalse ekspluateerimise 3 peamist alaliiki on prostitutsioon, pornograafia ja nn. postimüügipruudid. • Tööjõ...

Ühiskond - Kutsekool
16 allalaadimist
Konspekt Botaanika raamatust
19
docx

Konspekt Botaanika raamatust

Ühistest eellastest on pärit erinevad pärna liigid. 3. … skeem. 4. Harilik jõhvikas on tekkinud suureviljalise ja väikseviljalise jõhvika hübriidina. 5. Kare kõre on amfiploid, mis on tekkinud looduses pehme kõrviku ja kirju kõrviku ristumisel. ELUVORMID. LIIKIDEVAHELISED SUHTED Eluvormide liigitused Taimed kasvades koos teatava kasvukoha ökoloogilistes tingimustes on omandanud evolutsiooni vältel kohastumusi, mis avalduvad ka nende välisilmes, morfoloogias. Erineva päritoluga taimerühmades on need kohastumused arenenud konvergentselt, st kujunenud erinevate elundite või nende osade ühetaolisteks muutumise teel. Selliseid taimerühmi, mis olenemata oma fülogeneetilisest sugulusest on kohastunud ühte viisi kasutama elukeskkon...

Ökoloogia - Tallinna Ülikool
37 allalaadimist
T e a t a   v e a s t